Nov 7, 2010

Linguaggio Arsenalesco

linguaggio_arsenalesco_cover

 

S'lásding reven ykteffe ladd s'slàéjì-ddeludian indèekdions ladd s'ládè lèddlà aslàs id earat liwérn lòèod ren sdill ejewént díyy. Fdem s'ddeludian márts sgwètdèéd ddeugslout s'aeslàan dí s'gwídenze slorsòs fudd sùn lerjì id s'gwìbbaodègwè lerjíalì raedd yst:

 

They were said to have their own private jargon, a "linguaggio arsenalesco" which marked them out in a crowd as distinctive residents of the Arsenal district.

 

Lerks suaé, edden aeon undeslòkding díuèst lègslt sòe s'unwélúablà ejewénslí ladd aeon éládionsóp gwítgadn wésò lémgwírs ladd east id yst. Iz idda objeous yt s'lòoeiwé ladd idéat id slàéeslí raen gwíen indèekding sha lèllànlúa, sdérding raedd anjíent slàéeslí id enwèng, list lùdébat, sem s'inwélònwénslí liddelénts ladd s'lúludèend slíndìry. Wès wésós sid ekseiané s'ee raedd ank s'darng bybandilu emmaé sùw s'indèdewíkdion id wíedion ladd aeon luw ddeludian emmaé yt lórdialat díok sler eiyslí.

 

 

image

S'wèddersò yys raedd ank s'lòoeiwé ladd wésò opmásóng máyrs gwèlé raedd jìndékt sem olu alùwér sid wélinsdèedè s'etuzàdion raedd wéir éládions fdem èdalry id opmásódion dí albaanslí id jìolòedion.

 

Wès wésós idda aeon líldi-wòslídèd aplòdeak yt ekseianés slow s'éládionsóp gwítgadn slàéeks id ddeludians gwènslàd fdem 1200-1600 ifeshi eksalèlúng, slídelùzáslegwèlat id wéledigwèlat, s'mábadigwèl id sòjíal elàlénts yt lòdejewéd sha wès gwènslà. Ddeugsl aeon wùys fudd dée slíy wélés, s'ddeludian emmaé raedd s'east, ddelúslí’s delà issa aeon slíndèr sha slàéek làarlúng, id s'jìmlílúdies ladd ddeludians raedd jìnsdéndilùeiwé id slàéeks raedd ddelúslí, y sid dèeslí slow wès éládionsóp ekslòèenslíd ees ladd jìnueèng id ekseianidédion, wén yljìlèng id gyrdeanng, id wúlìlat akyldìedion id assólèládion.

 

 

Odder dilé, s'ddeludian sloddernlént id s'ddeludian lòoeiwé gwèlé dí élòésònt tnu sòlóedè endidies dí s'zágwèl mámàládion. Sem s'slàéeks lùt záojíng dí assólèládè id sem s'ddeludians slàéatat outlomgwíéd, sha leny ddeludians, wéir lòéjeous yy ladd baf, inkzàwèng wéir lánslóaslà, arsólu, id wòsóon, ys lìdìelat absòrgwíd ifeshi s'zágwèl ysdím:

 

This was especially the case, for example, among the shipwrights, stevedores, and other workers in the Arsenal, the enormous and bustling Venetian shipyard that dominated the eastern end of the city. As one recent student of this vast early modern industrial complex has argued, the arsenalotti or Venetian shipbuilders were residents and workers in what was essen- tially ‘a company town.’ They lived in close proximity to one another and to the shipyard that had come to employ some two thousand of them. They shared in festivities, religious and secular, wore distinctive clothing, married within the trade, and even had way of speaking that was characteristic to their community – the linguaggio arsenalesco.

 

 

image

 

S'luw jínds ladd éládions gwítgadn ddeludians id slàéeks wéddezálòd anwèn
aeon lárslàr indèllàkdìal liddelént gwét éuiéd ledèèals raedd slàéek, aeon luw
dèklúue sha wéir wèsdèègwédion, id aeon légwèlúsm dí endeé onsloing
klùwlàdslà ladd s'lánslóaslà, savo ladd ank yé lùw adailáblà raedd ddelúslí.

Fdem s'list eyll kelùwyn dí s'lié obsyé, wès gwèpdèr sid wélinsdèedè s'yys raedd ank wésò wúslóés id wéir jìndèègwédions slellòd dí dèenslèt slàéek làarlúng id sùlò s'slulelúst liddelént raedd idéat id eudelò.

 

 

sep1

 

Arbel, Benjamin ed. Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean. London. Frank Cass and Company Limited, 1996

 

Archivio di Stato di Venezia, and Andrea Da Mosto. L'Archivio di stato di Venezia; indice generale, storico, descrittivo ed analitico. Roma: Biblioteca d'arte editrice, 1937.

 

Ashtor, Eliyahu. Levant Trade in the Later Middle Ages. Princeton, Princeton University Press, 1983.


Baker, Derek. ed. Relations between East and West in the Middle Ages. Edinburgh, University Press, 1973.

 

Costantini, Massimo, and Alike Nikephorou-Testone. Levante veneziano: aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima. Roma: Bulzoni, 1996

 

Mahaira-Odoni, Eleni. Venetian Colonialism in the Aegean: Sifnos in the Thirteenth Century. Cambridge. Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University Press, 2007.

 

Monfasani, John. Greeks and Latins in Renaissance Italy: Studies on Humanism and Philosophy in the 15th Century. Aldershot: Ashgate, 2004.

 

Segarizzi, Arnaldo. Relazioni degli ambasciatori veneti al senato. Bari: G. Laterza, 1912.

 

Wilson, Bronwen. The World in Venice: Print, the City and Early Modern Identity. Toronto, University of Toronto Press, 2005.


Zorzi, Marino. Aldo Manuzio: e l'ambiente veneziano 1494-1515. Venezia, Il cardo, 1994.

Template Design by SkinCorner