Apr 17, 2016

Ται νοκη, ται τυνα, υμ φαιμαι κηv υμ βυκαι

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Ται νοκη, ται τυνα, υμ φαιμαι κηv υμ βυκαι Cover

Ται νοκη, ται τυνα,

υμ φαιμαι κηv υμ βυκαι

 

Υσβιυ υνιβηρσαι ριτυαμ νιυ κιτιφφηαρι μαμικαρι ιτισφηυμηφαρι κοτ ται φιμαισι νιμ βυκω, βιρα υναι νιυ τυσι βασι νιμ υσπηφηαμ φησδκαρι κηv ρισκαται κοτ υμ καιυ ταρι φυηφβιρι κλασικις, νυσι νισκρικητ υμ υτβιλαι νιυ τυκαι νιυ τυσι καρκαρυσι νιμ μυνδαι κηλτικαι κηv νιμ μυνδαι μηρμανιδυ. Νιμ μισμαι μοφυ, νικαι υνιβηρσαι ριτυαμ νιυ μαμιαι μαιριτις, νυσι ισμιτιρα ι υνυσι νιβιρμινηφυσι νιζαηρι υσπηφηημ σοφηηφυσι ι ται μαμιαι κηv ι ται κημιαι νιμ φυρυς νιυ κομκαβι, σι κομαι ι ται κημιαι νιυ υναι κριτιυ υσπηφηαμ νιυ κομκατιηφβιρι νιπκραι νιυ ταρι κσυπιαρι ηλιβιρι μαιρισρις. Κριτιυ υσπηφηαμ νιυ κομκατιηφβιρι βινκαισδαι ι νικυσι νιζακαρ, βινκαισδαι ι ται φιμαισι νιμ βυκω, κηv βινκαισδαι ι υσυσι ριτυημηρι μαμιδυρι υ κημιφηατιδυρι κη συπιφηηφοισρι νιυ ται τικαπκσυπιαι μαιριτις. Κη συπιφηφοισρι νιμ φυρυς.

 

Υσβιυ δη βισμηφαι ριτυαμ βιυ δημλοκαρα υτ υτ μαρκαι μαρι μη πλιαι καιυ βαησριαι νισνιυ υμ κυπκαι νιυ βισκε ητικαι κηv υσπιριτυαμ ταρι καυκηρι νιμ κομκαβιυ νιυ υσβιυ τιπαι νιυ μαιρισρζα. Υσκηριαμυσι δη βισνδαι κυι υτ υμ αμκιται νιυ υτ υθυσι ησυικαι καιυ ληφηυ υτ υμ υμυς, υμ βημυς κηv ται μη λυσιαι τυσι μασιμυσι ισφηησδητκαρ, σι κομαι υτ ται μαιρβιυ υτ κομκαβι, ται μασιμαι σπιησφηυν.

 

Ται κριμηησι ιμαμητ καιυ καισκηυ κυμις οκκηδηρτιυ νιμ μυνδαι ριτυαμ νιυ ταρι κοφησδιαρι μαιριτισρι αι μηπνηρκüννι, νυσι βικαησι υτ υνιβηρσαι υτ υμ καιυ ται νοκη, ται τυνα, υμ φαιμω, υμ βυκαι αι υμ ζαω, jυπκαι κοτ ται κημμκαρτιυτ νιυ νιβιρμινηφαρι κησπκαρι αι κηκιδις, jυμαρατ υτ καπημ κηλ. Βυδαι υλλαι δη μαρκηφαι υτ υτ κεσμυμιαμ υτ υμ καιυ ι βισβηρι νιυ ται κημδυκφηυτ νιυ υτ υσκηδαι λη βιησδαι νιυ κυμφηηφφηα, υμ κημιφηηφαι συμηυ ται δη κυισιφηυτ νιυ ταρι φακυλκηνιρι καησκβιριτβικαρι νιυ υναι κη καρτιαι βιμβαιη.

 

Τυσι μιημκρυσι νιυ ταρι κοφησδιαρι μαιριτισρι υτ βιρτυδ νιμ ριτυαμ μαμιδυ, βιυ κυμβιηρβιτ σι υτ μαιρισρυσι καιυ κησκτικατ υναι ταιρβιυ νιυ ηστισιρι αι φυρυς νιτιφκηπινηφω, με καιυ βιυ σοφηαρα ται κημιαι νιυ συμις αι κημδυρπυσι με ημμα φακυλκηνιρι κη συπιαρι νιυ νιμημηρι βιμβαιηρι κομαι υμ ζααι αι υμ βυκω. Υναι τικαπκσυπιαι μαιριτισι καιυ οτυσμαριαι υναι βιμικληυ φησυφηδηφ κηv κυκηvυσι ρισμυσι μαρι καησκβιριτβικζα, καισκηρατ κυμις ισδυμηρτιυ υτ υναι φηκε κλασικαι νιυ Ταφηται υτ ται καιυ βιυ ακηυ ισφηησδφηαι ι υτ καικλαι μαιρισραι νινομινηφαι τυσι αρι, κηv με καιυ βιυ ισβισκε κομαι υτ υjηρφηται νιυ σπηκται βιμβαιηυ κηv κηδηκρηζαω: Ετ κυαπκαι ι τυσι αριζα, παρβιυ νιυ τυ φαιρζα, υτ ται καιυ βηφκεατ ι τυσι καικλυσι δυμηησδυσι κοκαι α, υκαισδτυσι νιυ κυς τι, υμηφκητ τυ κημνακε φησυφηδηφ κοτ τισκηρι κηv οκισιυμηρι κη συπιφες, τηβατ υσκυδυσι νημρυσι κηv τυσι καιρπυσι κιπκηφζα, υσδυμητ καησι κομκατις νοκηρι κηδηκρηζααρι κηv τυλαι κοτ υμ φαπκισμαμυρικαι καβυς νιυ υσβιυ υιηρφηται νιυ υσπηκζα, λημκητ υμ βιρρυς.

 

Ται νοκη 1

Ται ιτισφηυτ καιυ κυηφιυ υσκηκληκηρτιυ τισυ φιμαισι νιμ βυκαι κηv ται βισδιφηυτ μαιριτισι νιμ μυνδαι ισπηπαι κηλτικαι κηv κυς δη νι, νιμ μυνδαι κημφυηυσυπηαι νιυ ται υδηφ νιμ ιηρσυκαρπηφηημ τισυ κιμκηρι κηv μηρμηπζα-τιρα υτβισκαι κηv νιυ μητ ισληβηπφηα.

 

Ληφδαι υτ νιμαμ κυκηvαι καρμαι τιμκυλικαι ναρα ι υτβυσι καικλυσι υλημηφτυσι υτιφφηημηρι νιυ τυ κυλταις. Υλημηφτυσι καιυ κοδισμυσι ισδυμη νιυ μηπηησι λκη τιμνιφικατιβαι υτ υμ υνιβηρσαι νιυ ταρι μηπνηρκüννιυ κηv λησδιδυς νιυ τυρι ριτυσι νιυ κημιφηαφηυν, μαμιαι μαιριτισι κηv νιβινιδηπιρι τυβιησρκαρ. Νικιηνδζαηυ νισκηκαρτιυ κυι ται κημιαι νιυ υναι ταιρβιυ νιυ τικαπκσυπιαι νιυ ται μαιισσι υτ ται καιυ ι βισβηρι νιυ νικυσι ριτυημηρι μαμιδυρι κηv νιυ κημιφηαφηυν, τυσι μιημκρυσι νιυ ταρι μηπνηρκüννιυ κισκηδνιριαι κη κηφις αι νισπηρτι φαιρζαρι ινφηρις αι ταβικαρι υσβισιδαρι νιμ φυμδαι βιμβαηυ νιμ σαι υμηπα.

 

Φαιρζαρι καπακηρι νιυ βισνησπυσκηρληρι ι υναι ταιρβιυ νιυ φυρυς μαιρισσυ υτ υμ καιυ υμ ρισκαται βιοησδται κηv υμ υμπυιηυ ρη συλησδυς, σι κομαι ται κημδιφηησδφηαι με νολυς κηv ται φατιμαι υυ κημκλυσαι υναι παησδβιυ κημβυλνηησκιλιδηφ κηv φαιρζαι βυκισυμηπα, βιρατ τυσι ρισμυσι μαρι καησκβιριτβικζα. Βυδαι υλλαι ι τυ βηζ υσπρκαησδαι ι βισβηρι νιυ βη καρτιδαισρι κηv μασκαησρι ηκαρι κοτ κιιμηρι νιυ βυκυσι υ ζαζα, υλλιδζα, κιπκαισρι νημρις, καρτυσι κηv σπαβιηφτυσι νιυ φυριαι κηv ησκιαι κη καρτιημ, σι κομαι φηηρκε κισδιληκφηυτ κυς ται κη τιβιδηφ νοκτυρνα. Ιμαμινηριαι ριτυαμ κηv μαμικαι καιυ βισκηριαι νιυ κη συβοκι υναι ταιρβιυ νιυ μιηδαι καησλιζαπκηυ υτ υμ δη βηρσαριω.

 

 

Álvarez Sanchís, J. y Ruiz Zapatero, G. 1999: Paisajes de la Edad del Hierro: pastos, ganado y esculturas en el Valle de Amblés (Ávila).En R. Balbín Berhmann y P. Bueno Ramírez (eds.). II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora 1996) III: 313-323 . Zamora.

 

Burillo Mozota, F. 1992: Las necrópolis de época ibérica y el ritual de la Muerte en el Valle Medio del Ebro”. En J. Blánquez y V. Antona (coords.), Congreso de Arqueología Ibérica: Las Necrópolis (Madrid 1991) (Serie Varia I), Madrid: 563-585.

 

FL-160312 Southeastern Iberian Inscriptions: Rethinking the Taglit Corpus

 

FL-010312 Liten Kimikan Kikitra keat biniken Bikabis Rikuskita - Pre-Roman Languages in the Iberian Peninsula

 

González Alcalde J. 2002: “Las cuevas santuario y su incidencia en el contexto social del mundo Ibérico”. Tesis doctoral dirigida por Drª. Teresa Chapa Brunet. Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Prehistoria.

 

Mallory, J. P. y Adams, D. Q. 1997: Encyclopedia of Indo-European Culture. Fitzroy Dearborn division of Taylor & Francis, London.

 

Sanz Mínguez C.; Escudero Navarro, Z. y Romero Carnicero, F. 1993 (eds.): Arqueología Vaccea: estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.

 

Simón, M. “Religion and Religious Practices of the Ancient Celts of the Iberian Peninsula”, e-Keltoi 6: The Celts in the Iberian Peninsula, 2006.

Template Design by SkinCorner