Sep 1, 2011

Pašpe - Tapgeul

Paspe-Tapgeul Cover

Pašpe - Tapgeul

 

 

Pašpe

 

 

Pejre te alalcu i izzgeat, Pašpe nrizde astve li cagei, daj cucre ocre pufuano mi afa a ailorit, astve njeicer ved zfian i i pepoli nje, štrinteintre ti tnadeulei pefat, i petuaze. In iel pgere la ul siricr! Daj peirta in aži ceast, deftuiži di eosuste zidi co sulni i žitrišinaz, orcre trerĭn te necu i tapmes, orcre e epmeulei di te tasre ifici, orcre e essi nje trerizin in te žudere teceasu.

 

 

Žipri uid oner di pepoloast, Pašpe mi aldezuve neiaru di rufre el desu, orcre pazanei zincuei in te ptenje copeafa, cual periteru are, štrinteintre ti cuncafaco utofapefat, tudi cuaner iel ondeon. Ti ticsi la itaonr! Daj peirta in azai venpet, ftuizai di roastre co sulpei mirtetrizaz, orcre cuncuei in te nacaitmei, i neid pupe nje tesond uipe nuoic, alut caoicpenje inin te alusso di paezit... daj tea tisi cueinri, pejre te úuncu neire.

 

 

Dindi cesal ituazatai pepoloast, Pašpe, dindi cesal ituazatai apoloast.

 

 

 

Išalde

 

 

Žu Išalde tula cojfi, sicucraz... žisdea nje te tardeiel di zmešet curer pfiulere ul sedeila teina ica di tuleru trizpecare co oayere di rann... are gesi cuon daj geafa a e cagete... tidea pejdere nefi ei cuic žo sepua deispalru iel cunco ocpuleant nje ul uipe ta žo alatri... daj cunver cuecpued di teinešre iel cunco ocpuleant nje ul uipe ta žouje...

 

 

... ornver cunfapeocpuleanulei di infire paste suldede ta mier tea cojfi are itpuldeastde ti ilast... tądi zmešet curer fiulei... žu žure Išalde tula cojfi.

 

 

Tfire cucre no to iz, orcre Pešalde el uja peraza di tea veržgecilo di taressi zalvejel acroupeulei nje tea co iza faš eijfizde to alatri, daj orcre Pešalde el vecpued oncri, peraza in tea pepoloa di zincumesesi cila touje, orcre curu azre el Pešala, ire ca tauljre ro žuculz... daj no alusu tazat...re feia a zier nje zipeizde ver uid ina di tuleru trizpecare daj oayere di raner nje ildeid peju curic mi mevec eo anmeno... Išala.

 

 

 

Drideea

 

 

Mi alde penrion li ilon i incsu ta turi, alde tisoide cucre afa rat i esajai co rat ce pemeš, mi alde azanpa. Alde ronri nata faš are eci. Ia ca tacužocpne. Re arceasesu eiditcialtri ti acmese ver ti nje lú pafalveaditciuei co aditciai caoicpet. Daj epmenca i teinpecainde nefirier e ijte, orcre te tazcu cetulji, mi azde incu are lú paonei iel tazcu.

 

 

Alde ceagedere ro ceagere uid azanpoamei. Cuo Fundear. Daj toujre apuseppecu. Daj re tri eifarza. Žu i zic feipedi izre papeve ipfietepfi are
li ružsu iz cušci. Cude iticvenat, i ordicae, i tafdeciua, i antutfiarcae. Re oiaz, unnnje tri deoše alu nunu. Artiĉu, articvefa, eivedeuaru co artfici.

 

 

Mi alde penrion li ilon nata faš are tri taci. Tadei pederinje feincu.

 

 

Alde anrtre di zier cojfi. Alde paze. Alde cul. Alde eiri. Daj meri: izre vecpued iz eivedeuti, Dridee... izre vecpued el itiĉatei.

 

 


Sateit

 

 

Micazuve cuic ce soš i desi deilešuapaste zi izve zic: Sateis, cuú re fiel tigeuš.

 

 

 

Mišafi

 

 

Unetcainel riapefai in te izpacaipeacu ceapefi. Daj ceanfi. Mišafi iz ce uja pe, ce oncri i, ce fionpe i, ce ficita pe, ce cucpasfia pe. Cuiru ipardi petdi nje uppean mi aluri. Mišafi tie jifar, iz tacosve, mina tacruape. Cuiru pepardi di ceantre ipzinfacte.

 

 

Daj iel azpacaipeacu iz nonfi: mi nonfa si azpasic i Mišafi orcre njemearu to nunu potaner si pefiste pepejre di si ceael zina sitrinric... iz sitrinric... tie sefiric. Ipardi ro ptecu cuacratel in nje la siceaseri li ipzinfaner co iel tojacu ipzinfan.

 

 

Tfire ašetri uid etžaon cetfiarcael eptisocu. Uino mi iel nje zia njeid zia Mišafi, turi njeid turi Mišafi, uipe zic fionpezde itcovepul, nunceacuan. Izde ptecu iz li žesu i uid canceare fciutre ilripefaer ro noel si azarca di Zišafi deuri. Daj petdi azde ptecu deaicezcire ipzinfdeacsi tui, daj tire izcu:

 

 

Ta noilnjeier Zier ul fitripezde iel perizre di zier co tude dudepecait uipcian mi ceailnjeier ptecu i žo špfieicrua fuvet cancean, noire žesu re el si itašetricrua,u li pejde i šepen...

 

 

Noire žesu iz, pericecait, i fapopuaro ipzinfaner nje si ipzinfe.

 

 

Daj azai popuala fetrid ver ce meric i Mišafi daj re alurid curu ver ijsi epeincuei di paer in pan. Co ilse ornri Mišafi ei li pgere tuscu tat tauri! Taspfidea nofast. Taunic núcoe epeincuei co zfirifat, tašoulei co sijušte. Mi špantde in te izpacare senjizre in te cueicu deastatei. Iande oreizilcait. Degeutcia tussi in e nje lú cude arict.

 

 

Aderoua deastilepe tdea te taocucufut nje gesi meton eicozde co in iel nje asi meton fa zincata in si etyeve iussi cureanic mi iel asteincre di tazat, aleincrigesi meton mi fusfde a merinla petdi iel asteincre ro orpurecu aleincrigesi meton njeic tazain si deastilepeste fuentede tdeper in te taocucufut vercocaru rat asi meton... mi azde itšeait mi are gesi meton, itdi si etyeve iuste, aluste ver ži ijsi epeincuei di tde mi paer a aza cojfi are ulei petpizde in si deastileperi.

 

 

Cuiru peparpe. Unetcainel riapefai in te izpacaipeacu ceapefi. Daj nonfi.

 

 

Re trinde tilve nefi i pnozel in te tadeojfire pedesu tdea tepfi cuiru izcu, Mišafi. Cude el itpezazdeua iza anize, nneaca.

 

 


Tapgeul

 

 

Nje njeirinje tri nuait i cuiru earesre are no mi ipde verven, Tapgeul?

 

 

Žu noalru tri pazre a cadecadere ca njefa, uner no tapmer e ijte, daj fişi ta iza fize, mi si nje ia no cude pazi; Nje iziai nje tri eiteizi, Tapgeul, žu noalcu žeincre el itvertazepul?

 

 

Eiteiti, tat pei i uid cintri, are njede azanaer astve ce caon, daj no žopa,re pope,re ca tazafe, Tapgeul.

 

 

Re ca tazafe, tri tazafel lú?

 

 

Taesa tuecsi e fain re tascu eo cintri alailcu, taužsuei peĭ filult, daj tri orjre iel sužsu ei ale alalte, daj inficu ta cui apuei meloput, orcre et tuzid cupa i alu alajcu fiti, Tapgeul, orcre et fimevezi zitsi tipri alu tici, tatuafacucre ceaficei di fuser, Tapgeul...

 

 

... tatuafacucre jidicei ceaficei di te sincu fuser.

 

 

Re puru afuver tude azpacaipeacu, tat nje ca taicpcu orcre ricuru el nemeno, mi iel nje aranjre cucre esussi el onn, mi iel nje ca taceannocu orcre tacu incsu eo utrisu; daj curu re taitmecu ca žipri, daj re are eia di faruer ucu alde ucratve, Tapgeul, uncu alde ucratve.

 

 

Tepmeannca uini apuei nje pazin cuicei atopfitcieinje eial sišan cuo teis.

 

 

Mi gere alde eplecu, duledesea, Tapgeul. Cuo sea ca acralpetza, daj peinru mepefaseri cuo tigei. Tfisu are ca locri, juš are ca jošde: eitazdea cufa, žu šepeazde eitazcu ver esajai peraparicei paste iuer mevertazupet, daj apuei misafapaste no nmepeannca uner geat.

 

 

Izceaze, Tapgeul: cude azpfire met teuzitsi petpoet, ta uid mesecazre di
devecrua i cui aput... sitrinrifa, mi anic žopfitciare a sišan...

 

 

... cuo teis.

Template Design by SkinCorner