Nov 24, 2014

بھارترىھارى باتىتھ ئال فاشام ماماباراد

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

بھارترىھارى باتىتھ ئال فاشام ماماباراد Cover


بھارترىھارى باتىتھ ئال فاشام ماماباراد

 
 
ئائىدد باتىت جىتىداراد، جاشال نەنەتاراتھ رىتھەف رىن ئەف گايىلاران ئال گىشەك ئۇ ئال ۋەداس، جىلال ئىتھەف شەدىساران لەشەد ناشىد ئىدد ئال فەشىن ئۇ رىتھەف لىماك مالىناران رىلاراد. پاتانجالى، ئائىدد جەشىداراتھ ماھâبھâشيا، گەكەل ئىتھاش ئال رەناناران ئۇ جاشالاراد (ۋيâكارانام) شارەش كىتىف ما كىمىل ئال ساتال ئۇ ئال ۋەداس، ما جاياش ئال شابەك ئۇ ئۇئەدىت راشات ئىدد نەبىد فاباتاراد، باتىتھ ما باراتاراد ئائىدد ئال دەتەل كانىداراد ئۇ كابال جىفام شاتاراد. دافىشاراد پâنىنى باتىتھاراد پاتانجالى، ساتىس كىمىش سانكسرىت جاشالاراتھ، شاتاتھ ئال گىدىن ما مەتاتاراد ئا رىلاماراتھ باتىتھاراد گىساس باتھىتھ ئۇ ئال جاشام بىسەلاراد ئۇ باشاف كاماساراد كىتىد. پâنىنى (7 دەھاد ئەل دىنائى) فەشىم ئال ئاشتâدھيâيî ئىتھ ئال جاشالاراتھ. سابار جىشان شەدىس فا ئا سابات باتھىتھ ئۇ ئال نەھىش ئۇ نەمىفاراد كەلاد ئىل ئايل كاتەف لەكىف باتىتھ شاگاب ناگاب؛ كاتان فا ئا نەشەف ئۇ كەلاد، بەفاناران ما ئال ۋەداس، باشىتھاران فىداباران ئۇ نىكەن ئۇ لەتات نەھىش باتىتھ مەتا نەھىش رىتھاش كانەتھاراد ئال گىسەف. ئاز رىتىفاراد نەھىش ئىتھ كانەتھ ئۇ ئۇئەدىت رىتھاكاراتھ، شاشاب بەكاراران جامەھ ئا سەمەناران جاشالاراد. پâنىنى بەفەش كاسىك لەلەك ئايم ئال مîمâمسâ، شاتھەب گىماب لۇ ئال رەنان ئۇ ئۇئەدىت كەلاد. كالاشاران، پâنىنى فەبار لايم راتەفاراد باتىتھاراد ئۇئەدىت كەلاد ئەف جىلىد رىتىك بەكار ئۇ ئال نەمار جاكىم.

بھارترىھارى كىتھەس بىكەف دىتھان لەسىلاراد ئۇ ئال لاسىگ لەتىماراد مالىن ئۇ كەلاد باتىتھ ناكىش ئىدد باتىتاراد جىتىداراد. جەلاي كاسىكاراد كەفىت مەلىناران ئەف ئا جاشالاران، جىلال جەشىد شەفام جەلافاران جاتاباراتھ مالىناران نىسىكاراتھ، گايەس لايم نافاتھ ما ئال دىتاراراد رىتىك مەباد ئەزە جاشالاراد، كىفاراراتھ، نىفەھ باتىتھ لەسىتھاراتھ. جەشىد سابەب كىتھەساراد بىكەف دەلاداراتھ ئەف لىسىتاراد ئۇ ئال شابدادۋائىتا نەشاش ئۇ سابەب، شاتھەب بەمەم رىتھاش دىفەم باتىتھ كەلاد ئەي باتھەتاراد سايەماراد كەشالاراد بەكاراران لەسىتھاران جىلاس دىنىف ئىتھاشاران نادافاراتھ ما لەسىل ئىداشاراتھ مىشاباران، داكاتھاراد.

بھارترىھارى كانىھ ئال لەلىك ئۇ ئال شەدىك (شابدا) ئەف ساناد ئال داھاب ئۇ راتەف باتىتھاراد شەھاد كەلاد باتىتھ كىتھىتاراد. سەگىن ئەف شابدا تاتتۋا سابار دىمەتھ جىلام گەكەل ئال لەداداراد ئۇ دىتەم، ئال بەتاس ئۇ باشاف گىسەل ئۇ مالەت بەدىس باتىتھ مەبان باتھەتاراد جىلاي ئەزە رىتىفاراد، شاتھەب كاسىك لەكىس لىدەب نات داكاتھاراد. كاتاناراتھ كاسىك سادەباراد كەلاد ئەف ئا جابەس لەسىتھ مەماك ئىتھاش بافەماران ئىتھ جىدىل شاشاب بەكاراران بابەم ما باتىتھ ئىلەت ئال بەتاس ئۇ لەناراراتھ. ئال لافاماراد لەلىك ئۇ شابدا داكاتھ مەباناراد ئال سەمەناراد ئۇ باشاف گەگەھ ئەف ئال گىشەگ ئىتھ باشاف كەتھاي فەساباراتھ كابال مالەتاران.

بھارترىھارى دىتھان داكاتھاراد، ئال بىگەل ئۇ مىشاباران، ما بىكەف كىلاب بىماف باتىتھاراد گارىل (ئانâدى نىدھâنام)، ئەف ئا دىنىد ئىتھاشاران كاسىكاراد لەلەك رەساھ ما ئال بەسەك ئۇ رىشەم نىھەت ئۇ گەداباران، گاكىل گەلەماراد لەتھاشاراتھ ئائىدد ئال رەشىھ ئۇ لادار گەداب ئىتھاشاران گىساس دىفەم. ئال شەدىكاراد مەماكاران، شابدا داكاتھاراد، كاسىك لەلەك فەگەت ئائىدد رىتاف ئۇ ئال رىشەم لەداد ئۇ لىدەك دىفەماراد رەد، بىلام كاتان جابەماران ئەف ئال كافەتاران، مەماب جاتھىد ئۇ باشافاران دىفەم. سادەباراد، باتاد ئال جەشەكاراد كىفاساراتھ، ئال نيâياس، ئىتھ شاتىش لىتال گىسەل ئۇ جىفام شاتاراد كىتھەساراد بىكەف گەلافاراد ئائىدد فادەد ئىتاف ئىتھ مەدەباران مىدىساراد، كەلاد كاتەف كاسىكاراد لەلەك رانەب شاتھەب بەكەف لەتھاش كاسىكاراد فانام ئائىدد سافاكاراد جىلىد جاراتھ لەتھاشاراتھ جىفاشاران. ما رىماگ ئۇ باتھەت باد بىمافاراد ئۇ كەلاد كاسىك سەتەفاراد. كەلاد كاسىك فابەلاراد باتىتھاراد كافەت لايم جىفاماراد گەگەھ لەتھاش ئال گەگەھ ئۇ بەداك ئىگەن بىماياراتھ.

رىتھىل جەكەل بىلەتھ تا نەشاس فەبەف نام ئال كىتھىتاراد ئۇ ئال رىسىشاراد "گەباف" لەتھاش "ئاكشارا" ئەف بھارترىھارى بەفاساراد كاتاناراتھ ما ئال شەدىكاراد مەماكاران. شاتھەد رانات كانەتھ سابار ما نادافاراتھ ما باتھەتاراد باشاف ماكىش گاتاكاراتھ، گەگەتھ ئائىدد لەتەش ما ئال لاتھىس ئۇ لەناراراتھ ئائىدد رارەساراتھ باتىتھ سافاكاراد، لىدەداراد نىدەك كاتان ئەف بھارترىھارى راسەك شاسەتھ ئۇ ناد ما ماماباراد، ئال لالام سەمەن ئۇ كىتھىت. كاتاناراتھ نىدەتھ ئىتھاشاران ماماباراد سەگىن ئائىدد سابار شاسەتھ گەكەك جىدىل كاتان كاسىكاراد ئال دەبىكاراتھ رىتھاش شەدىكاراد بەدىساراتھ ئەف لەناراراتھ. گەباف كاسىك ئىتھاش شاتھەب بەدىساراتھ ئەف لەناراراتھ باتىتھاراد ئائىبب شاتىشاران ئال فاناماراتھ ئۇ ئال شەف مەمىكاران. ماماب بەكار سادەباراد ئال گەبافاران مەباشاران گالىد ئىتھاش داتھات بىكەف دىكەن ئائىدد كابىتھاران شاسەتھاران ما كىساماران ئال ماتال ئۇ لەداداراد.

 

Bhartrihari. The Vâkyapadîya, Critical texts of Cantos I and II with English Translation. Trans. K. Pillai. Delhi: Motilal Banarsidass, 1971.

 

FL-240612 Why ambiguous syntax?

 

FL-230710 Sancti et Linguae

 

Herzberger, Radhika. Bhartrihari and the Buddhists. Dordrecht: D. Reidel/Kluwer Academic Publishers, 1986.

 

Kale, M.R. The Niti and Vairagya Shatakas of Bhartrhari. Motilal Banarsidass Publishers, 2004.

 

Matilal, B.K. The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language. Delhi: Oxford University Press, 1992.

 

Matilal, B. K. Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1986.

 

Sahu, Dharanidhar  Three Shatakas of Bhartrihari. Penman Publishers, 2004.

Template Design by SkinCorner