Oct 21, 2010

Wezewo hâ lì kihíe foketilxi xíe

wezewo-ha-li-kihie_cover

Wezewo hâ lì kihíe foketilxi xíe

 

xíe huxi huexé  nìan-shê zamutue fuxibelixi laleyofibuxi lisu wezewo hâ (Gí-giân, Bûn-hák kap Tâi-oân Kok-ka Chài-sióng-siong):

 

 

“Tâi-oân gí-giân” (Taiwanese languages) si kí ti chu-jiân chongth thai ê chhian-sóa chi-ha (hui sit-bîn chèng-koân kiông-pek sú-iong), keng-kòe “thó-tù-hòa” koh u Tâi-oân thoân-thóng lek-sú bûn-hòa “taipiáu-sèng” jî-chhián goa-kài phó-phiàn jin-tông--chiá. Só-í Tâi-oân gígiân pau-hâm goân-chu-bîn só-u ê gí-giân, í-kip Kheh-gí kap Tâi-gí."

 


wabwoxilua wezewo hâ yhoe lài leá roman huxi wiwoté likilue hâ, huxi tozuliyizua xemà kebulawotà bự fung wolawie dê ýi bomaoa lì wuliboxi kixikewotue wezewo,  betexue indoeuropean:

First, the Vietnamese were deeply influenced by Chinese values with regard to Han characters. Since Hanji was regarded highly as the only official orthography in China, which was the suzerain of Vietnam, the Vietnamese people had no choice but to follow this traditional value assignment. As a consequence, the Vietnamese rulers in all dynasties, except a few short-lived strongly anti-Chinese rulers, such as Ho Quy Ly (1400-1407) and Quang Trung (1788-1792), had to recognize Han characters as the institutional writing criteria.

 

 

wuxi thì hâ shû zatmutue fông xe-ku-si  hoxaxi lì laliyofiboxi lisu ýi kixikewotue kihíe foketilxi fông ya-toé wezewo hâ huxi, wuxi ýi tai-wan wezewo hâ xị  fông fo-mo hâan fofikia:

 

 

How was Vietnam able to successfully replace Han characters and Chu Nom with romanized Chu Quoc Ngu? I would attribute this success to two crucial factors: 1) internal factors of social demand for literacy and anti-feudal hierarchy, and 2) external factors of political interaction between Vietnam and China in the international sphere during the first half of the 20th century. These two crucial points also apply to other cases of language and orthographic reform in the Han sphere.

sep1

Template Design by SkinCorner