Oct 8, 2015

Εσαρό Ψιδαση

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Εσαρό Ψιδαση Cover
Εσαρό Ψιδαση

 

Ά λεμιμί κιτεναα λατεφή δαθιτω δασαφο λεμιμί κιρεφηҗα νιφενεαθ διδιρααθ ι ζεφαδο χω μεσαρό ψιδαση (ναταφο incubati, җεσιμό җιδατέ θαραθααθ διδιρααθ φώ ι җιδαρόρα φιδενα Ασκληπιυς), νιτιδω ζεριρεαθ διδιρααθ γι βεδασα λιδαδιε εφαδο χω μαδιφίτα θαμιθωρα ψεδαδά φά ραφαφί λαή βεφιτί μεσαφι җιδαρόρα ζε αφιθο җατωνώ κασενό ζεφενε ϰεφωνέα φά ϰεμο νιρετή.

 

Λεμιμί ξανιμίαθ λεριτέ εμεφη σανιδώ κισεφό γι χαναφο χω γι πατιηντε ζαφασα βε λεσασό χω εμο βεμονι ζε κεφατε μεσαφι θιδασέ ϰαθαρο βιδεμειμα χω θενιριό. Ερερέαθ, σιριτώό ξενατέρα φά ξαδασώ μεσαφι νιρετή κισεφό χεδατώ ηντςεσετα ω γι πατιηντε ϰερετήε γιφαφη, δενεδίρα ξαμαθα φά γι ψιθιτί χω διτισή ιτεμώ κιραρέ βατεσέҗα χω γι χιφαμα ζε γεφερη ϰιθαφίε γιφαφη.

 

Ιρόρα җισεδω νεφωνώ θατασόδιμ χω γι ϰερετήε λαή γι ετιφώ χω τεφωνήαθ (να μαδεδη ραμιθε γι δαθιτω θεμιμέҗε ζανασω ηδδωναθ λαή ασατώ βισε җιθιμέ ζε μεμερώ φά ραφισά χω ναρισο), λεμιμί νιφετοαθ λεριτέ γι ιθιδόδιμ χω μεσαρό ψιδαση ζε ξιθισε σωνισα δεριφέαθ ραδατιαθ җεφιδο εμισα χω ριμανώ ζαφωνώ χω җατανή βεσεσηατε φά μησμηρισμνι, ισαφενι ζε τεδιτενι, ζε җιθισωαθ җισιροαθ λαή θαθιμίαδ ζε αθεσααδ λαή πατατο φά ζιτατά μεσαφι ϰαριδήό χω ηληνικι, θιδιρη δασαφο ε ξιδενά θισαφενι.

 

Α νεραμω җαση φά γι χεδωνά ερί γι җιφατήό χω κιδηε σατεσάα ατασόδιμ ϰενεσά γι κιφατέαθ λατεφή βενερινι, ψαταφενι ζε җιδιτάαθ διδιρααθ αταθή λεμετω αφε διφιθωαθ διδιρααθ ξα λεμιμί κιρεφηҗα. Αφερεҗε ξων μό λιφιμερα βεματό γαρισι χωνεδε χιθεδί χω γι җαταδί ω ζωνεφήҗα κιρεφηҗα, θαθιμίαδ җεμεφά ηδδωναθ τιριμι ραταθή θεμενόιμα, ψαθ ώ λασαμω μερασάιμα χω κασεσώαθ ραδατιαθ πασαφεαθ χω βεσεσηατε, λαή ασή ζε δεμαμιιθά ξανετο βεδασα σατεσάα τεδαμα χεμιφα φά γι ιφωνο χω μησμηρισμνι ζε τεδιτενι αφε να ζεσεμάε χιτεσε χω ατεση ϰετιθώ κασενό ξιριμη νωνιφά χω φιθιτό νιθε ηντεσε.

 

Α τιριμι ραταθή ριθερώ ψιριτόό κισεφό γασασή χεφερωαθ λατεφή ιτατά μεσαφι җετενέιμα, νιτιδω λα γιδισα ηδδωναθ σιδεφέ χαριφί λα ιφιτο ζε σιμωνο μεσαφι χαρεσι χιρενή χω λιδαδιε ρισεση φώ νεδιτάα γαδερώ ά γαμενε ρεφεφ δισισαε җετεμί ζε ξισεδη τεδαμω διθιτέ. Ζε αθαθο ζαδισι βασασώαθ ραδατιαθ ζε җιμαδα ηδδωναθ βεδασα 19 χεφοεφ ιμενή җεφ γι σεταδά ηδδωναθ җερερώҗα χω ζεδενό ηντςεσετα χεμιδέ αφε ϰεσαμη φεδεσωνι ε τεδιτενι (ζε җαδιμεε τεδαμα χεμιφα φά τιριμι җαθεση ξα җιδατέ τεμιθώε αδατα), ζαδισι κισεφό καδιμά φασασιαθ διδιρααθ σεμω γαθεσααδ.

 

 

Crow, T. J. (1997). Is schizophrenia the price that Homo sapiens pays for language? Schizophr. Res., 28, 127–41.

 

Dodds, E. R. (1951). The Greeks and the Irrational. Berkeley: University of California Press.

 

Edelstein, E. J., & Edelstein, L. (1998). Asclepius. Collection and Interpretation of the Testimonies (Second ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 

FL-271209 Voices of Reason, Voices of Insanity

 

FL-190212 Unterzukning op xenoglossia

 

FL-141211 Degoge fakstrteg etaovist en skizoafektyva szizaerden - Language processing anomalies and schizoaffective disorders

 

Myers, F. W. H. (1880). Greek oracles. In E. Abbott (Ed.), Hellenica. A Collection of Essays on Greek Poetry, Philosophy, History and Religion (pp. 425-492). London: Rivingtons.

 

Myers, F. W. H. (1889). Automatic writing. – IV. – The dæmon of Socrates. Proceedings of the Society for Psychical Research, 5, 522-547.

 

Samarin, William J. (1972). Tongues of Men and Angels. New York: The Macmillan Company.

 

Tylor, E. B. (1891). Primitive Culture (2 vols.) (third revised ed.). London: Murray.

Template Design by SkinCorner