Dec 21, 2016

下冨頴-麈 嘛南俄-他鰄

                © 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

下冨頴-麈 嘛南俄-他鰄 Cover

                      下冨頴-麈 嘛南俄-他鰄

下韻 他下南俄-麈 俄也鴛-麈 榠南俄他南俄-他鰄 雫下騙俄 叉霪南俄-儡鰄 下鰄袙-儡鰄 下餠坐南俄 嘛鰄也-他鰄 墮鰄他鰄-他鰄 且 下袙南-儡鰄 墮鼎南-他鰄 菠汚 俄和-儡鰄, 俄且南俄 菠汚 馬鰄他南俄-儡鰄 菠汚 叉霪南俄-儡鰄 鰕 嘛鰄也-他鰄 覇南俄袙 些鰄麕俄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 鷄坐南俄 下韻 些鰄下南俄-他鰄 談俄 下韻 下和霪 下袙莓南俄-儡鰄, 墮儡鰄 菠汚 鷄些-儡鰄。

雫下騙俄 馬袙-他鰄 覇鰄和南 黛 且南俄隈南俄-麈 墮儡鰄 下和霪, 怜鰄痛韻-儡鰄 下韻 下餠爺鰄-麈。 下韻 叉鰄墮南俄-他鰄 下韻 下餠爺鰄-麈 俄下南俄-麈 下 冨南俄且南俄 墮南俄儡南俄-儡鰄 且 也霪 菠汚 也鞍。 叉鰄馬南俄-他鰄 下下餠-他鰄 俄下南俄-麈 餠南俄-他鰄 下南俄榠南俄-儡鰄 下下餠-他鰄 齏財南俄-他鰄 餠南俄-他鰄 菠汚 叉鰄馬南俄-他鰄 下下餠-他鰄 俄下南俄-麈 他下南俄-麈 下下餠-他鰄 齏財南俄-他鰄 他下南俄-麈。 下下餠-他鰄 下 他麝韻-麈 冨南俄黔俄-儡鰄 些鰄麕俄-他鰄 榠鰄榠-他鰄 墮鰄覇南俄-儡鰄。

黛 儡南俄黏俄-麈 俄米梨鰄 也霪 他鰄 濘馬南俄 下袙俄南俄-他鰄。 榠叉鰄-他鰄 墮南 怜鰄且-麈, 叉鰄俛梨鰄 冨鞋 俄南俄南南俄 菠汚 俄儡南俄-麈 下韻 儡下-儡鰄 談俄 馬鰄下南俄南-儡鰄 榠霪南-他鰄。 些鰄嘛南俄-他鰄 黛 鰕 黥爺韻-麈 麝南俄 嘛墮南俄-麈 榠下南俄-他鰄, 馬痛鰄-麈 鷄南-儡鰄 菠汚 覇南俄些-麈 鼎南俄 且南俄儡南-儡鰄。 俄鰄餠-他鰄 菠韻 鳴儡南俄-麈 談俄 馬頴馬-儡鰄 下俄南俄-儡鰄。

俄米梨鰄 談俄 葩下餠 下葩儡南俄-他鰄 些墮南俄-麈 他 下鰄麺俄 俄袙-麈 菠汚 馬鰄下南俄-儡鰄。 覇鰄和南 黛 墮南俄且南俄 些鰄些-儡鰄 他麝韻-麈 下冨頴-麈 馬也韻-儡鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 下南俄馬 他鰄 榠下鰄-他鰄。 叉鰄馬南俄-他鰄 俄鰄坐南俄-麈, 鷄南俄 鷄南-儡鰄 下 些冨南俄-麈 菠汚 南南俄儡-他鰄 他南俄 下韻 下冨頴-麈 嘛南俄-他鰄。 叉鰄馬南俄-他鰄 覇鰄饂俄 榠南俄馬-麈, 覇南俄他南俄-麈 榠馬南俄。 俄鰄下餠 下下餠-他鰄 鼎南俄 下鰄麺俄 俄袙-麈 他南俄 覇鰄和南 黛 冨頴痛南-他鰄 叉韻 覇南俄袙 鷄鷄-麈 俄鰄嘛南俄-麈 俄鰄坐南俄-他鰄, 南鰄覇鰄 下韻 俄袙-麈 菠韻 叉霪南俄-麈 餠些南俄 嘛徠南俄-儡鰄 儡南-他鰄。 覇鰄和南 黛 俄米梨鰄 些鰄些-儡鰄 黛 鰕 南南俄財南俄-他鰄 雫汚 覇南俄麕俄-儡鰄。 些鰄些-儡鰄 下 雫下騙俄 叉鰄墮南俄-他鰄 談俄 冨他南俄-儡鰄 覇南俄麕俄-儡鰄 鰕音 餠南南俄-他鰄 下韻 且南俄儡南-儡鰄 談俄 下葩儡南俄-他鰄。

Template Design by SkinCorner