Aug 8, 2010

Kaichek ye ang li-koyû hâ wuxi kaiké shao ye wobexi wezewo gai-zû

kaichekyeang_cover

Kaichek ye ang li-koyû hâ wuxi kaiké shao ye wobexi wezewo gai-zû


Ye ea lì shû xi kaí fûng fuxi lu-koé mewoxi hâ, Humanistic Spirit or Scientism?, zeza-tié-dô wuxi wo-yua 1980 hâ lìyishi hawà Shanghai hayxah-xi-dêng Shen Xiaolong, shihea hâ wuxi zhi hâ bi-ze-hoá xíngao niàn-shê memxi zhazwua hâ â «bozèxî» wuxi kaiké shao Ye wobexi fofichia hâ, bozèxî kaí fûng xiân ha hâ lai-tà hâ behyuchí wezewo gai-zû wuxi Mizlaxixi. Fông crux lì feng-bû, hâ seen lìyishi Shen huxi tiwfoshuoa kixkewtû hâ wuxi Ye wobexi Tachí Fofichia hâ mo biè lì kaí fûng memxi xetuywexi hâ lìulzaû mikefofxi, xetuywexi hâ máo-dùn xishi «fí-woxi-fe-xiá bitzà» lì Ye wobexi wezewo huxi «scienitism» lì kaiké shao Ye wobexi fofichia hâ:


Given that what they are putting forward runs counter to much of the currently dominant descriptive methodologies and theoretical biases built up over the last hundred years, it is not surprising that in the top-down and seniority-based academic system of China, many of the propositions of Chinese Cultural Linguistics have been vehemently resisted by the middle-aged and older generation.


Zhi hâ máo-dùn, lulixi ye Shen, ha hâ fông di-bó-shé dê tai-ké lì Ye wobexi wezewo xi mahechí hâ tachí fì hâ, huxi ha hâ zhu hâ fông bí-tiat dê da-shúà hâ heffufmexi wezewo gai-zû yao-lâxi-shì bixeluqô xi dè-la hâ.Shen ha hâ wì wóng fuxbelaxi dê behyuchí zihkixi biè fông rhau-lao lì kí-jàn huxi woâ-kuyô lì fofichia hâ hâ yia-lí wóng muo-lué dê wuxi Mizlaxixi, huxi xiân behyuchí tabifua ye ang wixi tayfakie fông "jetison" ye ang lì lì lò-wae wezewo gai-zû hâ kaí fûng fung kìkiwèxi dê titmuqô huó-wú zi-ye nià-shàxû xelû hâ.


Humanistic Spirit or Scientism?

Conflicting Ideologies in Modern Chinese Humanistic Language Reform

Edward McDONALD - National University of Singapore

Histoire Épistémologie Langage 24/II (2002) : 51-74 © SHESL, PUV

sep3


ANN, T. K. (1982). Cracking the Chinese puzzles : Ann’s integrated method of learning the Chinese language by conceptualizing and philosophizing approach, Hong Kong, Stockflows.


BARME, G. & JAIVIN, L. (eds) (1992). New Ghosts, Old Dreams: Chinese Rebel Voices, New York, Time Books, Random House.


CHEN, W. (ed.) (1939[1987]). Zhongguo wenfa gexin luncong, Beijing, Commercial Press


DEFRANCIS, J. (1984). The Chinese language: fact and fantasy, Honolulu, University of Hawaii Press.


FEI, J. (ed.) (1997). Zhongguo yuwen xiandaihua bainian jishi, Beijing, Language Press


SHAO JINMING (1991). Zhongguo lilun yuyanxue shi, Shanghai, East China Normal University Press.


SHEN XIAOLONG (1988a). «Mao-he-li-shen: Zhongguo xiandai yufaxue de kunjing», Yuwen Xuexi. 1988.1, 40-42.


WANG JUN, YAN YIMING, SU PEICHENG (eds) (1997). Yuwen xiandaihua luncong disanji, Beijing, Language Press.

Template Design by SkinCorner