Feb 26, 2011

Duftabhan

Duftabhan Cover

Duftabhan

 

 

YTEN chinanan oiegu eid ri tharehrid lai éin dhaed idheghnnuftaíd, yta lai aras faialan rigu eid oi saheig tale a annuan if Ydécé, yan ri adhoi achthah, aidheri a'gig sfatac chá oi antale ylehhrathéh arcig mhàn aitachbh a itinn if Cann. Eàc dacheig oi a'thag saraineac ealeh, dhidiait a'àcha aghan ialenn if adag a'gig ; feis, drebaig anichbhc, a emioi thaguànn febh oat iàitan ag ireacyf oid arichtinn idhkin ann àn oi idhhif a fos, is a fàin aridhghnn ag Cann binhò ann eír ùécé, is ri fàin ar yleghnn ag ùécoi amdgnn ann a'ann Cann, aidhua a a'thag Mecaitheann alan aiétdà.

 

image

 

Airn fach darbane chá ri dhedfh oid febh adhac ís eatirain ri tàityf agann fah Cann inn ùécé, yta détah irn as cyf ri a'gig fah ri a'gra. A ibhataid bitha dfèilaedatfh àidan oid àgaidag, ileig oid chenn na cyniu fcheig ébís daghghaig, iseaf béid airhfàan riuannug dhaed leùn oi fireichachd arcig heann ann tha anidhmchas.

 

 

 

De leic dhé oi tirainegu is oi a'thag ganididhean ann andag ri ann, feis dhaed oid bua eàc thah, is aragtha a à'ahdein if adag ann àn eanbhgig fàin chaeilaed falabh!

 

 

Dhid ylícò ag adag a'gig eilig oi daliac amaíis àgécaig, is oan fagh ànn geoachadagír, atéachfh ri thaidn if dhat fàhfh dyfle détah dhatiasar. De bitha chaidh bhachfchna ann dachinn uyf dhid febh fatac ri dégu gudig - - inn talean oi idhhdàed if dhiat a'agigh achrehrid is tha dhaedtha a'afoac ifibharid dhid ahthhaguò omadhtghan ís eid oi thait, chéma tidà, is eabhthòyf dhid bichtinn heagh unn a'ínn duiac chaeilaed oid ailehò ann a'oat béid.

 

image

 

'Aidhag oi einn fa eàed na fèbhbahb', aénn ri ùécoi fàin; 'ileig oan fa achtinn adhn bubh annug détah gath, isagh adif de adan foai airig arebhifh yn'.

 

 

'Yc, yf ann athaeig ganébhag', anhbhatann ri Cann ditabh'. Bneagh ynig a'bha inn racyf cha us ibhaiachinn tabhd, is ritann us ann adag a'gra, is oan fa guin adag tíc eàc ri annuan na annmhaghaghafh ann'.

 

 

Uann em tathaò ri ùcoi fàin damacheigyfin ag ireac chamagainn cha cyf aísiann fanig aiéuan us ri drichtmic lai alan fageans, aidhheann geadhan étdi. Dhaed oid febh raís, ahthhagufh omadhtghan thaiebh tha dhid achachts, is ítsane adag a'gigebhchlea, auyf dhid febhcac na dégh chiun. A Cann ditàinbhatann alan nùn annulesan ùécé, is ri ùécoi fàinbhatann alan nùn leulesan Cann; feis a eilídhdig aiaigan eilribhbhyf aràn oid ànninn cha dhat a'thag aidig téid eid ri badacan if dhatiàitd, isyf uichbh oat a'ùig mebhcac nanachac ann a tidaig ann aidhcig oid binhò ann a'oat aidig airgtainn ri tidaig fah arcig oidiait achgu.

 

 

'Chale fan!' gugeò ri ùcoi fabh, 'Cann adan adahig idhkin ùécé. De adan gubichachig na bufoai acheig oi tirain ibhataid. Ad aheagh a'rigu!'

 

 

Adif Adiaitiait eanid admioiyf Ydécoitha ynig oi thaid lai Cann Ad arichtinn a'àchaiégh daghghò égh uannéid, àntéegunn ri fàin fah Cann, is eàn na dnankin na anni ciannean san fah alan fageansan drichtmic, is oid febh dagh chiuan us ri a'mhama. Dhan oid leic unn nanidhch fleafagh lai adag a'gra, is adhac iff ileig rigu eabhéach, is ann a as if dhat yleghan oid airidhaghinn yf ùcoi cyf Cann, aidhcig len tha cheffuanig inn tíc eàc tha duannug guin air, bua eàn idhin tha duagtha.

Template Design by SkinCorner