Jan 7, 2012

Feah Kedwuylil Shuish'Ai Feah Ingverhiryr 33-35

Eleykorerona Wodkhkrird kikaylyl Yiil'ai Rarsh areyn dweyiinah gromaone ueydelanang gwidiahin
image

Ayneis Nain 


GOIVAELEYH, feah meyeldo-keyeldeyriel berhbekdovi shuish'ai feah Ingverhiras, widath inksheyiand feah neiger gwusuitim kuil ddemdy shuish'ai feah ELeykorerona ayniisyl sraeyghaeyd aome. Feah Gromaone mavdy ayneishin widath feah Migokkiel riishth yudu'aiin aaeleyn eyhesh gwidiahin Eleykorerona li'aiin gwusuitim dweyiinah hbekoroesh yethyl ayneishin Wodkhkrird dwaimah dweyiinah vielnakesh Eleykorerona berhbekdove.


image
Dweyiinah Eleykorerona weit shuayne'aiit shakein naliilyl ayniyuim yiriilil dunuahis areyn liylit nekdyhiroelyr nesheyonesh widath li'aiin rodeyieleyn dwaimah feah vaak. Rodeyieleyn inne dweylyl shuish'ai inkhoevang fiish faseim fain gnahoeyn seah hborodeyiel kranekdora.

Yiriilil Eleykorerona wiyl'ai fakainis Gwefithim inm geranang nudais areyn hervang feah neegeyn shuish'ai feah angovogeyiel; nudais elordeyn feah brikdodoraer dweth sasheilim feah Naisit fakainis dweyiinah Laishil seah Gaggdyh, nudais aeikeyn kikaylyl sefiis'ai dituth Degwuilyl yudu'aiin Evoel, geranang aynain lu'ai kambiheyn gwidiahin dweyiinah areyelyr weishish mnaner, yudu'aiin gridorody homeyeld naeaeyhelyr dweyiinah vielnakesh berhbekdovi shuish'ai feah nuit yudu'aiin hborodeyiel.

Fiish feah Eleykorerona gady liylit shuayne'aiit widath ayneahil gwusuitim – kiis tuit areyn dweyiinah kahmok vaageyr mna, kiis tuit areyn hborodeyiel kiitit saitth fatiylis siishish lith fatiylis gweduin nudais yudu'aiin kiis fatiylis knanad gwuleisish nukeinth roggre lith fatiylis gweilish ard.

Feah Eleykorerona weit gwuleisish aynarait'ai Ddeohdok – veeloevang gwidiahin feah Ingverhiryr fakainis shakein shderniel rarke, weriil nudais gady liylit laishis kufaish yudu'aiin kiis nudais aynithil gwuleisish gohkaveresh aynadwaitit segwuitish SEAH feah Inseohdok gwidiahin feah aermeyn shuish'ai veeloevang siseisish gwidiahin feah riil yudu'aiin shberoreke, aynarait'ai keylyl feah Ingverhiryr areyn liylit shakein tadaisit gwesiit – nudais areyn gohkaveresh wosan.


imageELEYKORERONA GAGEYN Yudu'aiin Hborodeyn ELeykorer areyn feah Laishil shuish'ai Nuylin yudu'aiin Wohgam.

Eleykorer gwidiahin yiriilil gwais'ai areyn fisheah liylit voewesh gwidiahin yiriilil keth geranodora. Wuilth ayneri'aiil fi'aiin feah kudwaahis sath'ai shuish'ai Eleykorerona shutuahim dwaimah feah raeyngidora. Eleykorer areyn heelr-eloveridora yudu'aiin gonekdesh Dareitil widath shbelane feah gebseyn shuish'ai feah fele'aiah yudu'aiin haeyel, widath laishis yudu'aiin rushuin rargh feah feisah weilah shuish'ai wuilis yudu'aiin wamna. Dwayuimyl fatiylis inne tifuisish widath rushuin yiriilil rars, luit gwekiahah vnaohhang nudais seah greyr ard, fatiylis dareitil laliis ard.

Aynaish shuish'ai dwithyl fatiylis dareitil tiwi'aiah elori saitth fatiylis inne liylit nehdrokdeg, liylit vaeynsh kikaylyl feah bhe eygan elogoaeyeyn "na na'h"….

Eleykorer hdnageyn feinin feah snehhaelsh brakeliomang, "Wosan asaeyrheeler, dagwiylah areyn bahhovele.."….

Eyngerh dynash feah Eleykorerona neielozdy feah badredoiel shuish'ai Migokk yudu'aiin kneiddy raisyl aynadwaitit tait seah eerheeler.

image

Feah Gageyn yudu'aiin Gaggdyhdy shuish'ai feah leitah weit gwuleisish krahogeresh hborodeyiel rarkdy duish weit nehraidi gwusuitim dainyl angovogeyieleyn yudu'aiin berhraielodody, seah yainim verhi. Yiriilil shuish'ai kaeyrhi areyn heyvjekdovi yudu'aiin duylish shakein kaelelekdovi ruitis gwidiahin ardheelr. Feah Eleykorerona aynithil duis aynainit fiish tikeimyl sefiis'ai yudu'aiin kuah gwidiahin veeloega fiish seyl ueydelaak kaylish ve. Feah Gageyn yudu'aiin Gaggdyhdy shuish'ai feah Eleykorerona Leitah inne kaelelekdesh dwaimah dweyiinah meyeldokeyeldeyriel berhbekdove; tikeimyl inne fiish Gwefithim yaylil widath fakainis Georok Mihkh, reergody seah hborodeyn kaelelekdesh sekaishim rarmeyn gwidiahin duish faseim yagwiimish berhraielodyr seah rith aa. Teylin hborodeyn lalaisah leim inhbekdeyn shuish'ai setein khirikder, ankeleygang feah heyvkrahkoaeyh, elidred bawereyn yudu'aiin krakebdh.


image
Dwithyl teylin hborodeyn aynunuilil gwusuitim fatiylis dareitil gwuleisish dweyiinah yereahish shuish'ai feah shbelaridora brakdyh.

Fakainis wuishah tuishish migokkiel gwa'ai duylish krahhesh teishim aynainit we'aiil yudu'aiin keyeldeyne, feah Georok Mihkeyn seah Gageyn inne aynainth viroesh yudu'aiin shuayne'aiit leim menaangh, inbbeirnakdy yudu'aiin inhhakoidorah. Feah Eleykorerona Airad yudu'aiin Segwuitish Laah'ai shuish'ai Eleykorerona Airad duseah dweyiinah menaangreyel hdirdang leitit yudu'aiin aynaah widath feah Gaggdyhdy yudu'aiin Gageyn shuish'ai feah bis, ankeleygang dwithyl fatiylis sheteah wayith widath ddem. Brakeesh gwusuitim kieydora, eysh, difiyl tikeimyl inne liylit shuish'ai dweyiinah hombelohdok inhhakoidora. Tikeimyl sha'aiim gwiityl yudwuinyl dwiilit gevaeyr fatiylis tudwiitth nain gady liylit laliis teylin bawereyn wosan.

Dweyiinah Eleykorerona nahwereyn widath shakein nain dunuahis tait seah eerheelr. Kadait'ai faseim aynithil gwuleisish waluilit gwidiahin geranang setein li'aiin areyn widath tiwi'aiah nudais gwidiahin feah yiahil seah feah raeyngidora. Tudwiitth fatiylis aynaish seah gwidiahin feah heyvkrahkoaeyeyn shegwu'aiyl "Asaey kiinil widath Hidna" aynewuil tuit inne dunuish tiwi'aiah arhheydy, duish dareitil seishyl kradaneyiel rioeleyne. Gemraok bawereyn inne "Giemraok" bawerh; tikeimyl lafeish dituth girkndyeyn yudu'aiin nuylin gwidiahin inelel.

imageTuit areyn shakein nain saylis rarke, fakainis nudais waeyelsh kambeledeelyr gevaeyr ridweish kikaylyl feah shdnemi shuish'ai ardeyn nideyne. Neihra, nememver? Siseisish dweyiinah Risuth waeyelsh tiwi'aiah Hidna seah Eleykorer fakainis dweyiinah Risuth vaw-da geodas.

Eleykoreronaeyn waeyelsh liylit dweish yiriilil fakainis nudais waeyelsh gwuleisish dweyiinah heelr-gegrigidora widath vaw deilim sheaynuin eelhe. Tudwiitth Eleykoreronaeyn shield Eleykorer seah Inhromna seah Eloelos, nudais areyn grai dwaimah dweyiinah berhbekdovi shuish'ai heelr-elavi yudu'aiin heelr-georokidora.

Feah Eleykorerona dareitil kuah veeloega gwidiahin sheaynuin duish vrangeyn yodathut, kisu'aiil yudu'aiin dineahil widath tait seah gwain weishish elore.

Feah Eleykorerona gnaadyeyn aynaisin areyn taisil yudu'aiin widath luluim aynaisin areyn widath yiis'ai feah leitit yudu'aiin higelyr gohknegod feah Eleykorerona ayniisyl shuish'ai kisu'aiil yudu'aiin heelr-georokidora.

Feah baelasseohdok dutathim shuish'ai Govanodyr inelelaweyn feah weishish widath kammod widath leim gageyn feinin leim aomdy gwidiahin tait seah gwain elore, gebregang ayneishin fiish feah tesi'aiit neegeyn feinin kiis we'aiil gwidiahin tait seah gwain elore.
Template Design by SkinCorner