Nov 6, 2010

Dabij enn eyn zokk

dabijeeneynzokk_cover

Dabij enn eyn zokk

 

KRE eyn vive dasen faza mede vyt niair ze vive, gys see zoin! Nij eyn soee fordis ditaote sy zkavsteg ze en kovteg ze tovar, en aneryt zavatyvaen sy wekt doke dy saa voiz setes dy sava en seta ze niair dit. Ze ge nee feoke aer kazate ek ev, en inovee gedsvee teb kees gys seer dit.

 

Ane soji, nar ze vive ge gestuigt fertykovervee otktes en ge setage ze svokk en svoe, ze sdavyt zuvabvee steeak dy vievsr, en meer ze noddag gesoin gys see eesve ze zoinos ute ze tenyr.

 

Kre tes sy sids jeaan ziu dtek ze kogte een ze ten? Ze kogte eyn kddee, en dy kddee zois, 'Liigt me gij vine, en Ee'v zab mejidiv gtaevov.'

 

 

image

 

 

Dy mede etrbanded, 'Ta, lyme graige vevab. Me gev doke ziu ava, en ijzid fangemen lyme vive van'te zkavs me ko meok.'

 

Gegraid dy kddee:

 

'Ziu ge sennas kava niair me gys lyme aodi,' en ko adzijn vgete gys dy kddeeen aodi. Nar adzijn geveddet een dasen, kre jeaan ziu dtek dy kddee daak voiz dy vov? Ze daak sabde eyn zokk, en ze gegraid:

 

"Nabij ute sy eyn zokk!"

 

Anzsdenvee dabij finnnee vosen zoddeg ute sy dy zokk. Adzijn saogte een uk dobovst, vwek adzijn zoinos niair zivkge kavadr, en fvokyt kaag zzanen sy ervikijoen szineen en invinerteg steken ver dy. Dy mede ge tevas dige etjidteg ko seotyvov een ze vive, en ze stuigt ervignas. Ijzid dy kddee gegraid gys i, 'Tab doke de zokk gys lyziu vive.'

 

 

image

 

 

Dy mede er dekyt ze vervji, daak ze zokk, en dite un. Ze ava stuigt eyn gaas vang voee av, en meer et stuigt gabteg serk, en ze stuigt veevteg tyins, ze sammyt gys inzs ek ze kaorteen aodi rees dy voji. Dy kaorte ge dine sognadr, neij vois ute eyn namtytg zomman, aag dy mede wekt eta tadteg, en gegraid gys ze kaorte, 'Lyziu zomman daamet sos.'

 

'Oe, meoke dy ste sy dit,' gegraid zne, aag dy mede einrykaan gegraid:

 
'Kveer eboee!' en dokteg ute ze zokk ze kdided, meer dy kddee ge dogte ze:

 

'Dabij ute sy eyn zokk!'

 
En ute kova dy dabij finnnee sajir, neij koikkvee saogte een dy uk dobovst, zoinos dy zivkge kavadr, en vois ute kaag zzanen sy ervikijoen szineen en invinerteg steker.

 

Tevas een nijnee vivaen ge dy kaorte en sy sognaden dige zok eyn zomman, en adzijn stuigt ervignas en ezsanzines ek dit. Aag dy kaorte koienvee meoer om sy metes gys seov dy zokk, ko sy kovyt gys sy sognaden:

 

'Gij koikkvee en neta dy stadaa: Medaam zoin nar graige gostte wekt rees gys geanen eyn sta sevzae ze gast gys sed.' Nar dy mede stuigt zove een dy stadaa sy davs sy sognaden gys meoke eyn zokk eksoknvee rees zi, meer koikkvee meer faribove. Ijzid sy -kgetgyt dy dabij zokker, en is dy medeen zokk eboji.

 

Dy mede gejajiyt ze sta, zuvemte zaodvji, en dite erzuil eervee tekste mezatteg, dokteg kre ze sevievas gys see dy zokk dy kddee ge givade i.

Kaag dy voee ava ze vevte een zok gaas zoidditen dasen ze deg en vzinvyt meer ze vovkyt er daog dy vaas, en tevas tatykyt kees dy sidsen stuigt dabditnadteg en vogteg ek i.

Template Design by SkinCorner