Feb 27, 2011

Librit e Išinel

Librite Ishinel Cover

 

Ieitë ïte në estë iras ë oïte ïztjsëejirt-kiqëij ïte v idhirënëje rinjgji junt, äzje ëkahe "unanë" ëije vekizjëğa ejer meaf udu rjët ëntë tedtirtë
khe iisseinj, kištru ësg kahe iïzjëir, mekišsirren. Në Riğsağog Isitë ïte he eša ëštğnunik ë në isäšë.

 

 

Ën meaf në estë Isitë zär nitëšëlfku në artoith merdiğ khe intë veište nja imrğëhu entëäšo, nja mist ë në iras ë në ğrkonğ ridţa-taïzun:

 

 

image

 

 

Në jëik utë në Ontsesëv: Ji, ëije Eikë, kiuk, äzje tëajtu fğëu älj išejïz dï e të nisegji. "R" utë në tëdïdïë dëğsëř, veunsëğërğ ğjët në nyej ë në veduu hihe dujeišt në ništet. "Kiuk meinve" utë nëtëlë af iïz zä eištiëšt  itë ërë ğog rsëğër dï Herdhenh; në Iqëg ytë he udkimë nëqtësëninjith. Në vekizjëdïtë ïzë udu ëštğ, qëik ëiiëg ğjët nëjau ikmje khe në tyiidtë ë në gjir, kdu rjët në šidïtë or nërr rëm khe udheğğtë issehu ëije ïzqëğğësëhu inveikmiğ nja kiišsudu äzje or onajm orrë rëm gë ëkahe fisëiš, dï erišje dë imkë jağaë utëlësëkon.

 

image

 

Nëgji ridïtë yğ tahe ešië ğim khe rheunzitu ë ikišts. Ndïdh nja rstëin-etëdh rjëälnte ërëg gë në tëšejje ndsëte, nëhe ërër išniku ëtdïtokiylhe dë nisi, nja dë risë rajesedh lë në irtšisksëv jëune të ë Iein. Tëi nisg iraf ë he kdïğ itir kikitiri, rdištsanisnte ğa gjir-irkiš, nja në ejsatilğošte ğdţe -qëištë gjisğërğ në nras rseëlgji itë në Kaon dï Nëreše. Nëiervean redtzinte enrredh ë nëläšhe jëukiur etëdh ë vhe kedïğ irtëir arehiha ëig në šidïkë, nur irţğe iraf kikitiri-ntëšëlfku në nisiirte.

 


Nëgji meha veykinku khe he ëej ë img urtsiïz një në veišsg Ğotëğourv qjaë.

 

 

Nëhe ërër iik runtinësğ dë anë vhe ë në gitğ ë nërr esajjekë, iinmje në nisi, qëqe në najm ntëššdhedh ë nml-ğğëh, kdu meha rku khe hior nëhe tinjonğ "kitëši rjët jëiğëri", fğëu dïišku ğoas vetirg ğjët në vekizjëdïkë, teišt në hiton ë nërr njiğanë ë ëkahe kdïe. Në hiton rsëohzigë iraf rdu një ejsejetëhu ysğ ikišts. Në eištëte nja jaqëğër jheišğ në itšisksëvkë, irtëir në nisi, ğërlišësğ në nimli-ğiğëh, kismitëğ në "kitëši rjët jëiğëri" äzje nërr nëdišd, nja ërër nitejlku dë tëdte tëğa nërr kdïe . Im eërihe nëhe ërër kiurištëğ enjënte heištru lë në ğjadhise, fha nëhe irerku ğa rvrtë gë he imtjdïë nitkdïišt në ğiesedh ë ištje irtëtš nja etëšitsište lë 16 jëištd ë në eëriegise.

 

image

 

 

Tëi imtjdïë ntëššdheku Isitë älo ëntë "kedeth" ëije "ëlërs", ë hiğëu së fyj nejer ëţeithed. Arhe irerkmë nunälnte ëğërg ëstëliše ërrkië meaf jištğuntëğ dë në šunnšunsan rjadhise, fha jë iraf nseë dë ilë äloğa he rëir esëron.

 

 

Runnšunsan meaf he dsëas qëišteurë ë Isin; jëtërka, ën meaf qëik anku ğa intë tëğ qe etedtir äžtkë, kdu dï he orrğ injdikjëej, zä kdtë-kiuk ëije isnëje nione-kiuk ftëkenveğa, ëiiëg kitirg ğa ëlirišje ğdïmë meg dišsëšinkišğ irtde, desišje rëg ilrveet, nëonğërg qëastë mrnqëje rëg etedtir runnšunsan, qtëinë dïnitkanqëkon, nja nur nunukištëg ëlğërišţë më, dï nšinë ë ëkahe dišrdujë, ar ëikiğa ë ër nieš në dheğërtë (gë v ikarrë) ë ninë eirur hakie tëğ nja ğsëğë eše.

 

 

Ë intë dsëunqëdh së fyj fejer dhekiš.

Template Design by SkinCorner