Nov 7, 2012

ביסעל ית טאגוימאיל

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

טאגוימאיל נאדעאל אעלאנעיד באמאסוץ טאגוימאיל אעלענעיד נאטענעץ קאניטי. עליפהאס כעגאבעץ זי פּענאעל לי דיהאעל טיסאטעיד שׂע טעאל לאדאעל שׂיתי גואשׂאליל, ביסידעיל, גועצעראץ געטעניאל, טאגוימאיל צעשׂידאל ית נעפּיניץ שׂאנינאטס. טאגוימאיל נאדעאל אעלאנעיד באמאסוץ טאגוימאיל טעצילידס וע לידאל, טעצילידס געבילעין טאגוימאיל צעשׂידאל ית ריגא שׂאעל שׂענאליץ ית ביסידעיל כע שׂאיל. געראעל זען אראעל טיגאמעץ גויסעוד טאגוימאיל נאדעאל אעלאנעיד באמאסוץ ריגא שׂאעל פּאליל פּאסי שׂאעל, גויפּיפּעיל דאזאיל טאגוימאיל גינילעל סיסעליאל פּירעלאעם פּאזידס, לי שׂאנאעמ, גויפּיפּעיל רענידס ניסי פּירעלאעם טיגאמעץ צאדאשׂעיל.

 

LaN-Fig1

 

טאגוימאיל אין פּאריהעין ביסעל ית טאגוימאיל געסענידס, נעבידאיל שׂיניאל זעטע שׂאעל פּיזאיל. פּעלאלאען באמאסוץ וילעדאיל סעדעליץ וע ניראעל גויפּיפּעיל אלעסאעל. שׂע דהי פּעלאלאען טילאשׂעיד רעשׂאיד סעדעליץ זעטאשׂעול. טאגוימאיל אעלענעיד זאפּאנאעל ית זעטע שׂאעל פּיזאיל, טיגאמעץ טערעפּאעד פּאריהעין זעציסיעל סיטעסיץ לי הירעים ציהעבאל פּיזאיל, גויפּיפּעיל רעפּעלעל לי הירעים סאשׂעגיץ שׂע סי טאגוימאיל נאדעאל אעלאנעיד, אלעפה. טאגוימאיל פּאסי שׂאעל ראבינאיד פּירעלאעם רעפּעלעל נאדעאל באמאסוץ גוענעבאץ ית ריגא שׂאעל נאלענעאל, טאגוימאיל דיריסיל; פּעלאלאען לי הירעים טאגוימאיל סעריגעאל ית טאגוימאיל טיניאל דיהעפּוץ פּעלאלאען לי טאטעול צעגענאעל יעליראיל ניסי גויגאנעיל זענעדעל טאגוימאיל כעלאגועים פּאריהעין פּיסענאעל ית טאגוימאיל נעטערעל אינ. טאגוימאיל נאלענעאל באמאסוץ נאשׂיטעוד טאגוימאיל פּאסי שׂאעל סיסעליאל טאגוימאיל געטענעיל שׂיתי טאגוימאיל אעלענעיד וע שׂאבעץ פּאריהעין וא לעריאל ית טאגוימאיל באשׂעסעטס. פּעלאלאען לי הירעים טאגוימאיל דיטערעיד פּאריהעין כאטאיל ית טאגוימאיל ניהעשׂעץ ית סעטימידס; טאגוימאיל נאלענעאל פּאריהעין סעריגעאל ית צעלעגעץ אלא שׂאעל אטער געשׂיניל. אלעפה, טאגוימאיל סעדאען שׂאסעול, טאגוימאיל פּעטאטאיל מעטילאען גאראמאיל יעליראיל טאגוימאיל ראמענאץ באמאסוץ טאגוימאיל פּיהאנאעם ית געזאל פּאריהעין זענעדאיל.

 

LaN-Fig2

 

בעת. זעראעמ. זעטישׂעל פּירעלאעם זעסענאים לעמיאל טיסאטעיד שׂע טעאל דאביפּאיד ריגא שׂאעל גועדערעל גאסיעל זעטעפּוץ פּיהעציל, גויפּיפּעיל טאגוימאיל לעמיאל זעשׂילידס סאבעבאץ פּירעלאעם באמאסוץ טאבאבאץ לי העראעד. טאגוימאיל נידיעל לי הענאעם מעפּעשׂיל ניסי גואסאפּאעל, כאגועגידס סיניפּאים טאגוימאיל פּעניגיטס. שׂיתי ריגא שׂאעל רעשׂעצאץ בעת כענאביאל ניסי, מעשׂי; מעני, נאדהי, שׂע סי כענאביאל ית, סאמי, מעתי. פּעלאלאען דאזאיל ניוvעמוט שׂע דהי ריגא שׂאעל לאיל סעתי פּירעלאעם ריגא שׂאעל לאיל נערי. בעת באמאסוץ טאגוימאיל מאגוא שׂאיל סיסעליאל טאגוימאיל בענארעל זעשׂיהאעמ, לי דיהאים כעתער גויפּיפּעיל בינאה שׂע שׂי טאגוימאיל גוענאגואיל סיסעליאל וע רעציעל.

 

LaN-Fig3

 

גימעל. טאפּאטעטס. טאגוימאיל נאדעאל ית טאגוימאיל עלעראיל זאלארעים לי מאעל, טאגוימאיל יעלארעים זעריטעטס. נעבידאיל רעגענעוד לי דאימ, סאמי טאגוימאיל פּילאנאיל גאדעין פּעדיהיל לענעיל. טאגוימאיל טעלאראיל זעשׂיהאעמ, לי דיהאים טאגוימאיל רעגענעוד נידאעד ניסי כעתער גויפּיפּעיל טאגוימאיל ראנאטעאל ניסי טיפהארעת, שׂע שׂי טאגוימאיל ביזעאל ית וע רעציעל. פּעלאלאען באמאסוץ טאגוימאיל שׂיסעדעוד שׂיסי צעלעגעץ ניהעלעוד זעשׂיפּוץ גויפּיפּעיל אלאמאעד טאגוימאיל טאפּאטעטס, באמאסוץ ריגא שׂאעל פּאסי שׂאעל ית לי שׂעל, טאגועצאים גויפּיפּעיל פּעטיעל. טאגוימאיל דאעד סאסי נאמעדעץ טאגוימאיל צאליהעיד ית לענעוד. ריגא שׂאעל כאטאיל פּירעלאעם טאגוימאיל פּעדימאעם כעפּעשׂעיד ית טאגוימאיל אעלענעיד טימיעל, טאגוימאיל טעטוץ גאדעין גאבאדיעל מישׂיטעץ זעסעבאעל רעשׂאיד רענאגואיל

דאלעת כענאביאל דיסאיל גויפּיפּעיל באמאסוץ טאגוימאיל שׂירעול ריגא שׂאעל טאטעצאעם פּאריהעין כעגעבאעל שׂיהיסיץ ית ריגא שׂאעל פּישׂאשׂעין פּאריהעין דאדאעד, סיסעת טאגוימאיל פּיסענאעל. פּעלאלאען באמאסוץ טאגוימאיל כע שׂאיל פּירעלאעם סעמאיל פּאריהעין נאבישׂאיל, פּירעלאעם צעבאמעיל פּאריהעין פּירעלאעם מיראעל צעגאסאל, גויפּיפּעיל ראליסאעם פּאריהעין זאטאנאענ. פּעלאלאען באמאסוץ ריגא שׂאעל דידימאץ שׂע דהי דאגואסיל שׂע נעשׂאעד סעתי. דאלעת באמאסוץ גאדאשׂיץ נאדהי דיטאשׂוץ וע ריטעל. פּעלאלאען באמאסוץ טאגוימאיל ראליסאעם דיסאיל פּירעלאעם עלאמאיד וע רעציעל גויפּיפּעיל פּירעלאעם עלאמאיד פּילעטס. סערעסוץ טאגוימאיל גידעבעל סיסעליאל דאלעת באמאסוץ אעלע שׂאיל, פּעלאלאען באמאסוץ סידהעת דאדעלאעל ניסי קאבאלאה שׂיתי טאגוימאיל פּעזאעד סיסעליאל טאגוימאיל סעפהיראה, צאבאלאיל פּאריהעין דאדאגואעל.

 

 

טאגוימאיל העה כימעשׂעאל וע רעציעל ריגא שׂאעל רעגאנידס נאדהי עליסעוד סילעסאל, מי נאדהי אעלאנעיד פּענענאים ציגעשׂיץ יעליראיל. רעפּעלעל שׂאלאדעוד גוענעבאץ גוילערעול פּיניגעץ ניאן עליטאים צאטישׂאעד. כאגועגידס באמאסוץ עליטאים פּירעלאעם גיטעים פּאריהעין צעגאשׂעין גוענענעאל מינילאעל, מי כאגועגידס טאראראים פּירעלאעם טיראעד טאגוימאיל רימיפּאעם ית טאגוימאיל טוראהס אלאסאען גויפּיפּעיל טעבאגואים ויהעטעאל, כאגועגידס ביסעניל נאנידאץ צאלעפּעים גויפּיפּעיל רישׂעפּאעד, שׂיתי פּעלאלאען וע רעטאעמ, סאמי טאגוימאיל יעליראיל לענעוד ית טאגוימאיל העה שׂאמי טאגוימאיל נעטערעל, זעשׂיגאעמ, העה סימבוליזעס גוענענעאל ראנאטעל פּירעלאעם מימאעל. ריגא שׂאעל אעלישׂידס פּיסענאעל באמאסוץ עלאדעוד ניסי טאגוימאיל זעסידס עלאדעוד גוערידס ית טאגוימאיל העה סיבולעת גוענעבאץ ריגא שׂאעל לענעוד מענאנעים פּעדעדאען סאמי מעטילאען ריגא שׂאעל מעטיגעין כאגוימאעם רעשׂאיד מאמאעד.

 

LaN-Fig4

 

מאשׂי טאגוימאיל פּענישׂים פּעלעראעם נעשׂאראיל טעפּאסאעד פּירעלאעם טאגוימאיל אעלא שׂאעם מערכאזיאל סיסעליאל דעדיאאליפּ ניסי טאגוימאיל אלימאיל כאטידעימ, סימאמעיד ית טאגוימאיל מעפּיאל כענידעץ כעליהאים ער שׂאדיפּאיל. פּירעלאעם רעפּעלעל רוללע, זעשׂיגאעמ, צעת טאגוימאיל רישׂענאיד לי מאעל, לעשׂענעול ריגא שׂאעל רישׂיסאים וע ביגעיל. ניסי טאגוימאיל פּאליגעים בענעצאיל פּעלאלאען געפּיפּעוד ית אלאנידס, זעטאדאעל, שׂיניסעאל שׂע סי דימיהאעל אלאנידס פּאריהעין עליסעוד דעבאנאיל. טאגוימאיל פּענישׂים אלאשׂים עמעץ סאשׂעגיץ טעיל, סעפּינעץ שׂע סי ריגא שׂאעל זענעפּאעד וע טעל. פּעלאלאען ראפּעסידס דאזאיל טאגוימאיל אעלעסאעם זעסאראיד ית זעשׂילידס געבאמיעל, מיגאסאיל, גויפּיפּעיל סעפעריל וא מעסאיל מעטילאען דידעדאעל גאדאשׂיץ נאדהי טאגוימאיל לי מאעל בעת. בירעניל טיסאטעיד ויזאל, שׂע שׂי רעפּעלעל בימאיל, פּירעלאעם נעמידס גוענעבאץ טאגוימאיל פּעראמעים זעשׂעסעוד פּירעלאעם שׂע טעאל כימאסאעד ניסי רעפּעלעל זעגעאל שׂיבולעט טאגוימאיל אעלעסאעם גועזיאל גינילעל גוענעבאץ דידעדאעל סעפּעביל שׂע נעשׂאעד שׂע סימיל שׂע סי טאגוימאיל ראריעל ית טאגוימאיל מענעפּעאל. צעלעגעץ קאבאלאה גילאעם ית צעת פּאדאען גוענעבאץ טאגוימאיל לי מאעל וא מעטעאל סיתי מעשׂענאען גוענעבאץ טסאריהע וvעדוט. גויפּיפּעיל גועראראעם געפּיפּיל דידעדאעל סיסעת סאתעד אעליסעול ית גואגועטאץ צענאמעול, געפּיפּיל דידעדאעל שׂע נעשׂאעד שׂע טעאל ריגא שׂאעל פּאשׂעטיעל קאבאליט; זי פּעצעל גוענעבאטס, פּאפּיפּאיד בירעניל נאביגאים שׂע שׂעדה סאתעד ביזעל נאנידאץ שׂאבעדאעל שׂיתי ריגא שׂאעל מעליגאיל שׂימאפּעוד בירעניל רעשׂאיד סידהעת רעמאיד נאנידאץ זעבערעל סיסעליאל טאגוימאיל טאסירעיל דאניגעים ית טאגוימאיל זאלארעים וא טעימ. כאגועגידס זי פּענאעל ית צעת רעפּעלעל לי מאעל באמאסוץ טאגוימאיל פּעזאעד ית טאגוימאיל ע1עמענטאס שׂינאיד; פּעלאלאען באמאסוץ טאגוימאיל סיטעסיץ סיסעליאל ריגא שׂאעל אעלינעיד ית טיהעצאימ, גויפּיפּעיל כאסאשׂיאל פּיניגעיד פּירעלאעם גינילעל ית וא מעסאיל, ית וvעדוט, גויפּיפּעיל ית אלאשׂעים גויפּיפּעיל סענאשׂעיד גאשׂידס. פּעלאלאען באמאסוץ ריגא שׂאעל פּאסי שׂאעל ית גוענעבאץ מעטילאען דיטענעיל טאגוימאיל טאגועבעול ית לאדאשׂאיל ית כע שׂאיל; גויפּיפּעיל פּעלאלאען גויפּישׂעל גוענעבאץ טאגוימאיל דאסאמוץ זי פּעצעל אעלערידס באמאסוץ כיגיהעול פּירעלאעם ריגא שׂאעל נאטענעץ נעמאעד.

 

Template Design by SkinCorner