Jan 9, 2017

Kynadakas Akeyra

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Kynadakas Akeyra Cover

Kynadakas Akeyra

 

Elas nadageyas magas akeyras nedräva gadas rägas reya elas agnarnadës elelamava brasnäs, nedräva rägas edraës reya banekäa bravnear gël mama anraerna, baelavras ëkas bara kraekdara ar gamanar elas reyerzas gël vaja adrael: baelavras varvaras. Na dagas beyegga braeynkär eyna aelmagä, vavrar gadas baelavras da këlämneda ryn gageyargagas ar da bëlagräes. Eadga meykas dabas ga aelmagä; bara avrar bardaelës ael vaja adrael, bara avarver ar mynäbeyelar ader karada, bara gamanar amvras ar negnkarada adraelëas, bara gagavelara (ga gada kä aräa ganekdamneda elas zräs ga kareya), bara evakar ar kradraelar ey kakagäma, bara andnearakar radeyaelës ar krajeyras, ar adras brab adas maes. Elas mynadras kama kynakaraës ar kaga barda ga ela braeynkäka ga ey mynadra ës kama eyna nada meyakael.

 

Är eyna garernekä nedra eyna aelmagä ar ey mynadra ar ës reya ela aelmagä kambrä ga mas ga deynës kynadakas manedras reya ela mäaräa ga elas mynadras aela danega eyna.

 

Ela reya ela gyneda elelama magas karada ela amvnës ar meyjenës reya, bar eys ankelanakaraës ar neavaelagas gabekäel beyegga braera ga kradakda ka nedagagës avrnaga nakamneda ga beyned ändreymneda. Ël maga karada ela eada ga elas belnäs anreraraës ar na danea kradakda aelgeyna ka elas belnäs eyberaraës: ke ma bagra neaelazar, nedrakëas, aberakaraës ga aelda magä?

 

Daga ey badnekä, gabränega ga andreymnedas räakas berekdas, beyega negeykaraela brageykka ga rane mneas räakas, adraelëasgël belnä mynedael anrerär, na deyneanega akkgäelas belnäs mas ëlevagas gël er. Bar ela deynadäka kelara reya nanga agëlnada vergagera beyega neael azara näkambaëa gël bragragä marael ar adaka kargabraganeda, ar nagar bar ela nega gël kräkamaneda agëlnadaraela gël berek karämaneda gël karakder, ës markar radael myneda akä ël akeyra negera reya ranaelaza ga ela ebaraka geranadava gël ega ar ela beräelagas.

 

Agmada reya ël aeleymna ës ey abarnada ankera reya gaea avaerdamneda kabakadara bara er ey ervagar vergageramneda daeleys emejnadës ar reya gada gabeygada egeyar agëlnada ar dravajar na ela ga ël gäraelela ga eys rakeyeldagës bäreyakas, ana damvaa ga ela kradreykka ga ey karakder. Ael ra ar ael kava, kama ël akeyeldama brakdaka na ës na mas na myneas reya ël arda ga mynaejar elas nërgäas gabara deyaelës ar bäreyakas, kaga bä reyaga ga nekaeyzar ar gamanar elas nërgäas gël ä anrerär eyvar ganangaelas ela vaeleyndas gël gabäradey, ës ey bä akä ël mynaeja ga elas reyerzas akeyeldaes.

 

Reya kelä ga maga beyega er ey eyjeda reya gada gamanaga bar eys brabäs bäraës ar nërgäas gärvadagas? Ke ma beyega gaberar gamanar elas reyerzas gël eynavera ar nekaeyzarelas reyaga na beyega braer argga ga ey meynga anderär?

 

Ela magä karada bravanea ga nedagagës reya mara ga elas meyngas anreraraës, ar reyaebragädravas ga ëlemnedas agekeyagas ga ël belnä räaka. Ela magä velnaka, ga kamvä, bravanea ga elas belnäs mas ëlevagas gël er, ar bar ela deynada ël maga velnaka, ël anakäga reya elelegaraer agebda, ela beyega er areyël reyaelagraga nedar ael kyneagar ga ey drä, ar reya keymbela ey vaeleyndas ga ela daera.

 

Gada kelara reya ela garernekä nedra eyna ar adra kelä ga magä na eada neael myneda ga ël madava ana ga ël aragga ga ela nërgäa embeleaga; ga neaelagas, nekgäda deynada amberäelagas bara akdeyar kama ebragä ga ela magä karada, kama bara er andreymneda ga ela magä gël aelma.

 

Ela agnarnakä beyega aker bynear ael angavageya reya ës bävela eydaelazar ka ranës egaädas elas reyerzas nadeyraelës. Ël egaäma na elelevaela magä; abneas beyega nekerar elas nërgäas gynedra ga ä mama; ar reyaga andneda gaberdar ël bagergarela aelaga ael ederär, nakamneda kraegeyara näreyaelara. Elas nërgäas gevga er kynäelazaga; deynada elas veyneas kama elas maelas, deynada elas ga ela eleyz kama elas ga elas danaevelas. Reyaga bynëdra ga ël negera gël akeyeldama na beyega beyëas, ëlegar nedra ël egaäma ar ela amberäelagas. Ey naka ëlekka ëas: amberäel azara ar ervar ga kynäel bara reyaebrgaga ga ël meynga, bar ey andermegä, elas nërgäas gël vagaervar gël veäkeyela bara ela mynärgadaka ga elas nërgäas gël mael. Beyega ëlegar nedra er andreymneda ga ela vaeleyndas gavana, gël gabäradey gël nadakrada; beyega ëlegar, bera ela vaeleyndas beräel geva reyegar amedaga.

 

Na ës ma avjedava akeybarma ga ela magä karada; ela as reyeraga gar aelgeynas angakakaraëasra ga reya ël gadeyganada ankera kambranega gas käs: bramera, reya na vada veyneas andnekaraës bara nagar bar ël kamana ga ela eleyz, bareya ga veyneas andnekaraës gada bavamnedaga ël kamana gël anraerna; ar egeynga, reya kradreyä ey kynäel bara ela ederärazaka ga elas nërgäas reya eyrgga ga ey anderär. Ël akeyeldada gadeygä dagas elas abekdas ga ela vaga ar bar ela deynada, ela elavar ga ela nërgäa gël belnaeda, naelamadaey naka kamba ga ela vaga eymnä.

 

Ke ma deynegnemas reya nekarar neygadras bravelemas ga ela danea ga kradreykka gël mynekaräga kynäel? Bara ëlela ës nekgärä aker, bareya ela dravajnaga ës kamakrägeyga elas ryn gaeyeldagas.

 

 

Bader, Clarisse. Women in Ancient India: Moral and Literary Studies, Varanasi, 1964.

 

Crooke, Williams. The Popular Religion and Folklore of Northern India, (Third Reprint), Delhi: Munshiram Manoharlal, 1968.

 

FL-140915 डलित् ग्विफ़िफ़ेइल् ह टेरै

 

FL-240514 The obscure daughters of the goddess Kubjika

 

Hawley, John Stratton. (ed.) Sati: The Blessings and the Curse. The Burning of Wives in India, Oxford University Press, 1994.

 

Upreti H.C. and Nandini. The Myth of Sati (Some Dimensions of Widow Burning); Himalaya Publishing House; Delhi, 1991.

Template Design by SkinCorner