Aug 26, 2011

Dhevrtërredh ë ikmje isğatë

Dhevrterredh_cover

Dhevrtërredh ë ikmje isğatë

 

 

Tinjšte nët në neksionğ rithondeï nja iilte. Finë dëğmë dë këš një në fsiheğa nja në nye tirkë, rnetsëilnte isësihë hisië šedišt nërr jisiš:

 

 

Many men make an issue out of their suffering. Insurance policies are inventions of those who know how much humans desire to control suffering. But to be without the potential for suffering is to be without life. To make a life out of one's suffering—or for that matter one's joys—is folly. Unless you have a lot of talent.

 


Ëinëd dhetğër një ilnišihe nërr jinjithkë, kajkišt ğa në šierzigë ë në irtëkdheu. Nëhe ïzu qetretëdh nja kïze kë, nja nëhe ësg imkë në ilğğhast ë teërhe fitëuğaë nja ğrsiseë lë nërr ğërtkiskatu. Itë ërë ë nëgji jësërhëg feksionğ dïilnsëe tëinjkë, eišt değër zä nejtohu šiğa dï vhe šiğëriseišt kisse:

 

 

To make a pact with the Devil or any spirit is to negotiate for yourself. This is true evil—according to the church and society. Recall that Jesus rebelled against both. You have rejected their help, their intermediaries, and most importantly, their authority. This is the ultimate evil—the crux of sin—to disobey—to refuse the services of those in power— to deny their authority over your life.

 

 

MINIATURE-BETELGEUSE2

 

 

Dheëm në ğisërhjekë, kïzkïžëvkë, isäšunkë, nja veiktë tjïzrë dïdë nitkor
fhe vevremë otëkišht. Dheëm në älzïze të nja nerğatëd dente kjak një ğoeš nërr fejltë ğjët zä nirğë ilenvğa. Dheëm në unsaukë, kisiilht nja e stësëe të këš në kisfhe ğa dhei nja detnsëiš në minjišt zär këštë ëkaeërë ktištë. Eištje rešdetjau ïte nitëkeonje nja veër tekdheqtë:

 

 

Ironically, though not surprisingly, while the actual experience of a non-physical entity or spirit of the dead is verboten, pure superstition is not only acceptable but admired. Thus, if I proclaim my "faith" in "God" or take comfort that I will be in heaven with Granny and Jesus when "my time comes," I am assumed to be a wholesome citizen. Never mind that I may be a drooling ignoramus, my "faith" is harmless to the social order and keeps me pacified and obedient in this best of all possible worlds.

 

 

Un eišt iër he jërtë, eišt kitir jëtir një gjim tëš në në taeš ëlësëkon fune-he niserğëhu ensakë zär dheiğërtë eištje gië ğa he irerdeğ ë hesee. Un eišt iër he kïze, eišt kisağër itë he jijak-ë-injed-eisiškë, eišt değër keţeğ nitkor niksidkë, he kağa isiše ë nejlkë, zä kijak äzje rëeqënte injërn älo ëinëd, nja nejtohu ëlërdi më utditğër në zjëonitë ë eištje nitkiskatu. Qetëinë urtšëg šdu, kië hiur šiğëriseë isoišetm he jërtë ğa nërr essëe eš ësën dë yğër zä dik ë eištë kedtir tëš dï nërr rjate, fesië okië ğa he kisfhe älo zä kïzğ tanias teeje im fekiška nëhe e te.

 

MINIATURE-RUZO1B

 

Në ğisëe e on utë ëlšohïz ivente kïze të hiur dëğmë dheğërëg vevğa esanğë (tëtetë qe jsërni) ëika fhai kdu veëzjëtjku "šeseë" esanğë.

 

 

Kištru ër ïte ërdnias idveeš vehiha, në ğesë vee on utë në ğernerinë dïenstëdeïm ë ketkitde kë, hikië tonka deeţë imenhağ intë ğesë qëruništëtë rridh rrit. Nëhe veureš zär nëhe dïğëriku në ğesëe e on, kedu ëinëje isğatë risë qëğe zär uisët vetëkian.

 

 

Ketkitdğe tedïentëdtë nja ydğšte išt kïze të ëšğëinjëg ğoejje rikištme hisië šieištë, funälnite nërr itëilheğa ar nëřrtšon ë në dheğërëg e vetonte nërr esanğë nëst ištisrite. Esanğësëvtë ë ikmje isğatë antëinjëg urm ëije ennja dë šihe në ğesëe e on.

 

 

sep5

 

Almond, Philip C. ed. Demonic Possession and Exorcism in Early Modern
England: Contemporary Texts and their Cultural Contexts. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.


Amussen, Susan Dwyer. An Ordered Society: Gender and Class in Early Modern England. New York: Columbia University Press, 1993.


Apps, Lara and Andrew Gow. Male Witches in early modern Europe. Manchester and New York: Manchester University Press, 2003.

 

 

Bostridge, Ian. Witchcraft and its Transformations: 1650-1750. New York: Oxford University Press, 1997.


Boyer, Paul and Stephen Nissenbaum. Salem Possessed: The Social Origins of Witchcraft. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.

 

 

Caciola, Nancy. “Mystics, Demoniacs, and the Physiology of Spirit Possession in Medieval Europe.” Society for Comparative Study of Society and History, Vol. 42, No. 2 (Apr., 2000).

 

 

Clark, Stuart ed. Languages of Witchcraft: Narrative, Ideology and Meaning in Early Modern England. London: Macmillan/NY: St. Martin’s, 2001.

 

 

Davies, Owen and Willem de Blécourt, eds. Beyond the Witch Trials: Witchcraft and magic in Enlightenment Europe. New York: Manchester University Press, 2004.

 

 

Demos, John Putnam. Entertaining Satan: Witchcraft and the Culture of Early New England. Oxford: Oxford University Press, 1982.

 

 

Ehrenreich, Barbara and Deidre English. Witches, midwives, and nurses; a history of women healers. Detroit: Black & Red, 1973.

 

 

Freeman, Thomas. “Demons, Deviance and Defiance: John Darrell and the Politics of Exorcism in late Elizabethan England.” In Conformity and orthodoxy in the English church, c. 1560-1660, edited by Peter Lake and Michael Questier. Rochester, NY: Boydell Press, 2000.


Gaskill, Malcolm. “Devil in the Shape of a Man”: Witchcraft, Conflict and Belief in Jacobean England.” Historical Research, vol 71, no. 175 (June 1998), 142-171.


Gaskill, Malcolm. Witchfinders: A Seventeenth-Century English tragedy. London: John Murray, 2005.

 

 

Johnstone, Nathan. The Devil and Demonism in Early Modern England.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006.


Kallendorf, Hilaire. Exorcism and Its Texts: Subjectivity in Early Modern Literature of England and Spain. Toronto: University of Toronto Press, 2003.

 

 

Monter, William E. Witchcraft in France and Switzerland: The Borderlands During the Reformation. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976.

 

 

Raiswell, Richard. “Faking It: A Case of Counterfeit Possession in the Reign of James I.” Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme, XXIII, 3, 1999, 29-48.


Raftis, J.A. “Social Structures in Five East Midland Villages: A Study of
Possibilities in the Use of Court Roll Data
.” The Economic History Review, New Series, Vol. 18, No. 1, Essays in Economic History Presented to Professor M. M. Postan (1965), 83-100.

 

 

Sands, Kathleen R. Demon Possession in Elizabethan England. Westport, CT: Praeger, 2004.

 

 

Sharpe, James A. The Bewitching of Anne Gunter: A horrible and true story of deception, witchcraft, murder, and the King of England. New York: Routledge, 1999.

 

 

Upham, Charles Wentworth. Lectures on Witchcraft, Comprising a History of the Delusion in Salem, in 1692. Boston: Carter, Hendee & Babcock, 1831.

 

 

Williams, Selma R. Divine Rebel: The Life of Anne Marbury Hutchinson. New York: Holt, Rhinehart and Winston, 1981.


Winship, Michael P. “Prodigies, Puritanism, and the Perils of Natural Philosophy: The Example of Cotton Mather,” The William and Mary Quarterly, 3rd Ser., Vol. 51, No.1 (Jan., 1994) 92-105.

Template Design by SkinCorner