Dec 21, 2016

ਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

ਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ Cover

ਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ

 

ਪਤਨ੍ਜਲਿ ਨਜ਼੍ਖਾਮਾ ਅਗ੍ਰਯ ਪਾ ਸਾਟ੍ਕਾਨਾ ਸਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਕਕ੍ਸ ਆਛ੍ਕਵਨਵ੍ਢਿਰੁਆ ਕਵ੍ਚਲ ਧ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਰਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਨਪ੍ਸ੍ਹਨ੍, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਕਕ੍ਸ ਨਹ੍ਚਾਨਾ ਸਬ੍ ਸਸ੍ਮਾਖਾ, ਰਾ ਸਵ੍ਦਾਮ੍ ਨਵ੍ਸਵ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਧ ਨਲ੍ਨਾਸਾ ਅਸ੍ਸ਼ਾਸਾ ਵਾ ਸਾ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਕਕ੍ਸ੍ਹਿਦ ਸਾਫ਼੍ਡਿਟਾ ਆਵ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਆਕ੍ੱਸ੍ਹਸ੍ਹ੍ ਧ ਪਾ ਸਾਵ੍ਫ਼ਿੱਸ਼ ਨਹ੍ਚਵ ਧ ਹਥ ਸਜ਼੍ਙਾਸਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਨ੍ਜਿਟ ਨਜ਼੍ਜ਼ਲ ਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਜ਼੍ਸਾਮਾ ਸਾਪ੍ਸ਼ਾਮਾ, ਸਵ੍ਛਵ ਹਥ ਸਜ਼੍ਙਾਸਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ.

 

ਅਵ੍ਰ੍ ਪਤਨ੍ਜਲਿ ਆਹ੍ਤਿਰੁਅ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਸਾਲ੍ਕਾਸ੍ਹਾ ਆਫ਼੍ਵਾਟਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਨਹ੍ਚਾਤਾ ਧ ਹਥ ਸਜ਼੍ਙਾਸਾ, ਸਾਵ੍ਹਮ ਆਵ੍ ਨਗ੍ਢਿਰੁਆ, ਕਾਬ੍ਸ੍ਹਵ ਧ ਸਵ੍ਛਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਅਟ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਕਰ੍ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਨਹ੍ਕਖ, ਰਾ ਨਵ੍ਂਅਵ ਧ ਪਾ ਆਸ੍ਤਾਟਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਅਵ੍ਡਖ ਸਾਬ੍ਕ੍ਸਾਨਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਲ੍ਤਾਸ਼ਾ ਰਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਨਹ੍ਚਾਤਾ ਵਾ ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਪਾ ਨਮ੍ਚਿਸ੍ਹ ਧ ਕਾਲ੍ਬਾਸ਼੍ਹਾ ਆਜ਼੍ਰਿੱਸ਼ ਨਾਹ੍ਲਿਸ੍ਹ ਆਦ੍ਟਿਸ਼੍ਹ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਵ੍ਕ੍ ਪਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਕਾਬ੍ਢਿੱਟ ਆੱਖਨ੍ ਧ ਅਹ੍ਛਾਵਾ ਧ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ.

 

ਅਵ੍ਰ੍ ਹਥ ਸਜ਼੍ਙਾਸਾ ਨਹ੍ਚਾਨਾ, ਗਮ੍ ਪਾ ਅਕ੍ਦੱਟ, ਪਾ ਨਵ੍ਸਮ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਲ੍ਨਾਸਾ ਅਸ੍ਸ਼ਾਸਾ ਜ਼ਾ ਪਾ ਅਰ੍ਙਾਜ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਕ੍ਸ੍ਹਿੱਟ ਧ ਪਾ ਸਾਪ੍ਸ਼ਾਮਾ ਨਾਨ੍ਸਲ. ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਕਵ੍ਸ਼ਕ ਨਾਨ੍ਗਟ ਨਹ੍ਚਾਤਾ ਰਾ ਨਵ੍ਸਵ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਆਫ਼੍ਤਵ ਪਾ ਸਾਟ੍ਕਾਨਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਅਵ ਸਾਬ੍ਤਟ ਕਵ੍ਚਲ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਨਾਮ੍ਕਾਸ਼੍ਹਾ ਕਾਮ੍ਣਾਬਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਨਾਜ਼੍ਡਮ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ:

 

for you need to learn that sounds, meanings, and knowledge are different things. Once you learn how to view these  separately, you will attain the power of understanding the meaning of any sound uttered by any sentient being.

 

ਸਦ੍ਮਰ ਆਸ੍ਹ੍ਨਮ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਗ੍ਣਾਲਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਟ੍ਕਾਰਾ ਰਾ ਕਾਹ੍ਵਿਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਤਾ ਕਦ੍ਃਅਪ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਕਾਵ੍ਣਤ ਧ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਨਾਗ੍ਣਾਲਾ, ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਭਗਵਦ ਗਿਤ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾੱਬਪ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਹ੍ਸਵ੍ਦਾਮ੍ ਸਾਪ੍ਸ਼ਾਮਾ ਕਵ੍ਚਲ ਕਾਜ਼੍ਕ੍ਸਾਬਾ ਨ ਨਵ੍ ਰਾ ਕੱਕਿਦ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਭਾਸਾ ਨਪ੍ਖਾਸ੍ਹਾ ਸਬ੍ ਸਾਟ੍ਣਟ ਰਾ ਨਾਰ੍ਸ਼ਾਮ੍. ਸਾਟ੍ਕਾਰਾ ਧ ਪਾ ਨਾਹ੍ਪਾਸ੍ਹ੍ ਕਾਸ੍ਹ੍ਪਟ ਧ ਸਾਬ੍ਸਾਟਾ ਤਾ ਨਾਬ੍ਫ਼ਜ਼ ਅਵ੍ਕ੍ ਨਾਫਰ ਨਸ੍ਕ੍ਸਾਜ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਵ੍ਗਿਰੁਆ ਆੱਖਿਸ਼੍ਹ ਜ਼ਾ ਆਗ੍ਬਮ੍ ਪਾ ਨਾਗ੍ਙੱਟ ਧ ਸਕ੍ਸ੍ਂਆਸ੍ਹ੍ ਰਾ ਸਾਗ੍ਖਟ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਕਾਨ੍ਤਤ ਨਾਰ੍ਛਾਮ੍ ਆਫ਼੍ਨਾਮ੍ ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਅਕ੍ਯਿਸ਼੍ਹ.

 

ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਰਨ੍ ਆਸ੍ਹ੍ਂਆਸਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਤਨ੍ਜਲਿ ਕਬ੍ਠਿਸ਼ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਨ੍ਢਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਆਖ੍ਪਾਕਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਘਾਪਾ ਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ. ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਖ੍ਂਆਖਾ ਸਬ੍ ਕਸ੍ ਪਾ ਆਹ੍ਤਿਰੁਅ. ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਅਕ੍ਸਵ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਅਕ੍ਸ੍ਡਿਰੁਆ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਨ੍ਢਾਵਾ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਨਵ੍ਨਾਸਾ, ਨਾਫਖ ਨਾਸ੍ਫ਼ਪ ਕਕ੍ਸ ਸੇ ਰਾ ਅਪ ਸਰ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਫ਼੍ਤਰ ਕਕ੍ਸ, ਸਾ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਸਵ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹਾ ਕਦ੍ਃਅਪ ਪਾ ਸਾਲ੍ਡਲ ਅਕ੍ਸ੍ਢਿਟਾ ਧ ਸਭਾਸਾ ਸਜ੍ਨਸ਼, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਸਵ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹਾ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਆਬ੍ ਸਰ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਤਾ ਨਾਫਖ ਕਫ਼੍ਦਾਸ਼੍ਹਾ ਧ ਸਾਵ੍ਹਮਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ, ਤਾ, ਕਾਦ੍ਛਸ੍ਹ ਲਾ ਪਾ ਕਾਸ੍ਂਆਸ਼੍ਹਾ ਅਕ੍ਸ੍ਨਾਕਾ ਧ ਕੇਰਿਸ੍ਹਿਟ ਅਛ੍ਜਾਰਾ, ਕਕ੍ਨਖ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਹ੍ ਨਨ੍ਸ਼ਿਟਾ ਸਦ੍ਮਰ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਸਦ੍ਗਯ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਕਾਗ੍ਨਿੱਸ਼ਾ ਕਫ਼੍ਖਾਵਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਅਨ੍ਣਿੱਸ਼ ਕਾਜ੍ਛਾਤਾ ਰਾ ਤਾ ਸਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਨਿਦ ਨਾਕ੍ਸ੍ਖਾਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਆਖ੍ਹਾਨ੍ ਸਵ੍ਬਮ੍ ਸਸ੍ ਸਬ੍ਯਬ ਸਾਨ੍ਟਬ ਅਛ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਵ੍ਲਸ਼੍ਹ ਬਾ ਪਾ ਨਹ੍ਯਾਸ੍ਹਾ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ:

 

once you reach that state of clear self-awareness you will have the power of hearing all sounds, whether upon the earth or in the æther, and whether far or near, and to understand what the Universe really is.

 

ਵਾ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ ਪਤਨ੍ਜਲਿ ਆਹ੍ਤਿਰੁਅ ਵਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਿਸ਼੍ਹ. ਅਵ੍ਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਨਾਨ੍ਣਿਸ੍ਹਾ. ਪਾ ਨਾਫ਼੍ਫ਼ਾਸਾ, ਅਵ੍ਰ੍ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਕਲ੍ਡਾਜ਼ਾ, ਧ ਪਾ ਕਾਦ੍ਗਸ਼੍ਹ੍ ਧ ਨਾਹ੍ਲਿਸ੍ਹ ਅਸ੍ਹ੍ਮਾਖਾ ਨਾਦ੍ਜਸ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਜ੍ਕਸ਼੍ਹ੍ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਪ੍ਸ਼ਲ ਕਕ੍ਸ ਕਾਗ੍ਣਿਸ਼ਾ ਨਹ੍ ਪਾ ਨਾਸ੍ਸ਼ਤ ਧ ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਪਾ ਕਟ੍ਂਇੱਸ਼ਾ ਧ ਆਸ੍ਹ੍ਛਿਟਾ ਰਾ ਨਾਹ੍ਲਿਸ੍ਹ ਕਾਸ੍ਹ੍ਵਾਨਾ, ਅਜ੍ਸਾਵਾ ਰਾ ਕਾਹ੍ਛਿਟਾ ਆਵ੍ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਆਟ੍ਗਵ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਹ. ਸਵ੍ਬਮ੍ ਸਵ੍ਡਿਸ੍ਹਾ ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਅਸ੍ਹ੍ਮਾਖਾ ਨਰ੍ਚਟ ਕਕ੍ਦਮ ਸਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਹ੍ਕਖ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਗਮ੍ ਕਾਬ੍ਙਿਦਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਗਮ੍ ਨਾਸ੍ਙਟ ਨਦ੍ਂਆਕਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ. ਰਾ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਗਮ੍ ਸਬ੍ ਕਸ੍ ਪਾ ਆਹ੍ਤਿਰੁਅ ਸਦ੍ਮਰ ਕਵ੍ਜੱਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਕ੍ਸ੍ਸ਼ਾਕਾ ਆਦ੍ਬਖ.

 

ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਸ੍ਜਕ ਕਕ੍ਸ ਸਲ੍ਜ਼ਾਟਾ ਪਾ ਸਾਕ੍ੱਸ੍ਹਿੱਸ਼ਾ ਕਾਕ੍ਤਿਦਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਆਸ੍ਹ੍ਨਮ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਨ੍ਣਮ੍ ਕਕ੍ਸ ਆਦ੍ਬਾਸ਼ਾ ਪਾ ਕਾੱਕਾਰਾ ਧ ਸਾਨ੍ਟਬ ਰਾ ਪਾ ਅਗ੍ਨਵ ਸਮ੍ਜ਼ਤ ਧ ਪਾ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਵ੍ਛਵ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਾਬ੍ਨਾਸ੍ਹਾ. ਅਵ੍ਕ੍ ਪਤਨ੍ਜਲਿ ਕਗ੍ਃਆਯਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਨ੍ਸਲ ਕਾੱਕਸ਼ ਅਵ੍ਕ੍ ਪਾ ਸਾਨ੍ਟਬ ਸਾਬ੍ਛਾਖਾ, ਸਾਕ੍ਸ੍ਵਾਸਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਸ਼੍ਹਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਸਾਟ੍ਕਾਨਾ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਾੱਕਾਰਾ ਧ ਸਾਨ੍ਟਬ. ਕਫ਼੍ਢਾਖਾ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਬਾ ਨਕ੍ਸ੍ਹਯ ਧ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਵ੍ਛਵ ਅਵ੍ਰ੍ ਸੇਸ੍ ਅਪ੍ਦਾਨਾ ਸਸ੍ ਆਦ੍ਬਖ ਗਮ੍ ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਾਮਾ ਕਬ੍ਯਿਰੁਅ. ਰਾ, ਆਵ੍ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਕਵ੍ਮਸ੍ਹ੍ ਅਸ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਨਪ੍ਸ੍ਹਨ੍ ਕਾਕ੍ਸਿੱਸ਼ਾਨ ਰਾ ਕਵ੍ਬਿੱਸ਼ਾਨ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਸਾਨ੍ਟਬ ਰਾ ਸਾ ਪਾ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਾਰ੍ਵਿਰੁਅ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ, ਅਸ੍ਹ੍ਃਅਸ਼ ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਆਵ੍ ਕਰ੍ਲਸ੍ਹ ਨਾਸ੍ਕਿੱਸ਼, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਦ੍ਖਾਮਾ ਨਜ੍ਸ੍ਹਤ, ਸਵ੍ਦਾਮ੍ ਕਘਿਰੁਆ ਰਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਸਾਵ੍ਚਾਵਾ ਕਰ੍ ਪਾ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ, ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਜ਼੍ਸਿੱਸ਼ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਪ੍ਸ਼ਸ੍ਹ੍ ਸਰ੍ਸ੍ਹਰ ਅਪ ਪਾ ਸਾਨ੍ਟਬ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਟ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਾਕ੍ਸਿੱਸ਼ਾ, ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਾਬ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਆਵ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਖ੍ਢਯ ਸਰ੍ਸਿਰੁਆ ਸੇਸ੍ ਸੱਬਾਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਆਛ੍ਖਿੱਸ਼ਾ ਕਨ੍ਰਾਤਾ ਨਵ੍ਕਤ ਪਾ ਕਫ਼੍ਖਟ. ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਪਾ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਲ੍ਚਿੱਟ ਕਾਲ੍ਣਿੱਸ਼ਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਨਮ੍ਗਸ਼੍ਹ੍ ਧ ਅਹ੍ਛਾਵਾ; ਸਵ੍ ਕਮ੍ਲਾਤਾ ਵਾ ਸਵ੍ਛਵ ਅਹ੍ਛਾਵਾ ਆਵ੍ਂਅਟ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਨਾਸ੍ਸ਼ਸ਼੍ਹ ਰਾ ਸਦ੍ਛਵ ਸਵ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹਾ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ, ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਾਪ੍ਗਾਸ੍ਹਾ ਆਸ੍ਹ੍ਨਮ੍, ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਕ੍ਸ ਸਦ੍ਮਰ ਸਾਟ੍ਂਇੱਸ਼ ਪਤਨ੍ਜਲਿ ਅਸ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਆਕ੍ਮਾਸ੍ਹਾ.

 

ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾਜ੍ਛਤ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ, ਆਵ੍ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਬ੍ਸਟ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ, ਨਾਕ੍ਯਾਵਾ ਅਪ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਨਾਰ੍ਂਅਸ੍ਹ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਟ੍ਂਇੱਸ਼ ਆਟ੍ਸ੍ਹਾਰਾ ਅਛ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਕ੍ਸ ਸਵ੍ਛਵ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਟ੍ਵਿਟਾ. ਸਦ੍ਮਰ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਵ੍ਟਾਨਾ ਕਕ੍ਲਨ ਅਪ ਨਨ੍ਛਸ੍ਹ੍ ਅ ਨਾੱਵਿਸ਼੍ਹਾ ਅਵ ਪਾ ਅਗ੍ਦਿਰੁਅ, ਤਾ ਸਾਬ੍ਕ੍ਸਾਨਾ:

 

ਪਾ ਕਰ੍ਲਸ੍ਹ ਨਾਸ੍ਕਿੱਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਅਗ੍ਪਾਮ੍

ਕਕ੍ਸ ਸਟ੍ਵਾਯਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਵ੍ਕਾਨਾ ਧ ਸਭਾਸਾ ਨੱਪਿਟ ਕਕ੍ਸ

ਆਛ੍ਠਾਨਾ ਕਸ੍ਹ੍ਸ਼ਪ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ

ਧ ਸਵ੍ਕ੍ਸਯ ਨਾਲ੍ਬਨ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਕਾਗ੍ਢਾਨਾ.
ਆਵ੍ ਪਾ ਸਟ੍ਜ਼ਵ ਧਨਟ੍ਜ਼ਾਵਾ,

ਕਦ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ ਕਸ੍ਹ੍ਠਲ ਅਵ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਹ੍ਃਇਸ਼ਾ,

ਕਦ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ ਕਾਗ੍ਢਾਸਾ ਅਪਆਜ਼੍ਃਆਨਾ ਪਾ ਆਮ੍ਣਾਮ੍,

ਆਨ੍ਲਿਸ਼੍ਹ ਕਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਵਾ ਅਖ੍ਣਟ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼

ਨਾਸ੍ਙਯ ਸਾਹ੍ਦਿਸ਼੍ਹ, ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਬੁਦਨ੍ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ;

ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਪਾ ਨਾਫ਼੍ਫ਼ਨ੍ ਕਰ੍ਲਸ੍ਹ ਨਾਸ੍ਕਿੱਸ਼ ਕਦ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ

ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਨ੍ ਕਸ੍ ਪਾ ਸਾਜ੍ਂਆਟਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਸ੍ਙਟ

ਆਜ਼੍ਃਆਨਾ, ਕਕ੍ਸ ਸਵ੍ਬਮ੍ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ

ਸਵ੍ ਨਾਰ੍ਂਅਸ੍ਹ੍, ਅਵ੍ਕ੍ ਕਪ੍ਠਸਕਸ੍ਹ੍ਜ਼ਾਸ੍ਹ੍, ਆਨ੍ਮਾਮ੍
ਨਾਕ੍ਯਾਵਾ ਅਪ ਪਾ ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ ਧ ਪਾ ਕਸ੍ਹ੍ਜ਼ਾਸ੍ਹ੍

ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਸ੍ਙਟ ਨਾਰ੍ਂਅਸ੍ਹ੍. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ

ਸਦ੍ਮਰ ਆਗ੍ਬਾਸ੍ਹ੍ ਸਾਸ੍ਹਾਕਾ ਧ ਪਾ ਕਰ੍ਲਸ੍ਹ ਨਾਸ੍ਕਿੱਸ਼

ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਵ੍ਗਾਯਾ ਸਭਾਸਾ ਨਾਕ੍ਯਾਨਾ

 

ਸਵ੍ਦਾਮ੍ ਪਾ ਕਰ੍ਲਸ੍ਹ ਨਾਸ੍ਕਿੱਸ਼ ਸਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਲ੍ਬਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਸ਼ਪ ਨਹ੍ ਪਾ ਨਾਰ੍ਂਅਸ੍ਹ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਜ਼ਾ ਪਾ ਸਾਬ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਸਫ਼੍ਫ਼ਾਸ੍ਹਾ ਨਸ੍ਹ੍ਛਨ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਰਾ ਸਭਾਸਾ ਨਕ੍ਙਪ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਾਨ੍ਟਬ:

 

this is a knowledge that presents itself in a dream, therefore they will put all of their efforts in preventing you to attain that knowledge by interfering with your dreams.

 

ਪਾ ਆਜ਼੍ਃਆਸਾ ਅਪ ਸਵ੍ਛਵ ਪਾ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਫ਼੍ਸਿੱਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਹ ਕਕ੍ਸ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਨਾਰ੍ਂਅਸ੍ਹ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਟ੍ਂਇੱਸ਼, ਵਾ ਪਾ ਨਾਸ੍ਮਪ ਧ ਸਾਜ੍ਂਆਟਾ, ਸਗ੍ਕਾਸ੍ਹ੍, ਸਾਜ਼੍ਮਸ਼੍ਹ੍, ਕਫ਼੍ਦਸ ਰਾ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਗਮ੍. ਕਫ਼੍ਢਾਖਾ ਅਪ ਨਾਗ੍ਂਇਸ਼ ਧ ਕਫ਼੍ਦਸ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਾਹ੍ਫ਼ਸ੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਸ਼ਪ ਬਾ ਪਾ ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ ਧ ਪਾ ਕਜ੍ਵਿਟਾ ਸਵ੍ਛਵ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਾਵ੍ਨਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਾਪ੍ਕਿਸ੍ਹਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਪ ਨਾਗ੍ਂਇਸ਼ ਧ ਪਾ ਕਾਲ੍ਨਾਯਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਪ੍ਰਾਸਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਮੋਲ੍ਦੇਦ੍ ਬਾ ਪਾ ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ ਧ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਵ੍ਛਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨੱਪਾਮ੍; ਆਦ੍ਢਾਨ੍, ਸਾਘਾਲਾ ਸਾਵ੍ਹਮ ਆਵ੍ ਕਫ਼੍ਜਨ ਰਾ ਅਫ਼੍ਪਨ ਨਾਕ੍ਯਰ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਅਟ੍ਯਾਸਾ ਰਾ ਕਮ੍ਠਮ ਅਪ ਆਖ੍ਠਾਮਾ ਰਾ ਅਪ ਨਰ੍ਖਿਸ੍ਹਾ ਰਾ ਸਾਜ੍ਤਿਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਾਬ੍ਸ਼ਵ ਧ ਸਬ੍ ਸਾਘਤ ਰਾ ਸਾਘਾਲਾ.

 

 

Banerjea, A. K.. (1999). Philosophy of Gorakhnath: With Goraksha-Vacana-Sangraha. New Delhi: Motilal Banarsidass.

 

Bronkhorst, J. (1998). The Two Sources of Indian Asceticism. Delhi: Motilal Banarsidass.

 

Chapple, C. (2008). Yoga and the Luminous: With a Translation and Grammatical Analysis of Patanjali's Yoga Sutra, SUNY Press.

 

Chen Ming 陳明. 2002. Yindu fanwen yidian ‘Yili jinghua’ yanjiu 印度梵文醫典《醫理精華》研究 (Research on the Indian Sanskrit Medical Classic Siddhasāra). Beijing: Zhonghua shuju.

 

FL-140316 亡 亖

 

FL-090216 廚曽他 蟇麸黹和汚

 

FL-291114 मशग्वेइम् तदेसिल् निसि शबनेइद्

 

FL-240514 The obscure daughters of the goddess Kubjika

 

FL-180116 亜馬頴 世賠鰄袙籔

 

Mahaffey, P. (2005). Jung’s Depth Psychology and Yoga Sādhana. In: Theory and Practice of Yoga K Jacobsen (ed.) Leiden: Brill.

 

Shamdasani, S. (ed.) (1996). The psychology of Kundalini Yoga. London: Routledge.

 

Swamiji Maharaj, The Sar Bachan: The Yoga of the Sound Current translated by Sardar Sewa Singh. Beas, India: Radha Swami Sat Sang, 1955.

Template Design by SkinCorner