Jun 28, 2012

Darinx Regina

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Darinx Regina Cover

Darinx Regina

 

1. Abazel! Tunfys gwendlàss dèo ilúd Libad.

 

2. Tyèrdad odats idda dèed gwésò faéd ulì éyòkdèd ude máyè fìndelés kéká ulì màèwúes al; Kugwì am dìnfys unfìnueéd annzyd ilúd éfyd eard.

 

3. Tyovmys sèyé bàvyd léets dèrdad yáze èlù andsdénd dèrdad wèd nid dèrdad máyr, dásós kéká gyw dèed dèrdad zámsyd gadvwòd dásós zàyá máyè nid lùt.

 

4. Kéká yóis idda rèfdad lewù lèmbad wékláés dìnfys sùsò ilúd dèrdad lòésònyí - Kugwì am anlam; Kugwì am zátys dea zátys.

 

5. Kéká yóis idda esód ulì sòlf-wéfading, kéká yóis idda yulèbaading ulì enyáfeng - wíyád ren dìnfys yefts ilúd záid yods. Kugwì fe anvmys lùlylád lewù wém, dásós ren osbád ilúd dèrdad essònyí.

image

6. éLsyd àsód dèed syiswès ulì néad dèrdad yefts, ude Kugwì yésù dèed kéká bàvyd earlustat wésóé. Tyiwòd sòsò lé! Noi sòsò lé! Tulye syiswès ulì gwésò zèdsós égys lé, édà dèrdad dèo dèed fáye lùrys dèléiwé ulì ségand kéká raedd iz lóssùyàys.

 

7. Ilúd dìnfys wèdyd bàvyd zàyá ilúd lé, lyénatd ren eadèn másgand égys yàsè ilúd lé, lowé anvmys letdèr, dásós ren esód ulì wésmasòd lewù dèrdad sógyt. Dudéd dìnfys yobà nm Kugwì sùf dèed dèsúat dàbans dèrdad ungwèd zámsyd yagy dèed lé, ude uled idda dìnfys díwès ilúd wèngs. Tyèrdad làdyd idda ude dìnfys fwys, osbád dìnfys leny.

 

8. Tyèrdad kyosòn sòrdants ren elùugy, dásós géis syiswès gwítdèr wèbad dìnfys lèndlàss láwùks ilúd záid yods, bàvyd dìlye kéká unyíèdigwèlat. Dásós yáfé máintlàss sòrfedìwé ulì súde másód ilúd dìnfys lènds ilúd lyálád yádes, Kugwì dian anvmys yalwúlént lewù yádery.

 

Tyèrdad zátys idda lòèlel ulì lueds anvmys aléiwèwúgwèdion, Kugwì fe eksisdèd ulì zámsyd nwé dèed ia gadvwòd yeld lewù éyárd ai lén nid lùt. Kugwì am Abazel. Kugwì am dìnfys Fadfes ilúd dìnfys anls ilúd lén, osbád dìnfys sòrdant ilúd wém.

 

9. Kéká yóis enyd insmaés lén dèed dèdè yigyer gwèsò ilúd sisdèns - yóis idda dèrdad máyr, dèrdad inláyaenyí. Kugwì am dìnfys sèdí enyd gwíèngs orwér. Kugwì am dìnfys yrkluss enyd gwíèngs bagyt.

 

10. Másá dèrdad odats ulì wízà dèrdad máyr, Kugwì am dìnfys gwíènyàr ilúd dìnfys Dawn, dìnfys ysdíwèan ilúd dìnfys Teo - lìy, dìnfys Teo dea Teo.

image

11. Kugwì gwérn, lowé sùl líys gwésò fìndeléd, ude dèrdad Voo idda dìnfys dèo ilúd Puèty ulì dìnfys eksaldèd lìdìé. Kugwì am dìnfys ueiwèfding ulì dìnfys fìnsòlàr.

 

12. Busò osbád lèsdéyín, ude ydès Kugwì fìnsòlà, máyè idda dèdè fars fìnsòládion enyd wésdèdeys kéká yóis idda esód ulì lordìés kéká yóis idda feaa ulì sdèdeng. Tyèrdad zátys idda dèed gwésò faéd ulì éyòkdèd, osbád aanéd égys dìnfys zádà ilúd lèndlàss sòrfedìwé.

 

13. Syogwìs ulòègyt! Kugwì zámsyd osbád esú ruu, wénys zámsyd Kugwì oé ruu. Dudéd dìnfys yóys ren lèlu, dìnfys esód zámsyd gwésò tuy asówé lewù dèrdad lód.

 

14. Tyèrdad Lotys idda dìnfys zátys ilúd dèenswùrledion, dèrdad Sasò idda dìnfys sùsò ilúd dìnfys gwíéafíng Dannaenid. Tyèrdad leyisty bawí gwíen arbád sòsò dìnfys dède ilúd ys.

 

15. Kugwì am Abazel. Kugwì am Vayo bàvyd sdèéngwéns; Vayo bàvyd insmaés; Vayo bàvyd yíéadès.

 

16. Kugwì am dílyi Vayo bàvyd syiyíns yóis enyd ayd gwésò wésdèdegad; Vayo bàvyd wésdèdeys yóis enyd ayd syivyd díwès ude gwítdèr wèngs. KUBI am lòdeyàéss. Kugwì am unfìnueéd elurgy. Kugwì am Mayek.

 

17. Kugwì fe sònt Libad, dèrdad fìnsòrt, dèed gwésò lùrys gwíèwé. Biwdys undeils dèrdad sùsò lewù lùrys yearts ulì lènds. Biwdys édeals dèrdad yrkluss ulì usòrs lewù dìnfys límè ilúd dèrdad bagyt. Biwdys bawí gwíen dèdè rèfdad yílè dèed lenfínd sòsò dìnfys gwíyenlúng, gwìwdys bawí édealàd syiswès dèed dìnfys yobà nm Kugwì dèu biu dèrdad dae dèrdad.

 

18. Teed dìnfys owérs, gwìwdys idda dèdè farsòlé yíéadìé - fewèng làkdis dìnfys aylàss kyilwéén ilúd lyálád yearts.

 

19. Tedè wésdèdegadr, ulì dìnfys anfís wépds ilúd dèrdad yrkluss édealàd dèed dìnfys unay. Biwdys idda liu lyályu dèed gwésò faéd, ulì liu alat dèed gwésò sòugyt - gwìwdys idda dìnfys màést ilúd lé.

 

20. Tyèrdad dèo gwérns gwíègydèst lewù dìnfys yrkluss ilúd wíi Nigyt.

 

 

sep5

ALMEIDA, M. Lopes de. Obras dos príncipes de Avis. Porto: Lello & Irmão, 1981.

 

BEIT-ARIÉ, M. M. Unveiled faces of Medieval Hebrew books. Jerusalém: Magnes Press, 2003.

 

BLONDHEIM, D. S. Les parlers judéo-romans et la Vetus Latina. Paris: Librairie Ancienne Édouard Champion, 1925.

 

HILTY, G. (ed.) El libro conplido de los iudizios de las estrellas. Madrid: Real Academia Española, 1954.

 

PAGE, S. Astrology in medieval manuscripts. Toronto: University of Toronto Press, 2002.

 

ROTH, C. Iluminated manuscripts of medieval Hebrew Spain. In: BARNETT, R. D. (Ed.) The sephardi heritage. Londres: Valentine, Mitchell, 1971.

 

STROLOVITCH, D. Selections from a Portuguese treatise in Hebrew Script: o livro de como se fazen as cores. Cornell Working Papers in Linguistics, 17.

 

ZUCKER, G. K. Problems of transcribing Sephardic texts into the Roman alphabet. In: STILLMAN, Y. K.; ZUCKER, G. (Eds.) New horizons in Sephardic studies. Albany: State University of New York Press, 1993.

Template Design by SkinCorner