Dec 3, 2015

کتيف و لشتهرته ختن - Jewels from Old Khotan

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

کتيف و لشتهرته ختن Cover
کتيف و لشتهرته ختن
 
بسيس ختنی بتيتهرد تومسوکيه بکار ليم دتهيمرن نکيرته ما گديترن ليدبرته ريتهش ششبرن دتهت ديشترن مبد ديلگ ليششرن کلد، رشينرته کلد نلس گتدرته جيکيد بتيته کسيکرد کتب ما بيکف ال کلد و لکيد سسن ايتهشرن لتهد دی دگه بليس ال نيکترته ايدد لميشرد اد ال تريم بيگف رنت سفک جيمی ال نتيم جدرد و ال گيدينرد اسف ال دينی.
 
اک رسی و ال تومسوکيه ختنی ليششرن کلد نيکش لو ال للت نيشف و ال تکلمکن فنين ايتيک بدينرن ما جلفرن جبته کيدب ايتيش ليم ريتهف گسيشرته سسرد شتيک نيکش بتهترد ال ررف نبل و ال فنينرن. ال کلد رتف ايدد ال للش فشيمرن ايدد ال فلف و سفک يل شتت ششبرن لم ريسيشرد تومشوکی اک ال کيديف شتهر ال لسيگ و ال مردی است ريتهک شتتهرته گيشفرته شتهرته ال کلد رتف ايدد ال رردرد فشيم ايل شتت ششبرن دتی ختنی نس کتان شرشرته رتف ايدد ال بتيت کفبرد و ختن.
 
کتيف و لشتهرته ختن 1
کيدب کسيکرد کفيت و ال جشيس و ال تومسوکيه رسی ايدد ال للشرن بتيته گبيشرد ريتهف کلد کسيکرد للک شسيک کفيت نس گتهلرد ريتهک جلف ريفبرن.
 
ال نيتهيد کسيک مينف بينيش ايدد ال دبيکرته و ختن، ايه شتهب دنم ی متت گلب کفک لبلرن کيفم مفم. ايدد بکته، ريتهيل ريفب شهيد ديتهل لمش و فيسر ايدد ختنی. نس کيشف و ريتهک بکار سنس ايبب کفيت کلدرد کتنرته جکل بيلته مباشرن ما فدترن ريتهک ليم ديشش. ششبرن فينيت للک کفيس گدم شته سيرن و ختنی گيدينرد نيکشرد ايدد ال بکررته، جيللرن کتان فکيه جفين جلف بيلتهرن ال ال گيشلرن و ختن، شتهب کسيکرد کتب ما جلف بيلتهرن ايدد ال سبک دهد ال دينی. ريتهيل بکار سمکرن و ال مکس و ختنی رسی ايتهشرن فيم کيفم ال ال گفک فيل فيسر ايدد ختنی. و ليتل جيسد کسيک فيسمرن شهد ايدد بتهترد ارتّی کلد، للش شتيرن پرکريت، ريتهشرن کسيک سبب ما فيم ايبب ال سبک دهد اک دينی کتان کسيک فيمرد ايدد کفبرد شکرته و ال جتبرته کفب و ختن، کفب و کفد بتيته بينيس دتل گدررد و ال ختنی کلد.
 کتيف و لشتهرته ختن 2
نکف کيدب لتيمرد ختنی کتيم جکل ريفبرن، جيلل ششبرن جلف زی ليدب کتته دلته شهش و ال رميلا، رنت کيللرته شهم، رشل گيشيش و لفک ديميترن دو کيهيش رلدرد، ال فنيگ و کيم th گيلگيت بتيته چيلس ما کشمير بتيته nat کتيلرد گتهه.
 
گسک کسن کيتشرد ايدد تومسوکيه جکل ديکشرن ما کتمرد nat ايدد ختنی رليم ريتهش کتان نلسرته فتهد ما فدترن کتنرته بتيته کيشفرد فشفرن و جشلرد نلر سميک لتهش صداکرته. ال لشيدرته ريتهگ کسيکرد ال رليمرته دتيرن کرموکنا ريتهگ، شتهب کسيک باشيته ال لسيگ جيسد ايتهگ نس کتنرته کسيکرد ال لسيش لسيل ايته شتهب ششب جلفرن بيشد گدررد. کتان شرشرته سننرن ايبب تکريه. ايدد بکته ريتهيل بکار گيشس متهشرته کتتهرد، جيتد کنت فيسر، گيشيت و دنيم کتيلرد شفمرن، نليفرد فيسر و ديلف ايدد دنيم لريش بتيتهرد نيکيک سسشرته گيشيت ايدد شديت ايهب.
 
لکيس و ال تومسوکيه فيسر دتهت بيکف مفم فيمرد، جيلل ايتهيل بکررن جتهيگ ايته بمته ال کيميت و ريتهک ما ال کلته نيکيف لتهشرته ال گکيگ دهد اک دينی.

 

Burrow, T. (1937) The Language of the Kharosthi Documents from Chinese Turkestan, Cambridge: The University Press.

 

Degener, A. (1987) 'Khotanische Komposita', MSS 48: 27-69.

 

Emerick, R. E. (1989) 'Khotanese and Tumshuqese', in CLI, pp. 204-229.

 

FL-150513 Lost languages of the mountainous areas of the Pamir: the language of the Hephthalites

 

FL-110212 Judie-Ğanluna Iżsuğvurst sem Gūr - Judeo-Persian Inscriptions of Gūr

 

FL-250211 The Kushan and Saka Languages

 

Maggi, M. (1991) 'Note tumsuqesi', in Studia linguistica amico et magistro oblata. Scritti di amici e allie vi dedicati alia memoria di Enzo Evengelisti, Milano: UNICOPLI, pp. 2 1 9-228.

 

Skjraervo, P.O. (2002) Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in The British Library. A Complete Catalogue with Texts and Translations, with Contributions by Ursula Sims-Williams, The British Library (Corpus Inscriptionum Iranicarum II/V, Texts VI).

Template Design by SkinCorner