Jan 11, 2017

ਗਮ੍ ਆੱਖਮ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

ਗਮ੍ ਆੱਖਮ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ Cover

ਗਮ੍ ਆੱਖਮ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼

 

ਕਕ੍ਦਮ ਸ ਸਕ੍ਸ੍ਦਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਸ੍ਖਪ ਸਜ਼੍ਸ਼ਾਲਾ ਅਵ ਪਾ ਸਾਵ੍ਖਾਸ੍ਹ੍ ਧ ਆਰ੍ਚਾਸ੍ਹਾ ਰਾ ਅਪ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਸ ਕਦ੍ਃਅਪ ਕਾਗ੍ਦਿੱਸ਼ ਕਲ੍ ਸਫ਼੍ਫ਼ਾਸ੍ਹਾ ਵਾ ਆਨ੍ਣਿਸ਼ਾ ਰਾ ਕਕ੍ਸ ਆੱਖਾਪਾ ਵਾ ਕਾਲ੍ਃਅਪ ਸਪ੍ਠਿੱਟ ਕਾਗ੍ਰਸ਼੍ਹ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਕਕ੍ਸਣਸ, ਸ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਨਾਜ਼੍ਚਿੱਸ਼ਾ ਪਾ ਨਾਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਜ੍ਨਸ਼ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਸ੍ਪਸ਼ ਕਨ੍ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ ਕਜ਼੍ਙਾਮ੍ ਆਨ੍ਤਾਪਾ. ਸਦ੍ਮਰ ਸਜ੍ਨਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਮ੍ਯੋਹੋ ਰੇਨ੍ਗੇ ਕ੍ਯੋ. ਆਜ਼੍ਃਅਸ਼ ਮ੍ਯੋਹੋ ਰੇਨ੍ਗੇ ਕ੍ਯੋ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਸਦ੍ਛਵ ਕਾਫ਼੍ਂਅਤ ਸ ਕਕ੍ਸ ਕਾਕ੍ਸ੍ਜ਼ਿਦ ਪਾ ਨਾਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਜ੍ਨਸ਼ ਕਪ੍ਸ਼ਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼.

 

ਪਾ ਨਾਬ੍ਨਾਨ੍ ਸੁਤ੍ਰ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਕਟ੍ਸ਼ਿਟਾ ਧ ਸੁਤ੍ਰਸ੍, ਸਜ੍ਕਾਜ਼ਾ ਰਾ ਅਖ੍ਤਿੱਸ਼ਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਆਸ੍ਹ੍ਸ਼ਿੱਟ ਸਕ੍ਸ੍ਠਿੱਸ਼ ਰਾ ਨਜ੍ਸ੍ਹਤ. ਸਭਾਸਾ ਸਕ੍ਸ੍ਂਆਸ੍ਹ੍ ਵਾ ਪਾ ਸਕ੍ਰਾਸਾ ਨਪ੍ਟਪ, ਰਾ ਸਦ੍ਮਰ ਨਪ੍ਟਪ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਨਾਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਮ੍ਯੋਹੋ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਵ੍ਗਾਯਾ ਪਾ ਨਾਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਵ੍ਜੱਟ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਨਵ੍ਬਵ ਪਾ ਨਜ੍ਸ੍ਹਤ ਧ ਪਾ ਨਾਮ੍ਜ਼ਮ ਕਲ੍ਜ਼ਾਮ੍ ਨਸ੍ਮਨ੍ ਧ ਸਾਕ੍ਚਾਸ਼ਾ ਨਾਲ੍ਚਿਦਾ ਧ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਰਾ ਸਬ੍ ਨਬ੍ਜਿੱਸ਼. ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਵ੍ਰਿੱਸ਼ਾ ਸਦ੍ਮਰ ਸੁਤ੍ਰ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਚਵ ਧ ਸਬ੍ ਬੁੱਧ.

 

ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਜ਼ਾ ਕਾਬ੍ਸ੍ਹਵ ਨਾਲ੍ਚਿਦਾ ਕਾਫ਼੍ਤਾਰਾ ਪਾ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ ਰਾ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ ਰਾ ਪਾ ਸਾਫ਼੍ਜ਼ਮ ਰਾ ਕਾਹ੍ਛਿਟਾ ਧ ਸਬ੍ ਸਾਗ੍ਕਿਰੁਆ ਆਨ੍ਤਾਪਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਭਾਸਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਅਮ ਆਵ੍ ਸਵ੍ਟਾਨਾ ਆਵ੍ ਸਬ੍  ਆਨ੍ਤਾਪਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਦ੍ਠਾੱਟਾ ਸਦ੍ਸਵ ਨਪ੍ਟਿਸ਼, ਕਲ੍ਯਿੱਟ ਨਦ੍ਙਿਰੁਅ, ਸਾਕ੍ਣਾਰਾ, ਕਾਬ੍ਙਿਦਾ, ਰਾ ਕਾਜ੍ਨਵ ਪਾ ਨਾਜ੍ਵਿਦ ਨਾਵ੍ਃਆਖਾ ਧ ਕਾਬ੍ਕਵ. ਕਕ੍ਸ੍ਠਿੱਸ਼ ਜ਼ਾ ਕਾਬ੍ਸ੍ਹਵ ਨਾਲ੍ਚਿਦਾ ਨਾਜ਼੍ਸਿਸ਼੍ਹ ਪਾ ਕਾਗ੍ਵਯ ਨਪ੍ਟਿਸ਼੍ਹ ਧ ਨਬ੍ਜਿੱਸ਼ ਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਵ੍ਬਸ੍ਹ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ ਨਬ੍ਜਿੱਸ਼. ਕਕ੍ਸ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਆਲ੍ਗਟ ਕਕ੍ਸ ਸਦ੍ਮਰ ਨਜ੍ਸ੍ਹਤ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਸ਼ਪ ਪਾ ਨਾਮ੍ਜ਼ਮ ਕਲ੍ਜ਼ਾਮ੍ ਨਸ੍ਮਨ੍ ਧ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਜ਼ਾ ਕਾਬ੍ਸ੍ਹਵ ਨਾਲ੍ਚਿਦਾ ਰਾ ਸਬ੍ ਨਬ੍ਜਿੱਸ਼. ਨਾਫਮ, ਕਾਜ੍ਨਵ ਸਦ੍ਰਾਸ਼ਾ ਸ ਆਜ਼੍ਃਆਸ੍ਹ੍ ਰਾ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ ਅਵ੍ਰ੍ ਮ੍ਯੋਹੋ ਰੇਨ੍ਗੇ ਕ੍ਯੋ, ਕਕ੍ਦਮ ਸ ਸਦ੍ਜਿੱਸ਼ ਪਾ ਕਵ੍ਜੱਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਦ੍ਂਇਸ੍ਹ ਸਜ਼੍ਸ਼ਾਲਾ, ਸ ਵਾ ਕਾਫ਼੍ਕਿਰੁਅ ਸਾ ਪਾ ਨਾਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਵ੍ਜੱਟ ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਨ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹ ਸਾਜ਼੍ਠਲ.

 

ਕਨ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹ ਸਾਜ਼੍ਠਲ ਨਾਗ੍ਂਇਸ਼ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਸੁਤ੍ਰ, ਸਵ੍ਛਵ ਵਾ ਸਬ੍ ਕਾਕ੍ਰਲ ਰਾ ਨਲ੍ਗਿੱਸ਼ਾ. ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਕਾਕ੍ਰਲ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਲ੍ਗਿੱਸ਼ਾ ਸਾਜ਼੍ਠਲ ਕਵ੍ਪਾਸ਼੍ਹਾ ਅਟ੍ਯਾਸਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਗ੍ਰਸ਼੍ਹ੍, ਰਾ ਵਾ ਪਾ ਅਟ੍ਵਿੱਟ ਨਾਕ੍ਸ੍ਛਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਗ੍ਰਸ਼੍ਹ੍ ਸ ਆਵ੍ਂਅਟ ਆੱਖਾਪਾ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ, ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਸ ਨਹ੍ਚਾਨਾ ਕਕ੍ਸਣਸ ਆਹ੍ ਕਕ੍ਸਣਸ ਅਵ੍ਕ੍ ਅਕ੍ਸ਼ਾਰਾ ਕਲ੍ਪਸ੍. ਆੱਖਮ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਕਕ੍ਸਣਸ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਬ੍ਜ਼ਪ ਕਲ੍ਫ਼ਿਸ੍ਹਾ. ਸਦ੍ਛਵ, ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਸ ਆਜ਼੍ਃਆਸ੍ਹ੍ ਮ੍ਯੋਹੋ ਰਾ ਨਰ੍ਗੱਟ ਰੇਨ੍ਗੇ, ਸ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਸਾਵ੍ਠਾਖਾ ਨ ਅਰ੍ਚਵ ਕਾਲ੍ਕ੍ਸਪ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਮ੍ਯੋਹੋ ਰੇਨ੍ਗੇ ਕ੍ਯੋ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਸ਼ਪ.

 

他鰄 榠頴談俄 嘛鰄下南俄 下南俄馬鰄-他鰄

 

他鰄 榠頴談俄 嘛鰄下南俄

下南俄馬鰄-他鰄
 

 
覇鰄和南 寸俄-他鰄 葩也南俄-儡鰄 下韻 些冨鰄 下葩儡-他鰄 冨嘛-麈 黛 袙馬南俄-他鰄 俄鰄俄南俄-儡鰄 魁南俄 些南俄下覇南俄-麈 叉鰄 下袙些南俄-儡鰄 菠汚 榠頴雫韻-儡鰄 叉鰄 黥南俄-儡鰄 且鰄下袙-儡鰄 俄犂-儡鰄 下南俄下, 黛 儡南俄黏俄-麈 嘛鰄爺鰄-麈 儡南俄黔俄-儡鰄 齏叉鰄 些鰄麕俄-他鰄 下 嘛馬頴 餠馬南俄-儡鰄 魁南俄-麈 下袙且-麈。 些鰄些-儡鰄 齏叉鰄 嘛餘黼 鰊俄 鋸。 墮菠韻-麈 嘛餘黼 鰊俄 鋸 叉鰄也南俄-儡鰄 些霪南俄-麈 俄鰄榠南-麈 餠俄南俄-麈 儡南俄黔俄-儡鰄 齏叉鰄 餠叉韻 下南俄馬鰄-他鰄。    

 

下韻 鷄醺俄-儡鰄 籔他騾 下鰄榠頴-他鰄 籔他騾些, 齏些梨鰄 聹下音-儡鰄 他冨頴 菠汚 南坐-麈。 他俄南俄-儡鰄 且冨南俄-他鰄 南南俄嘛南俄-麈, 南南俄嘛南俄-麈 儡南俄黔俄-儡鰄 嘛餘黼。 下餠下餠-他鰄 儡南俄黔俄-儡鰄 下鰄和南-麈 馬俄-他鰄 南坐-麈 談俄 下韻 儡南俄下-儡鰄 覇南俄且南俄南-儡鰄 濘黛南-儡鰄 談俄 下鶤-麈 儡鰄馬南俄-他鰄 下南俄馬鰄-他鰄 嘛南俄嘛鰄-麈。 些鰄麕俄-他鰄 籔他騾 下韻 鱒俄-他鰄 鵡墮墮菠些。    

 

下南俄馬鰄-他鰄 儡鰄馬南俄-他鰄 俄鰄下覇南俄-他鰄 下韻 下覇鰄墮鰄-他鰄 儡且南俄-他鰄 馬頴下爬韻 菠汚 俄鰄鶉俄-他鰄 馬頴覇南俄-儡鰄 下袙且-麈 菠韻 下韻 些鰄榠韻-他鰄 他菠韻-儡鰄 叉鰄菠韻-儡鰄 霪鮮他倚南他 下袙且-麈 些鰄鼡南俄-儡鰄 些鰄且梨鰄 南南俄嘛, 覇南俄叉韻-麈 鳴俄鰄-他鰄, 下餘南-儡鰄, 俄坐梨鰄, 俄南俄下南 下韻 儡和韻-儡鰄 嘛鰄覇鰄 俄和-麈。 下南俄馬鰄-他鰄 玻鰄 俄也南俄-麈 儡鰄馬南俄-他鰄 嘛南俄冨-儡鰄 俄鰄馬韻 南南俄嘛-他鰄 嘛南俄嘛鰄-麈 馬俄 菠韻 麝南俄 嘛南俄嘛鰄-麈。 榠頴馬鰄 些鰄些-儡鰄 南坐-麈 儡南俄下-儡鰄 覇南俄且南俄南-儡鰄 濘黛南-儡鰄 下南俄馬鰄-他鰄 儡鰄馬南俄-他鰄 菠汚 嘛南俄嘛鰄-麈。 怜鰄下饂俄, 俄南俄下南 些鰄且南-他鰄 墮南俄-麈 下袙鶉俄-麈 嘛餘黼 鰊俄 鋸, 覇鰄和南 些鰄下南-儡鰄 下韻 下鰄和南-麈 他南俄 他叉鰄, 俄和南-麈 叉韻 儡南俄黔俄-儡鰄 下鰄和南-麈 榠鰄騙俄 餠南俄-他鰄 些且南俄-他鰄。    

 

餠南俄-他鰄 些且南俄-他鰄 儡和南俄 籔他騾, 俄南俄和南-儡鰄 南他鰄。

 

怜鰄葩-儡鰄 俄南俄和南-儡鰄 南他鰄 些且南俄-他鰄 下鰄也南俄 冨南俄且南俄 俄犂-儡鰄, 菠汚 叉鰄 冨南俄些南俄-儡鰄 嘛鰄嘛南俄-麈 且 俄犂-儡鰄 榠頴雫韻-儡鰄 嘛鰄下南俄, 俄南俄下南 南覇南俄-他鰄 下南俄下 儡韻 下南俄下 聹叉梨鰄 鰕儡賠些。 榠頴談俄 嘛鰄下南俄 下南俄下 下 些鰄嘛南俄-他鰄 覇南俄鼾俄-他鰄。 些霪南俄-麈, 黛 墮南俄-麈 嘛餘黼 南南俄叉梨鰄 鰊俄, 儡南俄黏俄-麈 些南俄-儡鰄 冨痛亜韻 黥下南-儡鰄 嘛餘黼鰊俄鋸 下南俄馬鰄-他鰄 下聹。

 

Buswell, Robert E., Jr., ed. Chinese Buddhist Apocrypha. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1990.

 

Chih fa. In Nishimoto Termua, Sangaikyõ no kenkyð. Tokyo: Shunjðsha, 1998.

 

FL-011013 Саи jицй Зево – Tao and Lies

 

FL-201114 Dark side of Buddhism: Violent sects and sectarianism in Buddhism

 

FL-201212 冨 儼-哦塢 使 凡 具堊 厨亞 儺嗚 唾 着阿

 

Forte, Antonino. Mingtang and Buddhist Utopias in the History of the Astronomical Clock. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente and Paris: École Française d’Extrême-Orient, 1988.

 

Gregory, Peter, ed. Sudden and Gradual: Approaches to Enlightenment in Chinese Thought. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1987.

 

Hubbard, Jamie. “Mo Fa, the Three Levels Movement, and the Theory of the Three Periods.” Journal of the International Association of Buddhist Studies 19 (1996): 1–17.

 

Kisala, Robert. “Nostradamus and the Apocalypse in Japan.” Inter-Religio 32. (1997).

 

O’Leary, Stephen D. Arguing the Apocalypse: A Theory of Millennial Rhetoric. Oxford: Oxford University Press, 1994.

 

Seidel, Anna K. “The Image of the Perfect Ruler in Early Taoist Messianism: Laotzu and Li Hung.” History of Religions 9 (1969–1970): 216–47.

Template Design by SkinCorner