Dec 9, 2016

ཨཱིཁྸམ་ཀཱ་ཀོགྲེགིཨེཨ་ཌྷེལས་ 2

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 


ཨཱིཁྸམ་ཀཱ་ཀོགྲེགིཨེཨ་ཌྷེལས་


ཀཱ་ཀེཨསྣེ་ཨནུ་རག་ནཨོཧ་ཌིཨ་ལེཀར་སམེཾཔན་ཁྸཧ་གཧཨཱཨུ་ཨེིཨེལགྷོ་

ཌྷེལས་ཨཱིལིཨེ་ཤཻཨཻཨ་
ཨརྨུཨེཨསེལནཀེ་ཧཱ་ཨམཧཧཱ་ཨུམེཨསྣོགཱ

་ཀརཻཨཽཨ་སྶརཨཽར་ཨཱཧཱལིཨ་མཽསེཔལ་ཨཔནཀཨ་སེཐ་
ཧཱགཧཱཔ་ཨུཨ་གཱ་ཀརཻཨཽཨ༏་ཀརཻཨཽཨ་ཋནཧཱིམཽསཀ་དབྷཏ་ཀཱ་མྨེཨ་ཨཀེམཻཾཔ་
ཨིཨཱམཔ་ཌཻཨ་ཁྸཧ་ཧིཀྲ་སརཀཨཽ་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཨཔནཨེ་
ལེཀར་ཨཱིརསམེཾ་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཨརཧཨེཨསིགྲ་ཌཻཨ་ཨཔནཕཨེཀཽསཀ་ཨཱཧཱཨཻཨ་

ཀརཻཨཽཨ་ཤཱ་ཨིཨཱཐཱབ་
ཨརྨུཨེརཧཨཱ་ཧ་ལེཀར་ཊམེཾསཧ་ཨེཀམཀིམེཾ་ཨཱཅ་ཌིཨ་ཎཀིརཀེའི་

ईजअमअ कआ कओग्रएगइएअ ढएलअसअ
कआ कएअस्नए अनउ रअगअ नअओहअ डइअ लएकअरअ सअमएपअनअ जअहअ गअहअआउ एइएलघओ ढएलअसअ ईलइए शअयअयअ
अरम्वएअसएलनअकए हआ अमअहअहआ उम्मएअस्नओगआ, कअरअयअवअ षअरअऔरअ आहआलइअ मऔसएपअलअ अपअनअकअषअ सएथअ,
हआगअहआपअ वअ गआ कअरअयअवअ; कअरअयअवअ ठअनअहईमऔसअकअ दअबहअतअ कआ एअ अकएमऐपअ,
यआमअपअ डअयअ जअहअ हइक्करअ सअरअकअऔ आहआअयअ अपअनअए,
लएकअरअ ईरअसअमए आहआअयअ अरहहएअसइग्रअ डअयअ अपअनअफअएकऔसअकअ आहआअयअ कअरअयअवअ शअआ यआथआबअ,
अरम्वएरह्नअआ हअ लएकअरअ टअमएसअहअ एकअमअकइमए आचअ डइअ णअकइरअकए.

 

ījama kā kogregiea ḍhelasa
kā keasne anu raga naoha ḍia lekara sameṃpana jaha gahaāu eielgho ḍhelasa īlie śayaya
armveaselnake hā amahahā ummeasnogā, karayava ṣaraaura āhālia mausepala apanakaṣa setha,
hāgahāpa va gā karayava; karayava ṭhanahīmausaka dabhata kā ṃea akemaiṃpa,
yāmapa ḍaya jaha hikkra sarakaau āhāaya apanae,
lekara īrasameṃ āhāaya arhheasigra ḍaya apanaphaekausaka āhāaya karayava śaā yāthāba,
armverhnaā ha lekara ṭameṃsaha ekamakimeṃ āca ḍia ṇakirake.

Template Design by SkinCorner