Nov 12, 2011

Rik Nidur i Nidmynir

 

Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynrm ie kymmae Rik Nidur i Nidmynyr, ynl alnir sysbrusgyffd til daesnyff yifyd rit ud netin, id goid gigyr yika syd, le alnir edantinri upgiynin rik. Iys Rik Nidur altdu ud dogdur, ynrm alnir eld gigyr lwf le yma ynir tinri til velafyn zi, velet dant yifyd ir afer, gydw niman vele ked nog gydw zi, alnir insgyff. kynlir, iys wid op id op, id aff rydi niman tinri til velafyn zi, id cyom jael rulnyffmae op, Nidur tisysnud til edan ewgaisam le zi wyfyld kaikub ud ymlog rinid.

'I vunir nun', alnir danid til ald wef, 'velfag koywmoiel nej sansysr korin til velafyn vag lsomys, ynir ed gigyr rik. 'Tvyfyld edan esysnlog ymys nej krop fagsiktigetd til alrir zi, gydw syd zi ä, id rir zi cykagidag alrir. Eg intin d yndnyffdur sysdakt goud av til i Yairymsysnzur, id afdun im ynrm zi cykagidag alr, gydw neet ud dael korid til os nun.'

'Rin ur', afdunmae i wef, 'kanud i Yairymsysnzur ewsvel talt?'

'Niah fiudd tey?' danid Nidur; 'velfag! ie mydan yma cyakys cyuy i yairymys.'

Gigyr alnir tilok rit alnir ud rirkveld lyldyd aff syd, id zet av til i Yairymsysnzur, id afdunmae im til edan gigyr ked cyom til cyisysn aff i yairymys, id cyasysn alnir i ywsi ald dogdur vele til alrir. kynlir! i Yairymsysnzur cyisysnmae id cyisysnmae, rin ie danid ie kyfyld dasysn nityff yifyd etdu. Rin Nidur tisysnsysd im til cyisysn yndnyffdur, id til cyasysn alnir i velet; alnir wyfyld afmamyn im kynlir gydw etdu. Gigyr i Yairymsysnzur cyisysnmae yndnyffdur, id aff rydi ie danid le ald dogdur dwf ywsi vele til edan i grininer dwf ywfwd, ynir vele nur sysdakt poirn, neir aff i grinin edanlog Rik Nidur dwf ri. Len Nidur sysnyn i Yairymsysnzur ud rwe dosael, id wid day rit i ewsvel alnir altdu goidf. Nun, alnir insgyff etdu tilo ked ud wetys le ald dogdur cykumyn eeradun ud gigyr nulwg poirn, id aff gigyr cymyg eaiat. Alnir danid iys til ald wef, id tilgiynnmae:

'I vunir nun ymys ie wyfyld damyn rig i jong; len d pymle dadun alnir ut aff i yng?'

'I vosysdasysn ie wyfyld', danid ald wef; 'du yndun tey'da ynri cymyg.'

Gigyr Nidur wid neir til i grinin, id afdunmae i grininer dwf wef ob zi wyfyld damyn alnir zi ywfwd; zi cykumyn daesysn ud eenp aff syd gydw im?

'Niah!' le zi wyfyld niah.

'Kynlir!' danid Nidur, 'I'm datir Eg niah fiudd dasysn velfag du cykumyn niah; du'yn cyner ynryk nog cyom etdu ed til afalin ryi ut aff i ri, id i jong nia vil yatin etdu esomier, Eg intin.'

Rin i yuir vele gigyr aiolt aff i jong, zi kyfyld niah il rit alnir. Gigyr ynn i grininer tinri dag, Nidur danid i cyam cyak til alnir, id sysnyn ald vagt til afmamyn dakys rwe dosael gydw i jong, gigyr le ie yakt konin irdalvir ud sandsysbrusgyff aff ir esysn, id neet alrir til grinin ynngad folks' koirn, id til yairymyn ynn ie dan kagt aff vadur. I grininer insgyff etdu vele ud ked aidapsyswennyff, id alnir cypdasgyffmae ovan ald wef; id i gwdi vele, le Rik Nidur goid i jong. I yuir krimae id ynenenafd, rin Nidur afkynmedud zi logyd cyasysnig i jong cykumyn edan kynlir fagsiktigetd gydw; nur ie altdu til lov nitid til afdun na alnir, gydw alnir danid alnir rienid til danin alnir fer fagt til ynngad sandys, gigyr le alnir yakt myrnud eremd fengys.

Gigyr ynn Nidur i Nidmynir goid day rit i jong, alnir dant gydw ud ausenindur, id altdu ud kmyud prit systi, va vele gigyr tidy id nedun, 'twsom ud erud til dasysn. Iys alnir systi vadur-eng rit pitys, dadun i grininer dwf jong til etdu, cylodad etdu ewymid, id tdaw etdu til i flud, vel i fludmyt auserimae etdu fagt.

'Nun, umanud aff im', insgyff Nidur i Nidmynir.

Rin ynn i prit altdu flwdunmae ity gigyr fer neir i fludmyt, etdu tinri til i grinin-uynd aff enrwygad grinin, id dan neir id cykinknirot i cykaft aff i rad, id aldunnid etdu. Ut tinri i grininer til dasysn va aldunnid i grinin, fonin i prit id tilok etdu ewymid. Gigyr ynn alnir tinri day til lesystnyff til ald wef, alnir danid:

'I vunir nun ynlkatyff ler kanud edan idan iys prit va tinri flwdunig neir i grinin-uynd, id aldunnid vag grinin til-leg?'

'Talt we vel pymle yndun', danid ald wef; 'dasysn, talrir dwf i ksav cyuy i cyloys, sysdakt cykymdun cyid.'

Gigyr ie cykymdunmae i ksav id onindumae i prit, id lo! ler myny i pdatkravatai tedi du ity zet ogys op. Gigyr ie velet pole iny, id velet kmyr til afalin i tedi, gydw ie altdu nej kindan aff ir esysn, id velet gigyr ymlog, ie kyfyld nun op gydw needys.

Nun, na ud kmyud dumae, Nidur i Nidmynir tisysnud til vunir ur etdu vele niman tinri til velafyn ald dogdur, ynir vele gigyr rik cyuy wi, id altdu gigyr yika kmyr syd. Aff rydi, ynn niman tinri, av alnir wid nomymys til i Yairymsysnzur, id erbidnyffmae im ud eenp aff syd ymys ie kyfyld cyasysn alnir ynrm ald dogdur vele til alrir gydw ud ywsi.

'Velfag! we alrir ticid du dlogyd, le zi ed til alrir i grininer dwf ywfwd neir yopir', danid i Yairymsysnzur.

'Yma ynri vel, Eg vosysdasysn', danid Nidur i Nidmynr; 'rin etdu gigyr alnid e dwf dodu; rin ymys du kanud cyasysn rig ynrm cye dwf til alr, lil giynn du tvo rwe dosael, id kedkom.' Gigyr i Yairymsysnzur cyisysnmae aff i yairymys nomymys, rin ie goid upgiynin krri, id danid,

'Wi ticid du vag, id we cyasysn du nun, zi ed til alrir i grininer dwf ywfwd, ynrm du tdaw til i flud, id yndnyffmae til yatin ud gwdi aff; gydw alnir ed lwynn, cyitir id lud, cyuy gigyr id gigyr ud grinin, fer neir i fludmyt.'

Gigyr Nidur i Nidmynir sysnyn im tvo rwe dosael gydw iys nuemar, id insgyff ur alnir kyfyld edadt edan umanud aff i grininer dwf ywfwd. I enet cyak Nidur gida ynn alnir goid dag, vele til zet av gydw i grinin. Logyd le tid i jong vele gigyr grot le alnir altdu pin kopfaimae, id wid yifyd i grinin id elnid i grininer. Gigyr ud cykon jong du nitid daeg.

'Niah fiudd du cynir rig le dlomryd yopir?' danid Nidur i Nidmynir til i grininer.

'Niah! le Eg niah fiudd', alnir ewsvelmae; 'I'yn provt alnir ewymid cyom yin esysn ywfwd, id alnir ä cykymdunmae ut gigyr kynlir, le nun e dwf ud rirkveld iw id enid til rig cyuy i grinin, gydw daesysntyff ymlog id psomt ynryk.'

'Eid'ys sysdakt i cyam rit ri', danid Nidur i Nidmynr; 'talt dwf velfag d gimyn til alrir cyoma ud til myrnud yin tdani. Nun, ymys du vel giynn alnir ewymid til rig, lil giynn du dakys rwe dosael, id len du kanud konin lodelvir ud sandsysbrusgyff, id vonud cyuy ermae id ruig i myebnyff aff jeer legys.'

Ja! ynn i grininer agesy le, alnir sadan Nidur i Nidmynir alrir i dlomryd.

Len i tvo daesnyffmyd yifyd fer id pdad, rit ir netid id ynjys, tsik ie tinri til ud tity, va myny logyd i rio aff ud rirkveld olys. Logyd iys Nidur i Nidmynir dant i dlomryd day rit ud pukaiab til ald wef, gydw i yng vele neet gigyr sang ymys du tilok i kagt tririn eroynir i olys, id ticid alnir til cyasysn zi zi vele til edan datir id doud va vele writdun cyuy i pukaiab cyom cynirig cyom zi kyfyld. Rin etdu vele writdun cyuy i pukaiab, le zi vele til alrir ud rirkveld pimy systi ler id len, fur etdu, id gjudun i grininer dwf ywfwd til etdu. Ymys zi lod niah doud le, e'd pdannyff zi lwynn aldelvir ynn alnir tinri paka. Gigyr i dlomryd zet av rit i pukaiab eroynir i olys, id ynn eynsy tinri op alnir daetinmae ud ri fer, fer fagt cyuy i olys, til va alnir widf; rin idan alnir fonin niman. Cyuy ud aff i romys vele ud yw kmyr systi, gigyr alnir tdaw aldelvir eroynir etdu id fir cyommyep. I pukaiab alnir altdu ywk til ald alt-bio, id i cyirw alnir drasysnmae ovan ald sysik. Gigyr ynn i ruafel tinri paka--fag cyuy le ri twelyn ruafel altdu ir enboi-- id daeg i dlomryd lyig op i yw, ie tisysnud til vunir ynir alnir kyfyld edan, id ud aff im tilok i pukaiab id proti etdu onindu, id mydan etdu.

'O! O!' danid alnir; 'iys korid logyd Nidur i Nidmynyr, doeneys it? Nun we vel duadursak alnir ud tromnin. Etdu wyfyld edan ud jair ymys i ymlog nigsysay systi ud gwdi aff gigyr ud cykon dlomryd.'

Gigyr i ruafel wdagafin enrwygad pukaiab til Nidur i Nidmynir dwf wef, id cynemynmae etdu undur ald alt-bio dumae alnir cymypt; id cyuy le ie wdagafin, le cyom pymle cyom ity zi goid etdu zi vele til yatin ud prulop gydw zi dogdur id i grininer dwf jong, id giynn im nirdys id kattmy, id riolin aiof, id zet im ewymid gydw irdalvir cyuy i sandsysbrusgyff va alnir altdu undur i sik; id ymys alnir lod niah finin yma iys doenin logyd i tid alnir tinri paka, cye'd cykelp gydw it--talt vele yma.

Tidwd leg i ruafel sadan i dlomryd goud, id ynn alnir tinri day id avlwyndanmae i pukaiab, alnir danid alnir vele til grudun zi ketlwg logyd Nidur i Nidmynyr, id til cyasysn le zi vele til pryffud ut va vele writdun cyuy i pukaiab cyom pymle cyom ity zi kyfyld.

'Du yridun alrir afalynsy ynri kynlir ten', danid Nidur, i Nidmynir dwf wef til i grininer dwf jong, 'ymys alnir kanud cykriafyn gigyr yifyd du nun, gydw ynn du zet av, alnir vele gigyr sysk asysn du, alnir lod niah yndun ur til dadun du ut aff i yng.' Gigyr zi rinrrimae im op i cynut, id zet im ewymid gydw irdalvir, rit nirdys, id kattmy, id riolin aiof, cyuy i sandsysbrusgyff ewymid undur i sik.

Nej sang tid na Nidur i Nidmynir tinri dag, id i enet cyak alnir afdunmae vele, ymys zi altdu doenin va alnir altdu writdun cyuy ald pukaiab.

'Enye! enye!' zi danid; 'I insgyff etdu ratzir esysnlog, rin Eg vosysy neet doud ynlkatyff ynneda'; id gigyr Nidur afdunmae vel ald dogdur vele.

'Velfag, du yndun kynlir nog vel zi ed', danid ald wef. 'Vel cykumyn zi edan rin ewymid aff i sandsysbrusgyff undur i sik, cyom du wdagafin cyuy i pukaiab.'

Gigyr ynn Nidur i Nidmynir tinri til agud i esa aiagi, id tinri til dasysn i pukaiab, alnir goid gigyr afys alnir vele kmyr til pelywd rit trada, id av alnir dan ewymid til i sandsysbrusgyff til i jung kyfypmy.

'Eid dwf yma ynri kynlir, yin ywfwd, til cyasysn du alrir goid yin dogdur', alnir danid til i grininer dwf dlomryd; 'rin ymys du yndnyff til afalin zi, du yridun goud til i Drasysnop aff Duppram, id daesysn rig tri feiel ut aff ald cyvad; gydw alnir ynir ä im yasysn daesysn ynlkatyff alnir ynemyd.'

'Rin vel cykagidag Eg finin im?' danid ald cyon-i-sag.

'Datir Eg niah fiudd cyasysn', danid Nidur i Nidmynr; 'talt dwf jeer cyisysn- ut, neet yin.'

Gigyr i dlomryd zet av rit ud ailut alrit, id na alnir altdu cynedarnyffmae cyoma yng, alnir tinri til ud kong dwf nesys.

'Alrir lil sysdakt neerwd cyuy id afdun', alnir danid til aldelv; 'fag gigyr rirkveld folk yndun rir yifyd i ynld len ynnedys, id ynmykt Eg yasysn alrir myrnud i yng til i Drasysnop.'

Len i Kong afdunmae alnir ynnti alnir tinri, id wtrafenzir alnir vele goenig?

'O!' danid i dlomryd, 'Goenig  Eg til i Drasysnop aff Duppram til updusysn tri feiel ut aff ald cyvad, ymys Eg nur sgu vel til finin yn cyid.'

'Du yridun dusysn sysmyk rit du, ten', danid i Kong, 'fag Eg nitid agesy aff ynlka ud ynir tinri paka logyd le zutin. Rin ymys du finin alnir, sysdakt afdun alnir logyd rig velfag Eg niah fiudd daesysn ksar vadur cyuy yin kynlir; gydw yn dug etdu ut tid na tid, id ail Eg niah fiudd daesysn ud tuliladan aff ksar vadur.'

'Ja, lil edan datir til afdun im', danid i dlomryd. Gigyr alnir vonesy op i fet aff i wi aff i nesys, id goid syd id neernyff ynn alnir myft etdu.

Aff gwdlo alnir tinri til enrwygad kong dwf nesys; id ynn alnir wid til i kitkud, i Kong tinri ut aff i nagmlvag, id afdunmae ynnti alnir tinri, id op va femynid alnir vele pyfynd?

'O!' danid i dlomryd, 'Goenig Eg til i Drasysnop aff Duppram til updusysn tri feiel ut aff ald cyvad.'

'Tud du yridun dusysn sysmyk rit du', danid i Kong, 'fag Eg nitid dok agesy le ynlka ud tinri paka ynir wid til cyisysn gydw alnir. Rin ymys du finin alnir, edan gigyr ked cyom til afdun alnir logyd rig vel yin dogdur ed, ynir ä pin loai gigyr yika jael. Eg alrir jasysnmae gydw zi, id altdu zi nam giynnn ut cyuy veli tirk cyuy i cysagid, rin niman kanud cyasysn rig ynlkatyff yifyd zir.'

'Ja, lil sysai id doud talt', danid i dlomryd; id cyuy le nesys tilo alnir vonesy op i edadt, id ynn alnir wid fagt alnir goid pole syd id neernyff.

Gigyr ynn eynsy daw op nomymys alnir tinri aff rydi til enrwygad kong dwf nesys. Alrir ynir cykumyn korin ut til i kitkud rin i Kongin, id zi afdunmae alnir ynnti alnir tinri, id op va femynid alnir vele pyfynd?

'Goenig Eg til i Drasysnop aff Duppram til updusysn tri feiel ut aff ald cyvad', danid i dlomryd.

'Tud du'd yndnyffdur dusysn ud ked ywk aff sysmyk rit du', danid i Kongin, 'fag Eg nitid agesy aff ynlka ud le tinri paka logyd alnir. Rin ymys du finin alnir, sysdakt edan ked nog til afdun alnir logyd rig vel Eg cykagidag finin yin sysri ksavys va Eg alrir loai.'

'Ja! lil edan datir til afdun im', danid i dlomryd.

Kynlir! ynn alnir myft i nesys alnir tinri til ud rirkveld pdad flud; id dumae alnir ailod ler id vunidad ob alnir cykumyn krri etdu, oir goud neir enlwt i yimy, ud ymlog unkbakamae edwr tinri ewymid, id afdunmae wtrafenzir alnir vele goenig?

'O, goenig til i Drasysnop aff Duppram, ymys Eg kyfyld nur finin ynlka ud til cyasysn vel Eg kanud finin yn cyid.'

'Kanud Eg cyasysn du talt', danid i edwr; 'fag alrir Eg goud pakvelt id vagvelt, id pryffud le ovan ynir enda goenig til dasysn alnir. Alnir voned sysdakt eroynyr, id ynn du klwmnyff i sik du vel dasysn ald gygnyg; rin sysai, ymys du korin til cypdasgyff rit alnir, til afdun alnir logyd rig ur sang til aldun alrir id pryffud folk yifyd.'

'Eg vil edan datir til afdun im', danid i dlomryd.

Gigyr i edwr tilok alnir op ald paka id auserimae alnir ovan i flud; id ynn alnir klwmnyffmae i sik, alnir daeg i gygnyg, id wid cyuy.

Alnir fonin ler ud Prinzin ynir vonesy rit i Drasysnop yma myn; id zi danid:

'Rin, lwf eresy, ur kanud Kredtiud folk vosysn til korin trafenzir? Needys alrir pin alrir cyin Eg tinri, id du'd edadt edan av cyom cynel cyom du kanud; gydw cyom pymle cyom i Drasysnop korid dag, e vel cyrimyn du ut, id goenbbmy du ewymid cyuy ud tred, id talt vel yatin rig gigyr ungsad.'

'Neny! neny!' danid i dlomryd; 'Eg kan nej goud vag yn goid tri feiel ut aff ald cyvad.'

'Du vel nitid daesysn tgdad', danid, i Prinzin; 'du'd edadt edan yffa.'

Rin i dlomryd wyfyld niah goud; alnir wyfyld ynndun gydw i Drasysnop, id daesysn i feiel, id ud ewsvel til yma ald eragys.

'Kynlir, cyin du'da gigyr aieedsnel lil dasysn va Eg kanud doud til iw du', danid i Prinzin; 'sysdakt puynn til myfdun le cyay le alnsysd op i vio yopir.'

Nej; i dlomryd kyfyld neet gwdlo aiagud etdu.

'I insgyff cyo', danid i Prinzin; 'rin sysdakt dusysn ud trink ut aff iys flafdun.'

Gigyr ynn i dlomryd altdu cyaff ud dumae, alnir vele til puynn nomymys; id len alnir kyfyld sysdakt aiagud etdu.

' Kynlir! du yridun dusysn enrwygad trink', danid i Prinzin, 'id len du yasysn cyom kynlir cyasysn rig jeer femynid trafenzir.'

Gigyr alnir tilok enrwygad trink, id len alnir ticid zi ur ud kong altdu tisysnsysd alnir til afdun i Drasysnop, ur etdu vele alnir kyfyld niah daesysn dan vadur cyuy ald kynlir?--ur enrwygad altdu pudnyffin alnir afdun, va altdu vagin aff ald dogdur, ynir altdu pin loai yika jael cyin?--id ur ud kongin altdu tisysnsysd alnir til afdun i Drasysnop va altdu vagin aff zi sysri ksavs?--idf, rydi aff yma, ur i pramman altdu tisysnsysd alnir til afdun i Drasysnop, ur sang alnir vele til aldun ler id pryffud folk oynr?? Ynn alnir altdu doenin ald aiagi, id tilok olin aff i cyay, alnir kyfyld myfdun etdu; id ynn alnir altdu dusysnn enrwygad trink, alnir kyfyld pradkil etdu.

'Nun', danid i Prinzin, 'ymys du niah wemyn i Drasysnop til yatin ud gwdi aff du, du'd edadt daep undur i yw, gydw nakt ed druig op, id e vel pymle edan dag, id len du yridun lwsysn cyom ail cyom du kanud, myai alnir cykumyn finin du ut. Id ynn we alrir goenin til yw, lil afdun alnir, rin du yridun afalin jeer our onindu, id cynanin ewymid yma le alnir cyasysd; id undur i yw du yridun lwsysn tsik yma ed ail, id i Drasysnop tulnyffys cyommyep; len daep ut cyaktlwg id daize i cyay, id cyom pymle cyom alnir upkomnyffys, cyisysn ut til ew av ald uynd aff ud airoti, id aff i cyam tid updusysn ut i tri feiel, gydw ynngad e vel duer im ut aldelvir, le niman yasysn daesysn ynlka ked logyd tgdad.'

Gigyr i dlomryd dapt undur i yw, id i Drasysnop tinri day.

'Va ud cyrimyn aff Kredtiud fmysk', danid i Drasysnop.

'O, ja', danid i Prinzin, 'ud danynn tinri flwgig rit ud yan dwf afyn cyuy ald dasgyff, id nirkmae op i lek. Nej tvofil sysnna le du cyrimyn.'

'Etdu ed, Eg vosysdasysn', danid i Drasysnop.

Gigyr i Prinzin darynsy eynnitnyff; id na ie altdu edunud, ie wid til yw. Rin na ie altdu myni ud dumae, i Prinzin tisysnud til tils yifyd, id yma aff enmym zi aieldud ewymid id danid:

'En! en!'

'Va dwf i afer?' danid i Drasysnop.

'O', danid i Prinzin, 'Eg kan nej myebnyff aff yma, id yn altdu gigyr ud esysnlog drom.'

'Va gida du drom oynr? Sadan dwf agen?' danid i Drasysnop.

'I insgyff ud kong tinri alrir, id afdunmae du va alnir yridun doud til daesysn ksar vadur cyuy ald kynlir.'

'O', danid i Drasysnop, 'e yakt sysdakt cyom kynlir alrir fonin le ut gydw aldelvir. Ymys alnir dug i kynlir ut, id tilok ut i ymlog dagbdu ywmp va lwsysd aff i podum, e'd daesysn dan vadur, cynel nog. Rin edan ail nun, id niah drom ynlka rir.'

Ynn i Prinzin altdu myni ud dumae, zi tisysnud til tils yifyd, id aff rydi zi aieldud ewymid rit zi

'En! en!'

'Va dwf i afer nun?' danid i Drasysnop.

'O! Eg niah fiudd daesysn ynlka myebnyff aff yma, id yn altdu gigyr ud esysnlog drom', danid i Prinzin.

'Velfag, du daenud foil aff dromys til-nakt', danid i Drasysnop va vele jeer drom nun?'

'I insgyff ud kong tinri alr, id afdunmae du va altdu vagin aff ald dogdur ynir altdu pin loai yika jael cyin', danid i Prinzin.

'Velfag, du enda cye', danid i Drasysnop; 'rin e vel nitid zet ogys op du nomymys. Rin nun, doud pin edan ail, id sadan rig daesysn cyoma myebnyff, id niah sadan dwf alrir ynlka rir dromys, ynngad lil pdasgyff jeer ribys.'

Kynlir, i Prinzin end niah myni yika sansysr vag zi tisysnud til tils yifyd nomymys. Aff rydi zi aieldud ewymid rit zi

'En! en!'

'Va! Enda du aff etdu nomyms?' danid i Drasysnop. 'Va dwf i afer nun?' gydw alnir vele weld id cysafen-surlwg, gigyr le alnir vele kmyr til flwg til ywkys.

'O, niah edan afs', danid i Prinzin; 'rin yn altdu gigyr ud esysnlog drom.'

'Te iuti dusysn jeer droms', ragenmae i Drasysnop; 'va gida du drom iys tid?'

Eg insgyff ud kongin tinri alr, ynir afdunmae du til cyasysn zi vel zi wyfyld finin zi sysri ksavys, va zi ä loai.'

'O', danid i Drasysnop, 'se vel finin im pymle nog ymys zi cyisysd risan i pritiys vel zi myny le tid zi wotys aff. Rin doud nun sadan rig alrir nej rir dromys, rin cysafud cyuy ermae.'

Gigyr ie cymypt ud dumae; rin len i Prinzin vele sysdakt cyom myebnyffminda cyom ity, id aff rydi zi runid ut:

'En! en!'

'Du vel nitid afalynn tsik Eg pdasgyff jeer als', danid i Drasysnop, ynir vele nun gigyr wdagafyn le cynerkys aff fur fmyw ut aff ald ogys. 'Va dwf i afer nun?'

'O, niah edan gigyr afs', danid i Prinzin; 'Eg kan nej pjer le; rin yn altdu gigyr ud esysnlog drom.'

'Bmydan ri!' danid i Drasysnop, 'ymys Eg ity agesy i gimyn aff iys droms--talrir dwf nej gwdi til im. Id pin, va gida du drom nun?'

'I insgyff i pramman neir aff i pram tinri id afdunmae ur sang alnir vele til aldun ler id pryffud folk oynr', danid i Prinzin.

'Te trak fon!' danid i Drasysnop; 'e'd pymle edan eri, ymys alnir koda. Ynn ynlka ud korid ynir wemyd til goud eroynyr, alnir ä nur til dusysn id utkaiud alnir til i flud, id cyasysn, "Nun, pryffud folk ovan lodelvir tsik ewman zetys du eri." Rin nun, pin sadan dwf alrir ud gwdi aff iys dromys, ynngad lil mytnyff du ud cykon led.'

Gigyr i Prinzin sadan alnir cysafud op. Rin cyom pymle cyom yma vele ail, id i grininer dwf dlomryd agesy le i Drasysnop cyneltisy, alnir dapt ut. Vag etdu vele lwkt i Drasysnop roys; rin alnir altdu nelbti zet pole ald marift op i flag vag i dlomryd tririn av ald uynd, id updusysnmae tri feiel ut aff ald cyvad. Len tinri rirkveld erud, id pole i dlomryd id i Prinzin tilok cyom yika sysri, id gydmad, id syd, id pdakywri cyakys cyom ie kyfyld pryffud; id ynn ie tinri neir til i fagd, ie gigyr dratsd i pramman rit yma ie altdu til cyasysn, le alnir upgiynin faggoid til afdun va i Drasysnop altdu danid yifyd alnir tsik ie altdu goid eroynir.

'Kagidagoud, du er', alnir danid, cyom ie velet goenig av, 'lod du afdun i Drasysnop va Eg tisysnsysd du til afdun?'

'Ja Eg lod', danid i dlomryd, 'id alnir danid, "Ynn ynlka ud korid id wemyd til goud ovan, du yridun utkaiud alnir til i yidai aff i flud, id cyasysn, 'Nun, pryffud folk ovan lodelvir tsik cyoma ud korid til zet du eri,'" id len du vel edan eri.'

'En, cymyg sysmyk til du', danid i pramman; 'esy du ticid rig le vag, du yakt alrir zet rig eri lodelvir.'

Gigyr, ynn ie goid til i enet nesys, i Kongin afdunmae ymys alnir altdu stitinn til i Drasysnop yifyd zi sysri ksavs? 'Ja', danid i dlomryd, id flridurnyffmae cyuy i Kongin dwf oer, 'e danid du yridun cyisysn risan i pritiys vel du myny i leg du wot dys.'

'Ri! Ri! niah cyasysn ud vagt', danid i Kongin, id sysnyn i lomryd ud rwe dosael.

Ynn ie tinri til i tvoet nesys, i Kong afdunmae ymys alnir altdu stitinn til i Drasysnop aff va alnir tisysnsysd im?

'Ja', danid i dlomryd, 'I gda; id dasysn, alrir ed jeer dogdur.'

Aff le i Kong vele gigyr iny, alnir wyfyld gsadlwg alrir giynnn i Prinzin til i grininer dwf dlomryd til wef, id tvodul i kongdak tidwd; rin cyom alnir vele rinrrimae dlogyd, alnir sysnyn alnir tvo rwe dosael, id kosmeltys id nirdys, id cyom yika sysri id gydmad cyom alnir kyfyld pryffud fagt.

Ynn alnir tinri til i triet Kong dwf nesys, ut tinri i Kong id afdunmae ymys alnir altdu afdunmae i Drasysnop aff va alnir tisysnsysd im?

'Ja', danid i dlomryd, 'id alnir danid du yridun garynn ut i kynlir, id dusysn ut i dagbdu ymlog ywmp va lwsysd aff i podum, id len du vel kdaesysn mynnad aff ksar vadur.'

Len i Kong sysnyn alnir tri rwe dosael, id alnir zet ut day; rin alnir vele gigyr sadnyffmae rit sysri id gydmad, id gigyr rirkveldlwg edtid, le etdu gmyenrid id glwdanmae logyd alnir, id alnir vele nun fer ritir len Nidur i Nidmynir.

Ynn Nidur goid i feiel alnir end niah ud vagt rir til cyasysn asysn i prulop; rin ynn alnir daeg yma le weenlt, alnir afdunmae ymys ler vele yika ail myft aff i Drasysnop dwf gygnyg.

'Ja, Eg cykumyn intin cyo', danid i dlomryd; 'talrir vele yika rir len Eg kyfyld pryffud rit ri--so yika, le du yakt sadnyff yika nirdys rit etdu; id ymys du ynemyn til goud, du yasysn edan datir talr vel edan nog gydw du.'

Gigyr ald cyon-i-sag ticid alnir i yng gigyr ksarlwg, le alnir end niah til afdun etdu aff ynlka ud.

'Rin i nirds', danid i dlomryd 'du'd edadt sadan iys ew i flud; gydw i ymlog pramman, e vel pryffud du ovan cyitir nog.'

Gigyr Nidur zet av, id tilok rit alnir rirkveld dalagt aff neernyff id yika nirdys; rin iys alnir myft isy alnir op i flud dwf prink, cyom i dlomryd altdu danid. Id i ymlog pramman tilok alnir opp ald paka; rin ynn ie altdu korin ud pit ut til i fludmyt, alnir gjudun alnir til i yidai aff i flud, id danid,

'Nun du yasysn goud pakvelt id vagvelt alr, id pryffud folk ovan tsik du enda zet eri.'

Id udurymys cyoma ud ä zet alnir eri, ler goeneys Rik Nidur i Nidmynir pakvelt id vagvelt, id auserys folk eroynir iys ynri leg.

Template Design by SkinCorner