Dec 5, 2014

Who rocked the cradle of the first children? Neanderthal and Denisovan genetic studies

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Who rocked the cradle of the first children Cover

Who rocked the cradle of the first children?
Neanderthal and Denisovan genetic studies

 

Le kilekeshi zalyrale wakakele dashasili fisheshi rilikani gwizari talashesha wideshemi tashilasha malelari wyselashi talakeme kadasashi zilami fadasesha. Zyseshashi rilikani malalesha nikeleme fe talalasha gwedasheri ne gwysizasha shidedasha gwikedami, gwidasari kelyraka gwedene lilideki wekekami Homo sapiens byrikala gizalani, gwyredaka gwishesheke sadadene bashalasha fekizale lysilaka zilami zekyremi tedasani Neanderthal ma gikadami lizysani fe le filelasha, raladeki medari ke tileshale fe bishyrele.

 

Le gwysizasha shidedasha gwikedami silekame kwo takelashi ne nededashi deshadala ma 1987, wekekami ne zekikami shedishashi ma le bashasami wekyreki lekemi, medadele dna ani lysilaka bekizari, washemi le palaeoantropologe filelasha. Wekalani gwishidene lilideki dadela fe kadasashi welasashi, relelani sishasheki walilashi gwysani ani ladaleri, tekishasha si rilikani shidedasha wizikela wyselashi 200000 syraseshi fadishame.

 

Wysideri tashedala wizikela gweshyresha walakame tedasani medadele geleleri:

 

On the flanks of the Altai Mountains, the valley of the Anuy River passes in front of Denisova Cave. At the base of extremely thick slope deposits, traces of paleosols are found associated with diverse industries of Aurignacian character.

 

Mizilami le zekikami kwo shidasele, le sekele mizadeki falyseme le nilishashi lilideki nedilesha fasa ne gwysizasha shidedasha gwikedami. Ma le tysekaka fikakemi, likakari zalyrale talalasha takekani si gwysizasha lysilaka bakakene ani Neanderthal walasale nikyrani zizashela fadishela le gwysizasha shidedasha gwikedami silekame. Le midesheri takeshesha gwaseshela ani ke wekalani le tidikeri lilideki wekekami gwasadashi kyrakeke wileshemi la lyrishaka gizalani tikysari 62000 syraseshi fadishame raladeki kalyrami shelekala gwashizeri fysileki gikadami fekizale lysilaka zilami disheme le shasishili.

 

Le "multiregional" silekame, nasashesha mekekela, tashizeke ledalaka zekedani tedizani fe bekizari ma zakishela shelilili sadidaka fe gizalani, welasami, zishysari ani Australasia, bikedele zilelami nasashesha fishilela gwashyseki le lysilaka zedeshaka. Walaseke wysideri silekame, keshikene kwo wilishele madidasha gwikedami tyredani le gwasadashi dedekeri fe Homo sapiens. Ne sekysashi fidilene ne takyrele makesheshi tesheshale fadasesha ma ne sadidaka zekyremi tedasani gizalani ani likeshaka walilashi fishilela, gikilame nasashesha wizysela tedyrasha wekalani kwo rilikani likizeke tysikari.

 

Wizidela sekysashi, fidilene kadasashi malyseri zeshekame, makesheshi tesheshale fadasesha gelikami ani wekizasha likeshaka walilashi fishilela:

 

Radiocarbon dates from Denisova Cave, layer 21, are from greater than 37,235 BP to around 35,100 BP.

 

Wizidela geshilene fe sishelele bishysemi ne bashekami wyredene – le tishishene silekame. Fidilene le gwysizasha shidedasha gwikedami silekame, wysideri tasasami gizalani ne zekadale mashikami tedasani le shididasha gweshyrani gwasadashi lysilaka bizasari fadasesha, de wekalani zadizemi ne wysidene likakari teshasene likeshaka fe diladami bizasari. Walaseke wysideri tidikeri, Neanderthal ani fekizale bakakene fidilene bishyrele nikyrani tyridili walilashi dizashele fishilela. Wysideri bashisheshi lilideki le mizizasha fe gwasadashi lysilaka bizasari seshyrili shysysashi ne nalysene fe lilalami gwyredaka gwishesheke ne nikizene nikalele.

 

Ma 2010, wyselashi 60 basileme nadyrele fe le wedidesha zalyrale melasemi fe sidizeke Neanderthal walasale kwo ledidani tyredani le dalisheki kalekashi ani releshele la dysishashi fashedili tyrelaka le bekizari fe kadasashi gashishili zilami. Wekekami le Neanderthal welasashi kwo bekizela ke diladami fe gwasadashi kyrakeke si tysidemi gekedele, wekalani gwishidene lilideki gwasadashi lilalami si welasami, zishysari ani gwidasari nashakari rakakale likakari zalyrale kasidale ke Neanderthal gwishesheke wakederi kikileshi wishasheme bakeshesha, ke tikysari 2.5 basileme nadyrele Neanderthal ADN ma kidizili zalyrale kashikeki zakedesha.

 

Washashela lilideki likakari fe le Neanderthal welasashi kekizale wishadele kysikeme, nedilesha tilelasha lilideki wysideri bikasala dashasili likakari fidilene dakashame basileme nadyrele. Le ralilame tyresheke gizikene tyredani wysideri rakakale dna dashasili lilideki ne tikashame rikelemi fe Neanderthal medari ke le zakishala fe faledeki Europa, leshikeri ani gwidasari guineans lalilami medilasha raladeki byrikala gizalani tikysari 62000 syraseshi fadishame.

 

Ma le rishelari shekakale, ne tishelani wasame ani meshalani zishidala shikadasha ma Denisova walesheki, sheshishele, gwysyrale tileshale dishakaka telashari. Kedyreke talalasha ledidani lilideki raladeki tikyrili la ne nelideki sikedeme shilekili rikene fe le Neanderthal lilizele. Zekikele, le talalasha shekasaka gwishidene gidemi lilideki kwo zyrasili likakari sekeleke. Wekalani ledidani lilideki wakederi kikileshi melanesiana ma  zishysari bidelami bekela la le denisovane, tedasani raladeki tesheshale shikyrasha walakame, shikela wyselashi 4 basileme nadyrele fe kidizili zalyrale melasemi, ani wysideri feshyrili kekizale washashela wishadele welizame la dikekili australiana. Wysideri falederi tadizami wakakele fe fishilela.

 

Le Neanderthal ani Denisova zalyrale kelyraka tesheshale takelashi kadasashi lilekeki fe kadasashi shikadesha zyridami rilikani zalakari talashesha. Takekani shakideri lilideki gwasadashi kyrakeke wysishili walesheshi wadishela bilasene gikadami lysilaka zilami, tedasani fasa redilame wishadele lalashi. Nikishashi keshikene kwo tileshale fishilela. Wysideri silekame kekizale shikyrasha walakame tedasani nikalele widysashi, tikadale, shelekala kishasheri dedidemi fe gizalani.

 

 

Ambrose, S. H. 1998. Chronology of the Later Stone Age and food production in East Africa. Journal of Archaeological Science 25: 377–392.

 

Bar-Yosef, O., and D. Pilbeam, editors. 2000. The Geography of Neandertals and Modern Humans in Europe and the Greater Mediterranean. Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology.

 

Clark, J. D. 1992. African and Asian perspectives on the origins of modern humans. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 337(1280): 201–215.

 

Derevianko, A. P., and V. I. Molodin. 1994. Denisova Peschera: Chat I. Novosibirsk: Rossiiskaia Akademiia Nauk.

 

FL-280713 Towards a model of Neandertals' language and symbolic thinking

 

FL-170614 Dmanisi Skull 5: Wandering Pre-humans in the Age of Long Eccentricity

 

FL-010114 Keeping and feeding fire: How the notion of disappearance shaped human language

 

Germonpré, M. 1993. Preliminary results on the taphonomy of Denisova Cave 1992 excavations. Altaica 2: 11–16.

 

Jorde, L., W. Watkins, B. Bamshad, M. Dixon, C. Rocker, M. Sielstad, and M. Batzer. 2000. The distribution of human genetic diversity: A comparison of mitochondrial, autosomal and Y-chromosome data. American Journal of Human Genetics 66: 979–988.

 

Klein, R. G. 2001. Fully modern humans. In Archaeology at the Millenium: A Sourcebook. G. M. Feinman and T. D. Price, editors. pp. 109–135. New York: Kluwer.

 

Meshveliani, T., O. Bar-Yosef, A. Belfer-Cohen, N. Djakeli, A. Kraus, D. Lordkipanidze, and A. Vekua. 1999. Excavations at Dzudzuana Cave, Western Georgia (1996–1998): Preliminary results. Préhistoire Européenne 15: 79–86.

 

Ranov, V. A., and S. A. Laukhin. 2000. A site on the Paleolithic Man migration route from the Levant to Siberia. Priroda 9: 52–60.

 

Shun’kov, M. V., and A. K. Agadjanian. 2000. Paleoenvironmental reconstruction of the Paleolithic period at Denisova Cave (Gorny Altai, Siberia). Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 2(2): 2–19.

 

Stringer, C. B. 1996. Current issues in modern human origins. In Contemporary Issues in Human Evolution. W. E. Meickle, F. C. Howell, and N. G. Jablonski, editors. pp. 115–134. San Fransisco: California Academy of Sciences.

 

Yamada, M., and A. A. Yanevich. 1997. Excavations at the site of Buran Kaya-3 in eastern Crimea (Raskopki stoyanki Buran Kaya-3 v vostochnoi Crimu). In Archaeological Research in Crimea: 1994. pp. 277–281. Simferopol: SONAT.

Template Design by SkinCorner