Oct 14, 2011

I Riaier-Smit

 

Enmym op ud tid, cyuy i legys ynn vag Yn cyid id Ai Nidur sysbrusgyffd til vrwyedan op erd, ie tinri til ud cymit dwf ri. Alnir altdu systi ud aidapsyswennyff rit i iynl, le i feesy cykumyn alrir alnir na cyiynn jael, rin dumae le tid alnir vele til edan i riaier aff yma riywr cyuy ald tdani, id til iys aidapsyswennyff pole alnir id i iynl altdu cyignamae ir namys. 

Gigyr alnir altdu ywk ewymid cyuy rirkveld pukaiabys ovan i dag aff ald fagsys:  'Alrir dkynlirys i Riaier ovan yma Riaierys . '

Nun ynn vag Yn cyid nedanmae logyd id daeg le, alnir wid cyuy.

'Ynir enda du?' alnir danid til i Cymit.

'Mydan va dwf writdun ovan i dag', danid i Cymit; 'rin ynmykt du niah fiudd mydan writyff. Ymys gigyr, du yridun ynndun tsik cyoma ud korid til iw du.'

Vag vag Yn cyid altdu tid til ewsvel aln, ud edwr tinri rit ald nird, va alnir tisysnsysd i Cymit til cyku.

'Makt Eg alrir sadan til cyku it?' afdunmae vag Yn cyid.

'Du yasysn puynn, ymys du gimyn', danid i Cymit; 'du niah fiudd doud etdu gigyr cymyglwg le Eg cykagidag neet edan kadam til yatin etdu daet nomymys. '

Gigyr vag Yn cyid wid ut id tilok ud afud av i nird, id mynid etdu cyuy i furnenti, id systi i cyku rot-eet; na le, alnir cykymdunmae ewymid i endys aff i cyku, id dosierd neir i uyndys aff i nasys ,  id kmynkmae i nanktys;  id len alnir dadun paka i afud cyitir id lud op i nird nomymys.  Id ynn alnir vele doenin rit le afud, alnir tilok i ynngad fage-afud id gda i cyam rit etdu; id ynn alnir vele doenin rit le, alnir tilok i
id-afed--enet, i av, id len i ner afud, id mynid im cyuy i furnenti, rinkong i cykri rot-eet, cykymdunig ewymid i endys;  filwg i uyndys aff i nasys ,  id kmynkyff i nanktys;  id na yma vele doenin, daduntyff i afed op i nird nomymys .  Yma i dumae, i Cymit ailod logyd id cyisysnmae op.

'Du'da neet gigyr cymyg ud cymit na yma', danid alnir.

'O, du intin gigyr, doud du?' danid vag Yn cyid.

Ud kmyud dumae na tinri i Cymit dwf yuir til i fagsys,  id kymmae alnir til korin day id edun ald lesystnyff; zi vele ud ymlog, ymlog eru rit ud eylwg kroka op zi paka, id tultys cyuy zi sysik, id etdu vele cyom yika cyom zi kyfyld doud til kritin enlwt.

'Fmyk nun, va du dasysn', danid vag Yn cyid.

Len alnir tilok i eru id mynid zi cyuy i furnenti, id cymitimae ud ravsam jung erulwn ut aff zi.

'Kynlir', danid i Cymit, 'Cyasysn nun, cyom Eg danid vag, du enda neet gigyr ud cymyg cymit na yma. Ler etdu aiejed ovan yin dag. Alrir dkynlirys i Riaier ovan yma Riaiers; rin gydw yma le, Eg cyasysn daet ut, ud myrned cyom sang cyom ud voned'; id rit le alnir cynedarnyffmae av til aldri id afje ald lesystnyff.

Gigyr na lesystnyff, sysdakt na alnir altdu goid paka til ald fagsys,  ud edwr tinri umanenig ewymid til alrir ald nird cyod.

'Eid cykagidag edan doenin cyuy i cywelklwg aff ud og', danid i Cymit, 'fag Eg alrir sysdakt myrnid ud nu yng til cyku; id ud ynri ked yng etdu ed ynn i legys enda kagt.'

Gigyr alnir tisysnud til tririn id altin tsik alnir altdu goid yma i nird dwf afed av, gydw alnir danid, Eg niah yndun velfag ud cykumyn goud nutduksang pakvelt id vagvelt--enet, rit ud afud, id len rit enrwygad.

Len alnir mynid i afed cyuy i furnenti, sysdakt cyom alnir altdu dasysnn vag Yn cyid myny im, id tdaw op ud rirkveld eenp aff koenl, id systi ald yaduys ynrk i glokuys lenirsamlwg; rin etdu wid cyom ud yakt cyunudan etdu wyfyld goud. Afed velet pdannyfft til astiys,  id i Cymit altdu til afmamyn gydw i nird.

Kynlir, alnir lod niah fagsiktiget yika yifyd le, rin sysdakt len ud ymlog tisysnsysnir- eru tinri enlwt i yng, id alnir insgyff til aldelv, 'yndnyffdur sysmyk tidwd tid'; gigyr alnir tilok i ymlog leri id mynid zi cyuy i furnenti, id obynl zi tisysnsysd id pinmae cyner gydw zi salda, etdu vele nej ked.

'Du'da gigyr ymlog, du niah yndun va ed ked gydw du', danid i Cymit; 'nun du cykagidag edan ud ravsam jung erulwn cyuy tvodul nej tid, id gydw yma le, lil neet kelg du ud ninig gydw i gedy.'

Rin etdu wid nej yndnyffdur rit i cymyg ymlog eru len rit i nird dwf afed.

'Talt vele cyik doenin, id Eg cyasysn sid', danid vag Yn cyid.

'O! gydw le afer', danid i Cymit, 'talrir dwf neet yika ynr vel afdun na zi, lil edan pyfysy; rin sysnna ud cyad aff i iynyl, ymys iys ed i yng alnir olid til va ed writdun ewymid ovan i dag.'

'Ymys du yakt alrir tri yndnyffeys logyd ri', danid vag Yn cyid, 'va wyfyld du yndnyff fag?'

'Nur puynn ri', danid i Cymit, 'id du vel pymle yndun.'

Gigyr vag Yn cyid sysnyn alnir tri yndnyffeys . 

'Kynlir', danid i Cymit, 'enet id fageriai, Eg yndnyff le ynlka ud ynrim Eg afdun til klwmnyff ewymid til i erdunr-bum le aiejed uman logyd i vio aff yin fagsys,  yasysn myeafn cyiduntyff ler tsik Eg afdun alnir til korin neir nomymys .  i tvoet yndnyff Eg yndnyff ed, le ynlka ud ynrm Eg afdun til cyidun neir cyuy yin myet ywl va aiejed idan i ynrksop yopir, yasysn myeafyn cyiduntyff ler tsik Eg afdun alnir til kdaesysn ewymid. Rydi aff yma, Eg yndnyff le ynlka ud ynrm Eg afdun til kdaep til i lortwr narda va Eg alrir cyuy yin zak, yasysn myeafn cyuy etdu tsik Eg giynn alnir sadan til kdaep ut nomymys . '

'Du alrir yndnyffmae cyom ud wiktid yan', danid Ai Nidur; 'enet id fageriai, du cykumyn alrir yndnyffmae gydw God dwf gdanti id kedwel.'

'Eg durai niah cyisysn gigyr ywdw cyom talt', danid i Cymit; id na le vag Yn cyid id Ai Nidur cymysys alnir 'adjo', id wid op ir yng.

Kynlir, i jael wid op id op, id ynn i tid vele ewymid, i iynl tinri til komidan i Cymit, cyom etdu vele writdun cyuy ir aidapsyswennyff.

'Enda du kmyr?' alnir danid, cyom alnir ywk ald nys cyuy aff i dag aff i fagsys . 

'O', danid i Cymit, 'Yridun sysdakt cykinkrir i uynd aff iys dunninig nasy enet; rienidfid, du kanud sysdakt klwmnyff ewymid til i erdunr-bum, id updusysn lodelv ud erdunr til gnuud afj; du yridun edan, pole ryi id duraisam na jeer jvagney.'

Gigyr i iynl lentinmae alnir gydw ald nedy erbidnyff, id klwmnyffmae ewymid til i erdunir-bum.

'Ynri ked', danid i Cymit; 'rin nun, op intinig i afer ovan, Eg finin Eg cykagidag nitid edan kadam til alrir doenin cykinkriksang i uynd aff iys nasy tsik yiw jael enda ut yidma, iys irop ed gigyr mynkeey cyner; neir du niah fiudd korin cyuy yma le tid, rin yasysn cyidun ewymid ler id pmyebnyff
jeer afd.'

Ynn i iynl agesy iys ,  alnir tisysnsysd id pinmae tsik ald aiem vele cyom ti cyom ud gydmad ninig le alnir yakt alrir sadan til korin neir; rin ler vele nej iw gydw etdu. Ler alnir vele, id ler alnir yridun myeafn. Aff rydi alnir altdu til giynn ald vagt aff nedy neet til korin nomymys tsik i yiw jael velet ut, va i Cymit altdu stitinn aff, id len i Cymit danid, 'Ynri kynlir, nun du yasysn korin neir.'

Gigyr ynn i tid vele ewymid, i iynl tinri nomymys til komidan i Cymit.

'Du'da kmyr nun, aff kvage', danid alnir; 'du'yn altdu tid nog til
cykinkrir i uynd aff le nasy, Eg cykumyn intin.'

'Ja, i uynd ed daet nog nun', danid i Cymit; 'rin ail du alrir korin ud kmyud tiny pit tilo pymle, gydw Eg alr niah upgiynin doenin cykelninig i nankt; gigyr mynkeey cyner irop Eg nitid cykinkrirot cyuy yma yin poirn legys .  Gigyr dumae Eg ynrk aff i nankt, du yasysn sysdakt cyom kynlir cyidun neir cyuy yin myet ywl id pmyebnyff lodelv; lil edan pyfysy du'da trasysny na komig gigyr fer.'

'Lentin du ketly', danid i iynl, id neir alnir plumnid til i myet ywl; rin sysdakt cyom alnir altdu systi aldelv afkynm, i Cymit danid, op tvoet insgyffys, alnir fonin alnir kyfyld niah kdaesysn i nankt cykelp tsik yiw jael velet ut. Enet aff yma, i iynl tisysnsysd gigyr pdattilwg til edan sadan ut aff i ywl, id nakrigdys ,  vaksig wdagafn, alnir tisysnud til droud id cykymt; rin i Cymit tipt op, yma i dumae kriyffud aldelv, id cyasysnig etdu vele yma i irop dwf felt, etdu vele gigyr mynkel cyner, id cyasysnig i iynl alnir vele neet gigyr cymyglwg av til alrir til cyidun ruiglwg cyuy ud myet ywl, id le alnir wyfyld sadan alnir ut til i yinut ynn i yiw jael velet ovan. kynlir, aff rydi ler vele nej iw gydw etdu, id i iynl altdu til giynn ald vagt aff nedy neet til komidan i Cymit tsik i yiw jael velet ut; id len i Cymit danid:

'kynlir nun, du yasysn kdaesysn ewymid id edan av yifyd jeer afer', id fagt wid i iynl cyom cynel cyom alnir kyfyld myny afed til i grusy.

Ynn i yiw jael velet ovan, i iynl tinri nomymys til komidan i Cymit, id alnir kymmae ut, cyom alnir ywk ald nys cyuy aff i dag aff i fagsys : 

'Nun, Eg yndun du yridun edan kmyr.'

'Kmyr, enye, kmyr', ewsvelmae i Cymit; 'we kanud goud nun cyom pymle cyom du kedwel; rin enrk ye, ler ed ud cyak Eg alrir ailod alrir id insgyff, id insgyff, Eg wyfyld afdun du til cyasysn rig. Ed etdu vel va folk cyasysn, le i iynl kanud yatin aldelv cyom kmyud cyom alnir kedwels?'

'Goed yndud, etdu ed i ynri velet', danid i iynl.

'O!' danid i Cymit; 'Eid ed vel, ed itt? len Eg yndnyff du wyfyld sysdakt edan gigyr ked cyom til kdaep til iys lortwr narda aff yin, id dasysn ob etdu ed lud aff i podum, gydw til cyasysn du i velet,  ewgaisam yin daesnyfflwg syd wel tuliladan ut.'

'Rit yma yin alrit', danid i iynl, ynir systi aldelv kmyud cyuy ud tred, id kdapt til i narda; rin alnir vele nelbti cyuy ynn i Cymit cynaninnid til i kylsomp.

'Ja', kymmae ut i iynl idan i narda; 'Eid dwf daet id eng ymvel.'

'Ynri ked', danid i Cymit; 'I'm iny til agud du cyasysn gigyr, rin "rir somdu i woirda cynelet", cyasysd i ymlog daeg, id "fagevelnenmae ed fagoerrid", cyasysd enrwygad; gigyr lil sysdakt weld iys lwnkys ud kmyud cyarin, sysdakt gydw cyitiret dwf danti'; id rit le alnir mynid i narda cyuy i furnenti, id systi etdu rot-eet.

'En U! En U!' runid i iynl, 'enda du sysk? niah du yndun  idan
i narda?'

'Ja, Eg doen!' danid i Cymit; 'rin Eg niah fiudd iw du, gydw enrwygad ymlog daeg cyasysd, "oni yridun cysag dumae i irop ed eet"'; id cyom alnir danid iys,  alnir tilok ewymid ald cymydsys-skinkrir, mynid i narda op i enwel, id sadan flwg aff etdu cyom cyner cyom alnir kyfyld.

'En U! En U! En U!' glokskulisy i iynl, idan i narda. 'Llwf eresy, doud sadan rig ut, id lil nitid korin ner du nomymys . '

'Ynri kynlir!' danid i Cymit; 'nun, Eg intin, i lwnkys enda cykon kynlir welid, id du yasysn korin ut'; gigyr alnir unklsomnid i narda, id fagt wid i iynl cyuy gigyr ud alywd le alnir lod niah enmym cyisysn isy alnir.

Nun, cyoma tid na, etdu tinri eroynir i Cymit'ys sysai le alnir altdu doenin ud cyilwg cyak cyuy rinkong i iynl ald feesy, gydw, alnir danid til aldelv:

'Ymys ,  cyom ed gimyn nog, ie wop't alrir rig cyuy i kongdak aff eeynn, Eg cykagidag edan cyuy sysfel aff ernyff riminda, cyin yn tulnyffud ut rit alnir ynir dasys ovan elynt.'

Gigyr alnir systi ewymid ald sysai etdu wyfyld edan edadt til puynn til kdaesysn oir til elynt oir eeynn, id til puynn aff enmym, ratzir len til dadun etdu av ynlka sansysr, gigyr le alnir yakt yndun ur cyakys ynrtililig ailod. Len alnir tdaw ald cymydsys-skinkrir ovan ald cykuldur id zet av; id ynn alnir altdu goenin ud ked pit aff i yng, alnir tinri til ud agt vel tvo yngys rit, id vel i figlyd til i kongdak aff eeynn ilys logyd i figlyd le mytnyffys til elynt, id alrir alnir oynrtilok ud cyvadoir, ynir vele niltig enlwt rit ald goenoda cyuy ald dui.

'Ked leg', danid i Cymit; 'wtrafenzir enda du av til?'

'Til i kongdak aff eeynn', danid i Cyvadoir, 'ymys Eg kanud nur kdaesysn til it'--'rin wtrafenzir enda du goenig lodelv?'

'O, vag yngys niah daenud cyarin', danid i Cymit; 'fag Eg alrir systi ewymid yin sysai til puynn enet cyuy elynt, cyom i iynl id Eg yndun ewtyff aff ud enrwygad, logyd ymlog tidys . '

Gigyr ie cymysys ud enrwygad 'Adjo', id eek wid ald yng; rin i
Cymit vele ud ailut, aielk edwr, id goid ovan i grusy fer cynemyr len i cyvadoir, id gigyr etdu wsom niah sang vag alnir ailod aff i nurtys aff elynt. Len alnir kymmae i elmklok, id cymysys alnir goud id cyasysn i iynl ler vele cyoma ud uman ynir yndnyffmae til cypdatin ud vagt rit alnir.

'Goud ut', danid i iynl til i elmklok, 'id afdun alnir ynir alnir ed?' Gigyr le ynn i elmklok tinri id ticid alnir le, i Cymit ewsvelmae:

'Goud id grudun i iynl cyuy yin nam, id cyasysn etdu ed i Cymit ynir esysd i narda alnir wotys aff; id tisysn alnir pdattilwg til sadan rig cyuy aff enmym, gydw Eg ynrtid aff yin fagsys tsik neap, id Eg alrir altdu ud sang cynedarnyff cyin.'

Rin ynn i iynl agesy ynir etdu vele, alnir kelgd i elmklok til goud paka id cyloys ewymid yma i neud cylos op i nurtys aff elynt.

'Idf, udur', alnir danid, 'du yasysn cyom kynlir dadun op ud plokyoys ,  gydw ymys alnir nur enmym kdaesysd cyuy, e vel cykymdun elynt fepsy-edrvy!'

'Kynlir!' danid i Cymit til aldelv, ynn alnir daeg im afdatdu poltig ewymid i nurtys,  'talrir dwf nej vonnyff til edan goid alr, talt dwf velilegig; gigyr Eg yasysn cyom kynlir puynn yin sysmyk cyuy i kongdak aff eeynn'; id rit le alnir cykymdunmae rusy id wid paka tsik alnir daetinmae i kryri-yngys,  id len alnir wid enlwt i figlyd i cyvadoir altdu dusysnn. Id nun, cyom alnir vele kryri aff enweg goenin pakvelt id vagvelt gigyr fer gydw nej ked, alnir airoi enlwt rit yma ald yakt, id daetinmae i dwdfwd aff eeynn sysdakt cyom Ai Nidur vele oninduig etdu ud ynri kmyud, sysdakt nog til sadan i tvodul- yairymynd cyvadoir yedwd cyuy.

Cymit vele ail dakys oir cyiynn airidnyffys av i dwdfwd, gigyr alnir insgyff til aldelv, 'Nun talrir dwf nej tid til edan loai'; idf, grsomtisyg ald cymydsys-skinkrir, alnir urmyd etdu til i oninduig aff i dag sysdakt cyom i cyvadoir cylunk cyuy; id ymys i Cymit lod niah kdaesysn cyuy len, ynn i dag vele enjenr, velfag Eg niah yndun va ä vagin aff alnir.

Template Design by SkinCorner