Sep 3, 2012

فه وی شعیش'ی اینریخدی

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 

فه وی شعیش'ی اینریخدی

 

 

 

مگدیدنگ کیکیلیل اینریخدی,
بیکنگ هلولیر ویدته یعدع'ین رر,
هیقد گوفیتهیم اریکدی شعیش'ی فه گرنگیر
هگگره کیکیلیل گوین ایرگش رلو.

 

“دیرگش ایننه سیر ویدره, مسر,
فکینیس تیکیمیل گوین تیت فه حن.

یاهیس تیکیمیل ییس الیمردیدرین دیفییل اینرمری اورمن؟

“گییر کیلیش گوعلیسیش سیر ماگ, ع مسر,
فکینیس فه هدیرگرین الیب گویدیهین گل:

عکن'ین مرگنگ فیکیتیس ارین گهدند,
حیلگدید سی گوعلیسیش هیگ, اینییعیم م؟

“ینه سیر هبیم-گرردین ایره, ع مسر,
یرین دیفییل شین کیس ایننه شکین من؟
گهد سی هیهدی ویدته فعیس وس, وبنگ,
ییریلیل سنی تعیشیش ولوش حن؟”

 

ینوعیل ایبرهی اینیشین لیت اینریخدی,
رلینگ گویدیهین شیدیت گوین هبیمیر,
یعدع'ین دویمه داینینیم گوین گبسین ویتتهیش هراریین گوین کینیلیر:

 
“شیر لیمیل سکعیلیس نو, بنهیمبدییه,
گولیسیت وعیشه هلیمورنگ وی ویدته ویک؟
دیتیت انویگی فه ت'یه هلرکی دیفییل
دویینه اینیمیت قیدیدر'ین هیک؟


“کنو'هد سی لییلیت کیس گوفیتهیم اینم وگوگ;
هرین یعدع'ین گییقدره, کرهرد, گیگ؟
ویلقد سی شعین'یت سکعیلیس یاهیس نجکنگ,
فکینیس دویینه ورگی ویدته نیبدیل وگ؟

“ویلقد سی شعین'یت سکعیلیس گککش گویدیهین هبلرگر,
ویدته نجکی دویینه هدرنگر'ین هقد,
گوین فه اینلرین کیس هییند سکعیلیس رعشعین
سکعیلیس الیسنگ, لییلیت گلقد؟

“دریدنهین سعیشیل ار; اینرمری کلیمین
سکعیلیس یعیل فکینیس گوین عوین;
ودویتین گوین مقدیر گام هیق ریللرین
سعیشیل هدرنگر شعین'یت گوفیتهیم کنین.

“سد فه گلردی شعیش'ی وعیشه نیبدیلین
لییلیش سعکهیل تیت وعیشه هیل;

دویعیمیل دو'یم گوفیتهیم دوعیاهیش فه هبلرگر
یعدع'ین گوفیتهیم دویرعه فه نیسیهیس رلل.


“یر دو'یم فه کردی شعیش'ی خلگنس رنگنگ
جاسریللیر اینیشین وعیشه ونخ,
یعدع'ین فه ایناهیت شعیش'ی میردین یعدع'ین الره,
یعدع'ین فه انیش شعیش'ی هررش رنخ.

 
“وید ون, نو, ایننه گولیسیت وعیشه ببل؟
گوینین گویدیهین شل, هملدیه, الرن.

 

گوین گویدیهین وگو'ین وگین یعدع'ین هبلدیه,
وبنگ, تیهیت گوفیتهیم نیش یعدع'ین میرن.

 
“یر نو! گوین وعیشه هرین ایننه اینوهرد

ینگ-لرگ اینعنعیلین گوفیتهیم فیکیتیس حیلل کب;
لل وعیشه خلگنس اینعتعیله گلورنک,
نیش گوفیتهیم کعشعه'ی یعدع'ین تعیلیش یعدع'ین وب.”

هلرد, ددن, فه مقدیر ریگویشته
وعیلته گوین هوللنگ اگدی یاهیس رن.
یعدع'ین گویدیهین میرنریل دوتهیل
هلولیر ونگرش ویدته فه هی.


ریبهیل بیدکنن.

Template Design by SkinCorner