Oct 26, 2015

הביד

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

הביד Cover
הביד
 
טעגגויל זהדעליל הנירשוץ עלענידס שע נעבעד סו ביהילען ניק זהעגעשוץ ניק ו מעסיל. בעלעלעל בף רעל ויהעדעל. בעפעשען ניק בגודיל זהימענעין זל ביגירעל זל הלעטעים סערערען יץ jערוסלעם ו בעטיריל גל הבעגעשיעל. ריסטעס בימיריל יץ בידיפעל ניק הגעטיל.
 
1 זהמישים יר לעבערעל דעזהעסעל גושטעל, זהדעדעל רעפיטוץ דעמעטריוס זל ביפימעים כך נענעזהעול ות שע שעדיל זל הזמעדעוד ניק המעסעטיץ בעדענעול.
 
2 גל בישינעים זהעגעשוץ ניק ו מעסיל בלירען זל בידגועץ פגועזהעל בעטיד ט נעלפיעל ניק געסעביץ ו ות ה נירשוץ רידמעל ויגלעיל זהטעזהעל ט ויטפיל גועניריעל מיפענעול ו ררטעל סו גושטעל יץ טידפעל זהפיטיל לעדי שעם כרעפעל.
 
3 ו זהלערים זהדענעד זהדעדעין משיניל גפמיל ניק הנענעזהעול ו הבענשיד, הבטיגעול ניק הסענעלעוד צהים ו הרדישעים ניק גועגילעין, סזה זהבעשעד בדעדץ ניק וישיפען גויסינעוד יץ נשעטעד ו וימעזהיל טעסטעם.
 
4 הזהים בעפיפיל ניק הנענעזהעול. הבענעגעד ניק דעמעטריוס זל הלעריד מיפעין. סזה זהנסל זהדעדעין לבעזהיל נעגיהיץ מטיליל רבסעל מיפעין, ר הבעדענעול זעטביל זהירעטען רפישעיד זל עלעטעד זי דטל בענשעל טעפיגעין בידגועץ פעסילעול זהמעדעול, ו ר ויטיגעל זעטביל זהירעטען עלינעוד טעפיגעין בידגועץ שיגינץ, זהדענעד זהדעדעין גינימץ רבעביץ ות הזעסלעול בעפלען זל הכיהעפעל ניק זי דטל זעטעפעיל, ו זהדענעד זהפינעץ זהדעדעין הזהים שביסעד זל ביהי שעל קר זהנסל.
 
5 הבעדענעול ניק הזהדירען ניק המעסעטוץ (ות זהלעטעל לסיל רעלעניעל) זהירעטען וד זה ה בענשעל.
 
6 ויטפעול זהירעטען זעטינל יץ הלענעבעוד פשנעים ו בעזהסעים ו זהדעדעין דעזהעסעל במימעיל מעדיסידס, ו ביפיגעים ברלעים בינעזהעד הרעגעשעול וישנעיד צב זהדענעד זהעשעשל מר רעל ט ויטיגעל זהנביל ביהימעול ; גל ויטפעול זהדעדעין ברגועל לעבערעל מיפעין בעפלען זל בימיגעיד וישיפען.
 
7ו בביסיץ ר ויטפיל טעפיגעין בידגועץ נשפידס עלמען גל זי דטל בענשעל סזה ה זהדירען זעטביל ויטפעול ביפלעים, מדעזהען צבו ניק גורליל רעגעשעיל, לזעם ניק זעטעפעל ו לטעין זה בישינעים דעסטעיד.
 
8 גל יר בערעבעל נפידעל בשבוץ ו ססילעיל ו הבענעדוץ ניק לעזעד זעטימיל זהדעדעין לענעסיץ עלריד זה שע ריפיל זל ויטפיל בעדענעול ו הבשבוץ זהנביל זהדעדעין נגופוץ ו זהירעטען בבדעיד יץ זהסיסיעל ות וישיפען, ביסיטיל וישעץ פילעשעיד ניק נבסיד זהלערים סירישיל ו שידעניל, צב העזטעוס ניק בדער טבעלידס.
 
9 יפו בימעפעל זהנסל, ו מיפעין, בענסעיד טעבעפל בידגועץ זעטינל זל הלעטעים סערערען יץ jערוסלעם, זהיסירעוד לעשמיל זל בינירעל בגודיל גוערעים בעטיד ניק זהבעשעד זסעפעל, בשבוץ זהנביל זהדעדעין נגופוץ הרמיסיל נבסיד ו זהירעטען נירשוץ טעסטעוד יץ וישעץ זהדירען, ר זעשירעל זהפסל ביגענעץ בעטיד הסטדעול יץ זעטביל הנסיריל ניק וישיפען זהירעטען יץ בעזהיהוץ, ו זהלערים לעגימעל רטעדעל זהידדען עלמען זנסעיל זהפסל פלזעו יץ פישטעל בענירים יץ נעבענעל זעטיגיד ניק הבעשיטעל מערען ו זי דטל בערלעל.
 
10 זהפסל פיטעטיל שדעול בידגועץ זי דטעים!
 
11 זהמישים יר נענעזהעול לעבערעל דעזהעסעל סענעים, המיפעין רעפיטוץ בענסעיד זל בידגועץ זעטינל זל עלעזר ן הבילעבוץ, לבעדעם זהעשריל זהידדען בעזהעטעל ניק הגועשעסעל ניק המעסעטיץ פדינים.
 
12 ו זהדעדעל כירעריד כעבמעים ויגרעים בעשינעל ניק בעלעגים ו טטע שיל ויגרעים ניק בעריסעל ו ליזידס שרעזהעם ניק בדינעל ו שעלים זל בילסעין דיגירעיד ו זעסע שיל ו בשיפיל ו מיטעלידס געזהישל.
 
13 זהדעדעל זהעשריל כירעריד רעגפעל זל ויטיגעל זהנביל לעבערעל הגעדיטעיד ניק לעשידס פעסעסעל זל בעטיהיל ה רטיפיזערס זל בילסעין בעריפים ניק בישיסיץ נעפידיל ויטפעול נעשגוץ שימריץ גל הבערלעל, ו ר לי לעביל ויגרעים יץ בעזהטעל טעפיגעין בידגועץ צהים זל בימיהעין סיריטעיד גל ה וינידעין ו גל זהגובעיל רגוגועל.
 
14 זהדענעד טעבעפל ביגימיל זהנסל לזעם בעזהעטעל ניק הזעטעטעים זו זהדענעד זהדעדעין בינישל קר זהנסל גפמיל ניק הבענשיד. הבענסעיד ניק המיפעין שע בלעד צב כערפעים:
 
15 מיפעין שגועשעוד צעריל לרמעיד ו סישעשיעל זל הלעטעים סערערען עלעזר.
 
16 סזה זהמסעין זהירעטען בבעזהל מעסעטוץ טטעיל יץ רעלידיל שע פדיעל זהנביל סו פגועזהעל נייס זה jערוסלעם ט הפערסינס יהר הבעשנעיל ניק וישעץ בערדעיד ו בבעזהל ברפעים זהנביל עליסידס ות רבסעל בסילעיל יה גוענירעץ צב פדינים, ליזידס רסלעים ניק ויטפיל זהדעדעל סנע שעל יץ ה בטעליל ו רידען וישיפען לעסעזהיל זעשעגעץ נים זעסגועל, ו זהמישים זהדעדעל לעבערעל שפעבעל ה ננימיל ניק וישעץ מירעפען זהדעדעל דיסעטעיל כעסיטיץ ו סנע שעל וישיפען יץ וישעץ בידיפעל ר הרדיפל עגיפטינס נעשגוץ בידגועץ מעפיגידס ט וישיפען.
 
17 ויטפעול סו טטע שיל בלעלים יץ בישינעים. זהליטעד סו הביד זעטביל עלעזר ו לעשידס בעלרוץ כירעריד זל המיפעין בענסעיד.

 

Biggs, Mark. The Case For Lilith. Samson Books, 2010.

 

FL-101111 The Language of Lilith

 

FL-040615 כנן ו הזהדירען

 

Grudin, Peter D. The Demon-Lover: The Theme of Demoniality in English and Continental Fiction of the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries (Harvard Dissertations). New York: Garland, 1987.

 

Lassner, Jacob. Demonizing the Queen of Sheba: Boundaries of Gender and Culture in Postbiblical Judaism and Medieval Islam (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago: The University of Chicago Press, 1993. 

 

Schwartz, Howard. Leaves from the Garden of Eden. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Template Design by SkinCorner