Mar 4, 2014

Negwìdwén klùwlàdyà édealàd ai Libad

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

Negwìdwén klùwlàdyà édealàd ai Libad Cover

Negwìdwén klùwlàdyà édealàd ai Libad

 

Negwìdwén klùwlàdyà édealàd ai Libad, dìnfys Syéndyd ilúd Harzáts, undí Laléky, zádwòd ilúd Mewísùel, zádwòd ilúd Meyushòel, zádwòd ilúd Ied, zádwòd ilúd Elùky, zádwòd ilúd èNo dìnfys Akyrsòd. Máyè yaplòlud lewù dìnfys uyo ilúd dìnfys Mwn, fàèd Laléky égys dèdeublàd weywèd láy làkdis àdí jìt dèed gadzgand yóis Libad gwèlé dèed déy lewù dèdè wééam. Vayo kluw wíi ai dìnfys dìo ilúd wíi bèzwèd yair, blábáng lewù gwébtys jìils ilúd gwíadèn wéa anys égys dìnfys yiyls ilúd Alashi. Tunfys sàyà ilúd dìnfys badmyd bzàsòd sùryd wíi kyeek. Syesò wíi lórdèd baps wéplòd sgwèrlàt wòdè ilúd dìnfys máléyàelìdè. Tyui egads élylyad devgand delbang jey ydes ilúd dìnfys wefys yóis gwèugyt dìnfys lyegà ilúd dìnfys yeyys Ejed làkdis lyálád yíésts. Tomkys wíi dèed égys dìnfys andèluss ilúd yùws sùryd dìnfys wèsdént liundéin, dímkys wíi gwíéasts égys dìnfys lólzár ilúd dìnfys wègyd lèst yóis banyàrs lewù dìnfys dalày.

 

Laléky yázed làkdis yer, ulì àdí zádà akgys yètdèn égys wésóé. Vayo wùryot dìnfys wòyís ilúd àdí andes. Dásós gwígwèlé biu blàakyed syls àbys enyd dìnfys lúè ilúd Esè lyègá sdèétkyed dèdè lórkylént dèed vèsgyd likyíèes umán. “Reah lùt, káje ilúd dèrdad namab, ude Kugwì fe yagy dèed oé ifyd lewù dìnfys yrkluss ilúd lùrys sòul.” Guwòd gwìwdys smáyí lewù dèdè sòyd ilúd négyd sùryd dìnfys sòa. “Lyie osbád zàyá ruu.” Kugwì díld yer. “Ud ren osbád dìnfys assys ilúd Mawísùel, dèrdad wòwér.”

Libad Sheol

Biwdys eiyíd dìnfys wúnyàrs ilúd wíi lólm, dímkys biu dìnfys baat, àbys dèrdad baps ulì yèlàd. “Lisdèn ulì gwésò ansò. Kéká dìnfys lyizyes ilúd Cain ulì raedd iz lyizyes ulì dìnfys lyizyes ilúd raedd iz lyizyes akgys yeden undí syiswès yae dèed dìnfys sòdend yàluedion. Faidlàss on, ifyd ren káje ilúd dèrdad nmb biu akgys lùrys éu ulì àdí éu eje yim. Deny syiswès lùt! Lèbsyd dìnfys lyegà sùryd lùrys lúè zámsyd gadad lùrys gwìrd. Hark undí syiswès ulì Kugwì zámsyd sèid ifyd iyed yóis bawí osbád gwíen smáyín baknyd dìnfys gwíyenlúng.”

 

Saarng wès, gwìwdys wééw syiswès dèed wíi légad ulì dèlàd syiswès égys gwérlúng gwèéssòs yávwèd Kugwì snolud égys ténwèd ulì láy lewù dèrdad zebad wéwúlàlént. Darkluss sòvé dèrdad sòul. Syesò dèdè abi yeigyt Kugwì yeard wíi wòbdyd dèed lé, “Lisdèn dèed dìnfys iyed ilúd dìnfys aeons ulì gwésò fámand lewù unwérsdénwèng. O zádwòd ilúd bzáod. Fàèd ifyd jínkys sùryd dìnfys lirdew gálgand lyubád ulì àru rárá ulì méid wíyád sùarngs làkdis lópysús làades. Doad wísjed lewù yóy ulì lyii wísjed lyinys dìnfys èbá bérans Kugwì zámsyd wèbwyd ifyd ude dìnfys dèakying ilúd jìlèng ayàs.” Biwdys smáyí wèdyd nnwérs gadnyd dìnfys záryd yávwèd dìnfys yídeann wùlá anlùunyíd dìnfys ywn. Raard gwìwdys dalúsòd làajeng dìnfys syínt ilúd sùnylnod. Laléky adesò sòsò àdí gwèsù ulì yot lyubád ulì àru rárá ulì làades ilúd lópysús ulì ydedè lewù dìnfys onys ilúd dìnfys anyàls wíi ays yae biu gwìwdys lyègá orwééd.

 

Másá ulì gwésò ansò. Tunfys Sèyé ilúd dìnfys sòns ilúd Aym idda osbád dìnfys yigyest vèsfyd ilúd dìnfys yeadenat bàlus. Gugan déy syls zèdsós yówòd lèyed yàéadèr yóis àdí yàéatluss gwènlùt gwésò léadeéd. Fue dìnfys èyd ilúd Sèyé wéwúlàs yim, ude dayo idda osbád dèdè sèyé lowé dèdè sónglàluss ilúd loa basjes wèsjìndiloity. Vayo sólus égys dèdè jeans ségand anvmys jízá èlù dìsùd ulì yòaks lewù odwèd anvmys jízè èlù slear. Beand idda ésrys eksisding sòlès déy dèed jíid àdí wíedion. Vayo idda ilufwòblà ulì lòrfkt, sdénwèng wùlá líe undí slim. Zokgyd lelà wénys flelà, bàkgyd làzà wénys yel, bàkgyd lyàwá wénys láfs, dìnfys weywèd ilúd lèmbad èlù líys nèylúd àdí uabadies ude dayo idda unklùyblà. Vayo enwíés jízgand ilúd sèlydid ulì enjìmlóssòs wíedion.

Libad Puah Darinx

Vayo idda dìnfys Reu nid Aeons. Vayo súlàs eje ulì yógan kéká eksisdènyí. Vayo yedes klùwlàdyà lowé idda osbád Wisanm. Vayo yedes jìdwèd lowé idda osbád Lode. Tunfys èyd ilúd déy idda nàlyé unyòagwèblà, ude lewù máyè ren kéká lìlés ulì lilénts lewù dìnfys eksisdènyí ilúd wèngs, ulì yanà sùlyà máyè élylyad smáyín azáud dìnfys daybad siud unedel sólys dìnfys bai ilúd dèdè yárlént ulì yagy dèed liu end. Rijì Ulúty yázed tàmá lyuyá wògwúd yimsòlf, ude dayo akgys azálu, lewù dìnfys jeagyd ilúd àdí zebad ewèanyí. Vayo sònt dèdè sónlúng lyizyes ilúd dáe bamà dìnfys ségand ulì imlòéglìdèd àdí ne ai liu lyiu ilúd aglès záde.

 

Ésrys dìnfys anbád dayo éleilud dèdè jeryelìl smaèt. Tunfys dedè zátys isdeed wùrd sòsò dìnfys weywèd ilúd dìnfys Al. Biwdys idda gwèlàd Bargwízán, ulì wíi ségand idda sólys dìnfys ségand ilúd dìnfys sòlyo lòrfkdion. Regys sòngs ilúd yàwèd gwìwdys lòeisòd yim, bàvyd lyègá gwídeugyt wíi wùrd sòsò sádlìd ilúd àdí ewèanyí. Biwdys idda dìnfys sùsò ilúd dìnfys dedè anugyt, àdí ileyà, dìnfys èjì nmb yóis akgys eje kéká záid wèngs gwèlé bamà gwíing. Biwdys idda dìnfys Headenat Aym, Tunfys Syéndyd ilúd dìnfys Aeons, Tunfys Dijelu Zèdsós ilúd Syuvgand Sekses, dìnfys Syekyilì sòsò lísùd snlàn gwíéasts láwùws dìnfys máwyd yóis lùuèsòs dìnfys nyrlyd.

 

Libad Seigeel AinthRaard dìnfys Nàbys Reu sònt àdí ségand gadnyd Bargwízán ulì jíndlàd wògwúd wíi nmb dèdè yórk. Mawù lemé gwìwdys gwídeugyt wùrd dìnfys yórk, bàvyd idda sólys dìnfys ségand ilúd àdí éu lowé anbád wèbad àdí ségand eyè anvmys sòdeèd èlù èi àdí yàéatluss. Vayo idda gwèlàd Audíyàlu, yóis idda dìnfys Dudéd Beyotdèn Olu, eyè dayo akgys gwíyotdèn ilúd dìnfys ségand ilúd dìnfys Solyo Pésònyí égys àdí zebad bagyt, ulì dayo gwíyot o owér. Tunfys Reu yáde dèed àdí wídéd gwíyotdèn zádwòd dèdè weywèd yóis dayo lèvlès zàyá dìnfys Tsúd. Vayo sònt dèed déy dèdè Odats yóis àdí sòyd lèvlès ekyo égys wínwér. Vayo alùindèd déy égys dìnfys ewèant eyès ilúd àdí zebad jeans wùundéin, ulì gwèlàd déy Masóa, dìnfys Alùindèd. Ulì dìnfys Audíyàlu sdíod eje dìnfys éryd ilúd dìnfys Aeon ilúd Aeons, ulì lèo zátys yóis akgys lewù dìnfys ségand klult rujea dèed málád yim.

 

Dásós lúled dìnfys ségand ilúd wèd sólúng yewè déy égys dìnfys zea làtdèrs ilúd dìnfys èyd yóis idda eksaldèd yógan lèo záid lìlé. Ulì éfyd idda iyed dèed dìnfys ansò. Syesò dìnfys wùys weywèd ilúd dìnfys jeans ségand ai dìnfys zámsyd ilúd Audíyàlu gwèlé wùrd bamà loa dìnfys Headenat Nam, bàvyd idda gwèlàd Gereyles. Tunfys nàbys sòdeèd gwísdíyd làkdis déy dìnfys yefts ilúd ganzá ulì wùnled dèed dílòiwé liundéins. Dásós dedsùd Headenat Mimbad làkdis dìnfys yeigyt ilúd dìnfys yigyest aeon, dìnfys aeon ilúd bagyt, yae dei wèjelu Audíyàlu yimsòlf. Guis bawí gwíen lewù dìnfys nrld, nid is, nid idda dèed jìlé, idda wùésùanyd lewù dìnfys làngd, ulì gwíéad, ulì yeigyt ilúd àdí léadeé. Geeyles sùng lòeisòs lewù yàwèd ilúd dìnfys Reu sòsò nm kéká wèngs jídé ulì dèed nm kéká wèngs édìrn. Vayo sùng lòeisòs lewù yàwèd ilúd dìnfys Son, dìnfys Lijeng Wèd bàvyd sólus lewù sùsò eje dìnfys Tydelu.

 

Melkaratt shi LailahMawù liwésty Bargwízán jìnyíalàd sòu sùgá dèdè deil ilúd kyzáuds. Geeyles wèd osbád zàyá yer, ulì sùng anvmys lòeisòs lewù yàwèd ilúd dìnfys Sudè Mowér. Ai ilúd dìnfys dìo ilúd Geeyles, bàvyd akgys luyó ulì lòrfkdèd lewù kéká àdí lórts, Bargwízán záoyíd lewù làkdis sòu ulì sòugyt wíi zebad ne lewù dìnfys zàlèlùus jeagyd égys dìnfys wío dèed lùwò zèdsós sólys sòu bàvyd siud èdal Geeyles lewù gwíauty. Biwdys jìnyíided éfyd wògwìd lewù sòyíét, lákjíng dìnfys ylyè ilúd wíi lelàluss. Tunfys Reu wèd osbád lèje wíi eiyn.

 

Tyui lúwsós ekyónwéd égys dìnfys zátys ilúd dìnfys ségand ulì gwígwèlé dèdè gwèsò lewù dìnfys wéryluss ilúd wíi nmb. Tedè less isdeed bàlyu yóis akgys osbád lewù wíi ileyà. Biwdys záoyíd làkdis máyè lewù yorder. Tunfys less yèwéd ulì kyanyàd bamà dèdè dabad égys dìnfys imé ilúd dèdè baon. Egads élylyad ede sdérs yóis láwòsòd kádid ulì sòyéd gazáann slórkim. Mawù bàyars Bargwízán tuy sòsò wíi légad dìnfys káje ilúd wíi imlòsúwént wésóé. Guwòd yóis anvmys imlirdél siud wòvys làkdis raedd iz injìléiwédèluss gwìwdys gyé máyè ádè sòsò dìnfys klùwlàdyà ilúd dìnfys Deadlàss Olus, yae sádlìd ilúd dìnfys Lyisós ilúd Aeons, ulì lewé ude máyè dèdè éryd ulì jìnyíalàd máyè wògwúd dèdè ewèant jeazá yówòd ésrys lowé gwìwdys jìuld dian it. Tunfys káje yksed yóys ai dìnfys zátys dayo lyègá éyíided sòsò àdí liwér. Vayo idda lìléd Saleel, lowé yewèd kájí déy Aldéganod, ulì dayo akgys dìnfys dedè ilúd dìnfys Arkyons.

  

FL-231113 Se Lučůk Zořĕz

 

FL-230913 Ny Caitnys Tuterys y ae ny Cyiagt Agirys dy Crededys - The Desert Fathers and the Seven Orders of Christ

 

FL-190913 Language in the tents of Luluwa

 

FL-170913 Night falls in Ayn Sof: On Lilith's suicide

 

FL-281011 טאגוימאיל סאריהאעם סיסעליאל עבער - The Languages of Eber

 

Gillingham, Susan. "Who Makes the Morning Darkness: God and Creation in the Book of Amos." Scottish Journal of Theology 45.2 (1992): 165-84.

 

Görg, Manfred. “Kain und das ‘Land Nod’.” Biblische Notizen 71 (1994): 5-12.

 

Hobbs, Herschel H., and Joel D. Heck. “Was Cain’s Offering Rejected by God Because It Was Not a Blood Sacrifice?” Pages 130-147 in The Genesis Debate: Persistent Questions about Creation and the Flood. Edited by Ronald F. Youngblood. Nashville: T. Nelson, 1986.

 

Schafer, Peter, “Jewish Liturgy and Magic,” in H. Cancik, et al., eds., Geschichte Tradition—Reflexion: Festschrift für Martin Hengel zu siebzigsten Geburstag. Vol. 1 (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1996), pp. 541-556.

 

Wyatt, Nicolas. "The Darkness of Genesis 1:2." Vetus Testamentum 43.4 (1993): 543-54.

Template Design by SkinCorner