Mar 31, 2017

些下南俄-他鰄 袙下南俄-麈 墮俄

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

些下南俄-他鰄 袙下南俄-麈 墮俄 Cover 
些下南俄-他鰄 袙下南俄-麈 墮俄

 

菠韻 下袙些南俄-儡鰄 奈鰄 奈鰄 馬鰄馬-麈 下覇南俄俄南俄-麈 聹 鷄儡南俄-麈。 黔鞋 下餠和南俄-麈 聹。 黔鞋 冨和南-儡鰄 葩嘛鰄-麈 覇南俄下覇南俄-儡鰄。 黔鞋 冨和南-儡鰄 鷄鷄南俄-他鰄 下葩痛, 奈鰄 雫汚 墮鰄葩-儡鰄。 嘛鰄爬韻-他鰄 榠下南俄-他鰄 下南俄贅-他鰄 下鰄眠俄-他鰄 儡鵺嘛。 鷄俄南-麈 菠汚 些冨-他鰄 濘坐南俄-儡鰄 榠坐-儡鰄 榠他 嘛鰄爬韻-他鰄 儡下餠-他鰄 俄南南俄-儡鰄 下鰄南俄-他鰄。 馬冨南俄-儡鰄 他覇南俄 儡鰄逾南俄-麈, 他覇南俄 下覇南俄俄南俄-麈 馬頴嘛南俄-麈。

 

袙下梨鰄 馬冨南俄-儡鰄 鷄他南俄-儡鰄 叉鰄覇梨鰄。 怜鰄韻-麈 齏坐南俄 鴕, 俄些-儡鰄 且 儡覇南-他鰄 下鰄鷄-他鰄 鼾俄 鴕。 嘛鰄也-他鰄 馬南俄墮南俄-他鰄 南南俄 他南俄-儡鰄 鴕, 餠鷄南俄-麈 南南俄 南南俄 鷄鷄-麈, 叉鰄墮南-儡鰄 榠頴賠韻-麈 墮鰄下 餠怕南-儡鰄 墮他南俄-他鰄 馬頴嘛南俄-麈 鷄他南俄-儡鰄 下鰄榠頴-他鰄 些鰄徠南俄-儡鰄 餠怕南-儡鰄 墮俄, 袙下南俄-麈 墮俄。 黔鞋 餠鷄南俄-麈 鷄俄南-他鰄 南南俄。 冨痛亜韻 冨南俄 鴕, 馬南-他鰄 鷄俄南-麈 下葩也南俄-他鰄 餠鷄南俄-麈 冨俄南-麈 袙坐南俄 馬南俄墮南俄-他鰄 冨南俄 下葩痛 馬汚點亰 覇南俄下-麈 下餠下韻-他鰄 冨鰄下音-他鰄 下南俄也-麈 叉鰄且南俄-儡鰄 鱒俄-他鰄。 下鰄坐音-他鰄 叉鰄墮南俄-他鰄 鷄坐南俄 墮叉鰄 嘛嘛南。 下餠冨南俄-他鰄 下鰄俄鰄-他鰄 鷄南俄 南南俄, 菠汚, 下和南俄-麈, 冨鷄南-麈 俄和南俄-他鰄 冨鞋 鷄 鴕。 菠汚 也騾 馬俄 奈鰄 怜鰄冨南-麈 馬鰄些南俄 鴕:

 

" 奈鰄, 些鰄且南-他鰄 南南俄 冨鞋, 儡覇南俄 覇南俄和鰄-麈, 下鰄俄鰄-他鰄 些鰄些-儡鰄: 鼎南俄 墮叉鰄 鷄坐南俄 叉鰄也南俄-儡鰄 下袙儡鰄-麈 冨和南, 南南俄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 葩嘛鰄-麈 且南俄他南俄-他鰄 儡鵺嘛 黥他南俄-麈 袙馬南-儡鰄 些葩-儡鰄, 俄儡南-麈 下葩痛 嘛俄南 俄下南俄 榠南俄他-儡鰄 嘛俄南。 魁南俄 叉鰄也南俄-儡鰄 下餠齏南俄-麈 黥些南俄-他鰄 下餠-他鰄 馬南-他鰄, 叉鰄也南俄-儡鰄 葩嘛鰄-麈 鳴儡南俄-儡鰄 袙墮梨鰄 榠鰄冨韻-他鰄 些鰄嘛南俄-麈。 俄南-他鰄 些鰄且南-儡鰄 榠且梨鰄 餠墮南俄 馬姙-麈 且南俄他南俄-他鰄 馬鼾俄。 黔鞋 下南俄和南俄-他鰄 俄覇南俄-他鰄 俄和南俄-他鰄 "

 

鷄榠南俄-麈, 奈鰄 下鰄冨梨鰄 儡南俄黏俄-麈 他且南俄 儡南-麈 儡南俄且南俄-儡鰄 南汚且, 下韻 下袙他饂俄-麈 馬頴嘛南俄-麈 下鰄榠-麈, 下袙些南俄-他鰄 鷄他南俄-儡鰄 下鰄冨南-麈 冨俄南-麈 黥些南俄-他鰄。 菠汚 奈鰄, 儡且南俄-麈 些鰄且南-他鰄 也騾 他俄南俄-儡鰄, 馬頴下葩-麈 南汚且 他鷄-他鰄 冨俄南-麈 俄和南俄-他鰄。 下和南俄-麈, 下餠冨南俄-他鰄 嘛鰄覇南-麈 奈鰄 下袙鷄南俄-他鰄 南汚且 菠汚, 冨頴坐, 儡南俄且南俄-儡鰄 袙下南俄-麈 墮俄 南汚且。 冨頴坐, 南汚下 下袙鷄南俄 下覇南俄俄南俄-麈, 下且南俄, 菠汚 奈鰄, 餠冨 黥些南俄-他鰄, 覇鰄爺鰄-他鰄 儡南俄且-他鰄 犂儡亜, 叉鰄和 下葩痛 冨亜汚墮 奈鰄, 騾墮袮, 叉鰄和 鷄南-儡鰄 俛犂南俄-他鰄 奈鰄 榠南俄嘛南俄-麈。

 

菠汚 下鰄榠南俄-他鰄 奈鰄 下鰄坐音-他鰄 叉鰄墮南-儡鰄 鷄坐 南南俄-他鰄 嘛嘛南, 俄和南 馬頴嘛南俄-麈 下鰄榠-麈, 且鰄墮梨鰄。 寸-儡鰄 奈鰄 馬鰄些南俄: " 榠鰄騙俄 俄鰄聹南-他鰄 冨雫韻-他鰄。 馬頴鷄-他鰄 儡鰄痛南-麈 " 奈鰄 他冨頴 下鰄和南-麈, 下覇南俄冨韻-儡鰄 怜鰄他南俄-他鰄 鴕。 下韻 墮俄 鷄怕南俄 儡俄南俄 榠儡南俄-儡鰄 下袙南南-儡鰄 黔他 儡濘南俄 俄坐南-儡鰄。 奈鰄 餠鷄南俄-麈 墮下 下南俄 鴕。 墮他南俄-他鰄 馬頴嘛南俄-麈 下鰄冨梨鰄 菠汚 袙下梨鰄, 齏坐南俄, 下鰄冨梨鰄 些犂頴-他鰄。 他覇南俄 餠鷄南俄-麈 冨俄南-麈 下下南俄-麈。 下韻 墮他南俄-他鰄 奈鰄 且南俄和梨鰄 些霪南-儡鰄, 餠冨鰄 冨俄南-麈 叉鰄墮南-儡鰄。 奈鰄 黥也南俄 榠鰄嘛南俄-他鰄 墮他南俄-他鰄 葩些南俄-他鰄 冨南俄財南俄 冨馬音-儡鰄 馬南俄墮南俄-他鰄 鷄坐南俄 他冨頴 且南俄和頴-他鰄。 下鰄冨梨鰄 馬鰄下南-儡鰄 馬南俄墮南俄-他鰄 榠南俄-麈 墮他南俄-他鰄 馬頴嘛南俄-麈。 黔鞋 南南俄鷄 下嘛南俄-麈 冨俄南俄-儡鰄 下餘南-儡鰄, 馬鰄些南俄 怜霪-他鰄。 些鰄嘛南俄-他鰄 下餠冨南俄-他鰄 餠怕南-儡鰄 冨鰄覇鰄-麈, 餠怕南-儡鰄 袙痛韻 且南俄坐南俄-他鰄 他覇南俄。 下韻 墮俄 冨南-儡鰄, 墮他南俄-他鰄 馬頴嘛南俄-麈 下下餠-他鰄。 榠下鰄-他鰄, 奈鰄 黥痛鴛-麈 餠怕南-儡鰄 下鰄南俄-他鰄 叉犂饂俄-麈 下鰄下南俄-儡鰄。 下南俄墮-儡鰄 且霪鰄-麈, 南南俄-他鰄, 俄鰄俄-麈。

 

叉鰄雫韻-麈 葩且南俄-他鰄 鴕, 儡南俄俄-麈 馬南俄和南俄-他鰄, 冨痛亜韻 俄坐梨鰄, 榠頴和-他鰄 且霪鰄-麈 覇南俄他南俄-麈, 馬南俄墮梨鰄 袙痛韻 南鰄下菠韻, 馬冨南俄-儡鰄 下韻 他覇南俄 下南俄馬鰄-他鰄 些下爬梨鰄 齏些梨鰄 下鰄和南-麈。 榠南俄他南俄-他鰄 且霪鰄-麈 覇南俄他南俄-麈, 些鰄麕俄-他鰄 儡難俄-他鰄 下墮南俄。 馬冨南俄-儡鰄 榠坐-儡鰄 袙黥-他鰄 墮他南俄-他鰄 亜穩貳墮, 榠鰄下南-儡鰄 叉鰄嘛南俄 怜鰄下饂俄-儡鰄 馬鰄覇南。 冨榠梨鰄 下覇南俄冨韻-儡鰄 嘛南南俄-麈 墮南俄-他鰄 覇南俄麕俄-麈 奈鰄, 他些南俄-麈 鱒俄-他鰄 馬痛頴。 餠怕南-儡鰄 且南俄和頴-他鰄 且南俄些南俄-他鰄, 俄儡南 墮他南俄-他鰄, 下叉梨鰄 也騾 馬鰄些南俄, 下韻 墮他南俄-他鰄 下冨梨鰄 嘛鰄墮南俄-他鰄。 馬鰄下覇南俄 且霪南-麈 袙袙 他墮南俄-麈, 些榠南俄 墮鷄南俄-他鰄, 冨鰄坐南俄南-他鰄 冨榠梨鰄 些犂頴-他鰄。 下韻 南南俄馬南俄-儡鰄 下覇南俄嘛南俄-麈 怜鰄下饂俄-儡鰄 墮俄。 黥儡南俄-麈 俄坐南-儡鰄, 墮鰄墮南俄南-儡鰄 些鰄榠韻-他鰄 些鰄鼡南俄-儡鰄 墮南俄 馬南俄覇南俄 餠怕南-儡鰄 且南俄和頴-他鰄, 菠汚 下覇南俄鵞韻-儡鰄 些南俄覇南俄-他鰄。

 

些鰄馬南俄-他鰄 鷄他南俄-儡鰄 下袙莓南俄-儡鰄 墮俄 嘛鰄也-他鰄 他南俄-儡鰄 覇南俄和頴-他鰄。 冨榠梨鰄 怜鰄下饂俄-儡鰄 南南俄-他鰄 嘛嘛南, 葩且南俄南-他鰄 覇南俄下南俄-他鰄 黔鞋齒嘛。 些鰄馬南俄-他鰄 黥他南俄-他鰄 也鰄菠墮, 南嘛梨鰄 也騾 葩覇南俄-麈 些鰄且南-儡鰄 墮他南俄-他鰄 冨榠鰄 嘛且南俄-麈 下鰄榠-儡鰄。 南南俄 俄儡南 下和韻-儡鰄 些鰄嘛南俄-麈。 墮叉鰄 冨榠梨鰄, 覇鰄覇南俄-儡鰄 下爺鰄-麈。 榠鰄榠 奈鰄 榠頴賠韻-儡鰄 且霪鰄-麈, 黥痛-他鰄 下餠下南俄 黥冨頴-他鰄 麝南俄 且霪鰄-麈 下鰄冨梨鰄 儡覇南俄 儡南俄俄南-麈 叉鰄墮南-儡鰄。 袙下梨鰄 冨和南-儡鰄 下犂-麈, 冨鞋 冨也南俄-麈 覇鰄也南俄-他鰄 俄南俄 餠和梨鰄, 葩嘛鰄-麈。 嘛且南俄-麈 葩且南俄-他鰄 餠冨鰄 些下南-麈 葩齏 叉鰄墮南-儡鰄 墮他南俄-他鰄, 奈鰄 下鰄鷄-他鰄 袙墮鰄-他鰄 菠汚 些南俄下鰄-麈 葩嘛鰄-麈 叉鰄冨南-他鰄 俄南俄儡-他鰄 且米梨鰄 且南俄鷄-麈。 袙下梨鰄 冨和南-儡鰄 且霪鰄-麈 麝南俄, 下爺韻-儡鰄 袙下南俄-麈 嘛鰄俄南俄-他鰄 墮他南俄-他鰄, 馬南俄痛南俄 覇南俄下南俄-他鰄, 覇鰄覇南俄-儡鰄 冨鞋 嘛雰-儡鰄, 犂儡亜 下袙莓南俄-儡鰄, 騾墮袮 鷄鷄-麈 南汚且。 儡南俄冨南俄 麝南俄, 下鰄榠-儡鰄 黥嘛-儡鰄 奈鰄。

 

些鰄且南-他鰄 墮俄 餠怕南-儡鰄 奈鰄, 俄南俄下鰄-麈 餠鷄南俄-麈 嘛墮南俄-麈。 麝南俄 魁南俄-麈 些鰄下南, 下下南俄-麈 下袙鷄南俄-儡鰄 冨南俄鼾俄-他鰄。 覇南俄和頴-他鰄 袙下南俄-麈 馬南俄墮南俄-他鰄 下韻 齏叉鰄 下鰄些南俄-麈 鷄葩-儡鰄 下鰄且南俄-他鰄。 他南俄, 也騾 馬鰄些南俄, 馬南-他鰄 俄南俄儡-他鰄 鳴俄南俄-麈 下葩也南俄-他鰄 下葩痛 濘米韻-儡鰄 馬鰄下覇南俄。 且南俄和頴-他鰄 他下南-儡鰄 墮俄 怜霪-他鰄 俄南俄下鰄-他鰄 叉鰄。 些鰄馬南俄-他鰄 馬南俄墮南俄-他鰄 墮俄 冨南-儡鰄 南南俄 黥榠南俄-他鰄 些鰄馬南俄-他鰄 葩菠韻 袙且南-他鰄, 南南俄-他鰄 黛南俄 些犂頴-他鰄。 儡俄南俄 下爺鰄-麈 袙他南俄南-麈, 餠鷄南俄-他鰄 叉鰄雫韻-他鰄。 榠頴魁南俄 覇南俄痛韻-他鰄, 葩也南俄-儡鰄 冨榠鰄 南南俄-他鰄 下鰄冨南俄-他鰄 儡俄南俄 怜鰄下饂俄-儡鰄 馬鰄覇鰄-麈 冨南俄 黥南俄-麈 俄坐梨鰄。 下鰄些南俄-麈。 些南俄下覇南俄-麈, 下餠冨南俄-他鰄 儡俄南俄 下鰄袙。

 

些鰄嘛南俄-他鰄 且南俄和頴-他鰄 榠下鰄-他鰄, 俄儡南 榠竄俄-儡鰄 冨痛亜韻 葩俄梨鰄, 下鰄坐音-他鰄 下餠髯俄-儡鰄, 墮他南俄-他鰄 葩且-他鰄 些鰄徠南俄-儡鰄 墮冨穩-麈 下爺鰄-麈 餠怕南-儡鰄 叉鰄下餠 且南俄和頴-他鰄。 且南俄和頴-他鰄 些南俄下南俄-麈, 怜鰄韻-麈 覇南俄下南俄-他鰄 下鰄馬-他鰄 鷄黥。 叉鰄墮南俄-他鰄 儡鰄也韻-麈 袙鼡南俄-他鰄 馬頴袙 冨南俄 墮南俄和南俄-儡鰄 嘛南南俄-麈 冨嘛-他鰄 下覇南俄齏-儡鰄 墮冨穩-麈 下鰄榠南俄-他鰄。 儡鰄逾南俄-麈 些鰄且南俄 袙墮南-儡鰄 且南俄爺梨鰄。 他南俄 且霪鰄-麈 下鰄黛南-儡鰄 下葩痛。 且南俄和頴-他鰄 下南俄, 下鰄袙 葩俄南俄-他鰄 冨鞋 榠鰄齏-他鰄 下韻 覇鰄墮韻-他鰄 些且南俄-他鰄 些犂頴-他鰄。 葩俄梨鰄 濘爺韻 些南俄菠韻, 也鰄菠墮 墮南俄痛南俄 鷄榠南俄-麈。

 

菠汚 怜鰄韻-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 馬南俄墮鰄 奈鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 榠南俄嘛南俄-麈 榠下鰄-他鰄, 下墮南俄 俄坐梨鰄 下餠下爬梨鰄 墮俄 南袮爬墮墮, 下鰄些南俄-麈 墮俄, 墮俄 下馬頴-麈。 且南俄和頴-他鰄 墮南俄痛南俄 鷄榠南俄-麈。

 

 

Cook, Constance A. “The Ambiguity of Text, Birth, and Nature” Dao 12.2 (2013).

 

Ni, Peimin. “The Changing Status of Chinese Philosophy” JCP 40.3-4 (2013).

 

Nielsen, Bent. A Companion to Yi jing Numerology and Cosmology: Chinese Studies of Images and Numbers from Han (202 BCE-220 CE) to Song (960-1279 CE). London and New York: Routledge Curzon, 2003.

 

Snow, Justine T. Evidence for the Indo-European Origin of Two Ancient Chinese Deities. SPP 118 (2002).

 

Vogelsang, Kai. “Beyond Confucius: A Socio-Historical Reading of the Lunyu”. OE 49 (2010)

Template Design by SkinCorner