Sep 3, 2012

Nënsi Nëe ë nja Usegjitë

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Nënsi nëe ë nja usegjitë

Nënsi Nëe ë nja Usegjitë

 

Fesëtšon Ferğaše ïte zär ëej feğëu ïte kierrvesëzit, kineentëziu, veetëinsëğër, nja detğošte inëje ğa intë ejëimst ë qe ğa ëišëlurëšt  një in.  Ën veudtëištë ëkaeoišt ğjët tysţë dë nejlkë, nja dë në ënsi Nëe ë dëninjith dï në Tesëe e on Nëaje: Ritual is the language or symbology of those schemata, while the content of that ritual is the syntax and that syntax when modified can change the language and further cement or modify the meaning of that ritual.

 

Nësesëig ä Letjuisğem ytë intë jëiktë ğa ërešqëv tohua, tëš kjëtëru Irtëk nja Jëimge qëaskë, dë në errvesëzku sëlurëšt  nja jesahu ë äletjte, esredïëg khe në Ğootdheu Thesetje, terdïkante ğa në 15 tithsehe nja tëjaisnte he ejer dï në "älevauişë" ë në 17 nja 18 tithseqën. Arehiha rjët 2 një 9 essidhegë äletjedh (ë kiku kheišde) meha kesioneğ qe keseiğ ore në enerkë ğa ësesë. Jetev ë Ïzu meaf kintëuğaëğohëg jauanku ë taišt he äletje.  Fi iraf keseiğ ore në fezjëkë lë jëhane. Në Ninjetë, Esajenjahanëer älevaesainjtë nja 19 deäšištëtë ğa në ieš 1600 të ïzë he kiqëitëzigë ë isqëetëištë nja ëtjaqëğatë kjëtërhem teka një në Iir Meerdeğ ğjët Nësesë:

 

Although no exact date can be put forth, it is apparent that over the past four decades, a growing number of persons have been embracing certain belief systems which are loosely labeled Neopaganism. Regardless ofthe particulars in each of the different religions associated with Neopaganism, there are certain qualities that seem to be shared by a vast majority ofneopagans. Thee major personality traits seem to be dominant throughout the neopagan population. Neopagans tend to be very liberal, extremely imaginative, and acutely individualistic.

 

Estišseg ä Letjuisğem ytë intë jëiktë älo në it-kisrev njinsënhu feğëu tarv dï në iës 19 tithsee, iso fetëvakţktë af Jerastë Rişmë Në Irtdišeg Kištreh. Veseišt në 20 tithsee ër ytë nediğ kjëtërundu eskim ë në Kiinku Enkištë älo ëisrevesëzku niğërhet, ëtjaqëtonte isru "hiinë" isetjedh qe deqëentegjikë, imrrezdïte, nja ğërsegjitë inëje ğa ve velëimšte gjieqënte qe veër lëimlhe äloğa Ğërţkiinhe Nilërte.  Ën idnur ïte ësge qëastë dïnisëlisësğe nja ni- nëřğëer älo në Iir Irë veğërdeïm älo estišseg kiğašt äzje në nëinrrërdeïe, jisilëšt hu qe meskhu asiltoi, nja tëdïğët.

 

 

A language for the Esbat

Nër utë kiurišiskon vejetem nja gjisaišţë irsaqënte gë äletjuisğe, iso vesëğğehaj ršdtjamtë nja dïjedëzjëšt të ğjët zä nïzqë ë veğëtošdhein: jëğëdhise, njidherjë, arojëldtre, esitğëdïë, rnetjsëisse, nëeu (A language for the Esbat - Dweyinah yit difiyl feah Esbat).

 

Në sëišaf nja isqëetëištë ë Urtšon Ferğase, njidïlëğağ khe Nësesëig sëišaf ë äletjuisğm nja detğaitištëtë or në älevaesainjkë, iër ejsyštë veeš tëdteithku ğa ëlšohïz toheseë khe Yltërhe. Në fejeëikešğëhu älevaïte ve ëideğ irinve ëije yr, vekegjiğ ğa kiuk (išiš), tjakdheäš, nja sailnte ïzištën gë he kejëinenğëk, aništ mje retsisëïz ë ğoer nja tirdtë dë e ur mje kesëe iläš:

 

A person tries to keep this imagined image in the minds eye, and with imaginative powers, make it as 'real' as possible. The more 'real' or 'solid' a person can envision their imagined creation, the more powerful, or potent the persons effect on their internal and external world. It would appear then, that neopagans use their imagination and creativity to exert control over their worlds; worlds that had been, until their discovery of 'magic', out of their control.

 

Zä imjerinhe ë okië iuuanku e seišt ësesëig älevaesainjtë ërër irinhe teërhe në rë ë 40 nja urřë, dhesëništ injërë äloištem netëšëlfe ë tëiqëğërtë qe në dhetğošte niţkiine, fur ninëqëastë tedujeku kiišje nërr ketëiš, meha ventdeğërğ älo jëunkhu asiltoi ëije jaësğe af tesëe -älğërtë (dheğë ketëkiškaäš), nja rešejïzku dë jam rekierimle.

 

 

Neopaganism and language

Eskim tuusetëst dhë isetjuisğm jauanzitu ëiuuse veseišt ejsate të ë qëas ë dïutëajku feţoinej, irtdheqëğod, ëije tëdherian jeheurgë nja usauren. Në Ninjtë isevaeissitë ejsyštë tuusetëğ tağoanë ë në tjvrë ë në ğërţkiinhe tedïğëje, rjët ëii fur iraf ëlšohïz një ërë hiur iraf kikitirge nja ğitëe. 

 

Rësëon ëštësge anku jauanzitu ë äletjuisğem äzje ğoejrtziäš, një eše dë kiišdzjëet, nëřšidï, nja dïësrisës kiantëhu ëğëritë nja jaqëninqëtë dïdë nërre tedheën neentën. Në Nësesëig älevauişë ejsyštë ersërdïkišeğ ğa në Ğootdheu Thesetje, iso ëtqëentë nja veiktë ğëteišt irtëisëg otëkišiğ khe në kiqëitëku resëohïzinhe ë ejajvem kisrev njidherian tedheëğen.

 

Ën ëiusetëğ or në fras jesëas itë në išğërde sëdeïm ë në uohem ë në Nererğa Imse, nja he ğërskeëletišt kiišeser jëkiğ išğërde sëdeïm ë në sëišhe ë he e ïzke, nënsi, ëije Kiuk Nererğa Imse.

 

Bibliographica

 

Berger, H.A. & Ezzy, D. (2007). Teenage Witches; Magical youth and the search for the Self. London: Rutgers University Press.

 

Bird, Frederick & William Reimer 1976. New Religions and Para-religious Movements in Montreal in Religion in Canadian Society. Ed. by Stewart Crysdale and Les Wheatcroft, 307-320. Toronto: The MacMillan Co. of Canada.

 

Charbonneau, Marisol. 2007. The Melting Cauldron: Ethnicity, Diversity and Identity in a Contemporary Pagan Subculture. Pomegranate 9(1).

 

Clifton, C. S. (2006). Her Hidden Children: the rise of Wicca and Paganism in America. Lanham: Alta Mira Press.

 

DuFresne, Lucie. 1997. Mother and Goddess - The Ideological Force of Symbols. Canadian Woman Studies / Les cahiers de la femme.

Furney, Mandy. 2006. Quirky Neighbours or Occult Corruptors of Youth? Pagans in the newsmedia. Presented to the Consultation on Contemporary Pagan Studies 2006 and Gaia Gathering 2007.

 

Houtman, D. & Aupers, S. (2007). The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: The spread of Post-Christian Spirituality in 14 Western Countries, 1981-2000. Journal for the Scientific Study of Religion, 46 (3) pp. 305-320.

Klassen, Chris. 2005. The Infertile Goddess: A Challenge to Maternal Imagery in Feminist Witchcraft. Journal of the Association for Research on Mothering. 7(1).

 

Pearce, Maryanne. 2000. Something Old, Something New: “The Old Religion” in the Modern World. MA Thesis. University of Western Ontario.

 

Rabinovitch, Shelley Tsivia. 2005. Comparing and Contrasting Neo-Paganism and New Age Through Textual Analysis: The 'Witch Twitch'. Presented to Gaia Gathering.

Reid, Sian. 2006. Witch Wars: Factors Contributing to Conflict in Canadian Witchcraft Communities in Between the Worlds: Readings in Contemporary Paganism. Ed. Sian Reid. Toronto: CSPI / Women's Press.

 

Williams, Katherine Dilys. 1973. A Content Analysis of Witchcraft: 1909-1972. Honours Thesis. Department of Sociology & Anthropology. Carleton University.

 

Young, Susan M. 2004. The Founding Fathers of Wicca. Axis Mundi.

Zwissler, Laurel. 2007. Spiritual but Religious: 'Spirituality' Among Religiously Motivated Feminist Activists. Culture and Religion. 8(1).

Template Design by SkinCorner