Feb 27, 2012

Γαδωνα φά Καλδεα

Gaduna fa Kaldea Cover
 
Γαδωνα φά Καλδεα
 
 
Βιδεδη τεδερε, μαναρώ καριθα διδιρα καδιμά χεφωνέ ρα καφωνά φασαθω ψεμαφήό, γι ζενεφό ζε γι βαβιλονια. Κεσιμη δασεφο λιμιθα δο ναφεμά κανενή ραδατι ναφεσεε θωνιδώιμα λατεφή κεμο γαθεσο να λιθαφά θασιφέ πισ γι ψωναθώ λαθιρί αφε nαβοπολασσαρ ζε γι μεδεσ τωνέδων δερισό ζιρεδη ρεφατέ ζε жιρεσώ φά 612. Ψεδιμή xερxεσ ζιθαθόαθ γι γιμερη δο ραθετη, χεναμω διδιρα γεφερη σιδαδέ ζε τωνέδων γεφερη φιδενα ζιρεδη ζαφιρέ ασιφη γι ζεραφη δο 482.
 
image Κεσιμη ψεμαφήό жισιρά ρετατιαθ, γι βιμιδά жαδι να πανενη παθισή, γι ρερετό жαδι να ξιταδι. Χισαφή χατερη φεμεσί δο γεδιθό ριτεμώ κριστιανιεν ζεφιφα κατιρηνι κενεσά να χαναφο δο γι ξιθεταρα κατιρή δο σεφιφω λιθεδό λατεφή γι καφωνά σανεδε. Δερισό, νιτιδω λιμιθα σαφήжε γι ξιθιρά жισιρο κισιθέ κιφαδώ γι βισιθαα βεφανηαθ χωναδο ραθετη, λιμιθα δισιτό ναταρι μιμανή λα βανερό ξα γι ακαμενιδαι ζε σελευθιδαι; жισαθίδων λαή ζιρερά ξα γι жανανά βεμιθώ, ξιδιμό χεραμη χεμανα γεφερη βιμερο жιτασώε ξιριμη φά να жεφιδο ζιμιρόεν. Πιδεσώιθά κεμαδέ γι γιρερό γενεμω λιτιφί ζιρεδη γι ξιτιρω δο θαθιραεφρ жαδι γι φαρθιαι, ξιδιμό κενεσά φώ σιδεφέ ζενεφό, καδιμά να γιτατο διθαθω βανερό δαθιτω, γιφαφη σανενειμα: γι μεσαρό δο ασσυρ κενεσά τισαθώ ραδατι, γι ρεσαδωεν κενεσά δαδιδέ, ζε σιδεφέ ζενεφό χαθωνή жενεσο βε χεμαρέδων φαδενά γι γεσιρή δο γι σισαφήε жωνιμί δο αδιαβενε.
 
Γι σασανιδαι βεριθή σιδεφέ γεμιφα λαή γι νεφεσέ δο χισαφή жωνιμί, ρα ζαδισι λαφερώ καδιμά ζεναθί γι λιδεφι βεφαδωжα φώ να γιτατο ξαθιση: βεφερέ καφιτωαθ λαή ξερεδαε φαμιδα ρεδεφά δο γι σαxανσα, να λασαθο μεσαφι μωναθί φαθωνι ρετατιαθ.
 
image 
Χιμαθο χεφωνέ ρωνωνή, νωναράжε, κεμο νεσενώιμα φαδενά γι γιτατο жενεσο βε κενεσά σιδεφέ δαθό δεριφά χεφωνέ. Φιμεσό жαδι γι παρθιαι γι σαxανσαι σασατίαθ λαή πεταθό ζαφασηε ρασιρόεν φαδενά καφεφί ερί τιφεσε жιραροαθ; ζε жαδι γι σασανιδαι ζαδισι λαφερώ ψεδιμή κιθατο λα, χαθεμο θαρενώρα δαναθά γιτατο πεδεσή λατεφή σιδεφέ ζενεφό ματενέεν. Κιφετέ φενιδέ αφε γι χιφεδό δο ρισερόιμα σεμιτέδων κιθισή χισαφή χιθαδηεφρ χεραμη ζι λιρεναδων ξα κιδενοα τισεφη; ρα αφε γι σασανιδαι λιτιρέ γι λιδεφι μωναθί ζιρεδη жαμεφώжε ξιματό φώ γι γιτατο жιθανω, γι λιδερα κισεφό σατηδων.
 
Να γιτατο νασεμώ χαθεμο λαφερώ ερί σιδεφέ μαμισια φιδενα φά γι τιφη σιφεμη σιδεφέ μαμισια φιδενα λαφερώ ερί δαθιτω σωνισα φά γι φεδαμά χεμιφα, ζε γιθανώ αφε νεμερί γι φασαθω κισεφό χισεφωαθ φώ γι σατανά ριτεμώ γι νωναρέιμα χωναδο жατενω ζε γι νωναρέιμα χωναδο ζεμισω. Βερατο γι φασαθω δο γι φεδαμά χεμιφα, γι ασσυραι παφεφά λαή κεμο жατενω, ρα πατεμή κερατί ζαδισι χεραμη καδιμά ζεμετήιθ τενιφο πεσεφα: δεμανή να πεσεφα ζοροαστριαι κενεσά κετιρά жεσατε λα να γιτατο, ζε φασαθω να φασαθω γι φαρσιαι γι ασσυραι φαθωνι σατιρηαθ δαναθά ραθεδιε жιτετί γιδαμίжε. Θιμαμί γι θωνεράжε κεδιδε, δεμανή σιδεφέ ψαμιφώ πανενη κενεσά κετιρά κιμιτά να δαθιτω ξα γεραρειμα; βισ να βισ γι ψεφαφι να ζωνιθοεφ φαθωνι ναθιμοαθ.
 image
 
Πιδεσώιθά, ασιφη να жεσενή θιτισα ζαμαμινι, γι ασσυραι жασεσώ διδιρα κριστιανιεν ζεφιφα χεδιτά κεμο ζωνιθοεφ φαδενά νεστοριανι. Βαβιλονια, ξα πιμαφή, λιμιθα τασιτόжε δισιτό ναταρι βανερό. Διρεσό κασενό γεφερη σεδιτώ μεσαφι ξωνερά жιτεφο, ξιδιμό κενεσά χετιρααθ φώ γιτατο νασωνό ρεδεφά жαδι γι ακαμενιδαι, ψεφαφι жαδι γι σελευcιδαι ζε δισαφή φαρσιαι φώ γι σασανιδαι; γι θισεδόενι τεναμό κεμο θιφιθι ψιφιτή ζε φά φεσεφι ναφεμά κιθετόαθ ραφετά χενεσοжε δεσά δο τωνιδάжα φαδενά γι ψιθιτί δο δαθιτω ζε жισωνό μιδανοжα χωναδο ρωνι. Κιφετέ να χαναφο γι βαβιλονιαι ματανήεν κενεσά νετιδώαθ.
 
Ξιδιμό σι ξεφεμι λεριτέ γι жιθιδω δο ραθετη χιμιδί διδιρα θωνιθώжε μαναρώ ερί λεμιμί καφωνά μεριμώό φαδενά γι γεσιρή δο γι σισαφήε жωνιμί δο μεσενε νιτιδω, βεφερέ χεφερωαθ ξα σιδεφέ ψωνιμή βιριφά, κεμεμη ζεφιθήε αραμαια; ζε ψιφιτή κισεφό жετη γαφατω θωνεράжε αραμεαι φεδισέα жαδι γι παρθιαι. Μεμαφο φά γι βιμιδά κιμιτι γι βαβyλονιαν σανενειμα χωναδο μεσενε κενεσά κασαθε, ζε φά γι ρερετό κιμιτι γι σασανιδε σατανά δο θωνιθώжε μαναρώ αφε γι жιμαφα δο κεμο δαφιμε φαραφάιθ ναταρι κατιδή παναρο ερί να λασαθο μεσαφι μωναθί, ζε κισαθώ γι ασσυραι λιμιθα να θαμεφο ζιταφεεφρ χωναδο κεμο βιμερο ξιριμη, γι βαβιλονιαι λαφερώ καδιμά.
 
Χεφωνέ ξεδετη ξιδιθηαθ τετιδά κισατέ διδιρα γι βαβιλονιαι ματενέεν λαή κεμιθί γιδαμίжε, ζε φιμεδό ξιδιμό λαφερώ μωνιφι μεσαφι ξιδιμό κενεσά καδιμά жιριτο ξιδιμό μεμετώ ραδατι θαριρό φά κεταφαιμα, ρα жιριτο ξιδιμό ψαθατάαθ θαριρό ζε κεταρό διφεμο ρωνωνή: γι ψεφαφι παμαθοαθ φαδενά μαθατααθ λαή βαβιλονιαι σαριθώδιμ ζεφιφα κασιθίαθ ξιδιμό ριμενω μαφεσόρα γεφερη καλδεαι τασεδέ, ζε πιδεσώιθά γι καλδεαι χεραμη γεμαδε δαθιτω χαδιφά ριμενω μεδατηρα κεμο ματενέεν.
 
Γι ψαριθο δο δαθιτω ζε βαβιλονιαι κατιρηνι σιρατε διδιρα να ρασαρόεφ χωναδο ξασιμε δεματα νιτιδω, πατεμή γι λιδερώε κατιρηνι, χεραμη κιθεδι κεμο βιμερο ζερ γι ριρασι παδιμη δο ζοροαστριανι, ζε νιτιδω πατεμή κριστιανιεν κισεφό ξεσεμιδων δο σιδεφέ μαμισια βισεμο: σιδεφέ ζενεφό λιμιθα κιμιτά σιδεφέ ματενέεν, να πανενη λιμιθα κιμιτά να πεδεσή, ρα να καλδεαι λιμιθα κεσιμη ματενέεν ζεφιφα πεδεσή.
 
Χιμαθο καλδεα γαδωνα φαθωνι ρετατιαθ.
Template Design by SkinCorner