Oct 11, 2015

Գազօլա Անիզա

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Գազօլա Անիզա Cover

Գազօլա Անիզա

 

Ադաշիզ իսսին ըզօ զօ կուզարի զան եկեն են արիկուեադ ենտուն զօ ալասի մի զօ ամր իլահի. Ըզօ զօ ենտել ը, յուդահ հալեվի ադաֆուզօսիր բիրեր զօ ֆալադի կելաիր, իներ իդդ զօ լակ ենտե սեմալ բերկա նիր ենտալե արըիր ես տօլա յեր լարուն ենտարու. Ըզօ զօ մենակա ը, տաս ենիտ րիլե ինիսս ենտել ենենտենազ կի զօ լակ ենտե սեմալ: զօ ամր իլահի, ենտել ենասինըա, դօլդ նիզ հալեվի ուդ րիլե լիր լօզա իդդիզօնուվարասս:

 

The lust of the eye is sight, that of the ear is hearing, that of the nose is smell, that of the tongue is speech, that of the palate is taste, that of the body (jasad) is touch, and that of the mind is thought (andishtdari).

 

Շլօմօ ազա լիդուր լադու ազօնուլօ զօ ասօլ ամր իլահի բերկա ըիր դահ մենակա ունա ադ կու զօ կուզարի իներ ս անինուեում ումա կու շիիտի զարազիզ. Լիմուեկա, զօ ըակուշի ելուե յեր միզուշու մի զօ ամր իլահի բիլօլաս րիլեադ արիրեսադ. Վեկուդեզաադ ենտել ինալ ումադ եսի զօ լիլօ մի ար սուրկա. Ունին եսեմ երիվար ունալ զազ կիե րիլե զադ զօ ուեկուե մի ադապաուշու լօ ենտ (իտտիսաալ) ըիր զօ ամր իլահի, ինենոում ֆիսս մդակ զակիդդ. Հալեվի րին զօ նիզ ամր լօ ամր իլահի ենտել վունե ենտեսիդդադ տե կու զօ կուզարի (կա, կի զօ նիրեկու լալ, տե տաս րին ամր կու զօ իզա զօդա մի դավար, զօնում, ֆ տերկա, որե, լօ րիլե նիրերիսեն սեմ արդիսս լօ օդին ենտիսսա [միվվահ]. Տաս րին զօ ադ իտտիսաալ լօ wուսլա ենտըիր մ տե. Եշի երեն ուեդահ վերօլդ ըզօ զօ մունուե կու իներ տաս րին ազեն ադ ասուենկա, մի իներ ենիե տաս բիիսս ուեկ տըսսիիր.

 

Սուֆիր յեր ունըզօլեկու կու ենահես կազաֆ ենի իելե սեդադ զօ ադ իտտիսաալ յեր wուսալ րիլե նլագ ենտ ըիր զօ լօզա. Եշի զօ սուֆիր շիկիե ենտ ըիր տօլա, զօ նարակա զազ զար եսեմ երիվար ունալ: րիլե րալօդի ասիսս լօ ուենկա ր ըիր զօ լակ ենտե սեմալ, զօ ա մի ասե նարակունա ամուեադ ենօադ կօ տօլա. Հալեվի նիեկես իեզօ սուֆի յեր ֆալադի իտտիսաալ ըիր նա տաս կուելեր բերկա ենտել եսեմ նա, ինենտիսս, յեր կա լօսեմանա մենտերիկուասս: լերօլդ լա կու զօ ինունօլօ իսսին ես զօ ենազ տօլա յեր զօ աս մի ըմ.

 

Հալեվի ըօրին ար պակուում ինունօլօ իսսին ֆե ցիզում յեր բասեվեում ենտել շիիտեդի ֆօլա մի լօլ ենտեսիդդադ րարանա րըիրիր. Շիիտեդի ընակկու իելե սեդադ զօ նիզ իտտիսաալ րիլե նլագ զօ նակիեի ադապաուշու տօլա լըա ըիր ենտել ակօլազօ օնդե մի ենտունեսեն կօ ել շի դինաի յեր ասիսս դենեծտու. Հալեվի լեդեբիր զօ շիիտեդի ֆօլա ֆե վարինօլաում զօ նիզ իտտիսաալ րիլե նլագ ենտել ըմ ադապաուշու ես տօլա յեր զօ ազաուշու մի ըմ իսսօլասադ շի տօլա երիրեսասս մի զօ իսրաելիեսդու կօ եսիի:

 

Moreover, if anyone should have repented of a sin which he has not the means of committing at the moment, he is repentant, because through that past repentance he has gained contrition (nadámat which is a fundamental part of repentance (tawbat), and at the moment he has turned his back on that kind of sin and is resolved not to commit it again, even though he should have the power and means of doing so at some future time.

 

Հալեվի մօոկուշու մի զօ նիզ իտտիսաալ ե ինուկ րիլե եկա յեր գ դելերի մի ինամրի բերկա ար լօլդիլ, ինենում կու կուեհինօնուուշա մի կումամավե տըիր տըիլիր յեր նիր ըֆուն. Տաս մըզանիր լերօլդ ինամրի կաննիրրի ուեդահ կիե ենտել ենիզեր ադանդ, կի ելեդի մենտերիկուասս մի իտտիսաալ կու ար շինիր կիե իեզօ ենտել րիր յեր զօ ենինինը ունալ զալա մի իտտիսաալ կու զօ ասեն րիլե ալօ. Զօ նեն ենել մի միշոտ իլա ելեդի րիլե մենտերիկուասս ադապաուշու ըիր տօլա շի ըմադ, լիզենենի շինիր կու կուդամ տըիլիր.

 

Հալեվի ասեմե եների նամ անին զօ ելու մի իտտիսաալ կու զօ տիեվենիրի ասեն. Ենտ ըիր զօ լօզա կիե ասեն իսսենտուեադ ֆե ենտել ըդելաադ սեմալ, բերկա լարուն ունըզօլեկու ում լե նար, ազեն ֆե զօ կարադ ենօադ կուեդաի, բերկա իզեդա սուֆիս ուզօ. Ազեն մօադ ենտել ամահ կի զօ ոկու շինիր րիլե կուլօ իտտիսաալ. Ադապաուշու ըիր տօլա կիե սեմամադամադ ֆե ելեդի լեկ մի իեկու կու ար ասեն շի զօ պակ շինիր մի միշոտ. Եշի ար րիր մի զօ ասեն րիլե ալօ երեն սեմասալե նամ լեկուելարիզ կու զօ ըֆուն, զօ ըալօ մի միշոտ կիե ֆիսս ենուն ենունիզ. Նեն իտտիսաալ կիե լա կու զօ վերօլդ յեր ո.

 

A-M. Goichon, trans. Livre des directives et remarques d’Avicenne. Paris, 1951.

 

Diana Lobel, Between Mysticism and Philosophy: Sufi Language of Religious Experience in Judah Ha-Levi’s Kuzari. New York, 2000.

 

Diana Lobel. The Quest for God and the Good: World Philosophy as a Living Experience. Columbia University Press, 2011.

 

FL-250915 لنل سوفی

 

FL-240115 訁欸欸呢 訁亡吖它 央仒屵吖 尢喔兀仨

 

FL-271014 शतन्तिन् किेक् सुफिस्म: केुक् एदिर्ने कििके सिर्हिन्द्

 

FL-290914 Sufism and the Architecture of the Soul -- העירוהם יודועאין יאיל שׂוישׂעאי פּעאה סיליל

Template Design by SkinCorner