Dec 16, 2013

Children of Sutekh: Hyksos and their languages - לאטיאל ית סוטעכה: היכסוס גויפּיפּעיל נעשׂאראיל סאריהאעם

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org
 Children of Sutekh - Hyksos and their languages Cover

Children of Sutekh:
Hyksos and their languages


לאטיאל ית סוטעכה:
היכסוס גויפּיפּעיל נעשׂאראיל סאריהאעם
 
טאגוימאיל אלי שׂאעל היכסוס פּאריהעין געפּיהעל זעשׂעפּאל ית אלימאיל וע ריראל כענידעץ עלאשׂאעד סעפּעפּעים כיטישׂאץ נאדהי אעלאנעיד ית טאגוימאיל נעשׂיהעיד בעצינאל ית רענאיד. דעדעסיאל וע רעטאעם דערענאיל, סיסעת מאסרימ. דעדעסיאל זעסאמאים טאגוימאיל נאמיאל, שׂאדימיאל געניפּיץ ניסי גוענעבאץ מאטאים ית טאגוימאיל צעראלוץ שׂיתי פהאראימ:

The Hyksos names are all Semitic, and, what is more, west- Semitic. They point to Canaan as the land from which the bearers of them had come. Khian is the Syrian Khay-anu men- tioned in the Assyrian inscriptions. Shesha is the Sheshai of Judg. 1: 1O, while Jacob-el carries its origin upon its face. The Hyksos names found on the scarabs are equally west-Semitic: Raba, Ikibu and Ikib-el, 'A(m)mu, ‘Anat-el, 'Abdu.


נאדעד שׂאני לא שׂאיל, טענישׂאל נעלעצעול טאמאנאעל מעצעריץ שׂידהי דאגויטאיל, ריגא שׂאעל היכסוס נאראנאען צעטיגעל סאלאטיס נאדהי נאנידאץ טאגוענעיד סעתעד זעטיגיעל דאדאסאעל נאמעדעץ שׂילעטאעד שׂאדי טאגוימאיל מיהענעץ וע מעין ית מעגילעול וע ריראל. סיתי ריגא שׂאעל יעלידאען גאשׂעסעול דעדעסיאל גויטעדאעל באדידס ניסי טאגוימאיל שׂידעלאעל, מעטאעל ית טאגוימאיל פּיסעים ציטאטיאל צעלעגעץ ית וע ריראל, פּארעפּעים פּירעלאעם ביטאבעול צעלעגעץ טאגוימאיל דאראביאל ית סיהעבאעל פהאראוהס:

The language of the Hurri is said to be not Indo-European. As Bible students would say, it is not “Japhetic,” not of the nations descending from Japheth, the elder son of Noah.


דעדעסיאל יעלאזאעם כיראיל מאבאשׂעין זי שׂעשׂאטס, וע דאגויאל וע רעטאעם סעשׂעדה יעלעראעד זען אראעל פּאריהעין בעשׂיהאעם שׂע סי טאגוימאיל מאסרימ; מיפּאסעול טאגוימאיל מאסרים פּעגאליץ פּירעלאעם כענידעץ גועלאליל מאסעטאל נאדהעט. טאגוימאיל היכסוס פּעגאליץ פּירעלאעם באשׂעול ריסעטאיל נימי צאסינאעל אלאנעול אלימאיל בעטיפּאען ית מעטילאען זעשׂאליל וע ריראל לי הירעים מי ריגא שׂאעל מעטאעל, סימי נעגירעץ טאגוימאיל מאסרים רענאדאעל מעתי נעשׂאראיל זאראשׂיאל. שׂאדימיאל, שׂיתי סעתעד שׂיתי דעדעסיאל סילאטידס באגוילוטס, דעדעסיאל מעשׂעט נאסעת וירעיד וע לאסאיל, כעשׂיטעיל ציגעשׂיץ צעגאסאל סיסעליאל זאדעניעל גירעניל. בענאנעוד ד אראעל שׂאני וע ריראל, סיסעת סאדעט עלאשׂאעד בעצידיעל טאגוימאיל באראען ית פּינאליל, טאגוימאיל היכסוס זעשׂעפּאל נאדהי נעשׂאראיל אעלא שׂאעם בעטיפּאען זאסאלאעד זי דאיל גויפּיפּעיל בישׂעים סעשׂעדה פּירעלאעם גועסאעם נאפּאליטס. סיסעת זעסאלאץ לעזידס ית מעניפּאים טאגוענעיד נענינאעל זאליהאים וע דאגויאל ראנאמעים פּעסיראיל:

The Horite name Lotan came difficult to the Egyptian scribe. Dr. Barton tells us they substituted “R” for “L” and called it “Rutenu.” This name is found in records of the time of the Twelfth Dynasty of Egypt (2000 B.C. to 1788 B.C.), proving that the name “Lotan” was then in use. Indeed, the name “Upper Rutenu” seems to indicate highlands in Syria, while “Lower Rutenu” appears to apply to some district in the general region which is assigned in the Bible to the Horites, where Lotan was a leader. Thus there can be little doubt that “Lower Rutenu” in the Egyptian records refers to the district of the “Lotan” of Genesis 36: 12, 20, 22.

 

שׂינילאל זעגעשׂידס מעניפּאים טאגוענעיד דעטיאל צאשׂעשׂאץ דעדעסיאל טינענעיל ניסי? צאשׂעשׂאץ אהמוסע כעניסעים (טאגוימאיל מאבאשׂעין נאראנאען לי הענאעם גאגואשׂעיל טאגוימאיל 18 דעדעדיטס) וישׂיטעאל טאגוימאיל היכסוס ויפּעטידס שׂע דהי נאנידאץ נאמיאל סימעד סיסי 1580 שׂידהי Dינאי, טאגוימאיל לאריראץ דיטעגאל טיסערוץ סידהעדה פּירעלאעם זעצימעין פּאלעסטין מי דיטעגאל שׂאני רענאיד פּיניגעיד.

נעשׂאראיל אעלא שׂאעם בעטיפּאען גויהענידס ריגא שׂאעל דאשׂאדאץ בעטיפּאען ביפּענעול ניסי צענעגעץ רענאיד סימי טאגוימאיל עלאמאיד כישׂעאל ית דאבאמאען נילענעאל סיגאבאיל כעדאנאץ טאגוימאיל אעלענאיל לענענעים ית מעביהאיל דעפּישׂעל ראדינאץ צעגירוץ גויפּיפּעיל סאגואמאיד. זעטע שׂאעל אעלאנעיד נענינאעל וע דאגויאל גיסינעאל ניסי זאליסאים נעשׂאראיל ניריטאיל לאשׂאפּאיל וישׂעגעימ, פּאריהעין ניסי געסעפּאעד נעשׂאראיל רעשׂאל שׂי מעטילאען דעדעסיאל געגעדעיל פּירעלאעם שׂע טעאל וע צעריל:

The thought now arises as to the possibility of identifying the names of any Edomite kings with the names of Hyksos kings preserved to us through Egyptian records.


Ihegá Ráashe Ylaelànn Ìnnoliànn Kánith Starashלי הענאעם וע רעטאעם מעניפּאים אנשׂימ? ער לעגעצעל גויפּיפּעיל גאראלאץ כענידעץ ראנאמעים כעדאלעול. אעלאנעיד דירעפּיל כאדעשׂ פּאריהעין ציהעבאל באדאנעוד פּאגועטאל ניסי לעסעסאעל שׂיתי נעשׂאראיל רעשׂאל; ציהעבאל כענידעץ ביטעטאיד נארענעץ פּאלעסטין פּיניגעיד; זעראדאעם גיעל פּירעלאעם שׂילעשׂעול מאסעטאל נאדהי טאגוימאיל יטיטים סיסעליאל מעשׂע שׂאעל עלא שׂאעמ; סיתי ריגא שׂאעל עלעמאעל פּעלאלאען לי הירעים טערעסעים צימאטאיל דעדעסיאל וע רעטאעם הורריאנס; ציהעבאל זעסענאיל רעשׂאל שׂימי טאגוימאיל קאוקאסוס לי הירעים זענענאימ, שׂיהאבעיד זעסאלאץ סעצעשׂעוד מאסעטאל נאדהי יעלאטאעד כיפּעשׂעוד, גוידעראים ית טאגוימאיל יסראעליטעס. פּעלאלאען באמאסוץ צעלעגעץ זאבאפּעאל מאטעשׂיל. טאגוימאיל היכסוס דידיעל צאסינאעל גואלעלאעד גויפּיפּעיל צאסינאעל מיהעבאל פּענאיד שׂע נעשׂאעד רעפּעלעל נעסענאיל:

We will all see in Edom, not just a tiny desert kinglet, but the remnant of a once mighty empire.

 

שׂיתי פּירעלאעם טאגוימאיל מיניעל גויפּיפּעיל מימעל ית טאגוימאיל היכסוס, כיטישׂאץ וע רעטאעם מעשׂי אעלענעיד וע דאשׂיל זערעלעין דעדעסיאל וע רעטאעם גועגעשׂאענ. דעדעסיאל גועלי שׂאעם ריגא שׂאעל מימעל סיסעט נאשׂיגידס פּירעלאעם זאלארעימ. שׂאדימיאל עליסאעם פּימאיד געסארעים דאסיסעיד ריגא שׂאעל אלאדאעד הורריאן סיטיגאיל דאדאסאעל נעשׂאראיל מימעל, גויפּיפּעיל גאראלאץ וע רעטאעם כעדאלעול גוענעבאץ טאגוימאיל היכסוס וע רעטאעם יטיטימ. אעלאנעיד זענענאים ריגא שׂאעל אלאדעול אמוריטע מאשׂעצעימ.

פּירעלאעם לאסאנעיל רעפּעלעל טימיעל ראדינאטס, פּעלאלאען זי מענאיל שׂע סעשׂאים יעליזעין גוענעבאץ טאגוימאיל היכסוס וע רעטאעם שׂיהיפּעל ריגא שׂאעל רימעפּאל טאגוענעיד, פּאריהעין וידעין שׂע סי מעשׂערעוד לי הענאעם וע רעטאעם טאסאטאעם רימעפּאל, גויפּיפּעיל גוענעבאץ סאגואמאיד לי הירעים ריגא שׂאעל הוררי סיטיגאיל שׂיתי סאדעת. דאטאסאעמ, דעדעסיאל וע רעטאעם סאדעט אלאמאעד טאגוימאיל יסראעליטעס, גויפּיפּעיל לאנעפּעים שׂע טעאל כיפּעשׂעוד ית ציהעבאל כיסיעל, פּאריהעין וע רעטאעם ביגאמיעל פּירעלאעם כיפּעשׂעוד.

ויריפּעץ נאשׂאפּעוד שׂע מעין באמאסוטס, ניסי אלאראיד, גוענעבאץ טאגוימאיל היכסוס זעשׂעפּאל וע רעטאעם טאגוימאיל עדומיט.

 

Aravantinos, Godart, Sacconi 2001 – Aravantinos V.L., Godart L., & Sacconi A., Thèbes, Fouilles de la Cadmée I, Les Tablettes en linéaire B de le odos Pelopidou, Édition et commentaire, Pisa-Roma, 2001.

 

Astour, M. C. “Hellenosemitica: An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece”. Leiden, 1965.

 

Bietak, Manfred, Avaris: The Capital of the Hyksos: Recent Excavations, Books Britain; 1995.

 

Cline E. H., Amenhotep III, the Aegean, and Anatolia, in David O’Connor & Eric H. Cline (eds.), Amenhotep III, Perspectives on his Reign, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2001, p. 236-250.

 

Facchetti G. M & Negri M., Creta minoica, Sulle trace delle più antiche scritture d’Europa, Sine loco, Leo S. Olschki Editore, 2003.

 

FL-280112 Ihegá Ráashe Ylaelànn Ìnnoliànn Kánith Starash

 

FL-030813 Language in the tents of Dan

 

FL-110112 Languages in the Land of Nod

 

FL-290611 Language in the tents of Shem

 

Greenfield, J. C., "Amurrite, Ugaritic and Canaanite," Proceedings of the International Conference on Semitic Studies held in Jerusalem, l9-23 July 1965 (Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1969) 92-101.

 

Lacheman, Ernest R, Martha A. Morrison, David I. Owen , The Eastern Archives of Nuzi and Excavations at Nuzi 9/2 (Studies on the Civilization and the Culture of Nuzi and the Hurrians, Vol 4) Eisenbrauns; 1993.

 

Morris Sarah P., Potnia Aswiya. Anatolian Contributions to Greek Religion, in Robert Laffineur, & Robin Hägg (eds.), Potnia Deities and Religion in the Aegean Bronze Age (Aegeum 22), p. 423-433, Liège-Austin, 2001.

 

Wilhelm, Gernot , Jennifer Barnes (Translator) Hurrians (Ancient Near East Series), Aris & Phillips; Revised edition September; 1989.

 

Woudhuizen, F. C., Reflexes of Western Anatolian Toponyms in the Linear B Texts. Appendix to: Jorrit M. Kelder, Mycenaeans in Western Anatolia, Talanta, Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society 36-37, 2004-5, p. 86-87.

Template Design by SkinCorner