Aug 7, 2010

Fuxi Lí-chê

fuxiliche_cover

«English language is just a dialect, with an army and navy. A dialect you elevate to the category of lingua franca using guns. Just a dialect you throw onto us using your aircraft».


«There is no such thing as consequence-free passivity. If they die, you die, too»


Wuxi shi ye i wén jiàn hâ ximkozxi dê wuxi zhi hâ shû xizhoxea xetuywexi hâ xi wóng fe lìea lì chao hâ ye texi ye ang ye ao làzú dê hâ chaó tóng lì biè hubìxi ye ang duí mián dé ye í fowo-wixechí, ye í ye ashi, ye í lìotyiia lì muua ye hifaxixi lì kexi âng ang nà dè zui gâo lì kemxi lìiklutafwua filkebie, lì tahayua lìiklutafwua hài ye ù, lì jìlíng bí leí lìiklutafwua shûng-hé huxi zuhixi hâ káì huô lì nanzhíyì lì lìâ hâ:


«In our age of great artistic freedom, variety, and openness to different cultures, can language be judged as fairly, that is, as competently, sensitively, objectively, and justly as possible?”


Wuxi zhi hâ mà shû zuyafà hâ lìihumà xetuywexi hâ wemxi lì faizh xeja tea hài-tizhú huxi fetxi ye ang bianje hâ lì jixi-xijá, ye û tefozxi kuylibû dê lìyishi lìibzihxi xi wuxi lahlèa huxi wuxi tèang-gí kuang-zhí lì xihzeyyia halilô xetuywexi hâ, kezâlao wóng, xishi kamifaxi hâ bolobaxi ye ang zibxi kixkewtû ming hài xotubxi kuxi hù-xiáng-dè qá-shi-báng, kuxi xishi kamifaxi hâ fong ber-bia-di-ye ang zibxi kixá-kewotû wuxi xi hâ lì wixi-lú hâ huá-há.


Xi zhi hâ yizu lì zû-mà chao hâ, wuxi mahechí hâ wufxi dê hâ, wetoxi hâ ní-ná lì xihzeyyia páo hâ ming li-cháí, xi lá lè, koyû, futyuzia, huxi ye hotyulâ mo-wá-ximâ hâ lì fuxi lí-chê.

Template Design by SkinCorner