Jan 8, 2014

Ale lúmgwés

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org
Ale lúmgwés Cover

Ale lúmgwés

 

Slosò allàsloègwèl lòrsòlìslàs dí num raedd am Sajeour, raedd raedd ed lóeblàs, frádde raedd sòlé sòrt aeon ediolìl eksisdènslí, ren aanrlud sem s'lúmgwés, yn wéy wúslóé eiwér ladd s'Virdìes vaj merg sloat uabaty. Suk ren s' ansò, id sòlédilés edeth s'wùobas Virslens, id wéy sslir aeon lúmgwés, baslí lòrsòns nu raen akdìalat eksisdèd.

 

 

imageVirdìes, yn lòrsòlúwúed ifeshi art, id élòésòndèd raedd sylpdìé vaj lóinding, udealat raen s'lúmgwés; id sò edeth raen s'wéozáslegwèl jerdìes, Faid, Holò id Cèslaèty, id s'gwèrwèlìl jerdìes, Jusdislí, Súwénslí, Temlòenslí id Sdèénged. Sle lúmgwés nurn ifeshi s'Virdìes idda raedd Idéat okgwèsóolìlat sleksaslolìl, issa raenid gwíen aléady gwíen obsòrdded, gwét sem nizze aatys jírylár. In s'Cawéwéel ladd Cèslardèés, aling s'wùurdèen jerdìes màbbak id sòjíal, ank okypy aeon jìrann, vaj gannd ladd s'daulding raedd s'làft endèenslí ladd s'lùrid márk, idda aeon wúslóé laedis Ligwírty. Sle aeonid enk idda assóglud, raedd ègslt ladd lòéslíwénfrí, dí s' lòrsòlúwúgwèdion ladd Virdìe, raedd s'absdèekt, issa s'liwér laedis ansò yt ren atdènwèng sler, lást issa raedd Paslán mìsslinzágy Mèlulisylu idda éfrárwéd issa s'liwér ladd s'Musòs:

 


Christians bestow the nimbus on saints, exactly in the same manner in which the ancients gave it to the sun and the moon but in order to distinguish her by some peculiar attribute, the crescent is placed upon her head.

 

Ligwírty sdénds sòjìnd raedd enk; sò is, jìnsòuentat, s'elwést, id sleld delòèor dí savo ansò nu wùlzáw sler; s'lìlés, ank slé enslàedden raedd s'sdílu, raen sòlé ladd wém gwíen efwòslíd ifeshi s'akdion laedis s'ssliwér; gwét alingst ansò ank gadt élein y gwèn wéjífir, raedd gwèekdèrs ladd s'wèrdèend slíndìry, s'nurds, Ligwírdés, Holùr, Vezájídés, Fordidìwé, Conjìrwèa, Alèjíjía, Maslisdés, Salúdés, Seslèdés:

 

The sun and moon are half figures, the moon is a woman bearing a crescent on her head; the sun a young man with a nimbus of sunbeams. In several manuscripts with miniatures belonging to the eighth or ninth centuries, these two stars, the sun and moon, are represented quite after the antique type; they have a circular nimbus, and are mounted on a car drawn by four horses.

 

imageSlée lìlés onat ren ynding, id mássóbat wéy raen aatys gwíen wís wéwújíent. Eak Virdìe gwíars aeon gwèekdèèsdik atdèègwédè. Doddes dyll lòaslíslalat fudd s'gwékklàrs ladd Conslìrid id Fèendsóp; ardews id aeon ganttlàléndèd gwèstlà wèsdinslóis Sanftluss id Seslèty; wúsòs, aeon sónslólár id slèous wòkt, aanrn s'gwékklàr ladd Heald. Sle anluksed eiydè ladd Ligwírty sid sledde aeon iwéa laedis s'owérs, sha aeon ésòmblánslí ley gwí dèeslíd ddeugslout wésò Virdìes issa raedd jílwéén ladd olu wòlèat.  

 

Ligwírty, baslí sler liwér, nu lòéslíwés, id s'tyldde sósdèr Virdìes, nu wùlzáw sler, idda wéjìedèd sem aeon lárslà lúmgwés; sò idda aeon sloat jerdìe, id yll enditlàd dí yt slolùur, issa ren savo s'owérs nu akslìmlóny sler, vaj ewér wéwúlà afdèr sler. 

  

FL-280811 Giryd Iconografig

 

FL-300111 Lexicon Qabeli

 

FL-131111 Biniken Mituskre kiek biniken Turuskea - On Elymian and Etruscan

 

FL-251013 Në Netktdheu Njinjt - The Symbolic Realm

 

FL-180210 Nealmynnia - Nehalennia

 

Gombrich, E. H. “Aims and Limits of Iconology.” In Symbolic Images. By E. H. Gombrich, 1–25. London: Phaidon, 1972.

 

Hope, Charles. “Artists, Patrons, and Advisers in the Italian Renaissance.” In Patronage in the Renaissance. Edited by G. F. Lytle and S. Orgel, 293–343. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.

 

Kravchenko, A. V. (2003). The ontology of signs as linguistic and non-linguistic entities: A cognitive perspective. Annual Review of Cognitive Linguistics, 1(1), 179-191.

 

Straten, Roelof van. An Introduction to Iconography. Translated by Patricia de Man. Yverdon, Switzerland: Gordon and Breach, 1994.

Template Design by SkinCorner