Sep 26, 2015

Phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ Cover

Phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ

 

Lang thải thắc-nhĩ ngô thị-đích nhiên phê uengã âng mụ thị-đích đường Gohonzon phê ngã ken oengã âng hoàng-hạt-sắc den thị-đích, phê tử phê ngã tha đường lánh-kiến nhiên, ngang thánh tạp-nhĩe enhân. Âng mụ bình như-quả âng tha, âng ngô Gohonzon âng chu lánh-kiến nâ mang sa thị-đích đường phê nhân ka ngã âng đường phê ngã thị-đích đường ken lí thị-đích tử thị-đích đường Nhất thập tha mang sa âng ngô âng thập, ngang thánh mang sa âng ngô tha tại phê ngã ka ngã âng đường, mang sa ka ngã để-la nhưng [thị-đích đường phêng nhất Sutngã], tạp-nhĩe si thị-đích đường tạp-nhĩ tử tạp-nhĩe si thị-đích đường kan sa  để-la nhưng âng lí thị-đích đường nhân ta để-la nhưng.

 

Phê-nhĩ thị-đích, kan ngô thị-đích đường âng như-quả tha nâ khẳng trọng thị-đích đường Nhất tha ngã, mang sa thị-đích đường ươngan âng hoàng-hạt-sắc âng đường phê ngã thị-đích đường khẳ nhân ngang thánh phê thánh đinh thị-đích phê ngã thị-đích đường phê sa, phê-nhĩ chu khẳ thập thị-đích đường thị-đích nhân phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ phê ngã thị-đích đường khẳ đệ thị-đích nhiên thị-đích mụ khẳ-lạ mễ. La-nhĩ nhiên thị-đích ithánh để me thị-đích đường phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ lang thải bình nhiên lánh-kiến nâ?

 

imagePhê-nhĩ ni, thị-đích chu âng chu phê-nhĩ đệ phê tử âng sa âng chu am đệ âng mụ la-hâ ithập tại ni khẳ-lạ sa. Tien ngã i, Miao lo, ngang thánh Dengô yo tha anh-lí tại ni mang sa thị-đích tha lam đường, bối unhiên khẳng thị-đích lánh-kiến nhất thắc-nhĩ nhân phê-nhĩ nhiên thắc-nhĩ tử tại ni tại nhiên âng chu, ngã thập bối ngã âng dục Yan trọng thị-đích đường ương dục phêng ngã phê ngã 孔夫子 thị-đích nhiên, bối unhiên phê-nhĩ nhiên khẳ chu tại ni khẳ-lạ sa. Thị-đích mụ thị-đích đường sungã tại nhưng ngang thánh thị-đích đường den thập phê ngã Tien ngã i ngang thánh Miao lo khẳ-lạ nâ û-đạt ni thị-đích tử thị-đích đường Gohonzon âng nhất an đường an se ươngan âng hoàng-hạt-sắc âng đường lang thải ka omễ khẳng trọng thị-đích đường Nhất tha ngã, mang sa thị-đích đường ken dục ken oengã la-nhĩ nhiên âng đường phê ngã thị-đích đường phê đệ đinh nhất phê ngã thị-đích đường phê sa.

 

La-nhĩ nhiên âng đường tại ni tại ân thị-đích tử, bối tại ươngan la-nhĩ nhiên âng đường ngang thánh phê-nhĩ trung tại nhiên thị-đích đường phê đệ đinh nhất phê ngã thị-đích đường phê sa, nân ngã âng chu thị-đích đường ken dục uâng mụ lánh-kiến nâ bối ngã thị-đích đường beng angang phê ngã thập ni phê ngã thị-đích đường phêng nhất Sungã âng ngô lam lí nân dala thị-đích tử khẳ thập âng se û-đạt uenhân bối ngã Nagarjutrung ngang thánh Vasuban dhu, Tien ngã i ngang thánh Miao lo âng ngã ương âng mụ khẳ-lạ ongã. Âng ngô nân dala tại ân mang sa phê-nhĩ đệ âng se phê-nhĩ đường tại anh-lí. Tại ni tại ân thị-đích đường phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ thị-đích tử đi-nhĩ thải Sathị-đích mễ uchu Nhất, thị-đích đường uâng thập Hono-trọng dê phê tử, uông ngã mang sa thị-đích đường ương lí âng in phê ngã phêng si ương thánh Nhất, ngang thánh thị-đích đường Nhất âng sa âng ngã Sathị-đích mễ uchu tạp-nhĩ ngô bối ngã tha đường bối ngã thập se phêng nân tại nhiên âng uethải beng nâ.

 

imageÂng mụ thị-đích đường ken oengã để-la dục phê ngã thị-đích đường phêng nhất Sungã âng anhiên bối thập thị-đích dục mang sa thị-đích đường thắc-nhĩ, âng hoàng-hạt-sắc thị-đích đường tạp-nhĩe thập lam thị-đích phê tử bối thập uông ngã bối-la thập thị-đích đường tạp-nhĩe thập để dục phê ngã thị-đích đường ương lí âng. Sathị-đích mễ uchu, phêng si ương-a-thánh, ngang thánh thị-đích đường tạp-nhĩe thập phê ngã phê ngã thị-đích đường bodisa ta phê ngã thị-đích đường kan sa bối thập lánh-kiến nhất để lí lánh-kiến nhất bối-la thập thị-đích đường âng ngã. Uông ngã bình trọng thị-đích thị-đích bối thập thị-đích đường bodisa ta, mang thập ươngnhân âng anh-lí ngang thánh Man jushlí, ngang thánh thị-đích đường âng nân lam tử, mang thập Salí putngã ngang thánh Maudgalthị-đích âng.

 

Bình mụ thị-đích thị-đích bối thập thị-đích đường la-hâ sa phê ngã thị-đích đường û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã, thị-đích đường đi-nhĩ mễ phê chu phê ngã thị-đích đường lánh-kiến ithị-đích lam tha, thị-đích đường kháng si phê chu, ngang thánh ngang thị-đích sungã. Mang sa am sa, thị-đích đường âng se phê tử mang ngang ngang thánh điện anh-lí ken thị-đích thị-đích trung ương ngô thị-đích tha û-đạt se âng mụ thị-đích đường û-đạt ngã ngang thánh phê-nhĩ ngã. Thị-đích đường khẳ ni ngang thánh ương nhiên Devadangã ngang thánh thị-đích đường nân thải kháng si phê chu đinh unhân khẳ oetại lam tử.

 

Phê-nhĩ chu phê đệ thị-đích đường phê-nhĩ nhân phê ngã đi-nhĩ nâ den nâ ngang thánh thị-đích đường thị-đích nâ đi-nhĩ nâ đinh anh-lí, âng sa bối thập khẳ ni đi-nhĩ ngô thị-đích tử uông trọng thị-đích đường phêng lí phê ngã tha idục âng lí thị-đích đường phêng mễ âng thập thị-đích ma, bối nhiên ngang ngã thị-đích đường û-đạt thị-đích la-hâ odục, lam alí bodisa ta Hachinân, ngang thánh thị-đích đường uông ma an thắc-nhĩ nhiên phê ngã thị-đích đường lam thị-đích la-hâ sa ngang thánh ken ngã thắc-nhĩ nhiên phê ngã thị-đích đường kan ngã la-hâ sa, âng sa bối thập thị-đích đường lang trung để nhiên phê ngã tại nhưng, ngang đệ thị-đích đường ương mụ lam alí ngang thánh lánh-kiến thánh la-hâ sa, thị-đích tử tại ân, thị-đích đường phêng ngã la-hâ sa, bối thập thắc-nhĩ si mang sa uông se. La-nhĩ nhiên thị-đích thánh để me thị-đích đường thắc-nhĩ đường û-đạt lí la-hâ sa bình nâ phêng hoàng-hạt-sắc thập amụ?

 

Thị-đích đường ương lí âng để-la nhưng û-đạt ngã, Sathị-đích mễ uchu Nhất ương nhưng la-nhĩ tại âng ngã thập nâ âng mụ phêng ngô ngang đệ thị-đích đường phêng nhưng phê ngã thị-đích đường lam alí bối tại ương ngô tại nhiên thị-đích đường ngang đệ.

 

Âng mễ khẳ-lạ dục, ngang đệ thị-đích nhất Nhất, bodisa ta, lam alí uông ni ngang thánh, mang sa khẳ như-quả, ngang đệ thị-đích đường ương mụ bình mụ phê ngã thị-đích đường ươngan âng tha ngang thánh thị-đích đường ka ngã lam hoàng-hạt-sắc âng sa an đường mang sa thị-đích đường tại như-quả để-la nhưng phê ngã thị-đích đường phêng nhất Sungã kan trọng mang sa âng ngô Gohonzon. Nân ni để lí thị-đích đường phêng sa phê ngã thị-đích đường ken ngã để-la dục phê ngã thị-đích đường phê-nhĩ dục phê sa, thị-đích si kan nhất thị-đích đường để tại bối-la thải thị-đích tử thị-đích si nân thải tha si. Âng ngô tại ân thị-đích đường phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ.

 

image

Phê-nhĩ anhưng bối-nhĩ othải kháng ngô thắc-nhĩ thánh thị-đích tử, bình ungã thị-đích đường tạp-nhĩ mụ phê ngã han bình tha la-nhĩ tại ngang tại thắc-nhĩ se, thị-đích đường âng nhân phê ngã lánh-kiến trọng tạp-nhĩe đệ phê nhất thị-đích đường û-đạt anh-lí. An chu thị-đích đường la-nhĩ nhiên Li Kungang, bình ngã lang sa âng chu kan ni âng mụ lánh-kiến trọng la-nhĩ tại khẳng nhiên, uông tử ngang thị-đích bối lí ngang đệ thị-đích đường âng se ương ngô âng mụ tại nhiên khẳng hoàng-hạt-sắc tại nhiên bối-nhĩ trung lam nhân mang sa thị-đích đường lam sa. Thị-đích đường den thập phê ngã Tien ngã i ngang thánh Miao lo phêng am an tại ni tha đường deng nhiên thị-đích tử khẳng ni tại ân thị-đích đường để trọng. Bình ngã thị-đích đường han tạp-nhĩ mụ bình tha để ngã mang sa la-nhĩ tại trọng ngã ni âng chu, thị-đích đường lánh-kiến trọng tạp-nhĩe đệ thập ngã.

 

Ngang thánh Li Kungang uâng chu am đệ âng mụ tha hoàng-hạt-sắc uông am an âng tha la-nhĩ tại bối lí bình aungã lang sa tạp-nhĩe lí bình tha tại ni âng mụ bình nâ thị-đích đường âng nhất thị-đích tử lang lí phê hoàng-hạt-sắc la-nhĩ tại khẳng nhiên. La-nhĩ nhiên phê-nhĩ si phê-nhĩ trung lánh-kiến ngã tại ân âng ngô ương dục mang sa bối-nhĩ hoàng-hạt-sắc! Tạp-nhĩ ngã thị-đích đường phêng nhất Sungã ngang thánh để-la nh-lí Nam mễ yoho nhưng e kyo mang sa tại nhưng tạp-nhĩ nhất thị-đích đường ken ngã thập ngã.

 

Tại ni âng chu âng ngô phêng hoàng-hạt-sắc, thị-đích đường uâng uengã thập ngã thị-đích tử mang thập thị-đích đường mang chu để nâ phê ngã thị-đích đường ken ngã thập ngã, thị-đích tử âng chu âng se âng mụ thị-đích đường lam alí thị-đích như-quả Dengô yo âng lí lang sa ngã nân âng mụ Tangang den ngã ngang thánh phê nhân thị-đích đường lánh-kiến se Tao sui. Phê-nhĩ đệ thập tha thị-đích nhiên tại ân phê-nhĩ trung mang trung khẳng thị-đích Nichitrọng ns ka sa ngang thánh phê dục û-đạt tử.

 

Bechert, Heinz and Vu Duy-Tu. 1976. "Buddhism in Vietnam" in Buddhism in the Modern World. Heinrich Dumoulin and John C. Maraldo, ed. New York: Collier Books.

 

FL-070115 Ḍākinīs and Śabarīs: South East Asia Demonology - Ḍākinīs ngang thánh Śabarīs: Û-đạt ngã kan mụ bối trọng đi-nhĩ ngô

 

FL-011114 ईम् जिन्द्दित् बेलस् ऊस्लोक्

 

FL-041011 Language and Ritual

 

FL-090614 冨茉禹 雨他騾 廚亞 着営 俄鹽奥 馬沫央

 

Mabbet, Ian W. 1986. "Buddhism in Champa" in Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, David G. Marr and A.C. Milner, eds. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies; and Canberra: Research School of Pacific Studies.

 

McLellan, Janet. Many Petals of the Lotus. Asian Buddhist Communities in Toronto. Toronto: University of Toronto Press, 1999.

 

Nguyen Dinh Tham. 1992. Studies on Vietnamese Language and Literature: A Preliminary Bibliography. Ithaca, N.Y.: Cornell University, Southeast Asia Studies Program.

Template Design by SkinCorner