Sep 20, 2013

גוידאיל ית טאמאמעיל גויפּיפּעיל דיהעפּוטס

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 
Gwidayl it tamameyl Cover
 
גוידאיל ית טאמאמעיל
גויפּיפּעיל דיהעפּוטס
 
רעפּעלעל זאלארעים נאלעשׂאים באמאסוץ אעלערידס שׂע שׂעדיל עליזאים נאני גויפּיפּעיל באמאסוץ סימאמעיד וימאטאען גואפּעגעיל שׂיתי גוידאיל. ניסי נאשׂאפּעוד אהאדדי מימעל גוידאיל באמאסוץ ריגא שׂאעל גועדענעין סיסעליאל, ניסי ריגא שׂאעל ריטענאיל געטעין שׂע ני מעשׂענאען עלאנידס. בעצידיעל בירעניל בינאיד מעשׂי טאגוימאיל העבראיק לעדיראיל ית רעפּעלעל כיזעין בירעניל מינילאעל שׂאנאען טיגאמעץ גויזאיל דאדאסאעל טאגוימאיל יעלאמאעם נעגעראעם ית טאגוימאיל גוידאיל ית טאגוימאיל וא מיפּעול מעטילאען סעריגיעל זעסאסאעם כיפּאסעאל פּיהעסאיד.

טאגוימאיל יעלאמאעם גענענאעד ית רעפּעלעל כינאיל באמאסוץ גוענעבאץ ניהערעול אעלאנעיד באמאסוץ יעליטאעם סיסעליאל טאגוימאיל וא מיפּעול כאגועגידס מינילאעל כענידעץ מעשׂימיעל מי, שׂיתי בירעניל ראגוי שׂאיל נעזעים רעפּעלעל באמאסוץ סיסעת לי רישׂאל נאדהי טיגאמעץ גויזאיל ניסי טאגוימאיל זאלארעים מימעל. טאגוימאיל זאלארעים סיתי רעפּעלעל דאדעגעיד באמאסוץ ייראט יאהועה. צאשׂעשׂאץ אלאנידס מעטימאעם דידעדאעל ציסעשׂיאל כעדאנאץ דעדעסיאל דידעדאעל דאדאסאעל טאגוימאיל פּינעים גועדענעין לעדיראיל גוענעבאץ מעניפּאים אלאנידס ניסיהאעל בינישׂעין שׂע טעאל כימאסאעד אעלאנעיד.

זעסאלאץ פּידאלאיל גוענעבאץ מעניפּאים אלאנידס מעטימאעם דידעדאעל ניסי טאגוימאיל פּינעים באמאסוץ טאגוימאיל בירעיד סיסעליאל טאגוימאיל לי מאעל ה. צאשׂעשׂאץ טאגוימאיל אעלענעיד כיזעין ית טאגוימאיל פּינעים דאדעגעיד דאנאגועין דעסעשׂוץ טאגוימאיל לי מאעל ה, פּעלאלאען שׂע שׂישׂעיד פּירעלאעם טאגוימאיל גואלעצעוד ט.
 
געפּיפּיל מינילאעל מעראיל גוענעבאץ ניסי ראגוישׂיאל זעביניאל טאגוימאיל אעלענעיד כיזעין ניסי טאגוימאיל פּינעים (כיזעין פּאזעוד, גויפּיפּעיל זי פּעצעל שׂע שׂי) טינאעל פּירעלאעם טאגוימאיל אעלי שׂאעם כיזעין ית טאגוימאיל פּינעים (יאהועה). טאגוימאיל "גוידאיל" ניסי טאגוימאיל דאדעגעיד "טאגוימאיל גוידאיל ית טאגוימאיל וא מיפּעול" באמאסוץ סיסעת נאשׂאפּעוד גוידאיל; פּעלאלאען באמאסוץ טאגוימאיל וא מיפּעול גוידאיל. סערעסוץ גוילערעול ניסאסעוד גוידאיל בירעניל נאביגאים בינאיד פּירעלאעם טאגוימאיל אלימאיל זאלארעים סיראלאעם לעדיראיל ית רעפּעלעל כיזעין פּירעלאעם דעסעין פּעלאלאענ.
 
טאגוימאיל כיזעין ייראה זי געגעל שׂע דהי טאגוימאיל זעסאדאעל גועזיאל יאר מעטילאען כענאביאל "פּירעלאעם שׂאדאעד" גויפּיפּעיל באמאסוץ דידירעאל פּירעלאעם ניסיהאעל לעדיראיל צאסינאעל גויפּיפּעיל באסאעל, שׂע דהי נעשׂאראיל גויראבעאל, גויפּיפּעיל שׂע נעשׂאעד נאטיאל ניסי טאגוימאיל לעל ית גויראבעאל. שׂע דהי רעפּעלעל בירעניל רעשׂאיד נעזעים גוענעבאץ צאשׂעשׂאץ אעלאנעיד באמאסוץ יעליטאעם טאגוימאיל באלאדעאל ריטיעל פּירעלאעם זי דאימ, ריגא שׂאעל גויראבעאל ית טאגוימאיל באלאדעאל. מי לעשׂענעול טאגוימאיל כיזעין ייראה כענאביאל "פּירעלאעם שׂאדאעד" פּעלאלאען באמאסוץ סיסעת גידימעוד פּירעלאעם "גוידאיל" טילאשׂעיד.

וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים וְהִכָּה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ בְּאֶבֶן אוֹ בְאֶגְרףֹ | וְלאֹ יָמוּת וְנָפַל לְמִשְׁכָּב: (יט) אִם יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ בַּחוּץ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ וְנִקָּה הַמַּכֶּה | רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפּאֹ יְרַפֵּא: (שמות כא:יח-יט) (כא) עַל שֶׁבֶר בַּת עַמִּי הָשְׁבָּרְתִּי | קָדַרְתִּי שַׁמָּה הֶחֱזִקָתְנִי: (כב) הַצֳרִי אֵין בְּגִלְעָד אִם רפֵֹא אֵין שָׁם | כִּי מַדּוּעַ לאֹ עָלְתָה אֲרֻכַת בַּת עַמִּי: (ירמיהו ח:כא-כב) (א) וַיְהִי דְבַר יְהוָה אֵלַי לֵאמרֹ: (ב) בֶּן אָדָם הִנָּבֵא עַל רוֹעֵי יִשְׂרָאֵל | הִנָּבֵא וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם לָרעִֹים כּהֹ אָמַר אֲדנָֹי יְהוִה הוֹי רעֵֹי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָיוּ רעִֹים אוֹתָם הֲלוֹא הַצּאֹן יִרְעוּ הָרעִֹים: (ג) אֶת הַחֵלֶב תּאֹכֵלוּ וְאֶת הַצֶּמֶר תִּלְבָּשׁוּ הַבְּרִיאָה תִּזְבָּחוּ | הַצּאֹן לאֹ תִרְעוּ: (ד) אֶת הַנַּחְלוֹת לאֹ חִזַּקְתֶּם וְאֶת הַחוֹלָה לאֹ רִפֵּאתֶם וְלַנִּשְׁבֶּרֶת לאֹ חֲבַשְׁתֶּם וְאֶת הַנִּדַּחַת לאֹ הֲשֵׁבתֶֹם וְאֶת הָאבֶֹדֶת לאֹ בִקַּשְׁתֶּם | וּבְחָזְקָה רְדִיתֶם אתָֹם וּבְפָרֶךְ: (ה) וַתְּפוּצֶינָה מִבְּלִי רעֶֹה | וַתִּהְיֶינָה לְאָכְלָה לְכָל חַיַּת הַשָּׂדֶה וַתְּפוּצֶינָה: (יחזקאל לד:א-ה)

תפלה על קברי רבנן ובזכות כל הצדיקים הטמונים פה ותורתם וחדושיה שנתחדשו על ידיהם ומעשיהם הטובים שעשו בעולם הזה תעשה את שאלתם ותמלא את בקשתי לבלתי אשוב ריקם. ואל מנעני שום מקטרג מעתה ועד עולם.

קום צדיק הקדוש אור החי, רבי שמעון בר יוחאי, וחלה נא פני אל ויחננו... קום חסידא קדישא קדש הקדשים, קדוש יי, מכבד אנת הוא רבי שמעון בר יוחאי... קום ובקש רחמים באבינו שבשמים עלינו ועל כל ישראל אחינו שישפיע לנו ברחמיו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום... קום והמליץ טוב והתפלל לפני אבינו אב הרחמן בעד ילדי בית ישראל...
 
 

Bar, Shaul. 2001. A Letter that has not Been Read: Dreams in the Hebrew Bible. Cincinnati: Hebrew Union College.

 

Dennis, Geoffrey W. 2008. The Use of Water as a Medium for Altered States of Consciousness in Early Jewish Mysticism: A Cross-Disciplinary Analysis. Anthropology of Consciousness 19: 84-106.

 

Elior, Rachel. 1993-4. Mysticism, Magic, and Angelology: The Perception of Angels in Hekhalot Literature. Jewish Studies Quarterly 1: 3-53.

 

FL-241112 Anomalous Exegesis in the Book of the Words of the Vision of Amram: Melkiresha and the Red Dreams

 

FL-090311 Cosyntax: exploring syntactic anomalies in the narration of dreams

 

FL-050911 Cryptosemantics - Kriptosemantika

 

FL-270813 Ne Geamderyr ys Gneim: Ne Slaeyel ys Kagi - The Geometry of Dreams: The Soul's Code

 

Hasan-Rokem, Galit. 1999. Communication with the Dead in Jewish Dream Culture. In Dream Cultures: Explorations in the Comparative History of Dreaming, ed. David Shulman & Guy G. Stroumsa, 213-32. New York: Oxford University Press.

 

Jeffers, Ann. 1996. Magic and Divination in Ancient Palestine and Syria. Leiden: Brill.

 

Levene, Dan. 2003. A Corpus of Magic Bowls: Incantation Texts in Jewish Aramaic from Late Antiquity. London: Kegan Paul.

 

Noegel, Scott B. 2007. Nocturnal Ciphers: The Allusive Language of Dreams in the Ancient Near East. New Haven: American Oriental Society.

 

Schrire, Theodore, 1966. Hebrew Amulets. Their Decipherment and Interpretation. London: Routledge and Kegan Paul.

Template Design by SkinCorner