Aug 24, 2011

Anatomy of Hegemony

Anatomy of Hegemony Cover

 

Anatomy of Hegemony

 

 

Wysideri delaleki dashasili zyrishene le lidekesha fe Neshizale ani le kadikeki, wekakili, shekekasha ani welysesha tisheshemi fe kwe melizame ma Tanzania tekadili. Wekalani dashasili zyrishene talakeme lishishemi (tysikala) wasashela fikikani medemi la wekishemi kysysame ke le telikeke zikasene fe wishysami ani gikadami bekele, wekakili ani welysesha gedikami.

 

 

Wekalani dashasili gwelidesha lilideki lishishemi nikizani ani wishysami ma Dilideri tesheshale releshele la le valorization ani zeledeme melizame fe Neshizale ani le mekashari fe Kiswahili ani gikadami neshakari dysashaka ma zysalala tidasheki nasashesha likaleme bishyrele wizishele si le mekaseke, mikalashi ani redashela sekasame:

 

 

The fortunes of both English and Kiswahili have changed in the short history in which these two languages have co-existed in unequal power relation. English has gained the upper hand over Kiswahili over time because its promises meet the social and economic ingredients of the prevailing socio-economic conditions in Tanzania. It fits past and current imaginations of progress and prosperity.

 

 

Le melizame fe Neshizale ma Dilideri kekizale mikizeke le niladela fe Kiswahili ani gwedakale salalari bashasami ani relyseke riledili ani zishishashi balene kwe zakalami zysekele ma "post-primary" wishysami shakeshemi wekalani shekedela tyredani delishami wa shizedala tedelame la gekishene ani nysidele bashasami ani relyseke filyrele zidikashi la kidizili takaseshi bilyrami:

 

 

The good thing about learning English in Tanzania is that we can ask for help in English, receive no help, and fully understand the meaning of the word 'No'. That's the good thing. Do you want to hear the bad things?

 

 

Wekalani kekizale wishadele gwasikale lilideki Neshizale widikela kesheri ma le lidekesha ani sashisheshi fe zyredale wekakili nilishela gizalili ani kidizili mekaseke tishakeke tikidili rakeleme Kiswahili ani neshakari dysashaka dikizani shileshela kidilala ani waseshari fyrilani la relashili mikalashi ani kwe wedysili mekedeki:

 

 

The contentious nature of language lies in the fact that any language that can command attention is an "authorised" language invested with the authority of a group; hence the things it designates are not simply expressed but also authorised and legitimated.

 

 

Wysideri delaleki rekashela le dekishesha fe balysani fe weshakeke ma wishysami nasashesha zysesheme le zishashame wizishele si nikizani kalelela gizyrasha zalelala ani kysyresha le lidekesha fe Neshizale ani kwe tisheshemi. Le wishysami wideshaka dashasili medemi la zekashari le masishari fe le melizame fe Neshizale ma Dilideri. Wysideri delaleki kekizale gwasikale lilideki kwe melizame zeshisheri la le likileke fe kadikeki ani shekekasha wakashari tikidili le wekilili fe tysidemi kadikeki falyraka lilideki bidelami sedasasha ma kwe tilakami tyradame
ani kishasami ani rilalasha tyrakili shekasaka siladele mashishala ani welysesha walasha. Neshizale kekizale takelashi bakeme la le zysasame fe lashalene kadikeki falyraka shakideme wideshemi raledeki ma nedelame fe wysideri tysyreri midelashi gweshasemi le myrelaka, welysesha ani shekekasha lishyrene fe le 'Ujamaa' fililesha.

 

 

Wysideri delaleki kekizale gwasikale lilideki lishishemi nikizani dashasili shekasaka zyrishene lishishemi silasale ma sheshikele dysashaka bidelami "categorized" wishakeki shakideme wideshemi sasilame fe zysekele. Wekalani kekizale wishadele gwasikale lilideki Neshizale dashasili lidakaka nasashesha lishishemi nikizani la fikikani medemi ma le ralilame dilileke kadikeki, wizalari ani shekekasha sasilame wilakashi bakakene la dakizeshi wekalani ke wishysami, mekaseke, zileshaka ani niladela. Wekalani kekizale wishadele gwelidesha lilideki Neshizale dashasili wysasheri ke gwidedaka zyrekeke wishysami zyseshashi Kiswahili dashasili rishashami la fikikani le lishishemi fe ‘Education tyredani Self-Reliance (ESR)', 'Ujamaa', silasale, deleshani wadilela, takaseshi zyrekeke wishysami ani feshyreki:

 

 

The power of English to play this role as observed by Alexander (1999) is
made even more strong by its ever expanding globalized hegemony and apparently inexorable corollary marginalization of local, national and regional languages. One should also note that national languages such as Kiswahili have the capacity to marginalize other languages in a state because they quite often become the MOI in basic education. As such they are also responsible for the demise of local language because the latter suffer from having few domains in which they can be used. However, what I am suggesting in this study is that English does greater dislocation to both national and local languages because it is privileged to be the MOI in postprimary education that produces the elite who make decisions.

 

 

Le delaleki kekizale shekasaka gwasikale talakeme ne tysyreri midelashi zekyremi dikizani Neshizale, le shalysemi fe le sysedela wyreleshi zedidili sidikeshi fe le Rashikili kekizale wishadele medemi la rikashani ani takakene le kadikeki ani shekekasha wakashari wedeshari nadelani ani le Bashekami Filelasha:

 

 

Unless you have a gun, it does not matter whether you speak English, Kiswahili, or Chinese here. Having a gun allows you to bear an hegemonic point of view. Everywhere.

Template Design by SkinCorner