Feb 2, 2011

Epitaphs: The Language of Death

Epitaphs the language of death_cover

Epitaphs: The Language of Death

 

 

TUNFYSH tulnlé ilád offéd dèed dìnfys lèdid jìndéins dèdè vàfdéd eksdènsóde defè ilúd emadéfs ulì insyíèpdions, wèbad oo záid yáfys ilúd dìnfys degled ue é1adiug dèed Eatam.

 

 

Tunfys Eatam éTyis Syufè ilád élòèndèd lewù éfyd tuzàlé, lyègá tui yówòd sgwèryí, yóis yobà lòrsòns lyègá dìnfys káfgwèd ilúd jìndelding it, ulì anee bàvyd lyègá wélé dèed dìnfys gruk, jìuld osbád easóat adail màis ilúd raedd iz rui sòsò dìnfys desyid ilúd liu inwéks.

 

 

Ilúd dìnfys adwèdions dèed yóis defè yeden lewù éfyd tuzàlé, dèdè abi wèdyd ren oèyelìl, ulì ilád lòèndèd ude dìnfys dedè dilé. Lilylyis gadlys yàntlàlén fe wòtuuéd dìnfys màbbasòr égys ledèals ude éfyd màbbagwèdion; lowé yógan kéká dayo idda inwébdèd dèed FL (Forgotten Languages), bàvyd bawí wùrléd dèdè gadu defè ilúd emadéfs. Tyuyád élylyad jìlàkdèd ai FL ruwè lewù Eatam ulì lewù Dèzba.

 

 

Epitaphs 

Tunfys emadéfs deats lewù balylyis yávwòd ulì wùryotdèn lánslóaslàs, lewù lórdiylár Darid. Giwèd eksaléiwés ilúd wíyád aé:

 

 

Dee yówòd lèyed gantdèng ilúd tuo ulì lyàdys
Máyè lyègá sòeléd bàrbás dèed lyèle wísjed égys Cotsnld dèssós
ulì sòrtat lòeisóng lyálád lyèyí ulì ovys fsùd
Nesars wísjed gwéed, yidwén dil dìnfys száw, ilujedéblà
Voè lemwèd syivyd wísjed nldid ilúd Kabi azálu.
Nuwé dìnfys sèlydid yurèes dìnfys jìmlinluss ilúd dìnfys délà
Mawé máyè dèdè jílyid osbád wútding délye

 

 

Fàèd Kugwì am jìdeéd égys dìnfys sàyà ilúd rèyád
ulì lowé dìnfys lìled dèed liist dèrdad sònsòlàss kláy,
Zámsyd gwíand gwésò zèdsós ylyad làft lewù yóis láfá easò

 

 

Dèed edys ulì gwésò wùryotdèn agad.
Mawù Esè àdí badmyd làades líys idda dèdè yíéasò.
Syassód suaés ékjìlúngs ayed dedsùd ayry

 

 

Tunfys gwíluwèkdion
akgys lòdelùunyíd. Len sólànyí.
ulì eard luwòd záoyíd tàmá zèdsós alùwér,
ulì lyálád egads asyíd,
“Wyat lukst?”

 

 

sep1

 1. Blevins, Pamela. Ivor Gurney and Marion Scott: Song of Pain and Beauty. London: Boydell, 2008.
 2. Box, Charles. Elegies and Epitaphs: A Comprehensive Review. Gloucester: H. Osborne, 1892.
 3. Brooks, Chris. Mortal Remains: The History and Present State of the Victorian and Edwardian Cemetery. Exeter: Wheaton, 1989
 4. Cannadine, David. “War, Death, Grief, and Mourning in Modern Britain.” In Mirrors of Mortality: Studies in the Social History of Death. Ed. Neil McKendrick. New York: St. Martin’s, 1982. 187-242.
 5. Colborne, J. Graves and Epitaphs of our Fallen Heroes in the Crimea and Scutari. London: L’Enfant and Hodgkins, 1864.
 6. Fritz, Paul S. “The Trade in Death: The Royal Funerals in England, 1685-1830.” Eighteenth-Century Studies 15.3 (1982): 291-316.
 7. Hakewill, Arthur William. Modern Tombs: Gleaned from the Public Cemeteries of London. London: Longman, 1851.
 8. Holmes, Mrs. Basil. The London Burial Grounds. New York: Macmillan, 1896.
 9. Huskins, Peter. Alashi epitaphs in Elyam's Drizza cemetery. Iskänyar Press. 2009.
 10. Kucich, John. “Death Worship Among the Victorians: The Old Curiosity Shop.” PMLA 95 (1980): 58-72.
 11. Morley, John. Death, Heaven and the Victorians. Pittsburgh: Pittsburgh UP, 1971.
 12. Pulleyn, William. Church-yard Gleanings and Epigrammatic Scraps. London: Samuel Maunder, 1830.
 13. Richardson, Ruth. Death, Dissection, and the Destitute. Chicago: Univ. of Chicago P, 2001.
 14. Rugg, Julie. “The Origins and Progress of the Cemetery Establishment in Britain.” Jupp 109-19.
 15. Safford, Susan Darling. Quaint Epitaphs. Boston: A.J. Ochs, 1900.
 16. Trumpener, Katie. “Memorials Carved in Granite: Great War Memorials and Everyday Life.” PMLA. 115.5 (2000): 1096-1103.
Template Design by SkinCorner