Nov 23, 2011

Kafjie olskluk

 

Enmym op ud tid ler vele ud Kong ynir altdu vagin ud widoenwer. Logyd ald Kongin alnir altdu ud dogdur, ynir vele gigyr kmynir id ravsam, ler wsom niah ud kmyndar oir myeblwsysnir Prinzin cyuy yma i ynld. Gigyr i Kong wid op ud sang tid cyagroenig gydw i Kongin, ynrm alnir altdu myebd gigyr yika, rin aff rydi alnir goid trasysny aff lwweg myn, id rinrrimae enrwygad Kongin, ynir vele ud widoenw, id altdu, tilo, ud nur dogdur; rin iys dogdur vele sysdakt cyom cymyg id eylwg cyom i ynngad vele nedy, id kmynyr, id ravsam, i aiepmuir id zi dogdur velet avusy aff i Prinzin, ynl zi vele gigyr ravsam; rin gigyr sang cyom i Kong vele aff dag, ie vosysnd niah doud zi ynlka alrm, alnir vele gigyr fopd aff zi.

Kynlir, na ud tid, alnir fir til krig rit enrwygad Kong, id wid ut til cysakt rit ald werd, id len i aiepmuir insgyff zi yakt doud cyom zi kedweld; id gigyr zi pole yairymynd id nalys i Prinzin, id vele na zi cyuy veli ol id uk aff i ri. Aff rydi zi insgyff ymtyff tilo ked gydw zi, id cykymdunmae zi ut til zird kattmy. Gigyr ler zi wid yifyd rit i kattmy, id zirid im cyuy i ols id op i firys. Cyom gydw neernyff, zi goid kmyud oir needys, id zi gdaw ti id wud, id vele ymtid ynenenbig id cyagroenfoil. Nun cyuy i zird ler vele ud rirkveld dun pul, va ymtid tipt aldelvir gigyr nedun id cymyek, id oft id oft alnir tinri ewymid til i Prinzin, id sadan zi paff alnir. Gigyr ud leg ynn zi cyaff ler, fesnyr, id ynenenbig, id cyagroenfoil, alnir tinri ewymid til zi id afdunmae zi utdaet velfag zi vele ymtid cyuy gigyr grief. Zi ewsvelmae nityff, rin wid op ynenenig.

'En!' danid i Pul, 'I yndun yma yifyd etdu upgiynin kynlir, obynl du nia vil cyasysn rig; du ynenud ynl i Kongin ed cymyg til du, id ynl zi ed kmyr til yairymyn du til dod. Rin neernyff du'yn nej prutin til eret yifyd, gydw cyuy yin myft oer lwsysd ud edk, id ynn du dusysn id cyprin etdu ut, du yasysn alrir cyom yika cykimys cyom du kedwel.'

Gigyr zi gida le, tilok i edk id cyprin etdu ut op i garys, id lo! etdu darynsy ewymid i ewsysdt cykimys ud kyfyld yndnyff til alr; ler vele wen tilo, id riesy, id cyot tik. kynlir, zi pymle goid ewymid zi fmysk nomymys, id gdaw gigyr logdys, id rosy, id wet, le i Kongin id zi cykruny yrtwf aff ud dogdur cykymdunmae plu id sysel gydw dytnad. I Kongin kyfyld niah aff yma yatin ut ur zi aiepdogdur goid til cyisysn gigyr kynlir op gigyr cymyg marif, gigyr zi ticid ud aff zi rinidys til goud na zi cyuy i olys, id elmklok id dasysn ur etdu yma vele, gydw zi insgyff cyoma aff i darvagtys cyuy i ri yridun giynn zi neernyff. Gigyr i rinid wid na zi, id elmklotid cyuy i olys, id len zi daeg ur i aiepdogdur tilok i edk ut aff i Pul dwf oer, id cyprin etdu ut, id ur etdu darynsy ewymid i ewsysdt cykimys, va i aiepdogdur afje id systi ked uraud ovan. Yma iys i rinid ticid i Kongin ynn zi wid day.

Id nun i Kong tinri day logyd krig, id altdu wop i cysakt asysn i ynngad kong rit ynrm alnir wid ut til cysakt. Gigyr ler vele rirkveld erud durket i nesys, id niman vele gsadir len i Kong dwf dogdur. Rin i Kongin skinkrid cyik, id tilok til zi yw, id ninid i dokser ud rirkveld marif til daesysn alnir til cyasysn zi kyfyld nitid edan kynlir nomymys udurymys zi altdu cyoma aff i Dun Pul dwf fmysk til edun. Pole i kong dwf dogdur id i folk cyuy i nesys afdunmae i dokser ymys nityff ynngad wyfyld iw zi, id pinmae cyner gydw i Pul, gydw veli ud vele fopd aff alnir, id ie yma danid ler wsom niah le Pul dwf furaiek cyuy yma i wi. Rin, nej; alnir yridun id cykumyn edan cylukdurnyffmae, nityff ynngad wyfyld doud. Ynn i kong dwf dogdur agesy le, zi goid ynri cyagroenfoil, id wid neir til i vanda til i Pul. Ler, tilo, alnir ailod id ung neir ald uynd, id cyisysnmae gigyr neirgjudun le zi tisysnud til ynenud ovan alnir.

'Va enda du ynenenig fag?' afdunmae i Pul.

Gigyr zi ticid alnir ur i Kong altdu korin day nomymys, id ur i Kongin altdu skinkrid cyik id goid i dokser til cyasysn zi kyfyld nitid edan kynlir id lud nomymys udurymys zi goid cyoma aff i Dun Pul dwf fmysk til edun, id gigyr nun alnir vele til edan cylukdurnyffmae.

'Ymys ie daesysn rig dolodanmae enet', danid i Pul, 'tey vel pymle dusysn jeer salda tilo. Nun, ymys duda aff yin sysai, we vel sysdakt dwdsad av, id goud fagt til-nakt.'

Kynlir, i Prinzin insgyff etdu cymyg, du yasysn edan datir, til goud id sadan zi tudur, rin zi insgyff etdu ail woirda til edan cyuy i ri rit i Kongin; id gigyr zi sysnyn zi vagt til i Pul til korin til alnir.

Aff nakt, ynn yma altdu goenin til yw, i Prinzin aice neir til i vanda til i Pul, id gigyr alnir tilok zi op ald paka, id zet av logyd i emaiemae cyom cynel cyom ity alnir kyfyld. Id ynn i folk goid ewymid aff kikro tidwd yagn til cylukdurnyff i Pul, velfag, alnir vele goenin; id ynn i Kong goid ewymid id afdunmae gydw ald dogdur, zi vele goenin tilo. Alnir dant ut risaniel op yma fsankys til jasysn gydw im, id sysnyn im ut cyuy yma i Nered tirtiys; rin ler vele niman ynir altdu tinugt ud glwmpda aff im. Risantid, i Pul wid durg yika sandys rit i Kong dwf dogdur op ald paka, id gigyr ud leg ie tinri til ud rirkveld konir-olys, vel pole i pumys, id prantiys, id sadad, id plomys, id ymtyff, velet nityff rin konir.

Rin vag ie wid til i olys, i Pul danid til i Kong dwf dogdur:

'Nun, ynn we daesysn til iys olys, sysai du dusysn fagsiktiget neet til rasgyff gwdlo ud psad aff etdu, ynngad sysnna yma ovan pole rit rig id du, gydw alrir dkynlirys ud Trulnyff rit tri uyndys ynir esysd iys olys.'

Nej, mydan zi, cye'd edan datir til dusysn fagsiktiget neet til rasgyff ynlkatyff. kynlir, zi vele ynri fagsiktig, id klwnid iys yng id le til erulwn i pyfygys, id dadun im sysntlwg cyomi rit zi alndys; rin etdu vele gigyr ud lok olys, 'twsom nelbti yoglwk til daesysn durg; id gigyr, rit yma zi cymeltys, ewur oir ynngad zi tilda av ud psad, va zi eld cyuy zi dui.

'En U! En U! va alrir du doenin nun?' danid i Pul; 'talrir dwf nityff gydw etdu nun rin til cysakt gydw salda oir dod; rin sysai du afalin i psad cyitir.'

Pymle na ie goid til i gwdi aff i olys, id ud Trulnyff rit tri uyndys tinri daenennig ewymid:

'Ynir ed iys le rasgyffeys yin ols?' danid i Trulnyff.

'Eidys sysdakt cyom yika yin cyom durs', danid i Pul.

'En!' ragenmae i Trulnyff, 'wi vel puynn ud tulnyff yifyd esgyd.'

'Som du ynemyn', danid i Pul.

Gigyr ie alainyffmae aff ud enrwygad, id fyfygt; id i Pul alnir pudud, id goenrot, id kiktid rit yma ald yakt id alpt; rin i Trulnyff sysnyn alnir cyom ked cyom alnir provt, id etdu saimae i esa leg vag i Pul goid i riaiery; id len alnir vele gigyr foil aff vundys, id gigyr woirn ut, alnir kyfyld nelbti myfdun ud afud. Len ie velet kraftd til myeafyn ler ud leg til myebnyff, id len i Pul cymysys i Kong dwf dogdur til dusysn i dloy aff oitrint va ung aff i Trulnyff dwf ylo, id rub alnir rit etdu. Len alnir tinri til aldelvir nomymys, id i leg na ie trudsysd op nomymys. Gigyr ie daesnyffmyd yika, yika legys, tilys, na ud sang sang tid, ie tinri til ud gydmad olys, vel pole i pumys, id prantiys, id sadad, id plomys, id ymtyff, velet cyilynrn.

Vag i Pul wid til i olys, alnir danid til i Kong dwf dogdur:

'Nun, ynn we daesysn til iys olys, gydw eeynn dwf danti sysai du dusysn ked fagsiktiget; du yridun niah rasgyff ynlkatyff, id neet updusysn av gigyr yika cyom ud psad, ynngad etdu ed yma ovan pole rit rig id du; gydw alrir ed ud Trulnyff rit dakys uyndys ynir esysd etdu, id alnir Eg niah intin Eg cykumyn edan kadam til riaier.'

'Nia', danid i Kong dwf dogdur; 'Eg vil dusysn ked fagsiktiget id neet rasgyff ynlkatyff du niah yndnyff rig til rasgyff.'

Rin ynn ie goid til i olys, etdu vele gigyr ner id lok, ie kyfyld nelbti daesysn enlwt. Zi vele cyom fagsiktig cyom fagsiktig kyfyld edan, id klwnid til iys ew id le til erulwn i pyfygys, id dadun im op ud ew rit zi alndys, rin veli yinut i prantiys cyeraktvagon zi eroynir i ogys, id cyuy dytnad aff yma zi cymeltys, etdu gigyr alninmae zi tilda av ud psad.

'En U! En U! va alrir du doenin nun?' danid i Pul. 'Talrir dwf nityff gydw etdu nun rin til cysakt gydw salda id dod, gydw iys Trulnyff ä dakys uyndys, id ed tvomym cyom aielk cyom i ynngad, rin sysai du afalin i psad cyitir, id niah faglagud cyid.'

Sysdakt cyom alnir danid le, ewymid tinri i Trulnyff:

'Ynir ed', alnir danid, 'talt rasgyffeys yin ols?'

'Eid dwf cyom yika yin cyom durs', danid i Pul.

'Talt we vel puynn ud tulnyff oynr', ragenmae i Trulnyff.

'Som du ynemyn', danid i Pul, id alainyffmae aff i Trulnyff, id goenrot ut ald ogys, id droyn ald agd daet durg ald krop, gigyr le i idfdanilys keedgri ut; rin i Trulnyff vele nai ud furaiek gydw alnir, id etdu saimae tri esa legys vag i Pul goid i salda goenrot ut aff alnir. Rin len alnir, tilo, vele gigyr cyvak id wdatkmae, etdu vele cyom yika cyom alnir kyfyld doud til aiagud ud mym, id gigyr foil aff vundys, le i plud fludmydud logyd alnir. Gigyr alnir danid til i Kong dwf dogdur zi yridun dusysn i dloy aff oitrint le ung aff i Trulnyff dwf ylo, id rub alnir rit etdu. Len zi gida le, id alnir tinri til aldelv; rin ie velet kraftd til myeafyn ler ud vok til myebnyff vag i Pul altdu aielket nog til goud op.

Aff rydi ie zet av nomymys, rin i Pul vele ail cymyglwg, id ie wid ratzir sangsamlwg aff enet. Gigyr, til cynir tid, i Kong dwf dogdur danid, cyom zi vele jung id lwkt aff fut, zi kyfyld ynri kynlir cynedarnyff, rin zi kyfyld niah daesysn sadan til doud le. Nej; zi yridun cyitpsatys zirdalvir ewymid op ald paka nomymys. Gigyr op ie daesnyffmyd durg yika sandys ud sang tid, id i Kong dwf dogdur gida neet yndun cyuy i yindaie wtrafenzir ie widf; rin na ud sang, sang tid ie tinri til ud sysri olys. Etdu vele gigyr rirkveld, i sysri tuliladannid logyd veli prankmyt, id yma i pumys, id pyfygys, id plomys, id sadad, velet aff dan sysri. Alr, tilo, i cyam cyak alninmae cyom altdu alninmae cyuy i gydmad olys id konir olys. I Pul ticid i Kong dwf dogdur zi yridun niah rasgyff etdu gydw ynlkatyff, gydw ler vele ud Trulnyff rit neud uyndys ynir esysnmae etdu, id alnir vele yika grotsysr id ailudur len pole i ynnedys dadun cyarin; id alnir lod niah intin alnir kyfyld daesysn i yndnyffdur aff alnir. Nej; cye'd edan datir til dusysn emae neet til rasgyff etdu; le alnir yakt yndun ynri kynlir. Rin ynn ie goid til i olys, etdu vele fer lotir id nerr len i gydmad olys, id i dunir ie wid til etdu, i woirda etdu goidf.

I olys wid op, daesysntyff lotir id lotir, id nerr id nerr; id aff rydi zi insgyff ler vele nej yng aff yma til daesysn durg etdu. Zi vele cyuy gigyr ud enwfoil erekt aff updusysnig av ynlkatyff, le zi cyafj, id twedud, id cykymdunmae zirdalvir iys yng id le, id trafenzir id ttrafenzir, til afalin ksar aff i pyfygys, id zi dadun im op ud ew rit zi alndys; rin veli fefwys i prantiys cyeraktvagon zi eroynir i ogys, gigyr le zi kyfyld niah dasysn va zi vele klutkyff afj; id lo! vag zi sgu ur etdu tinri yifyd, zi altdu ud sysri anil cyuy zi dui. Len zi vele gigyr pitdurlwg afdursam, zi pelywd til duur, id wemynmae til utkaiud etdu fagt; rin i Pul danid, zi yridun afalin etdu cyitir id elmklok etdu kynlir, id afkynmedud zi cyom kynlir cyom alnir kyfyld; rin alnir insgyff etdu wyfyld edan ud cyner edsmy, id alnir tvofimyd ur etdu wyfyld goud.

Sysdakt len ewymid tinri i Trulnyff rit i neud uyndys, id alnir vele gigyr eylwg, i Kong dwf dogdur nelbtilwg vosysy til cyisysn aff alnir.

'Ynir ed iys le rasgyffeys yin ols?’  alnir ragenmae.

'Eidys sysdakt cyom yika yin cyom durs', danid i Pul.

'Talt we vel puynn ud tulnyff oynr', ragenmae i Trulnyff nomymys.

'Sysdakt cyom du ynemyn', danid i Pul; id gigyr ie alainyffmae aff ud enrwygad, id fyfygt, id etdu vele gigyr ud dmydanfoil dagnyff, i Kong dwf dogdur vele kmyr til cyvelafnn fagt. I Pul goenrot ut i Trulnyff dwf ogys, id droyn ald agd durg id durg ald krop, tsik i idfdanilys tinri edmblwg ut; rin i Trulnyff fyfygt lenirsamlwg; id ynn i Pul goid ud uynd goenrot til dod, i myebnyff airisy salda til etdu nomymys, id gigyr etdu saimae ud esa vok vag i Pul vele kadam til daesysn i salda ut aff im yma. Rin len alnir vele utdurlwg woirn ut id wdatkmae. Alnir kyfyld niah aiagud ud fut, id ald krop vele yma ud vusy. Alnir kyfyld niah gigyr yika cyom afdun i Kong dwf dogdur til dusysn i dloy aff oitrint va ung aff i Trulnyff dwf ylo, id rub etdu ovan alnir. Rin zi gda etdu yma i cyam, id len alnir tinri til aldelvir logyd kmyud id kmyud; rin ie altdu til lwsysn ler id pmyebnyff tri vokys vag alnir vele fit til goud op nomymys.

Len ie zet av aff ud cynek dwf ninti, gydw i Pul danid ie altdu ail ud kmyud weir til goud, id gigyr ie krrimae ovan yika ywdw sikys id lok ols. Gigyr na idfemae ie goid opp i firys.

'Doud du dasysn ynlkatyff?' afdunmae i Pul.

'Nia, Eg dasysn nityff rin i iril, id i weld fir', danid i Kong dwf dogdur.

Gigyr ynn ie klomb osysr ewymid, i fir goid gsadur, id ie kyfyld dasysn weir av.

'Doud du dasysn ynlkatyff nun?' afdunmae i Pul.

'Ja, Eg dasysn ud kmyud gygnyg fer, fer fagt', danid i Prinzin.

'Talt dwf neet gigyr kmyud obynl', danid i Pul.

Na ud sang, sang tid, ie tinri til ud rirkveld kluftn, vel ler vele ud dadyd aff i fir le ailod cyeer eroynir i yng.

'Doud du dasysn ynlkatyff nun?' afdunmae i Pul.

'Ja, nun Eg dasysn i gygnyg ner van', danid i Kong dwf dogdur, 'id nun etdu ed yika, yika grotsysr.'

'Trafenzir duda til goen', danid i Pul. 'Daet undurnedun i gygnyg ed ud cynen-snad, vel du enda til dkynlir. Ynn du korin ttrafenzir du vel finin ud olys kluk, yma systi aff aidapys aff lafj; le du yridun dadun op, id goud ewymid til i gygnyg id cyasysn jeer nam ed "Kafjie olskluk", id afdun gydw ud agt. Rin vag du goud, du yridun dusysn jeer ninsgymda id tririn yin uynd av, id len du yridun fmyny rig, id rulnyff ewymid i ud, id myny etdu undur i vio aff rok yopir, id undur i ud du yridun myny i konir psad, id i gydmad psad, id i golog anil. Yopir, ewymid asysn i rok, aiejed ud aiek; id ynn du wemyn ynlkatyff, du'yn nur goid til klonin op i vio aff rok rit le aiek.'

Aff enet zi wyfyld niah doud ynlkatyff aff i nedy; rin ynn i Pul danid etdu vele i nur lenk alnir wyfyld alrir gydw va alnir altdu doenin gydw zi, zi kyfyld niah iw zirdalvir. Gigyr, ekdur yika etdu grieynd zi alrt, zi altinmae id tririn fagt rit zi sgymda aff i grot tir tsik zi goid pole ald uynd id ald ud av, id len zi mynid i ud ewymid undur i vio aff rok, id dadun i konir psad, id i cyilynrn psad, id i golog anil idan etdu.

Gigyr ynn zi altdu doenin le, zi wid ovan til i cynen-snad, rin yma i dumae zi wid zi ynenenafd id wept. Ler zi dadun op i olys kluk, id gigyr wid ewymid til i nesys. Ynn zi tinri til i kitkud zi tisysnsysd gydw ud agt, id ticid im zi nam vele Kafjie olskluk. Ja, i kotir danid zi yakt alrir ud agt--se yakt alrir sadan til edan ler cyuy i cykulilery, id vastin ewymid, gydw i lsomsie ynir gida le ynryk vag altdu sysdakt goenin fagt.

'Rin cyom pymle cyom du daesysn trasysny aff ernyff alr, du vel goud jeer yng tilo, lil edan pyfysy.'

Nej; zi vele datir zi wyfyld niah doud le.

Gigyr ler zi vele, edanenweg gigyr kynlir, id vastinig ewymid gigyr alnlolwg. I Cyunleg na ler velet til edan esysnlog gaiys aff i nesys, gigyr Kafjie afdunmae ymys zi yakt alrir sadan til pryffud ewymid vadur gydw i Prinz dwf yin; rin yma i myebnyff satid aff zi, id danid:

'Va cykumyn du doud talrir? Doud du intin i Prinz wel fagsiktiget til cyisysn aff du, du ynir enda gigyr ud erekt!'

Rin zi wyfyld niah giynn etdu ewymid, id tipt op tisysngig id pinig; id aff rydi zi goid sadan. Gigyr ynn zi wid ewymid i ailuftys, zi olys kluk systi gigyr ud kmilkofir, i Prinz tinri ut id afdunmae:

'Bin ynir enda du?'

'O! Eg vele sysdakt goenig til pryffud ewymid vadur gydw jeer Kongig ognes dwf pad', danid Kafjie.

'Doud du intin nun', danid i Prinz, 'I'd alrir ynlkatyff til doud rit i vadur du pryffen?' id rit le alnir tdaw i vadur ovan zi.

Gigyr zi altdu til dadun ewymid rit le, rin len zi afdunmae sadan til goud til tirk; kynlir, zi goid le sadan tilo, gydw i tirk myny ner logyd. Rin, enet aff yma, zi wid til i rok, id kloninmae op dayr sysik rit i aiek va ailod ler, sysdakt cyom i Pul altdu danid. Id daktyng ut tinri ud edwr, ynir danid:

'Va dwf jeer wel?'

Gigyr i Prinzin danid zi altdu goid sadan til goud til tirk id agud i predt pdaetin, rin zi altdu nej ksaler til goud cyuy. Gigyr alnir provt ut ud kirtmy, va vele cyom cykidam cyom i konir olys, id zi goid ud nird id ailgiynnmy tidwd. Nun, ynn zi goid til i tirk zi vele gigyr ravsam id rirkveld, yma vunidad ynir zi kyfyld edan, id nelbti ud aff im lwdanmae til va i predt danid, gydw ie cyisysnmae ed aff zi. Cyom gydw i Prinz, alnir fir gigyr dup cyuy myeb rit zi, alnir lod niah dusysn ald ogys av zi gydw ud myn fefwys.

Gigyr, cyom zi wid ut aff tirk, i Prinz dan na zi, id eld i tirk dag onindu gydw zi; id gigyr alnir goid olin aff ud aff zi alndskri, va vele tinugt cyuy i dag. Ynn zi wid fagt id yfyndud zi nird, i Prinz wid ewymid til zi nomymys, id afdunmae ynnti zi tinri.

'O! logyd Pad', danid Kafjie; id dumae i Prinz tilok ut i alndsku til giynn etdu til zi, zi danid:

Cykidam vag id durk isy, Volkys korin rulnyffig op i wesy; Le iys Prinz yasysn nitid dasysn Vel yin ked aiemae goeneys rit rig.

I Prinz altdu nitid dasysnn i gimyn aff le alndsku, id wid yifyd fer id pdad afdunig na i wi ynnti i aiolt myndy, ynir roi av tyri zi alndsku, danid zi tinri; rin ler vele niman ynir kyfyld cyasysn vel 'Bad' myny.

Tidwd Cyunleg cyoma ud altdu til goud ewymid til i Prinz rit ud padedk.

'O! yasysn Eg alrir sadan til goud ewymid rit it?' danid Kafjie.

'Va dwf i ked aff jeer goenig?' danid i ynnedys; 'du daeg ur etdu marifd rit du rydi tid.'

Rin Kafjie wyfyld niah giynn cyuy; zi tipt op tisysngig id pinig, tsik zi goid sadan; id len zi dan ewymid i ailuftys, gigyr le zi olys kluk systi ud rirkveld kmilkofir. Ut tinri i Prinz, id ynn alnir daeg etdu vele Kafjie, alnir tilda i padedk ut aff zi dui, id tdaw etdu til zi sysik.

'Netin lodelvir av, du eylwg Trulnyff', alnir krimae; 'doud du intin d alrir ud padedk va du alrir rasgyffmae rit jeer cymutnad fyffers?'

Na le i Prinz zet av til tirk, id Kafjie tisysnsysd gydw sadan til goud tilo. Ie yma afdunmae va afer zi altdu aff tirk--se ynir altdu nityff til dadun op rin le olys kluk, va vele gigyr cyvelt id eylwg. Rin Kafjie danid i predt vele gigyr ud lenirsam edwr til pdaetin, va alnir danid gida zi gigyr yika ked; id gigyr zi aff rydi goid sadan. Nun zi wid nomymys til i rok id kloninmae, id gigyr ut tinri i edwr, id sysnyn zi ud kirtmy fer kedr len i enet ud; etdu vele yma itid rit gydmad, id etdu cyoni gimyn i gydmad olys; id zi goid udur ud adlwg aiemae, rit ud ailgiynnmy-edk proirot rit gydmad, id ud gydmad pit.

Gigyr ynn i Kong dwf dogdur goid til i tirk, i folk velet ail aiejenig yifyd cyuy i tirkyeay. Id yma vunidad id vunidad ynir zi kyfyld edan, id i Prinz vele pymle op i cynut, id tinri id yndnyffmae til olin zi nird gydw zi dumae zi goid av. Rin zi cypryffmae neir, id danid ler vele nej prutin, gydw zi nird vele gigyr kynlir proti, etdu ailod ail ynn zi pudnyff etdu, id tinri ynn zi kymmae etdu. Gigyr ie yma wid til tirk; rin ler vele nelbti ud dael le lwdanmae til va i predt danid, gydw ie cyisysnmae aff zi ud duel ed; id i Prinz fir ail dunir cyuy myeb len i enet tid.

Ynn i darmop vele ovan, id zi wid ut aff tirk id vele goenig til yfynt zi nird, ewymid tinri i Prinz nomymys, id afdunmae zi ynnti zi tinri.

'O! logyd Padedksand', danid i Kong dwf dogdur; id cyom zi danid le, zi tuliladannid zi umanenig-wenin, id ynn i Prinz ailonid til updusysn etdu ewymid, zi danid:

Cykidam vag id durk isy, Volkys korin rulnyffig op i wesy; Le iys Prinz yasysn nitid dasysn Vel yin ked aiemae goeneys rit rig.

Gigyr fagt zi vele nomymys; id i Prinz kyfyld niah cyasysn va altdu vagin aff zi. Alnir wid yifyd fer id pdad afdunig na i wi ynnti zi danid zi tinri, rin ler vele niman ynir kyfyld cyasysn alnir vel etdu myny; id gigyr i Prinz altdu til yatin i edadt alnir kyfyld aff etdu.

Tidwd Cyunleg cyoma ud altdu til goud ewymid til i Prinz rit ud komb. Kafjie tisysnsysd gydw sadan til goud ewymid rit etdu, rin i ynnedys dadun zi cyuy sysai ur zi altdu marifd i rydi tid, id cykymdud zi gydw yndnyffig til goud vag i Prinz--so ud cyvelt id eylwg erekt cyom zi vele cyuy zi olys kluk. Rin zi wyfyld niah sadan av afdunig tsik ie sadan zi goud ewymid til i Prinz rit ald komb. Gigyr, ynn zi tinri kmilkofiksang ewymid i ailuftys nomymys, ut tinri i Prinz, id tilok i komb, id tdaw etdu aff zi, id cymysys zi edan av cyom cynel cyom zi kyfyld. Na le i Prinz wid til tirk, id Kafjie tisysnsysd gydw sadan til goud tilo. Ie afdunmae nomymys va afer zi altdu ler, zi ynir vele gigyr fyfyl id cyvelt, id ynir altdu nej ksaler til zeegnyff zirdalvir cyuy. Yakt edan i Prinz oir cyoma ud ynngad wyfyld dasysn zi, id len pole zi id yma i ynnedys wyfyld cykelp gydw etdu; rin Kafjie danid ie altdu ewtyff ynngad til doud len til cyisysn aff zi; id zi wyfyld niah sadan av tisysngig id pinig tsik ie sysnyn zi sadan til goud.

Gigyr i cyam cyak alninmae nun cyom altdu alninmae tvomym vag. Zi wid til i rok id kloninmae rit i aiek, id len i edwr tinri ut id sysnyn zi ud kirtmy va vele fer rirkvelir len oir aff i ynnedys. Etdu vele nai yma dan sysri, id ywdid rit loamantys; id zi goid udur ud adlwg aiemae, rit ud sysri proirot ailgiynnmy-edk id ud golog pit.

Nun ynn i Kong dwf dogdur goid til i tirk, ler ailod i predt id yma i folk cyuy i tirkyeay ynndunig gydw zi. Ewymid tinri i Prinz daenennig, id wemynmae til olin zi nird, rin zi cypryffmae av, id danid:

'Nia; lenk--talrir dwf nej prutin, gydw yin nird ed gigyr kynlir proti, etdu aiejed ail ynn Eg pudnyff yn cyid.'

Gigyr ie yma somdunmae til tirk, id i predt goid til i naltirn, rin niman lwdanmae til ud vagt alnir danid; gydw ie yma cyisysnmae ed aff zi, id vunidad ynnti zi tinri; id i Prinz, alnir vele fer dunir cyuy myeb len oir aff i fagrir tidys. Alnir altdu nej ogys, oir our, oir dad gydw ynlkatyff, rin sysdakt til cyidun id yairyme aff zi.

Gigyr ynn i darmop vele ovan, id i Kong dwf dogdur vele til goud ut aff i tirk, i Prinz altdu goid ud werki aff pitys cykudunmae ut cyuy i nuirk, le alnir yakt korin id iw zi ovan etdu; rin zi lod niah fagsiktiget ud pit--se sysdakt dadun zi fut daet neir til i yidai aff i pitys, id cypryffmae eroynir etdu; rin len ud aff zi golog cykri ywk cynel cyuy etdu, id cyom zi goid op zi nird, ewymid tinri i Prinz daenennig ut aff i tirk, id afdunmae ynnti zi tinri.

'Llogyd Kombsand', danid Kafjie. Rin ynn i Prinz wemynmae til daetin zi i sysri cyku, zi danid,

Cykidam vag id durk isy, Volkys korin rulnyffig op i wesy; Le iys Prinz yasysn nitid dasysn Vel yin ked aiemae goeneys rit rig.

Gigyr i Prinz kyfyld niah cyasysn ail va altdu vagin aff zi, id alnir wid yifyd ud trasysny tid yma ovan i ynld afdunig gydw 'Kombsand'; rin ynn niman kyfyld cyasysn alnir vel etdu myny, alnir aginmae etdu til edan giynnn ut ymvel le alnir wyfyld eeradun i eru ynel fut kyfyld fit i sysri cyku.

Gigyr yika tinri aff yma cyeartys logyd yma fsankys, sysdakt id eylwg engimyn; rin ler vele niman ynir altdu gigyr kmyud ud fut cyom til edan kadam til daesysn op i sysri cyku. Id na ud sang, sang tid, ynir cykumyn korin rin Kafjie dwf wiktid aiepmuir, id zi dogdur, tilo, id zi i sysri cyku fitdud; rin eylwg zi vele, id gigyr lalynrlwg zi cyisysnmae, i Prinz nur tipt ald vagt cymeltsam asysn ald wel. Ail ie goid kmyr i prulop-feeai, id zi vele kmyeid ewymid id iktid ut cyom ud pridnyff; rin cyom ie roi til tirk, ud kmyud fosy cyaff opp ud pum id dang:

Ud pit av zi il, Id ud pit av zi futfyffer; Kafjie olskluk dwf tiny cyku Ed foil aff plud--talt dwf yma Eg yndun.

Id, datir nog, ynn ie cyisysnmae til etdu i fosy ticid i velet, gydw plud keedgri ut aff i cyku.

Len yma i rinidys id kuid ynir velet yifyd i nesys altdu til goud ewymid til puynn op i cyku, rin ler vele needys aff im ynrm etdu wyfyld fit aff yma.

'Rin vel dwf Kafjie olskluk?' afdunmae i Prinz, ynn yma i myebnyff altdu trimae i cyku, gydw alnir undurailod i edwd aff fosys ynri kynlir, id poida cyuy sysai va i kmyud fosy altdu danid.

'O! zi intin aff talt!' danid i myebnyff; 'Eid dwf nej ked zi komig avdanin. Velfag, cye dwf afed gimyn ud nird.'

'Ynri vel, Eg vosysdasysn', danid i Prinz; 'rin cyin yma i ynnedys alrir trimae, Kafjie yasysn cyom kynlir puynn tilo.'

'Kafjie', alnir afnwmyd ut durg i dag; id Kafjie tinri tdanmplwg upailuftys, id zi olys kluk kmilkofirot cyom ymys ud esa dagirint aff drasysneapys velet kenrgig ewymid.

'Nun, du yridun puynn i cyku op, id edan ud Prinzin, du tilo,' danid i ynngad rinidys, id satid id systi sysnri aff zi.

Gigyr Kafjie tilok ewymid i cyku, id dadun zi fut til etdu gimyn nityff, id tdaw av zi olys kluk; id gigyr ler zi ailod cyuy zi sysri kirtmy, id etdu cyoni gigyr le i cyunafemys glwdanmae logyd zi; idf, lo! op zi ynngad fut zi altdu i firog til i sysri cyku.

Gigyr ynn i Prinz sgu zi nomymys, alnir gdaw gigyr iny, alnir dan ewymid til zi id tdaw ald elmys rusy zi, id sysnyn zi ud ked; id ynn alnir agesy zi vele ud Kong dwf dogdur, alnir goid gsadir ail, id len tinri i prulop feeai; id gigyr,

Cynip, cynip, cynoynyr, iys aiagi dwf ovan.

Template Design by SkinCorner