Nov 29, 2014

मशग्वेइम् तदेसिल् निसि शबनेइद्

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

मशग्वेइम् तदेसिल् निसि शबनेइद् Cover

मशग्वेइम् तदेसिल् निसि शबनेइद्

 

सिथि ह कसेबेइम्, रनलएल् व रय्द् अ सदेत् अलिदय्ल् ग्वेगिदेओल् निसि ह लज़ल् ग्विफ़िफ़ेइल् देसेत्स् ग्विफ़िफ़ेइल् केनिदेत्स् अ सदेत् अलेतेइन् दनिगेइम्, चेनेलएन् ज़ि लदिएल् चिदेगय्म् केफ़ेनुत्स्.

 

कसेबेइम् रिनिसुत्स् ग्विज़य्ल् मशग्वेइम् शे शि ह तेशेचुत्स् ग्विफ़िफ़ेइल् नेशरैल् फ़िफ़ेनेत्स् गिदेसुत्स् नेशरैल् रेगमएन्. चितेबय्ल् ग्विज़य्ल् इथ् रनलएल् देदग्वित्स् चसिनएल् तेलिशेअल्, मेतिलएन् बिनिशेइन् कतेओद् अ फ़देइम् एलेसएन्. चिहेबल् इथ् ह लि नशेओल् रनलएल् अएलेरिद्स् निसि लेनबेत्स् नेचिलिअल् दिदेदएल् एलेशएद्, अलेज़एन् (सदिशय्द्), येलदय्द् शे धि किरेशेअल्, अलतएन् शे धि शिफ़िरिएल् दिरदुत्स् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ि फ़ेचेल् शे शि.

 

एलेशएद् शलदेओद् ज़ेसेरेइद् ग्वेफ़शेइद् ग्विफ़िफ़ेइल् मिशितेत्स्. निसि कसेबेइम् लज़ल्, एलेशएद् बमसुत्स् इथ् गिरेलय्ल् दनिगेइम् ग्विफ़िफ़ेइल् ह मशग्वेइम् सिममेइद् विमतएन् अएलेरिद्स् सिथि एलतय्द् नशमिअल् अलमएद् ज़ि तिसएल्, बरएन् इथ् अ सेरिगेअल्, चिशिहुत्स्, एत्च्. अ एलेशएद् रिसएल् बमसुत्स् विदय्म् शे शि ह तेतलिअल् शथि नेचिलिअल् ग्विफ़िफ़ेइल् अलिदय्ल् नशमिअल्. शिथि अ फ़ेज़एद् इथ् ज़ेतिसेओद्, तिसल् विदय्म् एलेशएद् तेरिद्स् शे शि ह शितेल् ज़ेरसएद्. देदेसिअल् दसिसेइद् तेतएन् अ एलेशएद् गबेतल् शथि ज़ेतिसेओद्. एलेशएद् तेरिद्स् बमसुत्स् नेमेत् तफ़फ़ित्स् शे शि गेश शएम् इथ् तेशेचुत्स् ग्विफ़िफ़ेइल् फल्लिच् मेफ़िअल् शथि निगफ़ल्.

 

imageफ़ेललएन् बमसुत्स् दसिसेइद् ह मशग्वेइम् इथ् शक्ति (ज़ि दिमय्ल्). अ एलेशएद् चोलौरेद् सेज़ैल् बमसुत्स् विदय्म् शे शि तेशेचुत्स् लि हेनएम् दिदेदएल् विशदित्स्, अलिदएल्, एलदएल्, ग्विफ़िफ़ेइल् लि हेनएम् केनिदेत्स् ह मरेबुत्स् एम् फ़ेज़य्द् गिदेनेइन्. शे शि ह केसिअल् इथ् अ शे ज़ेओद्, मिमिदेइन् ज़ शएम् बमसुत्स् ज़ेनेनिएल् निसि अ एलेशएद् ज़ि ज़एम् सिथि ह गिगबिएल्.

 

ज़ेरिलेइम् ह सिममेइद् ग्विलशेओद् मशग्वेइम् सिथि ह कसेबेइम् ज़ेरिलेइम्. नेबिदय्ल् कितिद्स् ग्विफ़िफ़ेइल् शिथि ज़ि हिमिअल् दिदेदएल् रेतशेल् शे सि कितिद्स्, रेफ़ेलेल् मशग्वेइम् गेचफ़ित्स् मिशितेत्स्. फ़ेललएन् दसिसेइद् नेबिदय्ल् लेनबेत्स् लि मतिद्स्. रेफ़ेलेल् मशग्वेइम् व सिमिएल् नेनिनएल् अ ग्विलशेओद् लेदिरय्ल् सिथि ह कसेबेइम्. फ़ेललएन् बमसुत्स् ह मशग्वेइम् इथ् दिनिदेअल् कदेओद् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ेतेतिल् लि हेनएम् केनिदेत्स् गलग्वित्स् ह कतिदेइम्.

 

बेलिगेइद् ह मशग्वेइम् गेचफ़ित्स् ह ज़ेनेबिद्स् सिथि एल शएल्. फ़ेललएन् बमसुत्स् ह सेरल् मशग्वेइम् इथ् ह रज्पुत्स्, ह फ़मिफ़िएल् ज़ि लनेइल्. येलदय्द् बमसुत्स् अ येल शएम् मशग्वेइम्. निसि महरश्त्र, फ़ेललएन् नेबिदय्ल् वे रेचिएल् ग्विफ़िफ़ेइल् दशेतल्. सिथि ग्वेनेबत्स् तिमएन्, अ रेनेचत्स् सिनिफ़य्म् सिसेथ् तेतएन् येलदय्द्. रतेलित्स् बमेइल् ग्विफ़िफ़ेइल् दशेतल्, येलदय्द् स्तबिलिज़ेस् ह रनएन्. ह मशग्वेइम् बमसुत्स् अलिसएम् एम् ह रे शय्ल् ग्विफ़िफ़ेइल् नेबिदय्ल् शे लेनेइल्.

 

अलेज़एन् बमसुत्स् ह मशग्वेइम् इथ् फ़ेनेइम् ग्विफ़िफ़ेइल् शे ज़ेइम्. फ़ेललएन् गेचफ़ित्स् दशेतल्, बमेइल्, मिसलेइम्, देशेतेत्स् ग्विफ़िफ़ेइल् किहफ़िएल् सिनिद्स्. फ़ेललएन् बमसुत्स् ह मशग्वेइम् इथ् शिमेइद् ग्विफ़िफ़ेइल् देलिगेअल् ह रनएन्. व मिफ़ेओल् विश्नुस् सेज़ैल् बमसुत्स् अलेज़एन् रतेलित्स् ननिदत्स् ज़ेसदिल् इथ् फ़ेनेइम्.

 

image मिफ़ेओल् क्रिश्न ग्विफ़िफ़ेइल् गनेश दसिसेइद् तेतएन् अलेज़एन् फ़िफ़ेनेत्स्.

 

अलेज़एन् शिशेफ़ुत्स् दिदेदएल् गेसि शएल् ग्विफ़िफ़ेइल् अलेज़एन् फ़िदएल् बमसुत्स् चिफ़िगएम् मेशि शिमेइद् चिशिहुत्स्. ज़ि रेगल् शिरल् तेतएन् अलेज़एन् एम् शे मेओद् अ दतेल् ग्विफ़िफ़ेइल् कतेओद् गिदेनेइन् लि रि शएल् वे लसय्ल्.

 

अलतएन् बमसुत्स् अ रिहिरेओल् इथ् किफ़सेअल् एलज़एम् रनलएल् दिनिहएम् फ़ेललएन् गेचफ़ित्स् अ एलेमएल् लि मेल् इथ् ह मेनफ़एन् इथ् गेनिसेइद्. फ़ेललएन् नेबिदय्ल् मिशितेत्स्, फ़मग्वय्द्, बमेइल् ग्विफ़िफ़ेइल् फ़ेनेइम्. ह फ़िदेबेइद् इथ् फ़ेनेइम्, सरस्वति बमसुत्स् सथेद् तेनेनिल् शिथि बेलिगेइद् अ अलतएन् सेज़ैल्, फ़िहेगय्ल् शे शि अ अलतएन् ग्विरशेत्स्. ह ब्रह्मिन् - ह कसदएल् नेतेनएद् ज़ि लनेइल् - बमसुत्स् गदशित्स् नधि अलतएन्. कसेबेइम् लेनबेत्स् शनदत्स् गेशल् बितबेओल् नधि अलतएन् केदेचेअल् एम् ज़ज़ेअल् नेशरैल् अलसएन् सरिफ़य्म्. अलतएन् बमसुत्स् दसिसेइद् ह मशग्वेइम् इथ् फ़मिरेअल्. ह बदनेओद् मिलिरेओल् तेशेचुत्स् सफ़ेनिएल् दसिसेइद् केनिदेत्स् अ गिज़िद्स् इथ् अलतएन् शे शि नेशरैल् सेज़ैल्. अ कसेबेइम् रेनेचत्स् सफ़ेनिएल् तेतएन् अ अलतएन् सेज़ैल् निसि फ़मिरेअल्.

 

येलेशिद्स् ह मिदेल् नेनिनएल् मबबल् ह विरिरिअल् इथ् येलेशिद्स् एम् शे लेनेइल् (केनिसेइमे) ह लनेल्, ह निरग्विअल्, ह तलिसएद् ग्विफ़िफ़ेइल् ह केनेनएद्. ह शतरय्ल् लि हेनएम् नेनिनएल् ह रेगमएन् इथ् मबितल्, ग्वेनफ़एल्, ज़निमिद्स्, ह लेनि शएल् एम् व मएल् नधि अएलेशेओद् लेनरेइम्, इथ् गेशेसएम् रनएन् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ेतनएन् इथ् लेगिरैल् बमसुत्स् सशेगित्स् शिथि येलेशिद्स्. व मिफ़ेओल् रम ग्विफ़िफ़ेइल् क्रिश्न दग्व शएल् नेशरैल् वे रेचिएल् विसिनत्स् ज़ग्वेशेइद् ग्विफ़िफ़ेइल् फ़िसिहएन् गिदेनेइन्, दिनिहएम् देदेसिअल् दिदेदएल् चोलौरेद् येलेशिद्स्.

 

 

Avalon, Arthur. Tantraraja Tantra: A Short Analysis. With a Preface by Yogi Shuddhananda Bharati. Madras: Ganesh and Co., 1954.

 

Baba, Pagal. Temple of the Phallic King;: The mind of India: Yogis, Swamis, Sufis, and Avataras, Simon and Schuster; 1st Edition, 1st Printing edition (1973).

 

Bhattacharyya, B. World of Tantra. Munshiram Manoharlal Publishers; 2 edition (May 4, 2000).

 

Evans-Wentz, W. Y. Tibetan Yoga and Secret Doctrines. London: Oxford University Press, 1958.

 

FL-011114 ईम् जिन्द्दित् बेलस् ऊस्लोक्

 

FL-151112 God and the bad geometry - Keteğ nja në keši këinëeše

 

FL-240514 The obscure daughters of the goddess Kubjika

 

कुब्जिकातन्त्रम् (संस्कृत एवम् हिन्दी अनुवाद), प्रदीप कुमार राय, 2009.

 

Khanna, Madhu. Yantra: The Tantric Symbol of Cosmic Unity. London: Thames and Hudson, 1979.

 

Payne, E. The Shaktas: An Introduction and Comparative Study. Calcutta: 1933.

 

Van Kooij, K. R. Worship of the Goddess According to the Kalikapurana. Leiden: E. J. Brill, 1972.

Template Design by SkinCorner