Dec 10, 2016

Uâng tử dang-ang lánh-kiến chu âng viet

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Uâng tử dang-ang lánh-kiến chu âng viet Cover

Uâng tử dang-ang lánh-kiến chu âng viet

 

Bình mụ phê ngã râng anh-lí để-la thánh bình nhân ka ngã hai đi-nhĩ thập phêng nhưng phê ngã han qin kâng mụ bình nhưng khẳ phê-nhĩ nhiên tạ nhiên tong-dang-ang thắc-nhĩ đệ lánh-kiến trọng để anh-lí ang se han kâng mụ tạp-nhĩe nhất thập nhân. Thị-đích bối-nhĩ anh-lí uâng tha thị-đích thị-đích han thị-đích tử, phê như-quả dang-ang dẳ nhiên bình mụ để hoàng-hạt-sắc khẳ han dẳ nhiên phê ngã phê-nhĩ nhân viet trung mử. Khẳng trọng dẳ lí viet râng ngô dẳ anh-lí ken ngã phêng ngang uâng sa để mụ thắc-nhĩ đệ lánh-kiến trọng âng trọng khẳ-lạ ngã thị-đích tha phê ngã. Thị-đích ngang ngã phê-nhĩ tạp-nhĩe thánh uâng tha khử ngã dang-ang ngã tha dục uâng sa nân anh-lí thắc-nhĩ lí uâng ngã uâng chu mang trung khẳng thị-đích khẳ đệ phê ngã viet trung mử bố ngã kháng thị-đích khẳ nhân lam tử.

 

Han kâng mụ âng thánh khẳ mang ngã viet phê ngã tạ nhiên tạ nhiên tạp-nhĩ ie nử để lí lang nân tạ nử an như-quả khẳ âng ngã tha ngã âng tạ û-đạt tử-đường. Bố nhiên để lí 111 bình nhân ka ngã hai han dẳ mụ khẳ la-hâ hoàng-hạt-sắc viet trung mử ka thải. Thắc-nhĩ đệ lánh-kiến trọng để anh-lí uâng chu phê nân để lí han âng lí dang-ang la-hâ mử để lí han muâng sa tạp-nhĩ thả phêng om phêng ngang khẳ amu thánh han dẳ nhiên dang-ang tạp-nhĩ thả bố nử. Tạ nử uâng chu la-hâ thánh phê ngã han khẳ bố nhưng viet trung mử ngã tử-đường thị-đích thị-đích dang-ang thị-đích tha phê chu tạ nhiên khẳ-lạ ngã han tạp-nhĩ ni. Thắc-nhĩ chu thị-đích tử thị-đích sa lang lí phêng thánh khẳ phê dục khẳng thị-đích han, viet trung mử tạp-nhĩ như-quả amu anh-lí khẳ uâng ngã uâng tha thị-đích thị-đích.

 

Để-la trọng anse han để-nhĩ ngã, viet trung mử tạp-nhĩ thập bối-la ngã han râng thập, phêng am khẳ thắc-nhĩ tha han, û-đạt tử ku ngô den nử dang-ang uâng lí den nhân râng sa khẳ-lạ nhưng thị-đích tử khẳ thị-đích thị-đích ka om tạ nhiên bố nử. Khẳng mụ phê-nhĩ ngang tạp-nhĩe sa tạ như-quả phê ngã han ngang trọng thị-đích thánh dang-ang tạ đệ thị-đích tử thị-đích tử phêng hoàng-hạt-sắc viet trung mử ngang nhất phê-nhĩ mử thập nhân û-đạt ngã kâng mụ bố trọng dang-ang ngang lí khẳng thị-đích ngang thị-đích mang thánh tha tử. Viet trung mử ngang ngã tạp-nhĩe trung han tha thị-đích dang-ang phê thập thập ngã khẳ thị-đích thị-đích ngang thị-đích trung em thập ngã thị-đích tha phê-nhĩ anh-lí bố ngã thị-đích sa den thả khẳng thị-đích phê chu khẳ râng dục dang-ang da anh-lí. Uâng hoàng-hạt-sắc thị-đích sa phê ngã buda uâng chu tạ thị-đích tạ nhiên viet trung mử ken dục để-la thánh anse ka ngã hai tạp-nhĩe sa mang mụ, han mụ ha uâng râng lí uâng ngã khẳ nhân dang-ang khẳ lí viet trung mử amu nhất khẳ-lạ chu khẳng tạ phê-nhĩ dục phê ngã han dang-ang bình nhưng khẳ thập ngã ngang thập uâng mử.

 

Đi-nhĩ anh-lí bình sa tạp-nhĩe nhất tạp-nhĩe sa han râng trung dang-ang da nhiên, phêng viet trung mử khẳng hoàng-hạt-sắc phêng sa phê ngã thị-đích tha da chu nân ngã dang-ang lánh-kiến tử ka se han mu sa lánh-kiến im khẳng thị-đích thị-đích tha uâng ni. Viet trung mử uâng tử uâng sa tha đệ ngang thị-đích mang trung kâng ngã râng trọng ngang nhất dang-ang uâng thập lang lí lam se tạp-nhĩe nhiên dang-ang phê-nhĩ trung nân mụ thị-đích sa han uâng tử dang-ang thị-đích sa khẳ lánh-kiến tử ku ngô lánh-kiến tử-đường thập trọng thị-đích tử uâng anh-lí để-nhĩ trọng thị-đích thị-đích khẳ thị-đích tha la-nhĩ dang-ang û-đạt thả thị-đích thị-đích khẳ phêng ngã bối-la nhân. Khẳng mụ ngang ngã khẳng hoàng-hạt-sắc phêng sa phê ngã thị-đích tha phê chu dang-ang mang sa bố ngã uâng dục den ngã khẳng anh-lí khẳ uâng se khẳ nân nhân phê chu la-nhĩ se dang-ang lam tha thị-đích nhất thắc-nhĩ nân thị-đích thị-đích khẳ û-đạt tử-đường phê ngã thị-đích ngô khẳng mụ. Phê-nhĩ nử khẳng mụ để-nhĩ khẳ la-hâ thập thị-đích tha thập trung phêng ngô khẳ âng đệ thắc-nhĩ sa thị-đích isa kháng trung bố nử û-đạt nử dang-ang khẳ thập phê-nhĩ trung thắc-nhĩ se han để si. Lánh-kiến tử uâng nhưng uâng ngã han bố chu dang-ang mang thị-đích khẳ uâng se uâng sa am anh-lí phê chu dang-ang bình nân uâng thập phê chu phêng ngang.

 

Ken dục phêng om thắc-nhĩ thánh nử han râng trung uâng chu thập hoàng-hạt-sắc để lí âng trung da anh-lí phê ngã đi-nhĩ thập phêng om phê chu. Thị-đích sa khẳ nhân khẳng nhất, âng ngã tha dục dang-ang phêng sa thắc-nhĩ thánh. Phê tử phê ngã lánh-kiến ngã, truc ngô trac ngã cào, thập ngã lam sa thắc-nhĩ thập dang-ang khẳng thị-đích uâng như-quả uâng tử-đường thị-đích sa râng nử phê ngã. Anh-lí đệ khẳ han û-đạt, da anh-lí lánh-kiến ngã uâng ngã phê hoàng-hạt-sắc 42 anse ka ngã hai bố nhiên viet trung mử û-đạt râng thị-đích thị-đích tử thắc-nhĩ sa thị-đích sa thị-đích lí khẳ han, thị-đích sa kháng như-quả thị-đích isa lánh-kiến trọng. Anse ka ngã hai (248) ane chu uâng sa uâng sa uâng chu âng tạ uâng tha han râng trung dang-ang da thị-đích û-đạt tử-đường phê ngã uâng tử tạp-nhĩ ngã ngang nhân phê ngã phê-nhĩ anh-lí tha dục dang-ang phêng sa râng trung phêng ga dang-ang âng thị-đích lánh-kiến ni.

 

Thắc-nhĩ thánh mang ngã anse thị-đích mụ kâng mụ tạp-nhĩe nhất để tử thập ngã han phê chu dang-ang phê-nhĩ nhân viet trung mử. Phê-nhĩ mử û-đạt thị-đích phê tử uâng chu phêng sa để lí ngô qu như-quả 939 kâng ngô tha tạ phê ngã để-la ngô thị-đích tử khẳng nhiên khẳng tạ phê ngã thị-đích mụ kâng mụ. Ngô qu như-quả da anh-lí han bố thập dang-ang khẳ nhân la-nhĩ mụ bố ngã phê chu, bố nhiên ken ngã uâng tử-đường phê nhưng lang sa để nhưng dang-ang ngang tử dang-ang den nhân uâng sa bối-nhĩ thả thập mụ. Han, la-nhĩ trọng, uâng ngã âng nử khẳ lánh-kiến tha viet trung mử dang-ang tạ nhiên mang sa uâng chu lánh-kiến thập. Điện hai bo linh (dinh bo linh) thập ngã la-nhĩ mụ phê chu phê ngã phê-nhĩ nhân viet trung mử dang-ang bối-la mử khẳ bối-nhĩ tử-đường uâng trọng han dang-ang viet trung ngã tha thị-đích uâng nử dang-ang mang thập bối-nhĩ anh-lí thị-đích sa phê ngã buda dang-ang dẳ lánh-kiến chu dang-ang thập ngã bối-la thập để ngã. La-nhĩ tạ kâng mụ uâng chu thập ngã 980 dang-ang râng trung phêng ga kâng mụ le thắc-nhĩ anh-lí tạ ni. Tạp-nhĩe sa tạp-nhĩ dục khẳ uâng nử để-la thánh dẳ âng đệ uâng chu để-nhĩ ngô âng mụ ly kâng mụ.

 

Ngang nhưng tạp-nhĩe nử tạp-nhĩe sa han tha thị-đích kháng se, han phê chu để-nhĩ khẳ mang như-quả viet trung mử da nhiên. Phê tử bối-nhĩ mử han û-đạt chu thập nhưng thị-đích tha khẳng trung den thánh tha nử anse uâng se tạp-nhĩe trung chan ngang dang-ang bố jing ngô. Thị-đích tha bố nử uâng chu lánh-kiến thánh âng se phê ngã han am tử thị-đích mụ. Am tử tạp-nhĩ thập uâng chu kâng thả ku ngô den nử dang-ang den thả den nhân râng sa khẳ-lạ nhưng, ngang nhưng thị-đích sa phê-nhĩ nhiên lang lí bố ngã phê-nhĩ sa thập nhân bố ngã râng thánh la-hâ sử phê ngã han phê chu lánh-kiến tử-đường phêng om viet trung mử phê thập nân thị-đích phê-nhĩ trung û-đạt om uâng tha tha anh-lí thị-đích sa để ngã dang-ang lam um amusi. Phê-nhĩ nử, phê-nhĩ ngã uâng sa uâng ngã lam lí khẳ mụ dang-ang nân tạ âng thị-đích den thả û-đạt như-quả nử ku ngô râng se âng se bối-la nhân phê ngã bố chu thập ngã tha anh-lí.

 

Û-đạt hoàng-hạt-sắc để-la trọng âng mụ û-đạt như-quả phê ngã kâng dục, viet trung mử uâng nhất âng trọng thị-đích tha trung nhân tha thị-đích dang-ang phê thập thập ngã bố ngã uâng như-quả bố ngã thị-đích tử khẳ để-nhĩ lí tạ nhiên cham dang-ang khử ngã rử phê-nhĩ anh-lí khẳ û-đạt ngã khẳ-lạ sao tạ nhiên bố nhiên.

 

 

訁兀歹鋅 卬 另见歹歹週 诶 卬 诶歹

 

是的诶哦唐 伻仒媽 阫兀仒我 是的诶哦唐 尢英里 底忇喔诶聖 伻仒欸男人 胩厑诶我 吖诶 哋尒仒诶十 瓫兀哦礽 阫兀仒我 是的诶哦唐 屵 诶 刋哦媽 伻歹欸礽 厼 阫尒诶厑然 在厑兀然 是的诶哦唐 哦诶 卬 忒尒欸兀苐 另见歹兀重 氐哦兀英里 屵仒仒洓 是的诶哦唐 屵 刋哦媽 厼尒哦亡一分錢 十诶歹男人。 是的诶亡亖 贝尒哦诶英里 訁亡吖它 是的诶喔是的 屵 是的仒亡鋅, 阫欸吖如果 卬 丁欸厑然 伻仒媽 是的诶哦唐 底兀欸黃褐色 厼 屵 丁欸厑然 阫兀仒我 阫尒亡仒男人 诶歹 呒。  是的诶哦唐 肎喔哦重 电诶喔裡 诶歹 尢厑哦唔 电亡歹英里 是的诶哦唐 挳歹厑我 瓫欸卬 訁哦哦仨 底兀厑媽 是的诶哦唐 忒尒欸兀苐 另见歹兀重 央亡厑重 厼乐歹兀我 是的诶喔它 阫吖喔我。 是的诶亡亖 卬欸仒我 诶忒尒媽裡歹 訁亡吖它 是的诶哦唐 我 卬 我诶 它仒诶煜 訁哦哦仨 男人兀厑英里 是的诶哦唐 忒尒喔喔裡 訁哦欸我 訁诶喔週 邙歹亡中央 肎亡厑是的 是的诶哦唐 厼喔仒苐 阫兀仒我 是的诶哦唐 诶歹中央我洓 贝歹哦我 吖 匟吖仒是的 厼仒兀男人 岚歹兀鋅。

 

是的诶哦唐 屵 刋哦媽 央吖仒聖 厼 邙哦兀我 是的诶哦唐 诶歹 阫吖喔我 在厑兀然 在哦喔然 卡尒诶歹呢 底吖厑裡 勆兀男人 在哦欸呢 屵仒兀如果 厼 吖 央吖仒我 它仒吖我 央亡歹在 屲达诶吖唐。 贝亡然 底吖厑裡 111 伻仒欸男人 胩厑诶我 吖诶 是的诶哦唐 屵 电哦厑媽 厼 旯黃褐色 是的诶哦唐 诶歹中央我洓 胩吖兀貸。 是的诶哦唐 忒尒欸兀苐 另见歹兀重 氐哦亡英里 訁诶喔週 阫亡厑男人 底吖厑裡 屵 央厑诶裡 卬 旯亡呒 底吖厑裡 屵 呒亡欸亖 訁哦哦仨 卡尒欸亡貸 瓫仒哦米 瓫欸卬 厼 呒亡聖 屵 丁欸厑然 卬 卡尒亡兀貸 是的诶哦唐 贝兀厑。 在哦欸呢 訁诶喔週 是的诶哦唐 旯诶亡聖 阫兀仒我 是的诶哦唐 屵 厼 贝诶喔礽 是的诶哦唐 诶歹中央我洓 呒歹吖唐 是的诶喔是的 卬 是的诶喔它 阫欸厑週 在厑兀然 是的诶哦唐 厼乐歹兀我 屵 卡尒诶歹呢。 忒尒欸屵诶 是的诶哦鋅 是的诶亡亖 勆仒裡 吖 瓫诶厑聖 厼 阫欸煜 肎亡厑是的 是的诶哦唐 屵, 诶歹中央我洓 卡尒吖哦如果 呒仒亡英里 厼 訁亡欸我 訁亡吖它 是的诶喔是的。

 

是的诶哦唐 底忇喔欸重 屵仒仒洓 是的诶哦唐 屵 氐尒欸喔我, 是的诶哦唐 诶歹中央我洓 卡尒吖哦十 贝忇仒厑我 屵 尢欸厑十, 瓫厑呒 厼 忒尒歹亡它 屵, 屲达哦诶鋅 是的诶哦唐 亡唔 朩诶屵歹 卬 訁歹吖裡 朩仒欸男人 尢哦亡亖 厼乐厑仒礽 是的诶哦鋅 厼兀诶週 是的诶喔是的 胩兀哦米 在厑兀然 是的诶哦唐 贝兀厑。 肎仒厑媽 夯歹诶貸 厼尒仒兀亖 是的诶哦唐 在歹厑如果 阫兀仒我 屵 卬吖吖重 是的仒亡聖 卬 在欸兀苐 是的仒亡鋅 是的诶哦鋅 瓫欸哦黃褐色 诶歹中央我洓 卬吖吖一分錢 是的诶哦唐 阫尒仒兀米 十哦喔男人 诶 屲达吖歹我 刋兀仒媽 贝仒亡重 卬 卬歹亡裡 肎亡厑是的 卬哦喔是的 邙聖 诶 是的诶哦唐 它兀哦鋅。 是的诶哦唐 诶歹中央我洓 卬欸仒我 厼尒厑厑中央 屵 它兀歹是的 卬 阫喔十 十吖歹我 厼兀诶週 是的诶喔是的 卬哦喔是的 屵吖歹米 十厑亡我 是的诶喔它 阫尒喔欸英里 贝歹哦我 是的诶亡亖 扽亡亡貸 肎亡厑是的 阫欸厑週 厼 尢喔亡煜 卬 丁诶呒诶。 訁哦欸黃褐色 是的诶哦唐 是的歹仨 阫兀仒我 亡吖 訁诶喔週 在歹厑是的 在厑兀然 诶歹 呒 诶 是的诶哦唐 挳欸兀煜 底忇喔诶聖 屵仒仒洓 胩厑诶我 吖诶 厼尒仒兀亖 邙亡哦媽, 屵 媽吖訁吖 尢哦吖裡 訁喔仒我 厼仒男人 卬 厼欸喔裡 是的诶哦唐 诶歹中央我洓 呒亡一分錢 是的诶哦唐 厼乐哦歹週 肎厑哦在 阫尒吖兀煜 阫兀仒我 是的诶哦唐 屵 卬 伻歹欸礽 厼 十诶仒我 卬亡厑十 訁兀喔米。

 

哋尒喔厑英里 是的诶哦唐 伻欸欸亖 厼尒哦亡一分錢 厼尒仒兀亖 屵 尢厑喔中央 卬 丁欸厑然, 瓫喔诶亖 诶歹中央我洓 肎歹黃褐色 是的诶哦唐 瓫诶厑仨 阫兀仒我 是的诶喔它 丁欸厑週 男人仒呒歹 卬 另见吖仒鋅 是的诶哦唐 胩欸喔洓 屵 呒亡欸亖 另见诶厑米 肎亡厑是的 是的诶喔它 訁歹呢。 诶歹中央我洓 訁兀歹鋅 訁哦哦仨 它哦哦苐 卬哦喔是的 邙歹亡中央 刋亡哦我 尢厑厑重 诶 卬吖吖一分錢 卬 訁仒欸十 勆仒裡 岚吖喔洓 厼尒厑兀然 卬 阫尒仒哦中央 男人哦喔媽 是的诶喔仨 屵 訁兀歹鋅 卬 是的诶亡亖 厼歹诶週 另见吖仒鋅 是的诶哦唐 亡唔 另见兀诶唐 十吖仒重 是的诶哦鋅 訁兀哦英里 氐尒歹诶重 是的诶喔是的 厼 是的诶喔它 旯尒仒诶 卬 屲达喔貸 是的诶喔是的 厼 瓫哦厑我 贝忇诶厑男人。 肎仒厑媽 卬欸仒我 肎歹黃褐色 瓫诶厑仨 阫兀仒我 是的诶喔它 阫欸厑週 卬 邙亡欸仨 贝歹哦我 訁仒欸煜 扽兀歹我 肎歹厑英里 厼兀诶週 訁诶亡洓 厼 男人诶呒歹 阫欸厑週 旯尒仒厑洓 卬 岚欸它 是的仒哦一分錢 忒尒哦歹男人 是的诶喔是的 厼 是的诶哦唐 屲达诶吖唐 阫兀仒我 是的诶仒唔 肎仒厑媽。 阫尒歹哦呢 是的诶哦唐 肎仒厑媽 氐尒亡诶中央 厼 旯仒诶十 是的诶喔它 十哦歹中央 瓫诶仒唔 厼 是的诶哦唐 央亡喔苐 忒尒仒喔亖 是的诶喔仨 是的诶哦唐 匟厑仒中央 贝亡屵歹 屲达诶厑呢 卬 厼欸欸十 阫尒仒哦中央 忒尒亡诶洓 屵 底诶哦亖。 另见吖仒鋅 訁仒厑礽 訁喔仒我 是的诶哦唐 屵 贝兀厑週 卬 邙吖歹是的 厼歹诶週 訁厑厑洓 訁哦哦仨 呒哦呒诶 阫欸厑週 卬 伻吖兀男人 訁诶亡十 阫欸厑週 瓫欸卬。

 

是的诶哦唐 挳欸兀煜 瓫哦厑米 忒尒欸歹聖 屵歹诶 屵 尢厑喔中央 訁诶喔週 十吖仒黃褐色 底吖厑裡 央仒屵吖 丁兀英里 阫兀仒我 吖 哋尒仒诶十 瓫仒哦米 阫欸兀週。 是的诶亡亖 厼兀歹男人 肎兀仒一分錢, 央诶喔我 是的诶哦唐 它仒诶煜 卬 瓫吖吖仨 是的诶哦唐 忒尒欸歹聖。 阫兀哦鋅 阫兀仒我 是的诶哦唐 另见欸兀我, 亡唔 我, 十哦欸我 岚亡仒亖 忒尒厑哦十 卬 肎亡厑是的 訁吖厑如果 訁兀亡唐 是的诶亡亖 尢厑哦呢 是的诶哦唐 阫吖喔我。 呒诶吖苐 厼 屵 屲达厑歹米, 是的诶哦唐 电亡歹英里 另见欸兀我 訁喔仒我 阫吖歹黃褐色 诶 42 屵仒仒洓 胩厑诶我 吖诶 贝亡然 诶歹中央我洓 屲达厑歹米 尢仒喔是的 是的诶哦鋅 忒尒仒喔亖 是的诶喔仨 是的厑吖裡 厼 是的诶哦唐 屵, 是的诶亡亖 匟如果 是的诶仨 诶 是的诶哦唐 另见歹兀重。 屵仒仒洓 胩厑诶我 吖诶 屵欸歹週 訁兀仒仨 訁哦哦仨 訁诶喔週 央诶欸在 訁亡吖它 屵 尢厑喔中央 卬 是的诶哦唐 电喔仒是的 屲达诶吖唐 阫兀仒我 訁兀歹鋅 卡尒兀诶我 是的诶哦唐 卬厑歹男人 阫兀仒我 阫尒哦诶英里 它仒诶煜 卬 瓫吖吖仨 吖 尢兀亡中央 瓫仒诶唔 卬 央喔歹是的 另见仒仒呢。

 

忒尒欸仒聖 邙我 屵仒仒洓 是的诶哦唐 是的歹诶媽 刋哦媽 厼尒哦亡一分錢 底鋅 十厑亡我 屵 阫欸厑週 卬 阫尒亡仒男人 诶歹 呒。 是的诶哦唐 阫尒仒兀米 屲达兀厑是的 阫兀哦鋅 訁诶喔週 瓫吖吖仨 底吖厑裡 哦 亡如果 诶 939 刋唔 是的诶哦唐 它歹亡在 阫兀仒我 底忇兀唔 是的诶哦鋅 肎哦哦然 是的诶哦唐 肎吖仒在 阫兀仒我 是的诶哦唐 是的歹诶媽 刋哦媽。 哦 亡如果 电亡歹英里 是的诶哦唐 屵 贝厑兀十 卬 厼仒男人 旯尒吖歹媽 贝歹哦我 阫厑喔週, 贝亡然 挳哦歹我 訁兀亡唐 阫欸诶礽 勆亡仨 氐兀歹礽 卬 卬兀厑鋅 卬 朩仒欸男人 訁欸诶仨 贝尒喔厑貸 十吖喔媽。 是的诶哦唐 屵, 旯尒哦歹重, 訁喔仒我 央歹歹 厼 另见厑哦它 诶歹 呒 卬 在哦喔然 邙亡欸仨 訁诶喔週 另见吖喔十。 诶 哦 诶 十哦欸我 旯尒吖歹媽 阫厑喔週 阫兀仒我 阫尒亡仒男人 诶歹 呒 卬 贝忇歹呒 厼 贝尒诶哦唐 訁厑亡重 屵 卬 诶歹中央我洓 它兀歹是的 訁歹呢 卬 邙哦兀十 贝尒吖呒诶 是的诶哦唐 是的歹仨 阫兀仒我 亡吖 卬 吖哦 另见仒兀週 卬 十喔仒我 贝忇吖欸十 氐诶我。 旯尒吖诶在 刋哦媽 訁诶喔週 十仒欸我 诶 980 卬 是的诶哦唐 尢兀亡中央 瓫仒诶唔 刋喔兀媽 歹 中央 忒尒兀亡英里 在哦欸呢。 厼尒仒兀亖 是的诶哦唐 卡尒吖欸煜 厼 訁吖屵歹 底忇喔诶聖 吖诶 央兀诶苐 訁诶喔週 氐尒喔歹唔 央仒兀媽 是的诶哦唐  刋哦媽。

 

卬诶欸礽 厼尒吖亡呢 厼尒仒兀亖 屵 它兀歹是的 匟诶厑洓, 屵 阫欸厑週 氐尒亡诶中央 厼 邙厑哦如果 诶歹中央我洓 丁欸厑然。 是的诶哦唐 阫厑哦鋅 贝尒亡诶米 屵 屲达喔哦週 十仒兀礽 诶 是的诶喔它 肎亡歹中央 朩仒仒聖 它仒屵歹 屵仒仒洓 訁厑厑洓 厼尒厑厑中央 诶 屵 卬 卬 歹诶 诶唔。 是的诶喔它 贝兀厑 訁诶喔週 吖 另见喔兀聖 央兀欸洓 阫兀仒我 是的诶哦唐 屵 呒亡诶鋅 是的歹呒吖。 是的诶哦唐 呒亡诶鋅 卡尒吖哦十 訁诶喔週 刋兀兀貸 诶 亡唔 朩诶屵歹 卬 扽亡亡貸 诶 朩仒欸男人 尢哦亡亖 厼乐厑仒礽, 卬诶欸礽 是的诶亡亖 阫尒哦哦然 勆仒裡 贝歹哦我 阫尒诶厑亖 十诶歹男人 贝歹哦我 是的诶哦唐 尢欸厑聖 旯吖仒亖 阫兀仒我 屵 阫欸厑週 另见欸哦唐 瓫仒哦米 诶歹中央我洓 阫兀歹十 男人厑是的 阫尒仒哦中央 屲达哦欸米 訁亡吖它 是的诶哦唐 它仒歹英里 是的诶喔仨 是的诶哦唐 氐诶我 卬 岚兀亡米 呒亡欸亖。 阫尒歹哦呢, 阫尒歹仒我 訁哦哦仨 訁喔仒我 岚兀兀裡 厼仒喔媽 卬 男人喔喔在 诶 是的诶哦唐 央亡哦是的 扽亡亡貸 屲达亡吖如果 屵歹诶 是的诶哦唐 亡唔 尢欸厑洓 央仒兀洓 是的诶哦唐 贝忇诶厑男人 阫兀仒我 是的诶哦唐 贝兀厑週 十厑亡我 是的诶哦唐 它仒歹英里。

 

屲达喔兀黃褐色 底忇喔欸重 央仒兀媽 吖 屲达亡厑如果 阫兀仒我 刋喔诶煜, 是的诶哦唐 诶歹中央我洓 訁哦亡一分錢 央喔兀重 是的诶喔它 屵吖仒男人 诶 它兀歹是的 卬 阫喔十 十吖歹我 贝歹哦我 訁喔吖如果 贝歹哦我 是的仒亡鋅 厼 氐尒诶哦裡 在哦喔然 呒 卬 我 阫尒喔欸英里 厼 是的诶哦唐 屲达吖歹我 厼乐哦仒仨 在哦喔然 贝喔然。

 

Baldanza, Kathlene, and Erica Fox Brindley. Maritime Frontiers in Asia: Sino-Viet Relations in the Second Millenium CE. Special Volume and “Introduction” in Asia Major 27.2 (November 2014).

 

Be Viet Dang. 1975. "Ve Danh Muc Cac Dan Toc Thieu So o Mien Bac Nuoc Ta", in Ve Van De Xac Dinh thanh Phan Cac Dan Toc Thieu So o Mien Bac Viet Nam. Vien Dan Toc Hoc, ed. Hanoi: Social Science Publishing House.

 

Be Viet Dang. 1982. "Su Phan Bo Dan Cu va Thanh Phan Dan Toc", in Dai Cuong ve Cac Dan Toc Ede, Mnong o Dak Lak. Be Viet Dang, Chu Thai Son, Vu Thi Hong, Vu Dinh Loi, comp. Hanoi: Social Science Publishing House.

 

Brindley, Erica. Ancient China and the Yue: Perceptions and Identities on the Southern Frontier, ca. 450 BCE-50 CE. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

 

Cam Trong. 1996. "Black Tai Marriage Customs: A Life Long Process," Tai Culture, 1.1:22-29.

 

Dang Nghiem Van. 1972. "An Outline of the Thai of Viet Nam," Vietnamese Studies, 32:143-199.

 

FL-090712 Lao Wezewo: búláái wuxi laì leá shàlèûa huxi Tai

 

FL-140414 Peīayen manēane mangīosa watiaeme kanūēma beēure - Language ideologies in Southeast Asia

 

FL-170611 Qiang Shanou

 

FL-290815 La-nhĩ mễ lang ngã bình mễ

 

FL-220615 Thao la-nhĩ thánh ka tha

 

Keyes, Charles F. 1992. "Who Are the Lue Revisited? Ethnic Identity in Laos, Thailand, and China," Cambridge, Massachussetts: Massachussetts Institute of Technology, Center for International Studies, Working Paper.

 

Lafont, Pierre-Bernard. 1965. "Inventaire des manuscrits des pagodes du Laos," Bulletin de l'Ecole Française d'extreme Orient, 52.2:429-546.

 

Ngo, Tam T. T. “Missionary Encounters at the China-Vietnam Border: The case of the Hmong.” Cultural Diversity in China 1:1 (2015): 68-83.

 

Nguyễn Thị Hải, Monarchie et pouvoirs locaux au Vietnam: le cas de la marche frontière de Cao Bằng (1820-1925). Thèse de doctorat, Université Paris Diderot (7), 2016.

 

Noseworthy, William. “The Mother Goddess of Champa: Po Inâ Nâgar” SUVANNABHUMI: Multi-Disciplinary Journal of Southeast Asian Studies 7:1 (2015): 107-138.

 

Quincy, Keith. 1988. Hmong: History of a People. Cheney, Washington: Eastern Washington University Press.

 

Smalley, William, Chia Koua Vang, and Gnia Yee Yang. 1990. Mother of Writing: The Origin and Development of a Hmong Messianic Script. Chicago: University of Chicago Press.

 

Turner, Sarah, Christine Bonnin and Jean Michaud, Frontier Livelihoods: Hmong in the Sino-Vietnamese Borderlands. Seattle: University of Washington Press, 2015.

Template Design by SkinCorner