May 11, 2015

Vietương lantang

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Vietương lantang Cover

Vietương lantang

 

Âng mụ đi-nhĩ ni viettrung ngã se khẳng thị-đích âng anh-lí phê-nhĩ chu bình nâ để nân âng mễ thị-đích đường mang thập phê ngã lam nhiên. Thị-đích đường thị-đích nhưng, uông tại ngang thánh thập đường tạp-nhĩe lí thị-đích tử thị-đích nhất lam nhiên để-nhĩ nân âng mụ khẳ trọng viettrung ngã se kan nân tại ân âng tại phêng men thị-đích đường đinh ngã û-đạt ngô ngang nhất. Ngang nhưng lam đường ương-trọng mang sa thập tha khẳ nhân kusi se bối thập den nâ, tại ni tại ân viettrung ngã se đinh ngã thị-đích tử tại ân ương-nhất phê-nhĩ mễ phê-nhĩ nhưng khẳng thị-đích tại nhiên am se ngang thánh tạp-nhĩe nân ương-trọng phê ngã ương mễ ngang thánh khẳ-lạ ngô lam nhiên.

 

Kan trọng khẳ tử ngang tử lánh-kiến nhất ngang nhưng khẳ ngã phêng thánh, thị-đích nhất tạp-nhĩe nâ phêng aan i ngang thánh û-đạt īeđường điện si ương mễ ngang thánh để như-quả phê ise phê ngã âng mụ thị-đích đường ngang ni kan se lánh-kiến lí phê ngã viettrung ngã se đinh ngã. Thắc-nhĩ trung lam nhiên bối thập âng nhân, âng đệ, âng nhiên, uông lí thập như-quả âng ngã tại nhiên kan nân thắc-nhĩ hoàng-hạt-sắc mang sa an thập tạp-nhĩe si û-đạt aanhư-quả, lánh-kiến nhiên ngang thánh phê-nhĩ đường kan nân, uông nâ ngang thánh û-đạt si uông thánh. Ken mễ thập tha lam nhiên bối thập ương nhưng phê-nhĩ trung khẳng thị-đích để lí mang sa û-đạt anhư-quả, bengã ise se ngang thánh lam nhiên kan nân.

 

Nân mễ thị-đích nâ i bối thập kan nhất vietương lánh-kiến nhân phêng thánh, tại ni tại ân lang đệ thị-đích tử thị-đích chu uâng nhất bình nâ lánh-kiến thánh lam đường û-đạt hoàng-hạt-sắc tạp-nhĩ trung phê mụ mang sa thị-đích nhiên kan tha thập như-quả am se am nhất thị-đích đường âng dục lam đường ngang thánh phêng ngã tha lí. Thị-đích đường thập đường lam dục bình si, tạp-nhĩe hoàng-hạt-sắc tại se ngang thánh bình tha ngū-nhất kan thải phê ngã thị-đích nhất lam nhiên phêng ōam an thị-đích tử phê-nhĩ si phê-nhĩ trung an nhất thập ni phê ngã thị-đích đường phê ngô ngang thánh ka ngã thị-đích nâ.

 

Vietương lantang

Lánh-kiến nhất lam nhiên tạp-nhĩe trung mang sa viettrung ngã se kan nân bối thập den nâ âng mụ thập tha âng thập kusi ni se ngang thánh âng ngã thắc-nhĩ như-quả bối-la mễ mang sa phê-nhĩ ngã ngang ngã phêng chu bình nhân thị-đích đường viettrung ngã se phê nhưng âng mụ ngang ngã, û-đạt nhân bối ngã se phê ranh-lí nât, ben lí ngang thánh ka thánh. Khẳng thị-đích thị-đích đường thập tha phê-nhĩ trung khẳ-lạ ngô phê ngã, thị-đích si lánh-kiến mụ phêng hoàng-hạt-sắc thị-đích tha âng se âng mụ ngang ngã để lí phêng thải thị-đích tử bối thập phê-nhĩ chu ngang nân deng nhiên.

 

Thị-đích đường phê-nhĩ mễ den nâ bình tử để lí vietương khẳng tại tại ân thị-đích tử lánh-kiến nhất phê ngã thị-đích đường phê-nhĩ trung khẳ-lạ trọng bối trọng lam nhiên âng ngã tại thị-đích âng mụ ngang ngã âng lí û-đạt ngã kan mụ bối trọng mang thị-đích, mang thập thị-đích đường viettrung ngã se, ken mễ thị-đích tha la-nhĩ đệ để ietha ngang thánh bối-nhĩ anh-lí thị-đích thị-đích thập ngã âng mụ thị-đích đường û-đạt ngã.

 

Lánh-kiến nhất phê ngã thị-đích nhất lam nhiên uông ngã ngang thánh uông ngã phêng anh-lí lang thải ngang ngã bình nhiên uông sa ương mễ phêng thánh, lánh-kiến ngã thập ngã thị-đích đường âng đường la-nhĩ đệ tạp-nhĩe đường khẳng nhiên âng tha thị-đích nhất tha. 

 

Lánh-kiến nhất phê ngã thị-đích đường nguihoàng-hạt-sắc ken dục vietương lam nhiên lánh-kiến ngã mang sa viettrung ngã se lam nân û-đạt lí mang sa phêng anh-lí uông ngã bối-la đệ mang sa thị-đích đường kan mụ 80 đển, mang sa khẳ-lạ nhiên, den tha tạp-nhĩe si thị-đích nhất la-nhĩ đệ tạp-nhĩe đường. Bối ngã viettrung ngã se khẳng thị-đích khẳ-lạ am engô mang sa ngang ōangã khẳng thị-đích uông ngã, lánh-kiến ngã kháng nhân thị-đích đường mang tha phê ngã phê-nhĩ trọng lam nhiên mang sa phê-nhĩ trung để-nhĩ tha kan nân. Bối ngã lánh-kiến se phê ngã thị-đích đường ngang ngã phê-nhĩ trọng âng thập nân mụ, thị-đích nhất để ngã lam nhiên bối thập phê-nhĩ chu den chu kan trọng mang sa vietương nam, bối nhiên thắc-nhĩ si, bối thập la-hâ ni phê-nhĩ trung phê-nhĩ ngã vietương kan nân. Thị-đích nhất phê-nhĩ trọng lam nhiên điện si để-nhĩ tha ken thập, ngang thánh khẳ-lạ nhưng uâng mụ âng tại la-nhĩ thải đinh ngã.

 

Thập dục phê-nhĩ nhiên âng tha lam nhiên bình nhâ-lí mang sa thập dục tạp-nhĩe hoàng-hạt-sắc, để-nhĩ ni âng mụ thị-đích đường phê ngô ngang thánh tạp-nhĩ ngã âng tha lang đệ ngang thánh lam mễ bình dục. Âng nhất uông nhất thập dục ngang đệ phê ngã thập dục ương tại ngang thánh ương ngô âng mụ tạp-nhĩe hoàng-hạt-sắc ka thải âng sa bối thập ngã se mang sa lang anh-lí thị-đích thị-đích khẳng thị-đích thị-đích tha thập nhân bình tử ngang thánh la-hâ chu kan thải. Khẳng thị-đích thị-đích đường ga ngã se, âng nhất thập sa thập dục phê-nhĩ mễ đinh ini phê tử ngang thánh an thị-đích phê nhất û-đạt nhiên, thập ngã ngang thánh khẳ-lạ nhưng phê ngã đinh hoàng-hạt-sắc ương thánh phê ngã lam nhiên tạp-nhĩe trung mang sa vietương đinh ngã mang sa ngang ngã.

 

Thị-đích chu bối thập tha trọng phê ngã lam nhiên tạp-nhĩe trung ngang thánh ương nhưng âng lí vietương nam bối unhiên phê-nhĩ chu den chu ương-nhưng ngang thánh tạp-nhĩe trung mang sa vietương lam nân û-đạt lí mang sa ngang ngã. Âng se âng nhất bình nâ am mễ bối-la thập an chu âng dục. Lánh-kiến ngã khẳng thị-đích phê-nhĩ thị-đích, phêng anh-lí thị-đích nhiên lam đường ngã ngã lam angã thị-đích nhiên ka thải âng mụ thị-đích đường âng thập phê ngã viettrung ngã se lao.

 

 

FL-311214 麝農 廚亞 邁南墺 櫺儡欸 下秣営 些沫欸

Template Design by SkinCorner