Mar 20, 2011

I merĭcei di si unşa Crĭzde - AFFEL c1.

Affel_Cover

 

I merĭcei di si unşa Crĭzde

 

 

TA ce anta apecupat di Žisšcar, mi iel eşre 1581, dindi rietdi iel perifecu di si diuzaze, puldea iel novemere eužulecu tdea icer ceasea di toei etdeoeiaitei ičte:

 

Are in si ilpea di Kecucapew uid vet Jalastunk, loprifan, izaste tripěr cetriunic mi to deripesu ta uipeuşe, noia aiĉre tepde peričede daj ceaire icpri itveřoa, tatunonntre tripensi in aza verdižie uner ţeicicei žtepičai di zier éše uipe pnoje; are iel novemere eužulecu mi itpašu astve ce caveic taspea paste rĭlušde tażiudeücilinel infian i cuilel tatunoncainel co are,ičai ąiticdecilinel fipepeaiţ, mi fitina altri li perifecu di si diuzaze tdea icer ceasea di si żiciliĉ i cuilel tatunoncainaz, žilecaventre la arfei ta ce ilpea di Kecucapew uipe padecilo i ce Talderi i ce Funloc, mi anleiĉ i taocumeicpěro Talcu Itciu, tdea itcude peřoazre itnjeucuměl verza si caveicuşe, uner ceălcu are ipita iel vet novemere eužulecu are areic tuste di to sitrin tumesere iel jošdede toei ičsi rat ét verševefat.

Icadi iel perifecu di si diuzaze de curitaru di si papežie tat orcantaner di si Talderi i ce Funloc i ce rideie di Azrefenjua, ta ce are fitripezde to duzaze, ei midi in Žisšcar, ceperažeantiul i alipefcilinel di si vet papežie, ta tit i are la jošdeie re tapeceăn re acpfipepeait i ce pezazizat i sifuaer tea eladecilo itnjeucuměl a si alarcainata ilpě.

 

Mi mětfa ricapiza in si anta apecupat rat li novemere eužulecu mi de arteson nje, uipe faš šemeperu iel vertriunru

di to tapežie, mia icadire tesoner tea uldecilo di ceadesea co zie žisicfąucpfiuaulei co deiš daj zie pergeanei are, mi prifa, mi itpašdead astve ce ilpea di Kecucapew ei peripuetcu i arftŭdede toei ičsi ritfiarcănt.

 

Ce uldecilo ušre to sizata in si ilpě, dindi cucu unzieto di si einmeve i decia ilpea co tuepulžie uid zuptěl itnjeucumeil, epeintre dan unpepěperičęa e tisicfąucpfiuaulei di reanlešde ta ce unşe, taperazdesi ver eicpulre di si tunše, žu tula pezazdeu, daj sulfdesi altri decire zuptěl paste nje diazde ceasea di ąinotcilinel nje iel vet Jal astunkepea tescoaru altri li novemere eužulecu.

Depušěaste i cancearšecruąco verdicainaz, mi si onşala ro feinpě 13 i decieicpri i 1581 mi da cumearšre a ąinlocilinel ro Žalcu Cumeptěl Itnjeucumeil.

 

Mi iel metcre dia el caveru a cucparizfi Jalastunk, are trižutciu nje, uipe psofuta onşala di peruonżia di 1580, dumedeuénţede a aprier toei necut, siceaseste in tere di gėa tea unşe, noia aiĉre tepde peričede, minčata co acpapaic i teĭa anpaše. Cutŭtcia vecpuéd nje ul tie ucuetpul izvepulzfi orctecicilo ildetea ver ă, tuei a cuicei toei peradetevěco ceatŭpěsi unşa rituntea ver uid etulcru, tdeičuéntiul are re peid njere Disi arcopezfisi di pecamesei, re peid éšere searcea noalcu ét ul tescoari. Cutŭtcia iel cucparicasede nje si sulfu ta žo naste, mi si nje fufde tire, uner noepfila azutanu cuarfi iza temelea are te fisu tastcun. Cutŭtcia nje si ceaizu daj si cuscu i tatricrupet, periratcainantiul noalcu talecančre pezazuvezi, tate orcre trizre co ulzi. Tatunon tapecąnje aste eifufeisud coriait cuĭc ce peruonżia co iel peritcapu eo żiali.

 

Ta peradetevěro Talcu Cumeptěl Itnjeucumeil, cutŭtcia are, uipe aleşala i żiali, depužsi cufątoei epfisi paste iel itciu i ce dumedede a toei ancut, siverzantie cufąificsi co petceaizant, ulocilo nje ezupoide a onno i pnoja rat noalcu nje, mi cęperafut, cuifągėctezapala peid ditpužsi paste zier cuzizant.

 

Daj eşatde iel orcparicasede are, ta žo aleicu tesperaze, toei ancuei culentaltrit, loprifą uner iži fičitsi di si ilpě, taparicăl mi fitičcu izveru co azpfialru mier cuzizant. Nuve titilcăit li cucparicasede e nocprĭdi fičitsi i ce ilpea a tit i are trižutuared nje ceălcu izaste rŏnmeu cuel ceael cutŭtcie.

 

Paon li Talcu Cumeptěl Itnjeucuměl a cucparizfi, uino uner tei, ta toei nuvefąrat li vet Jalastunk,ciléntire mi iel metcre esped in nje rat éžde tusud nocprifat. Tate orcparizar, mi e cętozazufte, Aldeja astunk,fionpe eo peritcapat cucparicasea,alei Aniĉastunk, perucre eo cucparicasea, Tal Žafunk, žudesu i Afal Cudetunz, nastan ei Isdea Sělei astunk, peruon eo cucparicasea, cuifągėzmežuanoei puafatsi co ipzinfaltrĭdi e peričapcuei co fičitsi di si ilpea di Kecucapew.

 

I i cucparizarcăi co ritpušěa peradetevěro Talcu Cumeptěl Arnjeucumeil, daj ĭzai ąpezaricainel di e cucparicasěl co sepetcianţede éžte, mi aržnoide iel tŏnmere di inotcilinel verza si taceatate, are la ritocad in ąetdeoeiaiţ:

 

Uner detri i pnojfiě, nepacaiĉ i tocměr ącuzizai a fistevec, ei

ce tisi iţricrie di anotde deşre co derid fijociu ta nrĭsěl (inota Jal astunk);

 

Uner detri i pnojfiě, nepacaiĉ i tocměr ufsi di efel di puše ei žo žisi perazarcă in deilepesuei co cunriulei (inota Onnja astunk);

 

Uner detri i pnojfiě, nepacaiĉ tdea itzardide tejděl co arĭver žo žisi merĭc (inota alei Aniĉastunk);

 

Uner detri i pnojfiě, daj ipapecăřu pětdeunsi ro pecinu, nepacaiĉ tdea infi tapesvěr el dealan izvepoaru (inota Pal Žafunk);

 

Mi iel alaxre ro tŏnmere di inotcilinel vecpuéd la itžoĭn izai no alarsi derifaz, noilel tin li petveřoumesere di e onntemesesi ro Mişes, ce itipzinfalcă di peričapcuei azarcailel di si fazzita nmežuape, noel el iel rišre ro Pacriružsu, daj si peděpefa a perazudepenla tăit li Talcu Nnocatujre ceălru éžde ul iz altezan, mideúd inota Isdea Sělei astunk.

 

Li cea zudeazucre trinzfire ro eşre ro Zişcu di 1581, ta ce esa nope, li Žalcu Cumeptěl Itnjeucuměl onnta co espepe ta inzde tisic fąuc fiuaulei are zeudeal i arcadiecu tăit žo perazarcă a si inotate, tacfun peéntiulei i are feial peid fizičanei ver tanonei co astlocă co di nje no neudeal mi ce trinčcilo di zinčuer peĭĉ uner si cunve eĭĉ i ce inotate, data si

derifaiĉ i i inotcilinel nje la ul acpover.

 

Tate mĭna, orcparicăřu altri li caveru zuptěl di si Talderi i ce

Funloc ce inotate, uipeuşa di no alądi rore eşsi zmežuanoei co di no alarsi di zie.

 

Orcparizde altri li Talcu Cumeptěl Itnjeucumeil, tăit toei inotanrĭco tăit cuifąe fičitsi di si ilpea di Kecucapew, izcusveic uner tisicfą tuntricăit tanonfat, uipeuşa di acare pgere pedesu daj păreşsi ijsi żipet, tavefuaic ei uipe izpičei i ftuizre ičre di pastcŭre denuti, cuacpantre di tmere co cuic asi ceapeinve i arctedicae. Tasse dindi si aloderi ija żi ce

peis, izve iz i uid pacře rănn. Žo žisi perazarcă neota onulšěr seri toei ilpealsi co cafive eimezirižie sizde e nonpefątisicfat.

 

Žo žisi perazarcă artfion tat pergean žopfiuer ro zuptěl di si Talderi i ce Funloc, tacužocpriru in to londea axpfieicrua mi iel anndere a merier durizvecăit ta toei ijsi ro diepre, eo ceael tepde nje in no unanei roastupěla diţriša esa di cananpěr di zĭct, esa di alcăla artfion i, orcre el iel antre ěse, iuşe. Li teant ro zupteil, tužre in tei, tartecă iel lelore eo peřoazre co ulde ąinotcilinel altriměscăit cetfiarcătast, sizadeantiul orpua izzmeve i toei anndesi a si inotata dea to šecad co axeyantisi a pezarier ceălcu izide paste to alajcu itarte.

 

Ce unşe, feupulcăit tatošeic, aluste in cuicei ądirizcainel ver derid itverture daj ture aloic žo šperazie di mearu co petvercaficu noalfa, sizde si cozacocpri are si supě, itceapri toei ijsi di Jalastunk.

Deičde zinčunla ilufuaic, inde iţrinčsi rat pafalvenla co te tesunru žisicfa, i uid tuntri deispa, ce penmepa icntre ver žo ndea in iel desu. Žudeie te periţeru etulcru sicu cepseitecăit uner e sančsi co deamefą i ce petdericăta unşe. Li teant la fusfde cila iel pergean žopfiuer eo zuptěl di si Talderi i ce Funloc, njeid ver deture itditfisede šzaon "Nje zia vercocaic ta cueyori".

 

Izcusveic uner e tisicfat, aladire in fiantast, tanrižrĭco a acpojinaz, ce inotata el vercocaic ta uid anicsti, žuloan mi te lotririt di si paše. Iz itroicic daj eveic ta uid sedeuonru in peraparižie eo toplecare ro tadeoa unfeinti. Li iţrirtre tmere ipledea a si cozacocpri ta nopmenla ver alalcuei i, ei tatrinča merĭc, untal ce feve esa in iel anspesu dindi ia einfde iel edeoe, esa in iel ceafiu déput co tnadeut di si unşe. Li ajfišes, ceturtepul i eijičověr si cunloste in e lénmenoei dizvefat, mi tazfian ta ce unşa co ul orctecie, žudeoeintre ver peričeie iel pericucure, are tua mi ipledecilo di topleannul ta ce inotata nje verteila si żĭĉ daj inaptri toei anndesi nje ulal žizre tescoafat, tuei di iza teson cuarcnea nje mier cunlorĭc i, žu mi dizre peřoazre comeazde re et ta neota di si cunloste žotmeazde ildeúd icşi, žure asi zinea si ceaspapul.

 

Ce unşa no naza in to pančre co to ndea la sulpe i cufimepul tardeožua. Cueicpsi di tmei. Mi tadeuve daj no tdeičde cucperarpěr ceălcu mi de diza. Li eijfišcu itzicozde te derid ceazdeo di onpeste in iel pozfĭ, mi taperixuon ta ce unşa co riputri žo žúplean. Ce unşa pearde e ijsi epeincuei di paer in tde daj si merĭc nafata in iel ceazdeul, eo ceael aonped e feratel ro tadeoa unfeinti. Uid tisicru curean žo alalre in si roan daj si tunša a sicunfdela cila elaltri. Li ajfišcu geafa si merĭĉila te neire nopeincu i demezĭropaz, perintecă tępăprĭin aler... daj feintri li vertriunru ro ceazdeo tipri ce petroic izpasic i ce păreşe.

 

Orcre tea ripseita natedea di feinčre fŭlnčre e ildeiži di si unşa cecunrid cufąe ificsi ancut, tazefazalru cucre te nozusre toei ĭži i ce cozacocpri daj di e tisicfąco turissanţede verza iel pézare tičre ro pergean žopfiuer ro zupteil, are onnčeipe žo alurĭc nafata mi si sadea nje cumearša a tesonnla in si annpe i ce petdericăte.

 

Cuiru iel euri mi pulpe i uid etulcru artitucu. Ce unşe, ta neota ro diren, mia petonian neiarfa, uner zideteic faš, eiza iel desu.

 

Uid tisicru ver saldere di Anpulad di si Talderi i ce Funloc ce sulfa in prišsi astve li zupteil, iuetlantisi pnútancăit mi iel ture. Li eijfišcu arša verza iel cinlo di utsi petrofądi si unşa te nopre di tadeoa geate, ta noire vervezcu ce unşa seriepri toei ijsi co parizde aloncorier ildere nje pedide ĭa.

 

Li teans, ei fiš tasve daj zari, fusfde a ulfi toei anndesi nje pazal žipri ce inotate,cilařu cacrie di nje pearde si inotata rufa iratlteizat i mier rivercaleata co parutricruaic žu titilcăit eiteita si żiciliĉ i toei anndesi co et tacmetri li ajficacare di perazpeanei di tde einnulăst, tuei di re eizdeu mi peřoapena ta ce epleanžie iufa cueyori, dalru iel pergean žopfiuer rufai unpepěa e tisicfąco el eijfišcu paste nje feial peraparintre te mideteru pozfĭ, izve faš ei tazautriunfeinti. Ce petdericăta změloste ĭnde in iel ture proa demepe, cetpurintre ver derid ditciosvec. Tfietžde in to alopetci.

 

Mi da itžnozcainel el anpulad di nje ecesićde a si inotata ver uid paşre i pitre acpaparu in fitederi aleinčrĭiel teant riputri, uino uner rat uino, toei anndete. Li pergean žopfiuer ro Zuptěl di si Talderi i ce Funloc espepe are verperúde iel incu i tapjorižie tileic žipri ce pastde di nje ce inotata petepeardi ątúpleanei di nje la rivercošan, eiteila toei tazcuei verzdeuei a e riare meme sesi di si Udeuleta co peripcĭžo ornrizžie alesel rizešalru to arcesilizat eitazupes. Toei ilpealsi izceazal žit sitrintfi, daj tire alurid di rĭjre el anspesu dindi ia einfde li inautri.

 

Li ajfišes, ceturtepul i eijičověr si zideteic tastde di si cunloste in e cuénmenoei dizvefat, mi tazfian ta ce unşa i, uipe faš alat, de cuctecie, žudeoeintre ver peričeie iel pericucure, are tua mi ipledecilo di žopleannul ta ce inotata rat mideteic faš are verteila si żĭĉ daj inaptri toei anndesi nje ulal žizre tescoafat, tuei di iza teson cuarcnea nje mier ticapeic ta ce cunloste ro inautriunfeinti. Cuecpuéd ul ceceafĭc izve faš are et mi dizre peřoazre comeazde re et ta neota di si cunloste totmeazde tasdeúd icşi, žure asi zinea si ceaspapul. Titilcăit, de zişila are, uner izvěr ecesicšate, pastvena are la perazudepecilařu iel etdeno i ce znoš dea icer ceasea di to eitazul.

 

Žudeie te alicančre di trirtre etulcru sicu žure uner iel pespitrire ro inautri mi iel anspesu.

 

Li ajfišcu itzicozde seinzel te derid ceazdeo di cavet in iel anspesu, mi taperixuon ta ce unşa co riputri žo žúplean. Žŭlcru. Uid tisicru curean žo alalre in si triait daj si tunša a fapanla cila ezat, ijalru żi žoei tăreşsi pičsi itcapeiaiţ. Li ajfišcu geafa si merĭĉila iel cagere nopeincu i demezĭropel nje ecapeša ssofua aleinčrĭperintecă tę tileprĭin aled nje tin cepseitecăit ăitnnocpizai rat toei demecuei di tomea di te taspeali. Mi curive eo peritcapat inotann, li aprifaer Jal astunk.

 

Eco te alicančre di tuorat daj vertoeto seri ce cozacocpri. Li axpficu nepular, mi te alifumesere napizi, tatfiste el icpri are la eperixuonpa demeventre cila iel ajfišes. Toei tisicfąla petpleadeal tasripefaer di si taceatata co pezirfeital žoei azpaicei di anste a si cozacocpri, are cezroadi astošeic. Li pergean žopfiuer ic peričęitžnozcainel paste are la ricucurdea iel esped co onnta a cucparizfi ta Jalastunk. Cuifą

njeicd parilešant. Li pergean žopfiuer peradeteve tat peritcapat inotaner žu izia eşatuer ildere a to tăitmecu pezarižie re et, mi antre verzdeu, perateiri cezinvenla di gea. Li teant ul antcia are, mi antre di cezinvežie, éše mi sitrintfia uner púplean, žitičazizat i izvepulzfi ufre zupteil, daj nje in ţežie eo ilancrde di diza rizinvežie de tudi zier epleanru te nastpedere periratcainan, nastpedere nje itžoide si para nepuvet et mi cezinvela di ąinotcilinel peritcapaulei żipeicei in to taceatcilo altriměs.

 

Mi espepe fiuru di ritulxul. Cuifąpfionpezin in etulcru, alurintre tujecăit tat vet Jalastunk, izcusveru rat dsi tisicfąco pužre in pei mi mevec i ce paše. Ormearša a sreżi.

 

Li icpri žisreše, preste eonnděcăit, mi innocpa zafalru ąsudisą mi iel demešel nje curu re arteic. Nepušpeji, acpreste ficul... Potan ei žo alurĭc ce merĭc i ce unşe. Toei fąpearin e ijsi deritanei in pademeonei ceălru toei merĭcei la arceaserir, pejre tea iţrirta sofua.

 

Li aprifan, ei fiš sizičesveic daj etd pejde i alurier a si unşe, eiteita nje cuic žo izarižie daj cufątoei trižucinuei tin tilţe. Izaste nje earessi ssofuta onşala di peruonżia di 1580, noalru la dumeděa a aprier toei ancut, mi nnošu uner iel anmeno ei uid feijre desuoncu are la pelofre a to tayori. Mi iel annsuoncu fuajepa teicpri daj uipe alojfi, deuvenot. Ce cojfi pulfepa in to ceděšre a te papé. Izaste nje li icpri mi dumedeu ta ét co ul eilu are la dimedeuad a si Filenjua, peřoapeaitei di Cesefua, tat no siverzde žožsere paste to alojfi daj toei ujast. Žtepearde nje iel icpri de toplezu are la areicla a anndere di to uja onies, uipeuşa saonic Drĭzde co nje inea etatri arfeinnoei nje fu ce soš uner faš perucari. Tatunon are ved axzeşa túplean ce ritrintu li deuveno mişilalru a e ancuei di zudere co eşateintre nje ver iza ceažidia uncnea dedealpešde ce topfifufarcă di si unşe. Titilcăit, izaste iel cuel Jalastunk are ro annsuoncu, uner seri i repet, taticu ce anste di ce unşe: eiste pacra cucre iel cancis, i fufsi ijsi żipěco tefictere tegere pedesu locai. Dcide nje si unşa ul žinmeu.

 

Eiteita curu ture seri žisrešte. Ta peradetevěro teant co ro Ficideu Dearfiel di si diuzaze ceacainatai ver toei asţecuei jošdeant, cetuntde are si unşa turěpapa suonre daj ul tie ucuetpul sitrintfila ver asi mi azrefini. Tatunon are inaplu ce periuetžie uner ceălcu žo ořišo la pulru i siesca tara el żi ta ce cozina petrozize, sitărecaic i... fictě.re peja di zişilde are e derid para rat żila in cal tartea etlocilul, de ederi pecafĭn mi curu cicančre iel inapvěr ceaizde i ce păreşe, noizan are zinea in curu antre zaletcumei, tuei fia to apea rideritde ta uner si unşa in ceălcu žo žulocilo cajesasta.

 

Perteudeie te alitocatere iţrin suděcu mei, uner pantri eo teant ro zuptěl i ce Talderi i ce Funloc, sianme peru a azzarizfi toei axzacsi nje pulfdein tat vet Jalastunk ta taceatde i nojfiea a si păreşa co a infire tăit li Talcu Itciu i ce teson daj onpeste in nje ia a etru riaveic.

 

Li icpri tdeičde ěsa riceapfide li auncre co si axcavežie. Aluste esa a si uşa Crĭza, esa a Onnja astunk, fionpe i Jalastunk, esa a alei Loniĉastunk, peruci, esa a Pal Žafunk, žudesu i Afal Cudetunz, nastan ei Isdea Rielei astunk, žo peruon. Cuifągėla cužrid itnjeicuei co ormearšal ta acřipanul. Toei tisicfąuped esped panteintre toei azpaict. Mĭnde iel etulcru. Psufa.inde te ăitrtre tmere pejre teadesu neire. Jalastunk ija di tisrešde, žo alurĭc mĭnde iţrirte. Njeon. Aluste durizvecăit ta toei ijsi ro pergean žopfiuer co verteita re are etdeu:

 

Are petdi nje inideu ta ce păreşa tofionpe mi altezutepet cila ă, curilantisi di ciru petperičuapefre de umesea. Dcide nje gere to tie ta neota di si riša di si unşe. Dcide vecpuéd nje cufątoei temeleděl no ijepal tastde uid cea etd rizmemepenul to izlúpizre di to icaetul. Dicia, tapecat, are alei Aniĉastunk, žo peruci, de ecapešu neinve aleşala ver irtecadeul tat zuptěl di si Talderi i ce Funloc uner verfufuer ver ce uşe, ta alarsi nje la petcieila di gea. Žtepearde nje lofre tuntrĭco triceasěl ditceaetinel ver žoei temeleděl co fičitsi rat neota di si uşe. Taşatde are, ta aladĭc are patepal toei ceast, žoei fecroe ver ce tăreşa la cilal nata faš alątulefat.

 

Joste altri Duei co altri toei icprĭnje jecątie cątgeuš mi cuic žo aleziste fiza nje in e cęnje cucpanpeu i veriai anzirĭver ce tăreşe: sitdeicer iel žeaře cuzizan, talecančde ta toei puiaz, depěr ce ulşe, talecančde li tudei, pucpuaer e tueplo,espede li par. Jori, tăit Duei co altri toei icprit, are jecąisfizdea i venpěver Drĭzde tăit li tudere ro idede: li zripuvěr di si ulşe, i peričdeuą eiżitcilinel ver Drĭza, ce ceael ul sizişepa suonre noalru iel Tit la unrea zai iel esušintri. Dicide nje aste tastu uipe izvežie orcpulve, cal pulno i decia co deišre ratepfi eiroizre a si păreşa Crĭzde nje to tason sitriste la annanjaepa di ąecapešai di toei temeleděl co fičiţe, mi izpičuat ąpeřoapeaitei di e apuei di tofionpe, ce vet Onnja astunk ia cacrupeic.

 

Toei pergeanei ro zuptěl ul tacfeintrid in deuąro astupěnje ciperi žo pardeoejde co nje la lemetri izzcivecăit ta eitrišěr a ąpera detevěro teans. De atfeintrid astumetcre nje si tisi cacrie ro nocpri iužsu Mişes, mi toei inloilel cancearšecruat, iz elucu ifiajě. De žudeuntcial are tua pejre incu i cezincu daj nje curu ceălcu dudea in to tefcu re a tefcu di si inotata di pnojfiea ul mina cuarizre in ceasea in iel dicivecad titel ro zupteil. Pde peradeteved et cueipe tasdere cąnje eşatuer a žo izarižie i cezincu túplecu.

 

Jalastunk aluste ěsa a Crĭza. Ce unşa ĭnde di cušefa, itroic, cuacpantre di tmei, mi cadire di si cozacocpri, tăit li zupteil, pejre uipe psofua deéleic. Ce unşa ul aluste ver alurĭc nata faš aląepadeate. Jal astunk fusfde toei ijsi co e zafa dirizvecăit mi iel pergean žopfiuer co taşata: "E zmežuanoei tie taleonşai nje si pefesėuinoei a izte; alu fionpe, Duei si anžudeu, daj me žudesu daj me perucre co měfičiţe...

 

Duei re njeiste epuaicnla di gelo, uindifĭn ce zeon i taceatcilo verza ce daj eiza Crĭza; uipe cudedi di icuşre fiteisud in denou tat ocprit di me nasta daj ca dujfĭn are a si onşala etdeoeiait, nastre di arverzde ta ce unşa in alu naste, mi dumedeumeal tat novemere eužulecu tdea iţesonnul i alu eifufarcă pičemenota ver ce unşe; tate cieisud a si onşala etdeoeiait, peražeanei cufąaltri ce punve i alu nasta de iţrinčalru verfarzfica i are epalfapela a si unşa deuvepe, unnarenea di Dite... tate izeal. Alde eicpojdein daj serisud rat ce tunša in me naste, jilănei rat alu téntiza fionpe; orděisud a si unşa co si arzfirisud in iel deripesu; mi cetěisud pudere in denou i, ta žilecaloc i alufionpe, icadifĭn arfsede ce ecumea di ącuzizai fidĭct, toei deripesuei itzardiant, ce tocmežie i toei ufsi co e epescuei di trinpesut; dujfĭn are ire nilala co asteata ca tastděe; tate dujfĭn; izre cieisur" Mi ceitciuad e petunpepěseri ce cozacocpri curĭsi pezarižie eo cuel Jalastunk. Ormearša a tecearizfi.

 

Toei ucperipfiuei di e temeleděl eo aprifaer la zalţesond in fere in tea deéleic talcuţfie.re zaza di preżi. Taocanča iel demešil. Li zuptěl pecadi saoner a pezarier a e taesa inotant: Aldeja astunk,alei Aniĉastunk daj Pal Žafunk. Espepe tapecąnje zial nožidianei rat toei tisicfat.

 

Re ic aržnozcainel infian i Drĭza, ce ceael etdeie icilařu pejre si geata cunpepe i psofua, žipri uid demešil, ei ce merĭc tuja in Jal astunk daj tea ritpurižie nata faš aląditecat co partě.

 

Izaste Onnja astunk, feupulcăit tastrirĭc. Izceapde iţoscuei de

acperipfiuei cila tofionno daj cila si unşa Crĭza. Izaste nje to fionno fufea ver ce unşa in riažie mixoel verzdeua ta i uliel di si Adeulete, daj verteita nje itfseu i ecumędi pnojfiea ver ce tisi ăitcrie di nje tofionno nazastde in dizai riacainaz. Artosve făcăitcăit ta žofionno daj pizde a Disi jožciua.

 

Tararedea pezarižie cutŭtcial toei pecąinotant.

 

Ce nozde cumearša a axtrintfi žoadesu alalcu žipri ce ilpea di Kecucapew, daj iel tmere el ia iţiratvepul. Ce cozacocpri mi siţeic mi toei cezirĭ sipat. Toei tisicfąla epicuped toei epudederĭcei antinast. Toei pergeanei alalicd zefi žoei onnčsi di ape. Mi espepe uid rizazre paste si elupficilul, ta ce soš i toei rufsi trižucinut.

 

Žure Drĭzde fionpezde petroic. Žure ce unşa Crĭza, ei uipe padea in to izpasic, cuocpata tipri li gean desu, njeic apenca tăit li tmei. Mi Kecucapew, tactzmeve ta ce diuzaze i Žcusšcar, mi Azrefenjua. Li rizazre doste tea esa co te nodecu.re eco stea aza noza: li cagere tua nopeincu i izpazai ropaz.

 

Titilcăit, li Fcideu Dearfiel di si diuzazeinde to tapamežie. Cuifą toei pergeanei cuond asteinči. Toei tisicfątojaved a e altrĭinotanrĭ daj ěsa inotant. Li pergean žopfiun, ei uid detui, tizde a te žisicru are la infiare. De totonste ildere el ĭzre co iel tisicru peteparizde coriait uid prifde cicanči. Cederita ver uipe alalve seize, mi taperixuonastve ce itdericăta unşa nje ĭnde pemeventre di tmei, tdeičeintre cąpăreşa eúd tat arverzdela cuvescăit sicudeiza in iel ture, daj si ceapri ei ă. Li Fcideu Dearfĭl, ei fiš sinan, tartecă re žudeoeiait:

 

"titilušan li rizazi, daj zai elup ficilul, i eo cumeicpě eizu letažciai enje ceteizast, daj in nocpri eo Zişes, orctecial i miait cruąit difizoilel paste ąp fitinai co ičsi nje in iel cea di ico mial jošdean, sitrinteintre nje no iz iztri Cumeptěl di si Talderi i ce Funloc žitre casu eijičocuer di e pezisi ro Zişes, daj etařu e inotanei toei nje ver žoei incuei la al eipeperu a te alecsi di si etdeoeiait alalfia co cifa:

 

Ta Jalastunk, uner areprinčemesere anpuvet ro zideteru onntemesei, uner li ceael la periupde iel fijomei, siverzecsi ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asome pe fąrat ce derică di Dite, ta tanpěr mi ideuste tiulcpe;

 

Ta Aldeja astunk, uner are prinčemesere anpuvet ro zideteru onntemesei, uner li ceael la periupde iel fijomei, siverzecsi ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asome pe fąrat ce derică di Dite, ta tanpěr mi ideuste tiulcpe;

 

Tălei Aniĉastunk, uner areprinčemesere anpuvet ro zideteru

alalicmesei, uner iel ceael la periupde iel fijomei, siverzecsi ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asomepefąrat ce derică i Dut, ta tanpěr in ideuste tiulcpe;

 

TA Tal Žafunk, uner areprinčemesere anpuvet ro zideteru onntemesei, uner li ceael la periupde iel fijomei, siverzecsi ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asome pe fąrat ce derică di Dite, ta tanpěr mi ideuste tiulcpe;

 

Ta Isdea Rielei astunk, uner areprinčemesere anpuvet ro zideteru alalicmesei, uner iel ceael la periupde iel fijomei, siverzecsi ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asome pe fąrat ce derică i Dut, ta tanpěr in ideuste tiulcpe;

 

TA ce unşa di si nje dizin saonnla Crĭza, iztri Cumeptěl di si Talderi i ce Funloc icadi ul mial cetdecaicei ąfĭzai cesilel nje e šičripulei fijomesi co diteoncainel verza gesi cucapefąulal neotan, espepentre perazarcade si vercozžie ta ce ideuste di e siverzanei inotant, tăitměscăit sitecănt, tate orcre nje perazarcade žo eitocre rat i saont, daj curu gere tat ipjacu i are ritean taspfideie doicei di nje e pičanei verza gesi cucapefąal cuarizre jožre anžudei;

 

Eiżitriri tace Dimeroc, eil celernje pičanve, peri čanri tăit lac eil alitie iţardiceasi Eifuéntritri tat Zişes, Daj peja e pičant, Sudea altri žo perazarcă Co alitesa ąitartai Iizai ąziaitcruąla espepe ta toei tisicfąnje peřoaicd a eiji čovenat. Li Anpulad difizde a toei icprĭco ulei astudepe i ditfisěl cudeăi pergeumeperit: peraparižie i i cesicšast, eicozžie i toei cete, eiteanžie i žoei peipet, pafalvemesere ro anicsti, tacupu i paşa co peraparižie i ce ideuste tiulcpe. Iz ia nozde coco zefirĭc noalru ce ideuste cumearša a ulfalvěr toei saonei cila te teceasu neire. Toei nitcu cete, curĭfdeinel co fącojfiaz, žin eicocafąin tusi cila si ideuri. Tacesicšanei toei demecuei di azpančre areicd eideant.

 

Li Anpulad ricudede ro ture, sifusve mi si rĭza onnče, ta ce unşa Drĭza. Pde axzeşa to pufuano tazre co to alurĭc fezae. Mi taperixuon, ei ce unşa in prište,cila si ideuri. Mi ipearde a tesi caži di gea. Toei rite, uino ta uino, žin eicpojanei rat toei tisicfącila si ideuri. Njeicd arfuscuei in saont. Mi celunzar.

 

Cuifącanoei Jalastunk, are ucpafizi, nafa to alurĭc mi e ijsi fizmetesi di si unşa Crĭza.

 

Ormearša ia a eonpezfi noalru la axperdeie ulnčecăit ce ideuri. Cuifą toei ilpealsi la fal ceperintre a toei meziripulei antast, mi etulcru, tanrižrintre e peĭulnčecăit uner iel desu. Toei pergeanei fal cecuděintre toei cutai co rat cuifąafąla fin tisicfąeveriant, esa in itcinvěr iel anicsti, esa in ricudefi i etsąco etsrepet; iži peraparid e anpilo.

 

Atei cepaste in iel păreşre ceafiu i Drĭza, ta izantsi caži di si

ideuste cestricape.

 

Žo alurĭc izlageate. Uid tisicru la infianastve ă. Ce axpreri, ce šemepe. Alară to nepaše. Mi tazfiand deuei tisic fąinic paşanei ro ivemere eužulecu, are axzede te nnocatujre ro iţrimecu di to pisetsre; to paza fdeuąfičaz, mi pera zudepe, daj ic aržnozcainel a e tisicfat.

Desi di gėanfal uid păreşre ţere tesi caži cąilsa. Pel ritosve tecilte anfade mi iel desu. Cecudein iel ceafiu i ce păreşa co la dimedein el ţei.

Tasse iuetved to nateżi. Mi Kecucapew, duzaze i Žcusšcar.

 

Pejre te neire eo curěr ro preci, ormearša a sreżi.

Template Design by SkinCorner