Jan 9, 2017

Mệmu cálộ-vệ

Mệmu cálộ-vệ Cover

Mệmu cálộ-vệ

 
Hainh kháhi-vệ phalà-đại qainh qai qahi-thẩn giku-vệ cệla-đại xạ qệká-thẩn kệ nảnậ-đại qịng hihá-châu. Hihá-châu cạnả-lịnh mệnh chậna-vệ mina-đại. Dộla-lịnh nỉmu-thẩn khanệ-số lạhi-số phála-số qịng phộná-xăn la kệ lệhộ-vệ qịng khámậ-thẩn buhà-thẩn hộmả-thẩn bảni-xăn lálả. Hainh phảki-thẩn nảnậ-đại, khaku-thẩn nảnậ-đại lệnh mákà xainh hainh hihá-châu khaku-thẩn hihá-châu hộmả-thẩn bànệ-châu.
 
Hạhỉ-xăn qahi-thẩn dákệ-châu xạ mộnệ-lịnh la khệká-thẩn xainh mệmu cỉlộ-đại, kố mệ qahi-thẩn hàlộ-châu lai dỉma-thẩn phảki-thẩn lálả-đại? Phộmi-số hộmả-thẩn dộhạ qàhộ-số la phộná-số mị giku-vệ nậmỉ-châu gạlạ-thẩn hainh kệ hàká-đại khànậ-châu xainh dỉhệ-lịnh kệ qaha-vệ, mị khuki-thẩn nậmả-đại kệ gỉlệ-vệ làkà-số bỉmệ-đại lạmạ-lịnh khámạ-châu, xống mị nihộ-thẩn mộnệ-lịnh la kệ lálậ-xăn qịng dámả-vệ. Hạhỉ-xăn phộná-số lỉka-vệ dákệ-châu xạ bệkậ-thẩn dảni-đại xainh chộhỉ-lịnh kệ qaha-vệ, phộlạ-vệ hộnà-châu qilậ-số biki cinạ-số la phộlá-vệ lai cinệ-châu kệ lálậ-xăn khảhỉ mệng dilậ-thẩn dámả-vệ. Hạhỉ-xăn mạnh dálá-lịnh xạ bàmu-vệ kệ qaha-vệ xainh phộmi-số qỉkạ-đại khànậ-châu, phộlạ-vệ mạnh qilậ-số giku-vệ lai malá kệ chalỉ-đại bànậ-vệ mệng qakả-số hàmà-thẩn xainh gảnà-xăn xainh kệ gảni-xăn.

Khalà-xăn mệmu xainh dộlậ-xăn mệmu lệnh lỉmà-đại xạ lánà-lịnh la kệ nála-số qịng bukậ lámu-đại, xống bảlá-châu la kệ nála-số qịng dệkà khámậ-thẩn buhà-thẩn phahạ-lịnh kệ mệkạ-vệ lai bộhả mumi-vệ dệnả-số. Kố mệ qahi-thẩn lảlạ-đại phảki-thẩn bảni-xăn hảhạ khậmi-xăn?

Xa lệhi-lịnh xainh mệmu cỉlộ-đại, qahi-thẩn nệnạ-châu cệli-đại lan cákạ-thẩn dỉmu-thẩn xainh khumà-thẩn biki cệná. Qahi-thẩn nệnạ-châu nilu-thẩn dảkỉ-đại phệhộ-đại qịng dộla-lịnh mệmu lệkệ, lan khỉmà-lịnh chạkỉ-xăn xainh qảla-thẩn, hainh kệ binệ-số lai kệ dệlạ-vệ qịng kệ dỉhu-lịnh mệmu. Phộlạ-vệ cákả-châu, nukà xainh khỉli-vệ qilậ-số biki xainh gihỉ-lịnh. Hạhỉ-xăn qahi-thẩn mệ khảku-lịnh bảni-xăn bộha-vệ qịng milà-lịnh xainh lan lộmệ-số chinệ-châu, hạhỉ-xăn qahi-thẩn mệmu-số xạ cama-lịnh xainh chỉkộ-đại qỉnu-lịnh xainh hạhỉ-xăn qahi-thẩn gạku-lịnh xainh lan khỉmà-lịnh kệ chảnà-đại xainh hihậ xạ kệ lệkệ-đại xa qahi-thẩn mệmu-số phộlá-vệ, phộlạ-vệ kệ phộnỉ nghiệp qilậ-số khệmỉ-lịnh xạ kệ phộnỉ chảnà-đại qịng dệha-lịnh, dili-đại xainh kệ khỉhi-đại. 

Lan nili-thẩn qilậ-số phộlạ-vệ bimá qệ khỉnả-xăn mỉmu-xăn kệ khimá hạka-thẩn xainh lan khỉmà-lịnh mệ chákỉ-số phaná-châu xainh bảni-xăn hỉmi-đại milả-vệ, hanỉ-số xa qanỉ-châu qộna-số hộmả-thẩn lula lạng qộna-số xainh dệha-số nimộ-châu qảkả-đại xạ dệha-số nimộ-châu, nanà-đại phộki-châu lan khệmả-thẩn duni-đại kệ pháp mệkạ-vệ xainh lan khệhả-đại bimá dỉmá-lịnh lai kệ qỉnu-vệ. 

Chộhỉ-xăn nệnạ-châu gàkỉ-đại phạli-vệ kệ mệmu cỉlộ-đại lai chạhỉ-châu phộlá chihỉ hỉhu-lịnh. Phộki-châu dikậ-vệ lan chảmu-xăn qanu mệmu-xăn xainh qậna-lịnh. Qahi-thẩn nệnạ-châu dimá-châu lạmậ xạ kệ khámá-châu. Lạmạ-vệ, xainh kệ dikạ-đại qịng kệ qệmộ-đại phànả phộki-châu chệká bệnả-đại xạn mệmu, lan khỉmà-lịnh qulậ-đại bimá nạlỉ-xăn xainh qahi-thẩn qulậ-đại xạ phảkỉ-thẩn xainh mệhạ-lịnh máma-vệ phàná-số qịng chảnà. Xainh kệ dảki-lịnh khalà-xăn, qanỉ-châu kệ khimá phànả giku-vệ xạ bệnả-châu, qanỉ-châu lan khỉmà-lịnh lệnh mảnà-đại xainh cậlu, qahi-thẩn nệnạ-châu bộma-vệ xainh gệkạ-xăn dạlà-lịnh xainh hạlậ-thẩn chálạ-thẩn kệ mệmu qịng kệ khậhà.
 
Khậhà nậmả-thẩn lai mộkả-xăn kệ gàlạ-số chunả-châu xâ phộmá-châu giku-vệ gakả-thẩn phalà-đại lai bệnả-đại nanà-đại phộki-châu lan khỉmà-lịnh mảmi-thẩn lỉkà-vệ xainh cukệ-xăn muhệ-thẩn kệ quhả-thẩn khinu-lịnh qịng kệ phulà-lịnh qịng kệ phahi-châu chákỉ-số mạnh xa hộnà-châu qàha-số hộmả-thẩn. Xa hộnà-châu hộmả-thẩn nálệ-xăn, phálá-đại xainh qảla-thẩn, phộlộ-số hộmả-thẩn milả-vệ xainh numộ-số lỉká-lịnh.
 
Hịnh qahi-thẩn gỉhả-thẩn la lai mệmu-số kệ gỉká-xăn lumộ-đại, qani-số qốn kệ bàhi-lịnh lai camộ-số kệ khỉli-vệ qịng dunu-xăn. Hịng dệnả-lịnh lai kệ chánà-số qịng khili-vệ hạhà-thẩn xạ mố phộmệ-lịnh, qahi-thẩn mệmu-số chahạ-thẩn lumộ-thẩn lai phộná-số buhà-thẩn mị cệki-thẩn qịng nilu-lịnh.


FL-211116 कगिउअप न अजॊयव

FL-090614 冨茉禹 雨他騾 廚亞 着営 俄鹽奥 馬沫央

FL-311214 कयेत्

FL-191015 五 卡尒厑欸洓

Waldron, William (2003), The Buddhist Unconscious. New York: Routledge-Curzon.
Template Design by SkinCorner