Nov 6, 2015

իսսիդդ ունին զօ նիլըասի?

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

իսսիդդ ունին զօ նիլըասի Cover

 

իսսիդդ ունին զօ նիլըասի?

 

Տիրսեննի լօէ տիրրեննի յեր պելասգաննի ունին զօ նիրուե ազաուշու. Արէ ենտիլ կիե բօնլա ենտեսիդդադ ֆե հելանիկ մի լեսբօս, 5 բէենաիր եսեր էզան, իսսիդդ ենիե նա լերօլդ զօ տիրսեննի ունին ոհեն նամ ունին արիկուեադ պելասգաննի յեր, ոկու զօ եսեր անիսսանուշու կու լօկուենիր, լարուն մի ենա զավա րիլե կուեմ. Տուցիդիդես, նիր աֆ եսեր էզան, եսըզօմ շիլիսսիդդ ենտլըիշ. Րիլե կէ, զօ տիրրեննի ճեկուե մեդադ նիել տերկա օլա ենտէ, զօ պելասգաննի ենինում օլա լալ մի ենա.

 

Զօ ենտիլ մի ետրուսկաննի-պելասգաննի դաֆ իսսին կու րենտ տե զար եսըկադ ենօադ ֆե լարուն օզադալաիտու, իսսիդդ վունել ենտեսիդդադ ամաբ ինունօլօ իսսին ես զօ ետրուսկաննի ասիէմակօու յեր զօ ասիէմակօու լա ըզօ զօ տաս մի լեմնօս իներ զար ըն իեվեմ արիկուեադ ֆե զօ պելասգաննի. Նիճիդ ենուես օլա լարուն ենիենիր իսսեսազա. Ունի, զօ տարազեննի, տօրաըասսի յեր ետրուսկաննիր ըզօ զօ ենտել էը յեր զօ տիրսեննի (ետրուսկաննիր) յեր զօ պելասգաննի ըզօ զօ մենակա ենտել րիլեադ ասենար նամ ինազամադ ենօադ. Լիմուեկա, լարուն նաշիլե օզադալաիտու, ասեն ասուեում լադու զօդի զօ իբիրազեուշա մի տազճին տըիլիր, üլե իզազադ րիլե լեբ սեմէ զօ տարազեննի-պելասգաննի րիլե զօ ինդօկերինե.

 

Կազինասուշու կիե եէ ֆենտուն արիկուեադ կու սեմելիէուշու րիլե տարազեննի-տօրաըասսի  ազակու. Ազեն ճեմ լիր, նենիլեհ նեդադ կու զօ «իլիադ» յեր կու մենակա զարազիզ մի տազճին տըիլիր բերկա ենինում ինինե, տաս սեմինու ենտեսիդդադ րիլե բերկա շիբիբիլ նամնիլ նամ օդանալօա լիր, զօ տարազեննի բերկա ինդօ-նաշիլե, ֆա զօ տօրաըասսի բերկա բիս ինդօ-նաշիլե.

 

Տեկըկա զօ ինիրեսուշու մի աֆ զարազիզ զօ տուրկիսսի բիլէպալօ մի զօ տարազեննի յեր զօ տօրաըասսի, ազեն զօ տուրկիսսի գադա ենծիսսուտու վունել ենտեսիդդադ կու զօ ետրուսկաննի ենեն, ունին իդդüց սեմա էվինուշու ֆե օզադալաիտու. Նիճիդ ունիերդիկադ ենօադ ազեն տուրկիսէ ըէ ըիր ասեսեմա ես սեմեն ազար յեր զօ աֆ ենտեկուելե կըա մի իսսին մալօ, զար զօ ուէեսկու մի զօ ետրուսկաննիր զօկ իեվեմ արիկուեադ. Ելեր ենիե üլե իսսօ լօհիր ետրուսկաննի–տուրկիսսի կապա բիրաս զօ լեկ ազար տաս զօցիզադ ֆե նաշիլե ըլելարակու րիլե üլե սիեէ ենտեսիդդադ կու իսսին մալօ կու զօ արիսս ենի?

 

Զօ ուէեսկու մի զօ ետրուսկաննիր, ենտիե րիլե üլե զար իսսին մալօ կու զօ լեկ վակօ դա դինաի, ելեր ասեն կանենծիր üլե զօկ լօհիր կապա ըիր զօ սեմեն ազար մի զօ արիսս նիրինաի. Զօ նիզ կիե լերօլդ զօ ետրուսկաննիր շիպամար ունին տուրկիսսի ֆե բիլէպալօ լե լէ տօրօըասսի ուէեսկու, իսսիդդ տաս սեմինու ենտեսիդդադ րիլե բերկա ազար կու աֆ զարազիզ.

 

Զօ ելիդդըվե մի զօ ազար կօ ելեէր ենդալօզազօուշա կիե լօկէազադ ենօադ ըիր լասէ լօկուդա րըիրիր, ադաբեսում րիլե իներ զօ նապակա իենա մի զօ ազար կիե նա իսսին. Լիմուեկա, արէ զօզօ կիե կուեպանլաշի ըիր զօ պաբը մի զօ նօստրասսի, իներ ֆենտուն արիկուեադ զօ դաֆ իսսին մի օդանալօա ենեն լեճինի մի լիսս յեր դիկու. Ադաբեսում րիլե արէ լինա մի դավեկին, բի լարուն իսեմ կու զօ բօ յեր աէ շիպա օնու, իզենտեն բօնլա ենտեսիդդադ լօպա ենեն. Արէ լեմ լես լադու օդանալօա արար յեր էաադ ենտուն եկեն կանըա մի իսեմ. Իսսին կիե լօնել ենտեսիդդադ զօ կուեզօ կի նօստրասսի ազակու (ինդօ նաշիլե, ունիհի, ուրալիսսի, տուրկիսսի, կաուկասսի յեր ելե ըզօ. Արէ զան իսսօ ըդաադ ֆե զօ կուենիզենիր մի լեկսիճ էինէ իզանիրը լեց րիլե ազեն ազակու.

 

Զօ ինունօլօ իսսին մի նօստրասսի ազակու զան իսսօ ըդաադ ֆե հիրիլա իզասաի իեմա զօնլաբիր ճեֆեն ըզօ ելիէ ենտել ֆօնետիճ հենի.

Իզասաի իեմա րիլե նազիսսէ սեմէ զօ աէ շիպա ինունօլօ իսսին մի նօստրասսի ազակու, ինենոում տուրկիսսի, ազօկա իեկու կալօ մի ազեն ազակու, զէենտ, իսսիզիսսիրում յեր տազա. Ենիե կիե ազունե ֆեկ մի օլարուե արըիր իլինասս յեր ֆիզենեկի րիլե դաճին զօ զօզօ լերօլդ իեկու նօստրասսի ազակու, ինենոում տուրկիսսի, ըօրինենտը սեմէ կօ լեց ունես. Բիրաս արէ կիե զօ լենա ենեն ադ լեսեմը զօ ազարադ լօնել ենտեսիդդադ րիլե üլե կէ լէ բիլէպալօ կօ նա իսսին լալ նիճիդ üլե լեց էմեկ յեր էինէ րազկա ըիր մենակա նօստրասսի ազակու, լե ինդօ նաշիլե, ուրալիսսի, կաուկասսի յեր ելե ըզօ?

 

Артамонов М.И. История хазар, Л.: Изд-во Гос. Эрми-тажа, 1962.

 

Donuk A. Eski Türk devletlerinde idâri-askeri ünvan ve terimlər. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1988.

 

Erməni şeri antologiyası. Bakı: Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1954.

 

FL-311015 Era Kotys I kue tarassikir

 

FL-200814 Πισ Σαμοθραζι - Μαφετό ϰενεσά γι Καβεροι? Before Samothrace - Who was the Kabeiroi?

 

Гарипова Ф.Г. Исследование по гидронимии Татарста-на. М.: Наука, 1991.

 

Qaraşarlı Ç. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri – Türklər. Bakı: Elm və təhsil 2009.

 

Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII-IХ вв., Л.: Наука, 1980.

 

Matsas, D. 1991. Samothrace and the Northeastern Aegean: The Minoan Connection. – Studia Troica 1: 159-179.

 

Самойлович А.Н. Тюркология и новое учение о языкe. ХLV Академику Н.Я. Марру. М. - Л.: АН СССР. 1935, с.113-120.

Template Design by SkinCorner