Nov 14, 2014

Rachel and the teraphim

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Rachel and the teraphim Cover
Rachel and the teraphim
 
יץ הבבדעץ בעלימץ ניק גויטיסעד, רזהעל זענעליל וישעטעול ניק לבן טערפים לגולען ן הגויסענעל ניק יזוב בפיהעיל גיגנידס זה לבן לעגלעל שע גיפעל בבעזהל ו עלידיד מעדישידס. יוסעפוס וע רעזהץ ר רזהעל זעשעסעד וישיפען זהלערים צב זל זהדעדעין שע נעזהץ זל וישיפען זל בילירעץ ריגיסיל יץ פלבעיל לבן רעשיהיל וישיפען. רבב גסענים הנעפיניל ות הרמינעיד בעגעל זל שמעלעד בדעבעים לבן ניק לעשידס לי רענץ. זהעשעשל מידרש וע לשיל ברפעים סרעץ ר טעזהעזהיל ו שעבעל וישיפען זל בימעטיל וישעץ שישישים זל לבן ר יזוב לי גיסיד לעבערעל כעגעדעד גל טערפים ביפיגעים בירעסעם, זהסיטעים זל זעזה. פרזער בעשלעל הוישעטעול סו נירערים ט בעגיליל מיסי שיל הלגולען נעשגוץ שימיגיץ ו בימינעין המסעל גושטעל זל וישעץ בענידיל. זהגובעיל בבידיץ טעל ביס שיל ר רזהעל זעטעפעיד זל ביגלעין השדידעיד ניק לעניסל לענפיל לגולען דלידעם זה בשעבעל.
 
ו סו הבעדיטיד ניק זהליטעד טערפים זל בעלילעם השדיל יץ בשעבעל ו בעגיהעין, זל בידטל לעשידס בסיהיל ו כעלערעץ: רזהעל דעדיניעל ר יץ ו נעדוץ יר לי סעבים טעזהעזהיל סו יעלעמעד פגועליל יסר הכעטען ניק ההווסע; ו לבן זעטיגיל טירגועם זהדעדעין לבעזהיל כך זהיהיסיל שע זהסיל נים יר בעמעד כצען ניק לעשידס זעטביל זהדעדעל לעשמיץ ניתעד זהדעדעין מריליל זה לעשידס בסילעיל:
 

For only her theft distinguished Rachel from countless other foreign women who, when they married Israelites, imported their native gods into their new homes as a matter of course. The idolatrous importations of Solomon's foreign queens, of Jezebel and her daughter Athaliah, possibly also of the Geshurite Maachah and her granddaughter (I Kings 15 13), are notorious.

 
 
גל בעפעסוץ זעשירעל בסעפיל שע געדיל הבעסעלעול ניק הזהנעטיעל ניק מיכה סערערען ו טערפים ט הנעשסעל דנים, ויטיהים, זל בידגועץ וע רערים, זהמסעין הדיvינטורי בעשעטעל ניק הטערפים זהימביץ זל בידגועץ זערישיעל יץ הנעטפעץ ניק הזהניפעם.
 
זהמיסיל יר בעשידס במינעיד בדיגעים,ו ניתעד בידגועץ זהעדישעול ר זהפיהיל בבעפוץ, דעלעפעד זהפיטיל מי הדעלעדידס, לעגלעל זעזען דעזהעסעל זהעזהירעד יץ בעסעסיד ניק ו במיסעץ ריגסען הויגנעול יץ כיסעלידס. טיניגעץ ברפעים עלעסידס בענירים נים הדניט זהנעטיעל, טיניגעץ ברפעים בילעבוץ ניק בסיהיל געפבעול טרגועל זל בידגועץ מעלילעול יץ רזהעל בעזהידעים:
 

When, after the death of her husband, she had been taken captive, she took along the ancestral images of the gods belonging to her husband and to herself - for it is the custom among all the people in that country to have objects of worship in their house and to take them along when going abroad.

 
 
מעטיפיל זהליטעד בבעפוץ, צב זהפינעץ בסטעל ליזיד, לעגלעל דעזהעסעל נשפידס עלשים ט הנוזי ויפריעל. הנירשוץ לינעל גורימעול גל רעלידיל בעגמיד גדד 51, שגויהעל יץ 1926 ו בנעטים טרענעל רהר צב בנעסעים טעננעל ניק השידביל לס יזוב ו לבן. גדד 51 זהידדען זהעפפיל גורימעול: הזהעפפעין ו מידעיד ר יהר לעשידס בעגדיד הדופטעע טעבעפל בידלעל לעשידס עוורו (לענע שעל ט מענשעיל וע גסיץ). טעפיגעין בבירעוד בשפעיד בידגועץ דיפיניד זל הזהעפפעין דעזהיריל, ר בשפעיד ו הדופטעע טעבעפל מרילעל בנרץ, ום ברנוץ הבשפעיד טעבעפל בינדעין הלי גיסיד לגולען. זהדעניל זהמסעין זהפיהיל בשפעיד, הלגולען זהירעטען זל בידגועץ ויגגול ט הדופטעע.
 
השע ננען ניק השידביל לס יזוב ו לבן ו ה נירעשעד גל רזהעל וישעטעול ר זהדעדעין דעזהעסעל שבישעיד ן הדסיהעיד ניק יר ויפרעל זהדעדעין ט זהפינעץ גויהערל בישינעים כך זל געלירען לעדגועול.
 
ו לעגלעל דעזהעסעל פירעבעין ר לבן לעבערעל זהפיהיל טירפים יהר הבעשנעיל ניק יזוב נעד רעל ניק לעה, ום ר זהדעדעל וע פמעץ דעבינען הבסילעיל ניק טירפים, זהנביל סו ויסירעל זהפינעץ וע נעסיץ יץ ר בגועניל זל יזוב. ט פגועליל נייס הטערפים, לי ה רעל, רזהעל סענעניד גל יזוב העלערעין בעבעטעיד זל לבן גויריד. רעלעניעל בישיגעד ברפעים טענעטיעל ניק רזהעל וישעטעול ניק לבן לגולען (ויהעזהעיל זל בעבעטעיד זל המריליל).
 
יוסעפהוס וע לשיל טענירען, בגובעיל כדיסיעל גל הזניליל ניק בישינעים ויטפיל לגולען:ו הגעפבעול ביס בישינעים הרישעבעם יץ ר בעפיגיל זל זהדעדעין רשעסוץ ניק זעטיפעל יץ וישעץ בעמעד ו זל ביסענעם וישיפען יסר זהמישים לגונץ זהרעסעול. הרילעפיץ, זל בידגועץ וע רערים, לטע;ו גענעפיל זהידיטעין ות כעסעזהעל (זהיליסים פרטיט) געפבעול. זעזען יר בלידעד רעגעלעים בדענעין זל רזהעל בעזהידעים לעגלעל, יהר מיסדעל, הנענימיעל ניק ברלעים דעדערעוד גוידימץ ט גיסעלעל.ו ברלעים עליזעד זל ביגידעד בעשגויץ דשיהיץ (צב הנוזי בעשגויץ) ן בבעפוץ פידעזהעין במעשעים זה הבפעשידס בעשנעיל ו בענירים צב ה רימידס וישיגוץ. ום יץ בעשידס ניק הסעסעשיעל דבמעים ר בעשגויץ גויהענען, בדעדץ זהפסל בסטעל בעטישיעל זעטבעם הו טעל נירעשעד וע לגויל ט היוסעפהוס רילעפיץ ברלעים, ן בעדגויל, ברפעים על שעם.

 

Blau, J., "Hebrew and North West Semitic: Reflections on the Classification of the Semitic Languages," HAR 2 (1978) 21-44. Reprinted in Blau, Topics in Hebrew and Semitic Linguistics (Jerusalem: Magnes, 1998) 308-32.

 

FL-030813 Language in the tents of Dan

 

FL-110112 Languages in the Land of Nod

 

FL-290611 Language in the tents of Shem

 

FL-020813 Alá zukru Kásyk: mineny ishànn alá seeìnnìnn rashad ambil-aimu deànn uná Emar - The zukru Texts: Rituals in the Late Bronze Age town of Emar

 

Greenfield, J. C., "Amurrite, Ugaritic and Canaanite," Proceedings of the International Conference on Semitic Studies held in Jerusalem, l9-23 July 1965 (Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1969) 92-101.

 

Harris, Z., The Development of the Canaanite Dialects (American Oriental Series 16; New Haven: American Oriental Society, 1939; reprinted, New York: Kraus, 1967).

 

Huehnergard, J., "Remarks on the Classification of the Northwest Semitic Languages," The Balaam Text from Deir ‘Alla Re-evaluated: Proceedings of the International Symposium held at Leiden 21-24 1989 (ed. J. Hoftijzer and G. van der Kooij; Leiden: Brill, 1991) 282-93.

 

Huehnergard, J., "A Grammar of Amarnah Canaanite," BASOR 310 (1998) 59-77.

 

Rendsburg, G. A., Israelian Hebrew in the Book of Kings (Occasional Publications of the Department of Near Eastern Studies and the Program of Jewish Studies, Cornell University, Number 5; Bethesda, MD: CDL Press, 2002).

 

Sivan, D., “The Status of Ugaritic among the Northwest Semitic Languages in the Wake of New Research,” UF 32 (2001) 531-41.

 

Sperber, A., A Historical Grammar of Biblical Hebrew: A Presentation of Problems with Suggestions to Their Solution (Leiden: Brill, 1966).

 

Young, I., "The 'Northernisms' of the Israelite Narratives in Kings," ZAH 8/1 (1995) 63-70.

Template Design by SkinCorner