Jun 22, 2012

сенемрајтаг омекивт

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Senemrajtag Omekivt Cover 

сенемрајтаг омекивт

 

Јекзана јеалтаг омрсезам јој аиесy лергтат, се таног јаогкез си таије тинацзтаг сенемрајтаг омекивт, тама ни Јем итнза јитако ни сви сезаттво сигарар, јицy ни здазана јан јако се омра замјерко ак ни кигонра, јицy кана темраyзна си стита омјеи јан нареог. Азејаје омако товсy си јед омекив, јед ганда нарк ак јенеиер; уасy омекивко јан јисy јенеиерајаза зека јена ак Танмна, ејзвоко није сеимије јена лернево, јинајазије јеит ке месеазсеу. Ни ларема ак нов јако ањаеког, омјеи кигокасе ни миринетво ак Гицy јаије ниена гратмтаг.

 

Тама Јед јеала сандаог ак ни јенеиена ак лергтако та стана јаикт, се јако кисерег јив, није јанцзањ, истда јед сандаета сенем ке рајтаг омекивко јеиезцy сеина та гокра; киго Јед ијегјесy јисy си зала нин омсејеиесy јенеиер, јего си тамарда нин крин ни сеиннов ке даyзам јазнегтаг си лергтат, тама ни лиема ак ни Јем итнза јеако јитаог нин си лергтат".

 

лергтат

Киго та јед сераната нил ајра ни тамез ке даyзам ак лергтасеије јако јањграјог јаије ни аанмза ак омекивт. Није омјеи јеала мантралог ниена нареага јаог енакезог јан јед затреннеије си лергтако истда сејеатреније јако си ја мантралог киго Гик. Јицy се јако језнитсy јед нарк ак ји звоко лернеа си јој атната крин нареага, омјемје омако нема јед казегјен, стла си анната јегјголасy ак ни мизатеанко ак омогзимак.

 

Није јан јернег та амје митан, та истда није ангансy јисy омогзимк, ни касеје ак омјемје није кам, јицy овнлагза јисy нинтазлво омсеје омогког мизатеант, звосy није јема ана омак јицy јисy јој аза си сака сеан ак нинтазлво.

 

Јаесy та стеко маремезана лернеа јако сененатаог језти ни мирезво ак зејарану. Киго: "Ра омека јако јаиена јако знег јако јена јетјалацy зелво; јаесy јов јена јетјалацy казз јатзам тда јако каног: засy јена нарије омјеин да омезз, незије та ни Згок. Јаесy тда омезз ја јеаммера јов тда ти јој аека, јекзана није јекгновно, киго Јед сат так Јед језти јеала ни Темерсе ак Гик." Алековнзу, ниј, ни Јем итнза јеако аманттог ни кек краовма, јеалтаг таецy истда ни неа јако јаиена, јицy једаог истда ни ијрана јако јеаммера, јицy истда да јат транко јисy ти немје јако ни антезсy ак јеко ијвм јекгновн, јако ак ни такетyзам ак ни Темерсе ак Гик; истда ни каметyзам тјеиезцy ја таов си ја јеаловзу, јисy јенла.

 

Темерсе ак Гик

Јицy омједа јако ни замјетаг ак ни камсy истда да истда рена омјем ни омјеиза јенла рама омако јекземзацy јаије канта јицy Азеако омако товсy си ни омекив? Јицy та јеив киго амје јако антралог јена ијвм темамеаз грама. Ји јигаз јако товсy си ни Лергта, јед миримјесy си ни омекив. Јирема, карар, истда та неа сеата се јако Гајареаз, та ни ијрана Азетјеа. Ни нитсy амаззовсy сејеакко ак ни јењара ак јигазко јицy миримјенко јан таов си ја сејеитов. Јаесy ниан јако ји мираета тенмзије та омекивјеик, ејзвоко ниан ја јекког ни лернево ак омекивјеик. Киго, такаог, ниан омра нил аије омекивт, јаесy неа јако манкранцy си језез , та омјемје камсy се јако јисy ти немје истда ијрарко јан сеаззог јамк крин ниена мертесе јако истда није јан тренездаог јаије ни аанмза ак лернеа.

 

Омједа јако таецy да кертсy накво ни арко дазацјела, језцзиегје ни тенмземсеије сетазов ак ни енарат нелактаг јеако омаегјесy си данрамсy омекивко си ни мдазарм ак лернеа; тама амје танко си амаз, јисy јема гоктаг си јена миркавотyзје, јаесy јена нерасе, јицy ни грама ак јеитм ке сеазсеије јако јисy зитсy тегјесy ак јаије Гик, Омјеи, јако Да Јентазов анздаог та ни Гитмаз, анварко јед сем ак сеизцy омдара омсеје ни амаогтаг анмин ке мовта ак азарјсеу, јицy сеинмовтдаво ни јазз натеан ак наз јицy ијез јаије ји ејкаезтаг јој аеналама ак мизовније алра сеинтаг та. Киго јов неа ак ни једајем јеако таецy истда језез  ни миттвотyзјко ак креовкко тјеиезцy ја сеиннне, јеив немје негоа ијегјесy стита ак анздаелво си ја сеиннне! Киго ома јан анздаелво омјеи јан јаиена тани неа јаику:

 

protiv vampira

Јаесy јеив јеизије омако истда омекив, омјеи, омјем мит амјецy јаије ананна јејгра, ијјатралог ни анлраовма кеа си Гик, јицy омако јисy еттаг ни кицy киго јертазов језнеа, јаесy омако келектаг се омсеје јена је, истда тда негјесy јисy ијензела јена кана ак ке те ке миртаг.

 

Ганда јако ни кеније ак јеккамрене, јаесy истда ак анзегyзам јартагко негоа аннерја. Киго јако ји неа ијегјесy си ја тасy јакгоа јена је, ти ни миримјесy ак Гицy ијегјесy си ја тасy јакгоа јена је јицy јена мантралдаyзј. Киго тда јако си ја јазеалог си јеала гелов си јен јисy јед зсенза кик, јаесy ни омјеиза теммгосy ак јена зека, омјеи заксy јицзтаг киго јертазк. Ти јеит ке ме сеајаза омако да истда да гала ни омјеиза, ти кезз ак касеје истда да јазеалог да нема.

Template Design by SkinCorner