Aug 8, 2010

Fang-shàí ye e í Toxi Bozhuxi kafû - lìyishi Lìi Hua

fangshaiye_cover

Fang-shàí ye e í Toxi Bozhuxi kafû - lìyishi Lìi Hua

Bafû bezoa, lìu-wea ye e xi huxi me-wufè xu-bâ tié


Hài xuxua howobuwi ye e texi zû-wua né hebhaxi folua lìifoxi xolmoxi.


Huhbia teî hâ xiyxi hafâ kawaxashi,
huxi xi lì hoze-kìé hâ gè-bià ma-yeng zibaxi kixékewatû.

A, mahechí mowoxi, dè-qá huxi wiwai yeng; teî xò huxi hakzì wowefà.

Ta-shé hâ hamxi-né huxi zefahtiyi shi biè lìao dê; mahechí folua qomxi - xeá ye e fize yea.


Bexi yeng sha-nâ hâ bubìe fihefo xiáò; wulibaxi taylulaxi xiáò fung lìo xi hâ qé.


Ye e zewuzû kalbeywexâ de lao hâ bomeng lìu-wea toxi bozhuxi kafû.

Fexi fong shi-mie hâ faxi dê xiáò.

Bû xuxhowezoyxi hâ, bixeluqô xixi biqelaxi hâ zuwezâ howo-buwexi memotulaxi mahechí.


Xò, tié.

Mahuxizhua mahechí Qin zowaxokû hâ huxi Han zowaxokû hâ daó


Huxi tchí mahechí bubbìe ye e texi xihzeyia zowaxokû hâ daó
Xetuwexi memotulaxi bomeng xomiyâ lìuzebexi wuxi Qi huxi Wei, huxi xifâ wuxi Jyeng huxi Han.

Eulogy to the Ancient Battle field - by Li Hua

So vast, this flat and endless sand!


No soul can be seen even very far away.


A river winds around like a belt,
and a group of mountains grapple with each other.

Oh, it is dark, downcast and depressing; the wind is sad and the sun is low.

The stalks are broken and the grass shriveled; it is very cold - a frosty morning.


Flying birds will not land here;
any upright animal here has been lost from its herd.

The station master tells me
that this is the ancient battle field.

Entire armies have perished here.


Often ghosts weep; on cloudy days one can hear it.

Sad indeed, oh!

Was it the Qin times and the Han times?

And now it will be our times?

I hear that they draft

in Qi and Wei, and recruit in Jing and Han.

Template Design by SkinCorner