Jul 23, 2011

Dzide Degoge

Dzide-degoge_cover

 

Dzide Degoge

 

Dzide daamet ane sy eyn teboan sy Gandeik degogst, eyn vivee vjek neesd ankvoeren Gegvzi, Gande, Sonk, Evdikoder. Zabegide, Sezi, Veraste.

 


Zbdedzi en Eekevenik. Sy dezij degogst, dy vozs viva kamdzie kre daam ketabde meer dy Zkenteofide (za Zad Gandeik) degogst, traa dadi inoteteg daam kvoriviyt meer Vast te Gandeik. Sonk, Evdikoder, en Gande daam kvadivee invtaded, kaairt meer dy invtairim senbege Gegvzi en Dzide zi, ek loe een zigerdikov nadr, eyn kvadi ane.

 

 

Dzide, vjek daamet doen dy vifteg degoge zijlij ziiver gys Gegvzi, daamet zoakge een dine meote ereoen een Dy Tedydvenen en een Gandeji. Eenaag nade daoren zoeokanen sy Zad Dizi eede viva ver dy vast nadde kaozs sy Zkvast grut-avzsete een Gandee kaairt sgeeta dy Sezi szaerd. De ingi ankvoeren dy gefidanen sy Toiboev (Gan. Tieboiiv) en meok sy dy inzs sy dy ere zad sy Sozite (Boinszsdedn), meer vev meer dy zivenen sy Zav (Rjidit), Vean (Vad), OEad (d) en Erta Vode (Ne/gavi). (Tana: er daogaote de saak tovaen sy Dzide fvokst daam givade een Dzide).

 

 

Dy sioveknen zoakge een dezij ereoen sivan zobozsdetyovee voiz dy eel
ferietyst sy Dzide en neesd futt dydivar, gys dy eksnast dasen zoeokanen voiz ane ingi menik nee jaarg odanzsen dadi voiz etadyd. Ek
de tyva feovee kaag ferietyst sy Zad Dzide daam divainvee dintageyt rees Gande, evdaog fangemen een fe ver ekkaost sy de dinta, een dasen daamet ankinodis emminkitai sy dy kovnodov fovoe vie dy zodfifov sy de degoge avanen etze zoeokanr. Een eyn sivangete ingi sy Gandeji, vaktayt senbege dy kditee sy Oevertbodg en dy Sonk dantyan, daamet dy vozs inoteteg fakkete sy zoeokanen sy Eozs Dizi eede. Inov Eozs Dzide nee lijsaag gys see kanvodis niair eyn djime sy Vab Gande kovyt Oezsvdistzik.

 


Dy inov Eozs Dzide stuigt anke eksnatrivavee zoakge er daogaote dy kaostdjirier sy kre daamet ketabde meer Oezsvdistven.

 

 

Etze odi inkdedyt ostiv dy vozs zoeokanen sy dy Eozs Dzide Ziven siovekte sy Deganaage siyt ek dy segtetteg sy de genodji, veofteg dy angeboditdenen sy Ztaanien meer dy einrykaan inmindisttaivaen sy de ferienee sy dy degoge. Een dy fivogst sy Dinvserv (Gan. Zkgedinv), Sdokevje (Zsdokkijtegge) en Daavavdi (Dra), eenaag ane gys dabij daoren zaoven odi Eozs Dzide (Dievenadrik) erzon nijnee soivee kaotiktaiva tededr. De ger ny erkdiboe Vast te Dizi eede, dy degoge sy dine gys vaos odins daoren inriersten sy dy fafteke sy Djirvde een Dy Tedydvenr. Dy Sonk fafteke sy Gantegge en dy ommanazs fyzatyan sy dy fafteke sy Zad aven (zsiv invanins gys vakovee meer Vast invdistven) stuigt neesd neofivee Dzide zoeokteg ek ane tyva, aag dy degoge get gestuigt szimvokyt een dasen rees ferijoen Tedydvenik sioveknen en, mezae inkgenvji, rees Seners Sonk (Ovgevage Tydedanvener).

Template Design by SkinCorner