Mar 28, 2014

Տագւիմայլ միմել իտհ դագան

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

Տագւիմայլ միմել իտհ դագան Cover

Տագւիմայլ միմել իտհ դագան

 

Տագւիմայլ րաֆիշեիդ ֆարիհեին րեշեդատս իտհ դագան նադհի ինդո բիտեֆիլ բամասուտս յելազաեմ լի տիտիդս ֆադելիտս. Աելենեիդ բիրենիլ կենիդետս ֆիրելաեմ (ֆաշանաեմ) տագւիմայլ չադագւել գւիֆիֆեիլ միտամաեն զեսա շաեմ զեսերեիդ միմել րիդետաիլ. Նիսի րեֆելել տեշատեոդ ֆելալաեն սաֆենիել սիսետհ շե տեալ զի ֆեչել շադիդայմ րիգա շաել զենատայդ րաշագւաել նիսի ինդո բիտեֆիլ գւիֆիֆեիլ րիմեֆալ մի իտհ րիգա շաել շեսիրեոլ շե դհի տագւիմայլ զի րիֆեիմ շե նեշաեդ տագւիմայլ ֆերիֆիալ, մաշի սագւամայդ բամասուտս զետե շաել ւեֆեդեին նիսի լաշաֆայլ րիմեֆալ նիգիսիալ սիսելիալ րիգա շաել բեսեգիտս բիգամիել կիզեին ֆիրելաեմ *դհեղոմ լի գանիտս դիդիրեալ շե նեշաեդ 'ւինաել'.

 

Շե շի տագւիմայլ բադանեոդ բայմ, դագան րեշեդատս նադհի տագւիմայլ 'մատայմ' բամասուտս ալիդայլ, մի ֆելալաեն բամասուտս սիսետհ աելանեիդ իտհ նանիդատս լի նաշեոլ ւա միֆաեմ. Տագւիմայլ գւետիրիլ ֆեզեին իտհ տագւիմայլ "լուգալ" մատիմ իտհ մարի ֆարիհեին նադհի տագւիմայլ շե տեալ կալամ տիմ սիսելիալ եբլա նադհի դագան նենինաել չենաֆեիլ րանամեիմ տասարայլ շասի. Շե շի տագւիմայլ բադանեոդ բայմ, ֆելալաեն բամասուտս լեշիշուտս յելիզեին գւենեբատս տագւիմայլ լատեիդ կ ու ր իտհ եմար նաբիգայմ շե տեալ դիդիրեալ ֆիրելաեմ աելանեիդ սիսելիալ ենլիլ ւիսեբետս ('տագւիմայլ աելա շաեմ լիսալ') գւիֆիֆեիլ սիսետհ նադհի աելանեիդ իտհ դագան  ւա միֆաեմ նիսի ֆեզեին նադհի 'րիսաեմ'.

 

Նատա շաեմ լեչեշիդս տագւիմայլ ելեսեոդ սիսեգայլ սիտհի չասինաել րաֆիշեիդ, ֆելալաեն նաբիգայմ շե տեալ զերաել գւենեբատս ֆելալաեն բամասուտս աելեշեոդ ֆիրելաեմ կանեոլ չասինաել ելասայմ տաշիշիտս զեֆիհեիլ. Ֆելալաեն բամասուտս դաշի շաել գւենեբատս սիսի շե մեդհ միսի դադեգուտս մեչերիտս զեշադիլ տագւիմայլ տիրեսեիլ շե սի հ.

 

imageՍչմöկել գւիֆիֆեիլ նադհի տագւիմայլ րեբիսաեն իտհ ելամայդ ֆիհեշեիլ գւենեբատս դիդեդաել յելեսայմ ֆիրելաեմ դարիտեին ֆելալաեն բամասուտս շիհաբեիդ աելեշեոդ ֆիրելաեմ կազեոդ րիգա շաել շիսեֆեոլ րաֆիշեիդ գւիֆիֆեիլ բիրենիլ կենիդետս ֆիրելաեմ մամաեդ ֆիրելաեմ տագւիմայլ աելեսաեմ գիտայլ իտհ տագւիմայլ զաշիտել գեզաել: ֆիրելաեմ նեզեիմ նիսի տագւիմայլ կիմաեն իտհ տագւիմայլ գւիլերեոլ դագան րիգա շաել սադաբեիլ րադեֆիտս դադասաել չիհեբալ շասիհեոլ րիմեֆալ միմել րարեգայլ նիսի տագւիմայլ շիներաել իտհ տագւիմայլ եուպրատես դադասաել դեֆեչեիլ ֆիհեսայդ.

 

Յելազաեմ զի ֆեչել, րեֆելել նիլիսեիլ նենինաել սեշեդհ չատեիմ շե դհի տագւիմայլ բարագւայմ տալիֆեոլ չելեգետս մեշերեոդ մեչերիտս գւիֆիֆեիլ նենինաել րանամեիմ բադելաեն շե շի լետադաեդ նաշամիալ գւիֆիֆեիլ դեսեշուտս րիգա շաել մատագւաել իտհ գւիսիշիլ.

 

Տագւիմայլ տեշատեոդ իտհ դագան, շադիմիալ, բամասուտս գիգիսեին նիսի տագւիմայլ լել գւենեբատս րիգա շաել զիլադիել 'րամալիդս' բեչիդեիմ , ֆեդաշիալ շե շի տագւիմայլ զի րիդայմ ֆալերայմ իտհ տագւիմայլ 'սեշել' իտհ րիգա շաել գւիլերեոլ բամասուտս, շե շի եր նաշամիալ, բարերեոդ գւիֆիֆեիլ գերարեիմ, ւե լիլաել րելագւաեդ ֆելալաեն ֆիրելաեմ շե տեալ ելարայդ. Տագւիմայլ ֆալերայմ իտհ տագւիմայլ գւիլերեոլ նենինաել ֆիրելաեմ զի նաիլ շե դհի տիգամետս 'գւիզայլ' դադասաել նեգերաեմ նիսի չելեգետս տագւիմայլ աելիդայլ գւենեբատս բամասուտս յելեսայմ ֆիրելաեմ դարիտեին.

 

Շիտհի բիրենիլ կենիդետս դաբեֆայմ շասի, սիդհեդհ տագւիմայլ բենարել զի րենիել դիդեդաել 'սիտիել' ֆերագւաեն, գւենեբատս շիրաեմ սաբանեիդ գւարատիտս չաշեշատս գեչետուտս տագւիմայլ գւեսիշայդ իտհ րիգա շաել գւիլերեոլ, նիսի մենիֆայմ զի րենիել բիհիլաել ւիհեսեոլ րիգա շաել ալեսաել ֆեշարետս իտհ տամամեիլ բիրենիլ չենաֆեիլ դե շաել զենեդել գադիդուտս մեբիհայլ.

 

Ֆիրելաեմ բազաեմ րիգա շաել գւիլերեոլ րադեֆիտս շե դհի նանիդատս րաֆիշեիդ բամասուտս րիգա շաել աելեշեոդ չանադալ, նեմի գւենեբատս սագւամայդ դիդեդաել ալանիդս տաֆարեոդ գւենեբատս դիդեդաել սաբալեիլ դիմիսեիդ դեսեշուտս գենիսեիդ բադանեոդ.

 

imageՖելալաեն բամասուտս զեսալաեդ գւենեբատս, նիսի տագւիմայլ աելեսաեմ գետեին գւենեբատս սիմամեիդ կիտիշատս կենիդետս զեսիշատս սիտհի րիգա շաել րիմեֆալ րաֆիշեիդ իտհ դագան, տագւիմայլ աելեսաեմ կիտիշատս, ւինամիդս ֆարիհեին լաշալուտս, բազիալ տիգամետս րադեֆիտս ֆիրելաեմ շե տեալ րիգա շաել շեմեդհ ֆարիհեին շատհեդհ ալիմայլ րիմեֆալ դաշիֆաել. Տագւիմայլ դարա շաել մենի միֆեդայմ նենինաել, նիսի յելե շայլ, ալանիդս լի նաշեոլ ֆանիգիտս: նամեդետս տագւիմայլ աելանեիդ բայմ տագւիմայլ տատանաել իտհ չասինաել ամորիտ ֆարիհեին գենալաեմ րիմեֆալ րադեֆիտս, գւիֆիֆեիլ նամեդետս տագւիմայլ բադանեոդ բայմ, մեշերեոդ լի հենաեմ բարագւայլ րիգա շաել շասիհեոլ ամորիտ րադեֆիտս. Ֆելալաեն բամասուտս լեշիշուտս յելիզեին գւենեբատս տագւիմայլ տիհանալ գւիֆիֆեիլ լարիրեիմ նիմեդեիդ իտհ դագան նիսի տագւիմայլ չիլասեալ շատհի տագւիմայլ աելի շաեմ ելիդայմ իտհ տագւիմայլ ելերայլ գեբիմեիմ, գւիֆիֆեիլ սադհեդ, տալիֆեոլ տագւիմայլ սարգոն գեբեֆեոդ, դատիհիտս րիգա շաել շասիհեոլ ամորիտ րադեֆիտս.

 

Տագւիմայլ տատարայմ դադասաել տիգալիլ րիգա շաել չինենեալ րաֆիշեիդ դիդիրեալ ֆիրելաեմ րիմեֆալ տեդարաիլ դարիտեին ֆիրելաեմ տագւիմայլ տաբադաել գւենեբատս տագւիմայլ րադեֆիտս նենինաել ֆիրելաեմ շե տեալ շասիհեոլ րիմեֆալ, նիսի դերիալ նադհի տագւիմայլ կիտիշատս բիրենիլ կենիդետս բաշարիել դարետետս. Մետերեալ, ֆիրելաեմ զասայմ տագւիմայլ տեդիսեիմ 'մամանեալ' ֆարիհեին ֆեսեբեիդ իտհ տագւիմայլ զեսենայլ դաշիֆաել գւենեբատս ֆատիսիտս դագան բամասուտս սադետ աելեշեոդ, նիսի մեմեալ, նադհի տագւիմայլ մեբիհայլ գւենեբատս բիրենիլ կենիդետս մեշի նաշաֆեոդ ֆիսենիել րարանաեն, գւիֆիֆեիլ բիրենիլ լանեֆեիմ ւիտաիլ գւենեբատս ֆելալաեն բամասուտս ելազաեն.

 

Շե շի տագւիմայլ բադանեոդ բայմ, նիսիհաել չեչիգեին շիտհի ահադ եուպրատի, ահադ տիգրիդիան ֆարիհեին շասիհեոլ րիմեֆալ դիդեդաել լի նաֆիլ զեսիհիլ ֆիրելաեմ ւե սեին րիգա շաել գեսենիդս մի նիսի մեմեալ ելեմաել շե նեշաեդ տագւիմայլ զեգաֆեիմ.

  

Crowell, B. 2001. "The development of Dagan: a sketch." Journal of Ancient Near Eastern Religions 1: 32-83.

 

Feliu, L. 2003. The God Dagan in Bronze Age Syria. Leiden; Boston: Brill.

 

FL-191111 The Language of Dagan

 

Hilgert, Markus. 1994. "Erubbatum im Tempel des Dagan: eine Ur III-Zeitliche Urkunde aus Drehim." Journal of Cuneiform Studies 46: 29-39.

 

Jones, P. 2003. "Embracing Inana: legitimation and mediation in the ancient Mesopotamian sacred marriage hymn Iddin-Dagan A." Journal of the American Oriental Society 123: 291-302.

 

Mafico, Temba J., “The Term Saitum in Akkadian Documents,” Journal of Northwest Semitic Languages 13 (1987), 69–87.

 

Pettinato, G. and H. Waetzoldt. 1985. "Dagan in Ebla und Mesopotamien nach den Texten aus dem 3. Jarhtausend." Orientalia 54: 234-256.

 

Tinney, S. 1996. The Nippur Lament. Royal Rhetoric and Divine Legitimation in the Reign of Išme-Dagan of Isin (1953-1935 B.C.). Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund, 16. Philadelphia: University museum.

Template Design by SkinCorner