Apr 11, 2011

Lokled ugwys lélwèng

Lokled ugwys lelweng Cover

Lokled ugwys lélwèng

 

Gwìwdys gwínds tàwèd gadnyd lé.

Yed ankyíd emblà y.
yagy ede, yagy ley, yagy ain,
ygwì sòdel jedis égys lèzkys sùwés.

 

yanà ygwì èlù sébad éfyd imé lélwèng nìandda,
yanà ygwì èlù esè élens dìnfys sùlé.
yanà ygwì èlù sébad éfyd imé lélwèng nìandda,
yanà ifyd yíry, yanà ifyd yíry,
esè éleins dìnfys sùlé.


ye ye zàa ye yá yá ye yá zàa
ye ye yá ye yá yá yá yáw
lokled ugwys lélwèng

 

Dìnfys dèo délés yolur.
Bérans ynjíng yedees eiy.
Dìnfys gèlù wébaders syiswès baf.
Dèylèd sjíns lewù enyd dèed yiwé.

 
dèrdad nìanddas sójed arat,
dèylèd baf lewù syiswès élein.
Kéwúd syiswès gwésò kéwúd syiswès gwí,
kéwúd syiswès gwí, kéwúd syiswès gwésò
gaday, yey. Kéwúd syiswès gwí!

 

yanà ygwì èlù sébad éfyd imé lélwèng nìandda,
yanà ygwì èlù esè éleins dìnfys sùlé.
yanà ygwì èlù sébad éfyd imé lélwèng nìandda,
yanà i, yanà i, yanà i, yanà i,

ye ye zàa ye yá yá ye yá yo,
ye ye yá ye yá yá ye yáy.
sbalò ugwys lélwèng.

ye ye yá ye yá yá ye yo,
ye ye yá ye yá yá ye yáy.

 

zárd, ygwì siud wòbá ude ruu,
gálgand éfyd zádà ay,
dian yewèd ewúd lewù dìnfys densólu.

zárd, ygwì siud yosyid ude ruu,
gálgand éfyd ynwòd ay,
yíwé máyè fyí

 

zárd, ygwì siud wòbá ude ruu,
gálgand éfyd zádà ay,
dian yewèd ewúd lewù dìnfys densólu.
wòdjes ygwì siud yosyid ude ruu,
gálgand éfyd ynwòd ay, ay, ay.
o!


yésù syiswès ywúd dèed gwíbade lewù lé,
gaday, lé, gaday syiswès gaday gaday
ooy!

Template Design by SkinCorner